Alfabetiskt register från A till Ö.

H

Haagkonvention
SFS 2012:318Lag (2012:318) om 1996 års Haagkonvention
Haagkonventionen 1996
SFS 2012:826Förordning (2012:826) med kompletterande bestämmelser till 1996 års Haagkonvention
habilitering
SFS 1993:1284Förordning (1993:1284) om tillfälligt statsbidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilitering
Hallwylska museet
se ävenlivrustkammaren
Halmstad
se ävenprovianteringsfrilager
halon
se ävenCFC
hamn
SFS 1935:47Kungörelse (1935:47) angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder
SFS 1981:655Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn
SFS 1928:328Kungl. Maj:ts Kungörelse (1928:328) angående statsbidrag till byggande, förbättring och underhåll av allmänna hamnar och farleder;
se ävenfarled
farled
fartyg
sjöman
farled
hamnordning
SFS 1950:153Kungörelse (1950:153) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1874 (nr 26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket
SFS 1874:26 s.11Förordning (1874:26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket
hamnskydd
SFS 2006:1209Lag (2006:1209) om hamnskydd
hamnverksamhet
se ävenmervärdeskatt
handel
SFS 1975:985Lag (1975:985) om tillfällig handel
SFS 1990:890/r1/ Förordning (1990:890) om förenkling av formaliteterna vid handel med varor mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;
SFS 1985:312Tillkännagivande (1985:312) om avtal mellan Sverige och Danmark om handeln mellan Sverige och Grönland
se ävenläkemedel
krig
skrot
skrot
ädelmetallarbete
läkemedel
preventivmedel
begagnad vara
ädelmetallarbete
dryck
lösöre
begagnad vara
förbud mot handel
läkemedel
läkemedel
djur
dryck
begagnad vara
handel med el
SFS 1994:618Lag (1994:618) om handel med el, m.m.
handel med varor
SFS 1987:1126Förordning (1987:1126) om en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor
handels- och föreningsregister
SFS 1992:1454Förordning (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket
handels- och industrikommission statens
SFS 1951:367Kungörelse (1951:367) om skyldighet för näringsidkare att till statens handels- och industrikommission avlämna vissa uppgifter om produktionsförhållanden m.m.
handelsagentur
SFS 1991:351Lag (1991:351) om handelsagentur
handelsbalken
SFS 1736:0123 2Handelsbalk (1736:0123 2)
handelsblockad
se ävensanktion
sanktion
sanktion
handelsbolag
SFS 1981:111Förordning (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 1980:1102Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 1992:1643Lag (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall
handelsdelegation
se ävenryska handelsdelegationen
handelsdokument
se ävenECE
handelsflottans kultur- och fritidsråd
SFS 1988:1110Förordning (1988:1110) med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd
SFS 1996:281Förordning (1996:281) med instruktion för Handelsflottans kultur- och fritidsråd
SFS 1976:493Förordning (1976:493) med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd
handelsflottans pensionsanstalt
SFS 1944:42Reglemente (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt
SFS 1965:699Förordning (1965:699) med instruktion för handelsflottans pensionsanstalt
SFS 1988:1112Förordning (1988:1112) med instruktion för handelsflottans pension sanstalt
handelskammare
SFS 1916:599Kungl. Maj:ts kungörelse (1916:599) angående auktoriserade handelskamrar
SFS 1990:515Lag (1990:515) om auktorisation av handelskamrar
handelskammarförordning
SFS 1990:733Handelskammarförordning (1990:733)
handelsregisterförordning
SFS 1974:188Handelsregisterförordning (1974:188)
handelsregisterlag
SFS 1974:157Handelsregisterlag (1974:157)
handelsresande
se ävennäringslegitimationsbevis
handelssekreterare
SFS 2012:749Förordning (2012:749) med instruktion för handelssekreterare
SFS 1975:492Förordning (1975:492) med instruktion för handelssekreterare
SFS 1988:1093Förordning (1988:1093) med instruktion för handelssekreterare
SFS 1981:265Lag (1981:265) om skattefrihet för vissa ersättningar m.m. till personal hos handelssekreterare m.m.
se ävenSveriges exportråd
Sveriges exportråd
handikappad
SFS 1970:663Lag (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade
SFS 1960:603Lag (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon;
SFS 1986:542Förordning (1986:542) om statsbidrag till regionala åtgärder för elever med handikapp
SFS 1987:410Förordning (1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m.m.
