Alfabetiskt register från A till Ö.

K

kabelnämnden
SFS 1988:340Förordning (1988:340) med instruktion för Kabelnämnden och Närradionämnden
SFS 1985:1062Förordning (1985:1062) med instruktion för kabelnämnden och närradionämnden
kabelsändning
SFS 1991:2027Lag (1991:2027) om kabelsändningar till allmänheten
se ävenlokal kabelsändning
lokal kabelsändning
lokal kabelsändning
lokal kabelsändning
kadmium
SFS 1985:839Förordning (1985:839) om kadmium
kaffe
SFS 1987:1142Förordning (1987:1142) om import och export av kaffe
SFS 1979:96Förordning (1979:96) om import av kaffe, m.m.
kakao
SFS 1987:218Förordning (1987:218) om import och export av kakao
kalkning
SFS 1982:840Förordning (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag
kameraövervakning
SFS 1998:150Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning
SFS 1998:314Förordning (1998:314) om allmän kameraövervakning
kameraövervakningsförordning
SFS 2013:463Kameraövervakningsförordning (2013:463)
kameraövervakningslag
SFS 2013:460Kameraövervakningslag (2013:460)
kammarkollegiet
SFS 2007:824Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
SFS 1994:634Förordning (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet
SFS 1986:600Förordning (1986:600) med instruktion för kammarkollegiet
SFS 1988:913Förordning (1988:913) med instruktion för Kammarkollegiet
SFS 1972:645Cirkulär (1972:645) till tingsrätterna om vissa meddelanden till kammarkollegiet, m.m.
se ävenfondmedel
domkapitel
kammarrättsinstruktion
SFS 1996:380Förordning (1996:380) med kammarrättsinstruktion
SFS 1979:571Förordning (1979:571) med kammarrättsinstruktion
kampsportsmatch
SFS 2006:1068Förordning (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
kanal
SFS 1970:664Kungörelse (1970:664) om trafik på Södertälje kanal
SFS 1970:665Kungörelse (1970:665) om trafik på Trollhätte kanal
SFS 1861:23 s.1Reglemente (1861:23 s. 1) för farten å Strömsholms kanal
SFS 1983:744Förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal
kanaltrafik
SFS 1993:1334Förordning (1993:1334) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa avgifter för viss kanaltrafik
Kanslersämbetet
SFS 1993:886Förordning (1993:886) med instruktion för Kanslersämbetet
kansliort
se ävenlänsrätt
kapitalbuffertar
SFS 2014:966Lag (2014:966) om kapitalbuffertar
SFS 2014:993Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar
kapitalförlust
SFS 1982:50Förordning (1982:50) om reglering av kapitalförluster i statlig verksamhet
kapitalförsäkring
SFS 1954:265Förordning (1954:265) om beskattning av vissa kapitalförsäkringar
se ävenpensionsförsäkring
kapitalförsörjningsförordning
SFS 1996:1188Kapitalförsörjningsförordning (1996:1188)
SFS 2011:210Kapitalförsörjningsförordning (2011:210)
SFS 1992:406Kapitalförsörjningsförordning (1992:406)
kapitalkrav
SFS 1989:1096Förordning (1989:1096) om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut
kapitaltillskott
SFS 2009:46Förordning (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl.
kapitaltäckning
SFS 2000:669Förordning (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS 1994:2004Lag (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
kapitalunderlag
se ävenfåmansföretag
karantän
SFS 1980:402Förordning (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur
karantänsförordning
SFS 1975:1019Karantänsförordning (1975:1019);
SFS 1989:302Karantänsförordning (1989:302)
karantänslag
SFS 1989:290Karantänslag (1989:290)
karolinska institutet
SFS 1988:411/r1/ Förordning (1988:411) om tillsättning av vissa tjänster vid karolinska institutet;
karolinska sjukhuset
SFS 1981:1137Förordning (1981:1137) om vissa arbetstagare vid Karolinska sjukhuset
karta
SFS 1975:370Lag (1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor
kartavgift
SFS 1997:183Förordning (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd
kartmaterial
SFS 1980:754Förordning (1980:754) om upplåtande av det allmänna kart- materialet för följdproduktion m.m.
