Miljöpolicy för Notisum AB

Notisum är ett privatägt svenskt företag grundat 1996 och vår affärsidé är att tillhandahålla Internetlösningar som med låga avgifter och med minskad arbetsinsats ersätter eller kompletterar tryckt juridisk information. Genom att använda ett papperslöst medium minskar inte bara pappersförbrukningen utan även transport-, förpacknings- och avfallskostnaderna för Notisum och kunden.

Vårt åtagande och löfte till kunden är att leverera uppdaterad information genom vår tjänst ”Rättsnätet” direkt till kunden, oavsett var i Sverige eller någon annanstans i världen den befinner sig. Detta innebär en betydande kvalitetsfördel för kunden då korrekta och uppdaterade lagtexter alltid föreligger. Dessutom är lagtexterna sökbara, innehåller bakgrundsinformation och är välförsedda med länkar till relaterade lagstiftning.

Vår mest betydande miljöaspekt är att hålla en mycket hög kvalitetsnivå på Rättsnätet så att våra kunder kan lita på och använder Rättsnätet i sina ledningssystem för att styra, leda, följa upp och utvärdera bl.a. sitt miljö- och kvalitetsarbete. Vår avsikt är alltid att kunden ska känna sig trygg i valet av Notisum som samarbetspartner, därför garanterar vi bl.a. att Rättsnätet uppfyller de fem kvalitetskrav för juridiska databaser som Stiftelsen för rättsinformation har formulerat.

Konkret innebär detta för Notisum:

  • Vi ska följa de miljölagar och andra krav som vi berörs av.
  • Vi åtar oss att arbeta med processorientering och ständiga förbättringar av vår verksamhet.
  • Vår personal ska erbjudas goda möjligheter för kompetensutveckling.
  • Vi ska minska vår miljöbelastning genom bl.a. effektivisering och teknikutveckling.
  • Vårt lokalutnyttjande, våra tjänsteresor och materialinköp ska präglas av miljöhänsyn och god kvalitet.
  • Vi ska se förbättringsförslag och eventuella avvikelser som möjligheter till att förbättra vårt ledningssystem så att kundnyttan ökar.
  • Våra samarbetspartners och leverantörer ska samverka med oss så att denna policy uppfylls.

Västra Frölunda 2008-03-31

Styrelsen för Notisum AB