SFS 1984:75Förordning (1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp
se ävenbilstöd
skatteväxling
kostnadsutjämning
bilstöd
handikappade
se ävenäldre
handikappanpassad bostad
SFS 1985:489Förordning (1985:489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.
handikappanpassad kollektivtrafik
SFS 1980:398Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik
SFS 1979:558Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
handikappanpassning
SFS 2011:339Förordning (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader
SFS 1987:317Förordning (1987:317) om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar
handikappersättning
SFS 1998:703Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag
SFS 2000:1047Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
handikappolitik
SFS 2001:526Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken
handikappolitisk samordning
SFS 2007:1134Förordning (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning
Handikappombudsmannen
SFS 1994:749Lag (1994:749) om Handikappombudsmannen
SFS 1994:949Förordning (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
SFS 2007:1034Förordning (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen
handikapporganisation
SFS 1994:951Förordning (1994:951) om statsbidrag till handikapporganisationer
SFS 1994:950Förordning (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar
SFS 2000:7Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer
handikappråd statens
SFS 1979:421Förordning (1979:421) med instruktion för statens handikappråd
SFS 1988:1094Förordning (1988:1094) med instruktion för statens handikappråd
handikappåtgärd
SFS 1989:614/r1/ Förordning (1989:614) om statsbidrag till vissa handikappåtgärder m. m. inom kommunal utbildning för vuxna;
handledare
SFS 1983:584Förordning (1983:584) om statsbidrag till utbildning av handledare för skolungdomar under praktik på arbetsplats
handledarutbildning
SFS 2008:756Förordning (2008:756) om statsbidrag för handledarutbildning
handlingar
se ävenoffentliga förvaltningen
handräckning
SFS 1978:724Förordning (1978:724) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden;
SFS 1990:320Förordning (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 1941:999Kungl. Maj:ts kungörelse (1941:999) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden
SFS 2010:1857Förordning (2010:1857) om ersättning för kostnader i vissa mål om handräckning
SFS 1958:381Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:381) angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt
SFS 1935:567Kungörelse (1935:567) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Tyskland i vissa beskattningsärenden;
SFS 1935:575Kungörelse (1935:575) angående skriftväxling med utländska myndigheter i sådana frågor om handräckning, som avses i konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning
SFS 1990:314Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 1935:568Kungörelse (1935:568) angående handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden;
SFS 1941:1000Kungl. Maj:ts kungörelse (1941:1000) angående handräckning på begäran av myndighet i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden
SFS 1979:330Förordning (1979:330) om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligtkonsumentkreditlagen (1977:981) m.m.
SFS 1958:382Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:382) angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärenden
SFS 1982:909Förordning (1982:909) om avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden
SFS 1991:171Förordning (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden
SFS 1990:226Lag (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
se ävenbetalningsföreläggande
betalningsföreläggande
betalningsföreläggande
dubbelbeskattning
lagsökning
konsumentkreditlag
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
betalningsföreläggande
betalningsförelägganderegister
dubbelbeskattning
betalningsföreläggande
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
handräckningslag
SFS 1981:847Handräckningslag (1981:847)
handräckningsärende
SFS 1973:630Förordning (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden
hantverkare
se ävenmästarbrev
mästarbrev
hantverksutövare
se ävenmästarbrev
Harpsundsnämnden
SFS 2007:1227Förordning (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden
SFS 1989:1073Förordning (1989:1073) med instruktion för Harpsundsnämnden
SFS 1999:241Förordning (1999:241) med instruktion för Harpsundsnämnden
hav
se ävenolycka
olycka
haverikommission Statens
SFS 1988:1114Förordning (1988:1114) med instruktion för statens haverikommission
SFS 1996:282Förordning (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission
SFS 2007:860Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission
SFS 1978:555Förordning (1978:555) med instruktion för statens haverikommission
havet
se ävenrundradiosändning
Havs- och vattenmyndigheten
SFS 2011:619Förordning (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
havsmiljöförordning
SFS 2010:1341Havsmiljöförordning (2010:1341)
havsplaneringsförordning
SFS 2015:400Havsplaneringsförordning (2015:400)
havsrättskonvention
SFS 1996:519Lag (1996:519) om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982
helgdag
SFS 1772:1104Förordning (1772:1104) angående sabbatens firande samt vissa helgdagars flyttning eller indragning
SFS 1938:107Lag (1938:107) om den 1 majs likställande i vissa hänseenden med allmän helgdag;
SFS 1989:253Lag (1989:253) om allmänna helgdagar
helikoptertransport
SFS 2017:113Förordning (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter
hem
se ävensambo
sambo
hemförsäljningsförordning
SFS 2000:275Hemförsäljningsförordning (2000:275)
SFS 1981:1362Hemförsäljningsförordning (1981:1362)
hemförsäljningslag
SFS 1981:1361Hemförsäljningslag (1981:1361)
hemhjälp
se ävensocial hemhjälp
hemmadotter
SFS 1963:698Cirkulär (1963:698) till socialnämnderna och arbetsförmedlingsorganen angående åtgärder till hjälp för ensamställda hemmadöttrar m.m.