kartsekretessförordning
SFS 1975:372Kartsekretessförordning (1975:372)
kasinolag
SFS 1999:355Kasinolag (1999:355)
kassakrav
SFS 1988:277/r1/ Förordning (1988:277) om kassakrav för banker och finansbolag;
SFS 1983:919Förordning (1983:919) om kassakrav för bankinstituten
kassaregister
SFS 2007:597Förordning (2007:597) om kassaregister m.m.
kassaservice
SFS 2005:882Förordning (2005:882) om grundläggande kassaservice
SFS 2001:1276Lag (2001:1276) om grundläggande kassaservice
kassettband
SFS 1982:691Lag (1982:691) om skatt på vissa kassettband;
kassettskatt
SFS 1985:1026Förordning (1985:1026) om kassettskatt
SFS 1982:798Förordning (1982:798) om kompensation i vissa fall för kostnader på grund av kassettskatt
kastrering
SFS 1973:272Förordning (1973:272) om kastrering av vissa husdjur
SFS 1944:133Lag (1944:133) om kastrering
SFS 1944:285Kungörelse (1944:285) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 24 mars 1944 (nr 133) om kastrering
kastrering av grisar
SFS 2012:540Förordning (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt
katastroffall
se ävenidentifiering
katastrofhjälp
SFS 1991:901Lag (1991:901) om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat humanitärt bistånd
SFS 1994:693Lag (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd
SFS 1975:494Lag (1975:494) om rätt för kommun och landstingskommun att lämna internationell katastrofhjälp;
katastrofmedicin
SFS 2008:552Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
SFS 2008:553Förordning (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
katekes
se ävenLuthers lilla katekes
katt
se ävenhund
hund
kemikalie
SFS 1942:155Kungörelse (1942:155) angående förbud mot försäljning av vissa kemikalier
kemikalieavgift
SFS 1989:216Förordning (1989:216) om kemikalieavgifter
Kemikalieinspektionen
SFS 2007:1064Förordning (2007:1064) med instruktion för Kemikalieinspektionen
SFS 2009:947Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen
SFS 1988:525Förordning (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen
SFS 1986:199Förordning (1986:199) om avgifter för finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet;
SFS 1985:843Förordning (1985:843) med instruktion för kemikalieinspektionen
kemikalieolycka
SFS 2016:986Förordning (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
SFS 2015:236Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
kemikalier
SFS 2017:214Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik
se ävenelektronik
kemisk produkt
SFS 2008:245Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
SFS 1998:944Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
SFS 1985:426Lag (1985:426) om kemiska produkter
SFS 1985:835Förordning (1985:835) om kemiska produkter
kemiskt vapen
SFS 1994:118Lag (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen
SFS 1997:121Förordning (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.
