Könsneutrala äktenskap

En persons kön har från den 1 maj 2009 inte längre betydelse för möjligheten att gifta sig. Äktenskapsbalken har ändrats och Lagen om registrerat partnerskap upphävts (se prop. 2008/09:80, bet. 2008/09:CU19). Redan registrerade partner kan fortsätta att vara det om de vill – eller ingå äktenskap.
Kyrkor och samfund får själva ta ställning till om de vill behålla vigselrätten. Först på kyrkomötet hösten 2009 tar Svenska kyrkan ställning till om kyrkan ska behålla vigselrätten och inrätta en vigselordning för samkönade par.
Bakgrund
Äktenskap fick tidigare bara ingås av en kvinna och en man (1 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Från den 1 maj 2009 omfattar begreppet äktenskap också par av samma kön. De två som ingår äktenskap med varandra blir makar.


Författningarnas innehåll
Könsneutrala äktenskap införs genom Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken, Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap och följdändringar i bl.a. föräldrabalken (SFS 2009:254), sambolagen (SFS 2009:261) och förordning om försäkran vid hindersprövning (SFS 2009:265). Äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar är nu könsneutrala. Bestämmelserna tillämpas på samma sätt i fråga om par av olika kön och par av samma kön. Tidigare stod det i 1 kap. 1 § äktenskapsbalken: 1 § Äktenskap ingås mellan en kvinna och en man. De som har ingått äktenskap med varandra är makar. Nu står det: I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. De två som ingår äktenskap med varandra blir makar.
Lagen om registrerat partnerskap är upphävd. Redan registrerade partner kan fortsätta att vara det om de vill. De som i stället önskar vara gifta kan omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap. Paret kan välja att göra det genom en enkel anmälan eller genom en vigsel. Homosexuella par som vill gifta sig i Svenska kyrkan måste vänta. Svenska kyrkan tar först på kyrkomötet hösten 2009 ställning till om kyrkan ska behålla vigselrätten och inrätta en vigselordning för samkönade par. Domares rätt att viga tas bort.


Ikraftträdande
Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken börjar gälla den 1 juli 2009 då lag (1994:1117) om registrerat partnerskap slutar att gälla.
Samtidigt görs följdändringar i föräldrabalken, brottsbalken, lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan, lagen (1993:737) om bostadsbidrag, sambolagen (2003:376), lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna (ändringsförfattningar SFS 2009:254-259, 261, 262 och 266).
Nya förordningar införs p.g.a. det könsneutrala äktenskapet: Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare, Förordning (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands och Förordning (2009:265) om försäkran vid hindersprövning.

Kopplade dokument
Beteckning Titel
SFS 1987:230 Äktenskapsbalk (1987:230)
SFS 1962:700 Brottsbalk (1962:700)
SFS 1904:26 s.1 Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
SFS 1931:429 Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
SFS 1993:305 Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
SFS 1993:737 Lag (1993:737) om bostadsbidrag
SFS 1994:1117 Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap
SFS 2003:376 Sambolag (2003:376)
SFS 2006:351 Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.
SFS 1973:948 Kungörelse (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket
SFS 1987:1015 Förordning (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning
SFS 1997:691 Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
SFS 2006:214 Förordning (2006:214) med närmare föreskrifter om vigsel och registrering av partnerskap som förrättas av domare eller särskilt förordnad förrättare
SFS 2009:263 Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare
SFS 2009:264 Förordning (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands
SFS 2009:265 Förordning (2009:265) om försäkran vid hindersprövning

Nyheter