hemman
se ävenDanviks hospital
hemspråksträning
SFS 1977:628Förordning (1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan
hemutrustning
SFS 2016:1204Förordning (2016:1204) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2017
SFS 2017:1267Förordning (2017:1267) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2018
SFS 2015:847Förordning (2015:847) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2016
hemutrustninglån
SFS 2013:1087Förordning (2013:1087) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2014
hemutrustningslån
SFS 1990:1361Förordning (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar
SFS 2007:1305Förordning (2007:1305) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2008
SFS 2014:1444Förordning (2014:1444) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2015
SFS 2006:1409Förordning (2006:1409) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2007
SFS 2009:1518Förordning (2009:1518) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2010
SFS 2004:1061Förordning (2004:1061) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2005
SFS 2011:1232Förordning (2011:1232) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2012
SFS 2008:1281Förordning (2008:1281) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2009
SFS 2010:1996Förordning (2010:1996) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2011
SFS 2012:858Förordning (2012:858) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2013
SFS 2005:1035Förordning (2005:1035) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2006
hemvärnsförordning
SFS 1997:146Hemvärnsförordning (1997:146)
hemvärnskungörelse
SFS 1970:304Hemvärnskungörelse (1970:304)
hemvärnsman
SFS 1997:147/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater
HFC
SFS 1995:555Förordning (1995:555) om HFC
hindersprövning
SFS 2009:265Förordning (2009:265) om försäkran vid hindersprövning
SFS 1987:1015Förordning (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning
se ävenvigsel
hingst
se ävensamfälld betesmark
hiss
SFS 1993:1598Förordning (1993:1598) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
SFS 1977:484Lag (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar m.m.
SFS 1939:783Kungörelse (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar
SFS 1999:371Förordning (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk
hissinstallation
SFS 2004:685Förordning (2004:685) om bidrag för installation av hiss m.m. i flerbostadshus
SFS 1983:1025Förordning (1983:1025) om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m.m.
historiska museer Statens
SFS 2007:1180Förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer
SFS 2014:1079Förordning (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer
SFS 1997:1172Förordning (1997:1172) med instruktion för Statens historiska museer
se ävenRiksantikvarieämbetet
riksantikvarieämbetet
hittegods
SFS 2014:1107Förordning (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods
SFS 2004:1319Förordning (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
SFS 1938:677Kungörelse (1938:677) med vissa föreskrifter rörande polismyndighets befattning med hittegods
SFS 1974:1066Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
SFS 1972:17Kungörelse (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.