kilometerskatt
SFS 1993:854Förordning (1993:854) om särskild uppbörd av viss kilometerskatt
Kiruna rymd- och miljöcampus
SFS 2000:1473Förordning (2000:1473) om en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcampus
klimatbonusbil
SFS 2017:1334Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar
klimatinvesteringar
SFS 2015:517Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
klimatinvesteringsprogram
SFS 2003:262Förordning (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram
klimatlag
SFS 2017:720Klimatlag (2017:720)
Klimatpolitiska rådet
SFS 2017:1268Förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet
klimatrapporteringsförordning
SFS 2014:1434Klimatrapporteringsförordning (2014:1434)
klusterammunition
SFS 2012:179Lag (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition
knivförbud
SFS 1988:254Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
koldioxid
SFS 2014:21Förordning (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid
koldioxidskatt
SFS 1994:1406Förordning (1994:1406) om fastställande av omräknade belopp för koldioxidskatt för år 1995
SFS 1996:1177Förordning (1996:1177) om fastställande av omräknade belopp för koldioxidskatt för år 1997
SFS 1990:582Lag (1990:582) om koldioxidskatt
SFS 1990:708Förordning (1990:708) om koldioxidskatt
se ävenenergiskatt
energiskatt
energiskatt
energiskatt
energiskatt
energiskatt
energiskatt
energiskatt
energiskatt
energiskatt
energiskatt
energiskatt
Kollegiet för samhällsforskning
SFS 1995:1079Förordning (1995:1079) om Kollegiet för avancerade studier
kollektiv ersättningstrafik
SFS 1983:535Förordning (1983:535) om statsbidrag för viss kollektiv ersättningstrafik på väg
kollektiv förvaltning
se ävenupphovsrätt
upphovsrätt
kollektiv persontrafik
SFS 1978:438Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
SFS 1997:734Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik
SFS 1991:1224Förordning (1991:1224) om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik
SFS 1988:933/r1/ Förordning (1988:933) om statsbidrag till vissa investeringar som rör kollektiv persontrafik;
SFS 1985:167Förordning (1985:167) om statligt stöd till lokal och regional kollektiv persontrafik
SFS 1977:67Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
SFS 1977:68Förordning (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
kollektivavtal
SFS 1976:1021Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
kollektivmärkeslag
SFS 1960:645Kollektivmärkeslag (1960:645)
kollektivtrafik
SFS 2011:1126Förordning (2011:1126) om kollektivtrafik
SFS 2010:1065Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
SFS 2005:952Lag (2005:952) om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik
se ävenhandikappanpassad kollektivtrafik
handikappanpassad kollektivtrafik
kollektivtrafikanläggning
SFS 2009:237Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
kollektivtrafiknämnd
SFS 1978:440Lag (1978:440) om kollektivtrafiknämnd
SFS 1978:441Förordning (1978:441) om kollektivtrafiknämnd
kollektivtrafikresenär
SFS 2015:953Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
SFS 2015:957Förordning (2015:957) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
kollektivtrafiktjänster
se ävenmiljökrav
kollektivverkstad
SFS 1998:1370Förordning (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder
kommersiell service
SFS 2000:284Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service
se ävenlandsbygdsstöd
kommerskollegium
SFS 2009:894Förordning (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium
SFS 1998:279Förordning (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
SFS 2012:990Förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium
SFS 2007:1221Förordning (2007:1221) med instruktion för Kommerskollegium
SFS 1973:233Förordning (1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m. m.
SFS 1962:273Kungörelse (1962:273) om överflyttande å kommerskollegium och överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap av de uppgifter, som tillkomma statens handelslicensnämnd
SFS 1985:604Förordning (1985:604) med instruktion för kommerskollegium
se ävenindustriverk Statens
kommission
SFS 1914:45Lag (1914:45) om kommission
kommissionlag
SFS 2009:865Kommissionslag (2009:865)
kommissionär
SFS 1946:679Kungörelse (1946:679) angående kommissionärer hos myndigheter tillhörande statsförvaltningen
kommittéförordning
SFS 1976:119Kommittéförordning (1976:119)
SFS 1998:1474Kommittéförordning (1998:1474)
kommittéuppdrag
SFS 1978:45Förordning (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag
SFS 1996:1529Förordning (1996:1529) om ersättning för kommittéuppdrag
kommun
SFS 2016:40Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
SFS 1982:1173Förordning (1982:1173) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter
SFS 1990:578Lag (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.
SFS 1990:1374Förordning (1990:1374) om bidrag enligt lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.
SFS 1951:25Kungl. Maj:ts kungörelse (1951:25) angående sättet för vissa utbetalningar till kommuner m.fl.;
se ävengenerellt statsbidrag
utjämningsbidrag
skatt
mervärdesskatt
statsbidrag
mervärdesskatt
mervärdesskatt
politisk sekreterare
generellt statsbidrag
utjämningsbidrag
utjämningsbidrag
mervärdesskattekonto
generellt statsbidrag
utjämningsbidrag
utjämningsavgift
mervärdesskattekonto
inhämtande av uppgifter
begränsning av skatt
skatt
utjämningsbidrag
deklarationsskyldighet
kommunal arkivmyndighet
se ävenarkivuppgift
kommunal egendom
SFS 1936:282Lag (1936:282) angående användning i vissa fall av kommun eller annan samfällighet tillhörig egendom
kommunal energiplanering
SFS 1977:439Lag (1977:439) om kommunal energiplanering
SFS 1977:440Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering
kommunal fastighetsavgift
SFS 2007:1398Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
se ävenskattereduktion
kommunal folkomröstning
SFS 1994:692Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar
kommunal indelningsdelegerad
se ävenindelningsdelegerad
kommunal lantmäterimyndighet
se ävenlantmäterimyndighet
kommunal planering
SFS 1979:1155Lag (1979:1155) om insamling av uppgifter för kommunal och statlig planering;
kommunal redovisning
SFS 1997:614Lag (1997:614) om kommunal redovisning
kommunal tjänsteexport
SFS 2001:151Lag (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd
SFS 1986:753Lag (1986:753) om kommunal tjänsteexport
kommunal utbildning
SFS 1981:449Förordning (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning
SFS 1966:115Förordning (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning
kommunala befogenheter
SFS 2009:47Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
kommunalborgmästare
se ävenlänsstyrelse
kommunalekonomisk utjämning
SFS 2004:881Förordning (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning
SFS 2004:773Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning
kommunalförbundslag
SFS 1985:894Kommunalförbundslag (1985:894)
kommunallag
SFS 1991:900Kommunallag (1991:900)
SFS 1954:284Lag (1954:284) om tillämpning å Stockholms stad av vissa bestämmelser i kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753) och lagen den 18 december 1953 (nr 754) om införande av kommunallagen;
SFS 1977:179Kommunallag (1977:179)
SFS 1977:180Lag (1977:180) om införande av kommunallagen
SFS 2017:725Kommunallag (2017:725)
kommunalskatt
SFS 1989:181Förordning (1989:181) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall
SFS 1972:78Lag (1972:78) om skatt för gemensamt kommunalt ändamål
kommunalskattelag
SFS 1928:370Kommunalskattelag (1928:370)
SFS 1950:674Kungörelse (1950:674) angående grunder för sådan uppdelning av pensionsstyrelsens frivilliga försäkring, som avses i punkt 1 tionde stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen
SFS 1986:1348Förordning (1986:1348) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370)
kommunalskattemedel
SFS 1992:1586Lag (1992:1586) om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1991
SFS 2002:733Förordning (2002:733) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2003
SFS 1998:1270Förordning (1998:1270) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 1999
SFS 1993:1362Lag (1993:1362) om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1992
SFS 2007:737Förordning (2007:737) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2008
SFS 2004:726Förordning (2004:726) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2005
SFS 2003:590Förordning (2003:590) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2004
SFS 2010:1137Förordning (2010:1137) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2011
SFS 2000:740Förordning (2000:740) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2001
SFS 2011:1044Förordning (2011:1044) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2012
SFS 1999:768Förordning (1999:768) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2000
SFS 1997:710Förordning (1997:710) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 1998
SFS 1996:999Förordning (1996:999) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel
SFS 2001:731Förordning (2001:731) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2002
SFS 2017:899Förordning (2017:899) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2018
SFS 2016:878Förordning (2016:878) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017
SFS 2008:771Förordning (2008:771) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2009
SFS 2009:1209Förordning (2009:1209) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2010
SFS 2005:714Förordning (2005:714) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2006
SFS 2013:731Förordning (2013:731) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2014
SFS 2015:574Förordning (2015:574) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2016
SFS 2006:1157Förordning (2006:1157) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2007
kommunalstämma
SFS 1977:216Lag (1977:216) om egendom som förvaltas av kommunalstämma
kommunalt boendestöd
SFS 1993:406Lag (1993:406) om kommunalt stöd till boendet