SFS 1985:201Förordning (1985:201) om behandling av föremål som har upphittats i spårvägs-, tunnelbane- eller busstrafik
SFS 1938:121Lag (1938:121) om hittegods
se ävenförverkad egendom
HIV
se ävenprovtagning
hiv/aids
se ävensmittsam sjukdom
hivinfektion
SFS 2013:666Förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion
se ävenprovtagning
HIV-smitta
SFS 1988:1473Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål
SFS 1988:1475Förordning (1988:1475) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål
hiv-smittad
SFS 1993:735Förordning (1993:735) om avgiftsfria sjukvårds- förmåner m.m. för vissa hivsmittade
SFS 1993:332Lag (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade
Hjälpmedelsinstitutet
SFS 1998:1214Lag (1998:1214) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening
HomO
SFS 1999:170Förordning (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
SFS 2007:1036Förordning (2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
homosexuell sambo
SFS 1987:813Lag (1987:813) om homosexuella sambor
hotade personer
se ävenutmätning
hotell- och pensionatrörelse
SFS 1966:742Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
SFS 1992:202Förordning (1992:202) om avgifter för ärenden enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
hotellgäst
se ävenretentionsrätt
hovrätt
SFS 1976:181Förordning (1976:181) om hovrätternas domkretsar
SFS 1992:128Förordning (1992:128) om hovrätternas domkretsar
hovrättsinstruktion
SFS 1996:379Förordning (1996:379) med hovrättsinstruktion
SFS 1979:569Förordning (1979:569) med hovrättsinstruktion
hovrättsting
SFS 1949:501Kungörelse (1949:501) om hovrättsting;
hovslagare
SFS 1993:1486Förordning (1993:1486) om godkännande av hovslagare
humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
SFS 1921:475Kungl. Maj:ts stadgar (1921:475) för kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
humanitär rätt
SFS 2014:812Lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
hund
SFS 2007:1150Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
SFS 1943:459Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter
SFS 2007:1240Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar
hundmärkning
SFS 2000:537Lag (2000:537) om märkning och registrering av hundar
SFS 2000:538Förordning (2000:538) om märkning och registrering av hundar
hundskatt
SFS 1923:116Lag (1923:116) om hundskatt
hundskola Statens
SFS 1988:654Förordning (1988:654) med instruktion för statens hundskola
SFS 1981:159Förordning (1981:159) med instruktion för statens hundskola
husdjur
SFS 1985:342Lag (1985:342) om kontroll av husdjur m. m.
SFS 1985:343Förordning (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.
SFS 2006:1035Tillkännagivande (2006:1035) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
SFS 2009:913Tillkännagivande (2009:913) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
SFS 2006:816Förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.
se ävenslakt
slakt
hushåll utan barn
se ävenbostadsbidrag
hushållning
SFS 1973:15/r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:15) till samtliga statsmyndigheter om beaktande av riktlinjer för hushållningen med mark och vatten;
se ävenmark- och vattenområde
naturresurs
naturresurs
hushålls- och bostadsuppgift
SFS 1996:434Förordning (1996:434) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter
hushållsapparat
se ävenmärkning
hushållsarbete
SFS 2007:346Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete
se ävenskattereduktion
skattereduktion
husligt arbete
se ävenarbetstid
husläkare
SFS 1993:1665Förordning (1993:1665) om åtgärdstaxa för husläkare
SFS 1993:588Lag (1993:588) om husläkare
SFS 1993:594Förordning (1993:594) om behörighet som husläkare
se ävenupphävandeförfattning
hustrutillägg
SFS 1994:309Lag (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension
se ävenbostadstillägg
förtroendemannamedverkan
bostadstillägg
huvudmannaskap
se ävenkollektiv persontrafik
huvudmän
SFS 2017:631Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
SFS 2017:667Förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän
Hvitfeldtska stipendieinrättningen
SFS 1918:1080Kungl. Maj:ts instruktion (1918:1080) för kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningen
hybrid-DNA-teknik
SFS 1979:1174Förordning (1979:1174) om förhandsprövning enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) av användning av hybrid-DNA-teknik
hygienisk produkt
se ävenkosmetisk produkt
hypoteksbank
se ävenSveriges allmänna hypoteksbank
hypoteksförening
SFS 1976:225Lag (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.