kommunalt bostadsföretag
SFS 1999:608Lag (1999:608) om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m
SFS 1999:610Förordning (1999:610) om skälig avkastning vid utdelning från kommunala bostadsföretag
kommunalt skatteunderlag
SFS 1982:221Lag (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget;
kommunalt vapen
SFS 1973:686Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen
kommunalt vårdnadsbidrag
SFS 2009:1422Förordning (2009:1422) om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag
kommunansvar
SFS 1997:1268Lag (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år
SFS 1997:1278Förordning (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år
SFS 1995:706Lag (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar
SFS 1995:712Förordning (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar
kommunbeteckning
SFS 1969:780Lag (1969:780) med anledning av införande av enhetlig kommunbeteckning, m.m.;
kommunbidrag
SFS 1998:587Lag (1998:587) om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun
kommuner
se ävensäkerhetskontroll
kommunfullmäktige
se ävenval
kommunikation
se äventrafik
Kommunikationsforskningsberedningen
SFS 1996:283Förordning (1996:283) med instruktion för Kommunikationsforskningsberedningen
SFS 1993:675Förordning (1993:675) med instruktion Kommunikationsforskningsberedningen
kommunindelning
SFS 1982:953Tillkännagivande (1982:953) av länens indelning i kommuner
SFS 1998:1349Tillkännagivande (1998:1349) om länens indelning i kommuner
SFS 2002:808Tillkännagivande (2002:808) om länens indelning i kommuner
SFS 1950:431Kungörelse (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.
SFS 1994:1526Tillkännagivande (1994:1526) om länens indelning i kommuner
SFS 1979:411Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
SFS 1997:824Tillkännagivande (1997:824) om länens indelning i kommuner
SFS 1996:1285Tillkännagivande (1996:1285) om länens indelning i kommuner
SFS 1991:1782Tillkännagivande (1991:1782) om länens indelning i kommuner
SFS 2006:1196Tillkännagivande (2006:1196) om länens indelning i kommuner
SFS 2007:229Tillkännagivande (2007:229) om länens indelning i kommuner
kommunstöd
se äventelenät
telenät
telenät
kompensation
se ävenenergiskatt
kompetenskrav
se ävenfritidsbåt
Kompetensrådet för utveckling i staten
SFS 2008:1085Förordning (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten
kompetensutveckling
SFS 2005:376Förordning (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling
SFS 2005:375Lag (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling
kompletterande utbildning
se ävenförsöksverksamhet
kompletteringstrafik
SFS 1968:462Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:462) med vissa bestämmelser om kompletteringstrafik med personbil
komvux
se ävenpåbyggnadsutbildning
koncessionsavgift
SFS 1992:72Lag (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Koncessionsnämnden för miljöskydd
SFS 1969:389Förordning (1969:389) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd
SFS 1993:579Förordning (1993:579) med instruktion för Koncessionsnämnden för miljöskydd
SFS 1988:624Förordning (1988:624) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd;
konjunkturinstitutet
SFS 1996:99Förordning (1996:99) med instruktion för Konjunkturinstitutet
SFS 1988:1531Förordning (1988:1531) med instruktion för konjunkturinstitutet
SFS 2007:759Förordning (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet
SFS 1979:742Förordning (1979:742) med instruktion för konjunkturinstitutet
konjunkturtillägg
se ävenflyktingmottagande
konkurrens
SFS 1994:1845Lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler
se ävenillojal konkurrens
konkurrensbegränsande avtal
SFS 2008:580Lag (2008:580) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan
SFS 2008:585Lag (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn
konkurrensbegränsning
se ävenjordbruksprodukt
konkurrensförordning
SFS 1993:173Konkurrensförordning (1993:173)
SFS 2008:604Konkurrensförordning (2008:604)
konkurrenslag
SFS 2008:579Konkurrenslag (2008:579)
SFS 1993:77Förordning (1993:77) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för patentlicensavtal
SFS 1982:729Konkurrenslag (1982:729)
konkurrensskadelag
SFS 2016:964Konkurrensskadelag (2016:964)
Konkurrensverket
SFS 2007:1117Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
SFS 2004:226Förordning (2004:226) om underrättelse till Konkurrensverket om dom eller slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget
SFS 1996:353Förordning (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
SFS 1992:820Förordning (1992:820) med instruktion för Konkurrensverket
konkurs
SFS 1979:755Förordning (1979:755) om tillsynsmyndighet i konkurs
SFS 1983:162Förordning (1983:162) om omedelbar skriftväxling med utländska domstolar i vissa konkurser
SFS 1934:67Lag (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge
SFS 1934:68Lag (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge
SFS 1935:576Kungörelse (1935:576) angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konk urs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m.