hypoteksinstitut
SFS 1970:68Förordning (1970:68) om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan
hyresbestämmelse
SFS 1973:198Kungörelse (1973:198) om tillämpning av lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
SFS 1973:189Lag (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
hyresbostad
se äveninvesteringsstimulans
hyresförhandlingslag
SFS 1978:304Hyresförhandlingslag (1978:304)
hyresförlustgaranti
SFS 1982:1286Förordning (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti
hyresförlustlån
SFS 1976:260Förordning (1976:260) om hyresförlustlån
hyresgaranti
SFS 2007:623Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier
hyreshus
SFS 1987:252Förordning (1987:252) om ändring av vissa räntesatser för beräkning av räntebidrag och räntelån för hyreshus
hyresmål
SFS 1994:831Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
hyresnämnd
SFS 1973:188Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
se ävenarrendenämnd
arrendenämnd
arrendenämnd
hyresnämndsinstruktion
SFS 1980:1030Förordning (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion
hyresrabatt
SFS 1982:1285Förordning (1982:1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus
hyresreglering
SFS 1974:1081Kungörelse (1974:1081) om anmälan enligt 2 § lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen
SFS 1974:1080Lag (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen
hyresrätt
SFS 2002:93Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt
SFS 1999:459Lag (1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt
SFS 2002:106Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt
se äveninvesteringsbidrag
hyresstopp
se ävenprisstopp
hållbar stadsmiljö
SFS 2015:579Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
hållbar stadsutveckling
se ävenspetsteknik
hållbara städer
SFS 2008:1407Förordning (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer
hållbarhetskriterier
SFS 2010:598Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
häktad
SFS 1976:371Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
SFS 1976:376Förordning (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
häktande
SFS 1844:50 s.2Cirkuläret (1844:50 s.2) till överståthållarämbetet samt en del Kungl. Maj:ts befallningshavande i riket angående vissa iakttagelser vid häktande av fransk undersåte uppå franskt fartyg här i riket
häkte
SFS 1958:215Kungörelse (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester
häkten
SFS 2014:1108Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester
häktesförordning
SFS 2010:2011Häktesförordning (2010:2011)
häkteslag
SFS 2010:611Häkteslag (2010:611)
häktning
SFS 1988:31Förordning (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.
hälsa
SFS 2007:156Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
SFS 2006:1570Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
hälso- och miljöfarlig produkt
SFS 1985:840Förordning (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.
hälso- och sjukvård
SFS 2017:612Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
SFS 1991:1278Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
SFS 2008:344Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
SFS 2008:347Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
SFS 1960:409Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område
SFS 1996:933Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården
SFS 2013:711Förordning (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden
SFS 1994:1290Förordning (1994:1290) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
SFS 1982:772Förordning (1982:772) om skyldighet att anmäla vissa allvarliga skador m.m. i hälso- och sjukvården
SFS 2017:372Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
SFS 1998:531Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
SFS 1996:786Lag (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården
SFS 1990:1404Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
SFS 1998:532Lag (1998:532) om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
SFS 2002:297Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
SFS 1982:771Förordning (1982:771) om behörighet till vissa tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättning av sådana tjänster
SFS 1984:545Förordning (1984:545) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
SFS 1998:1518Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
SFS 1982:777Förordning (1982:777) om rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner
SFS 1994:953Lag (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
SFS 1994:954Lag (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område
SFS 1991:425Lag (1991:425) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården
SFS 2002:746Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
SFS 1984:542Lag (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.
SFS 2013:407Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
se ävenstatlig styrning
djur
asylsökande
djur
register
förtroendenämndsverksamhet
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
SFS 2011:582Förordning (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
SFS 1980:497Förordning (1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
SFS 2007:1019Förordning (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
SFS 1996:571Förordning (1996:571) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
SFS 1988:1240Förordning (1988:1240) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
hälso- och sjukvårdsförordning
SFS 2017:80Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)
hälso- och sjukvårdslag
SFS 2017:30Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
SFS 1982:763Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
hälso- och sjukvårdspersonal
SFS 1989:447Förordning (1989:447) om förmåner m.m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten
SFS 2006:196Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
se äventjänsteplikt
hälsodataregister
SFS 1998:543Lag (1998:543) om hälsodataregister
hälsofarlig missbrukssubstans
SFS 2011:111Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
hälsofarlig vara
SFS 1999:42Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
SFS 1999:58Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
hälsofarliga missbrukssubstanser
SFS 2011:133Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
hälsofrämjande insatser
se ävenromer
hälsoskydd
se ävenmiljöfarlig verksamhet
hälsoskyddsförordning
SFS 1983:616Hälsoskyddsförordning (1983:616)
hälsoskyddslag
SFS 1982:1080Hälsoskyddslag (1982:1080)
hälsoundersökning
SFS 2017:212Förordning (2017:212) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
SFS 2017:209Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
se ävengenteknik
hälsovård
SFS 1984:281Förordning (1984:281) om statsbidrag till hälsovård för högskolestuderande
hälsovård- och sjukvård
se ävenjournalhandling
förtroendenämnd
hälsovårdspersonal
SFS 1980:11Lag (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
se äventjänsteplikt
hälsovårdsstadga
se ävenvattenundersökning
hämtningskungörelse
SFS 1942:840Hämtningskungörelse (1942:840)
häradsallmänning
SFS 2012:365Förordning (2012:365) om häradsallmänningar
SFS 1952:169Kungörelse (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna
SFS 1952:166Lag (1952:166) om häradsallmänningar
häradsting
se ävengudstjänst
hästdjur
se äventävling
höghastighetsfartyg
SFS 1998:1355Förordning (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg
högkostnadsskydd
se ävenläkemedel
högmässa
SFS 1949:531Kungörelse (1949:531) angående alternativ musik för introitus vid högmässa
se ävengudstjänst
högmässogudstjänst
SFS 1942:118Lag (1942:118) om anordnande av högmässogudstjänst såsom barngudstjänst
SFS 1927:28Lag (1927:28) innefattande bestämmelser angående högmässogudstjänsts förrättande å annan plats än i kyrka
högre årskurser
se ävenriksrekryterande spetsutbildning
högskola
SFS 2001:935Förordning (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor
se äveninnovationskontor
förutbildning
ledamot
förutbildning
uppdragsutbildning
särskild utbildning
anmälningsavgift
regionstyrelserna för högskolan
uppdragsutbildning
studieredovisning
högskolan
SFS 2001:1286Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan
Högskolans avskiljandenämnd
SFS 2007:990Förordning (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd
högskoleadjunkt
se ävenhögskolelektor
högskoleenhet
SFS 1982:1077Förordning (1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser
högskoleförordning
SFS 1977:459Förordning (1977:459) om införande av högskoleförordningen (1977:263)
SFS 1993:100Högskoleförordning (1993:100)
högskoleintroducerande utbildning
SFS 2002:763Förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning
högskolelag
SFS 1992:1434Högskolelag (1992:1434)
SFS 1977:218Högskolelag (1977:218)
högskolelektor
SFS 1987:608Förordning (1987:608) om utnyttjande av medel för högskolelektorers och högskoleadjunkters forskning;
högskolestuderande
se ävenstudiedokumentation
hälsovård
högskolestyrelse
SFS 1987:497Förordning (1987:497) om förlängning av förordnanden för ledamöter i högskolestyrelser
högskoleutbildning
SFS 1978:748Förordning (1978:748) om landstingskommunal högskoleutbildning på musiklärarlinjen;
SFS 1987:915Förordning (1987:915) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning
SFS 1989:26Förordning (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting
SFS 2008:1101Förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
SFS 1985:682Förordning (1985:682) om antagning av utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m. m.;
SFS 2007:989Förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning
SFS 2004:549Förordning (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel
SFS 1982:390Förordning (1982:390) om statsbidrag till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet
SFS 1982:391Förordning (1982:391) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering inom viss kommunal högskoleutbildning
se ävenuppdragsutbildning
disciplinär åtgärd
vuxenstudiestöd
hörselteknisk utrustning
Högskoleverket
SFS 1995:945Förordning (1995:945) med instruktion för Högskoleverket
SFS 2003:7Förordning (2003:7) med instruktion för Högskoleverket
Högsta domstolen
SFS 1979:567Förordning (1979:567) med instruktion för Högsta domstolen
SFS 1996:377Förordning (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
högstpris
se ävenoljeprodukt
höjd beredskap
SFS 2015:1052Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
SFS 2006:546Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
SFS 2006:639Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
SFS 2015:1053Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
SFS 2017:870Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap
se ävenkrishantering
hörselskadad
se äventolk
utbildning
hörselteknisk utrustning
SFS 1982:493Förordning (1982:493) om statsbidrag till hörselteknisk utrustning för kommunal högskoleutbildning