SFS 1956:217Lag (1956:217) om vissa kreditinrättningars konkurs
SFS 1981:6Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
SFS 1981:7Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
SFS 1979:802Förordning (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion
SFS 1988:400Förordning (1988:400) om tillsynsmyndighet i konkurs
se ävenverkställighet av dom
tillsynsavgift
lönegaranti
lönegaranti
konkursbeslut
SFS 1987:937Cirkulär (1987:937) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.
SFS 1983:163Cirkulär (1983:163) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.
SFS 2011:856Tillkännagivande (2011:856) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land
konkursförordning
SFS 1987:916Konkursförordning (1987:916)
konkurslag
SFS 1987:672Konkurslag (1987:672)
SFS 1921:225Konkurslag (1921:225)
SFS 1921:226Lag (1921:226) om nya konkurslagens införande och vad i avseende därå skall iakttagas
SFS 1975:940Förordning (1975:940) om tillämpning av 198 § konkurslagen (1921:225)
konsekvensanalys
se ävensmåföretag
konst- och kulturutbildning
SFS 2013:871Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
konstföremål
SFS 1984:535Förordning (1984:535) om statliga myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning
konsthantverk
SFS 1982:502Förordning (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ
se ävennationalmuseum
konstmuseer statens
SFS 1988:677Förordning (1988:677) med instruktion för Statens konstmuseer
SFS 1976:439Förordning (1976:439) med instruktion för statens konstmuseer
konstnär
SFS 1976:504Förordning (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
SFS 1976:528Förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer
konstnärsbidrag
se ävenpensionsgrundande konstnärsbidrag
Konstnärsnämnden
SFS 1988:831Förordning (1988:831) med instruktion för Konstnärsnämnden
SFS 1976:531Förordning (1976:531) med instruktion för konstnärsnämnden
SFS 2007:1199Förordning (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden
SFS 1997:1153Förordning (1997:1153) med instruktion för Konstnärsnämnden
konstråd statens
SFS 1996:1597Förordning (1996:1597) med instruktion för Statens konstråd
SFS 2007:1188Förordning (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd
SFS 1965:746Förordning (1965:746) med instruktion för statens konstråd
SFS 1988:743Förordning (1988:743) med instruktion för Statens konstråd
konsul
SFS 1970:86Lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m.
konsulat
se ävenimmunitet
konsulär förrättning
se ävendiplomat
konsulär katastrofinsats
SFS 2010:813Lag (2010:813) om konsulära katastrofinsatser
konsulärt
se ävenbistånd
konsulärt bistånd
SFS 1982:29Förordning (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd
konsument
SFS 1994:1512Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
se ävenupplysningstjänst
konsumenter
se ävenfinansiell rådgivning
rådgivning
konsumentförhållande
SFS 2015:671Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
se ävenavtalsvillkor
konsumentförsäkringslag
SFS 1980:38Konsumentförsäkringslag (1980:38)
konsumentkredit
SFS 1992:1010Förordning (1992:1010) om effektiv ränta vid konsumentkrediter
SFS 2010:1855Förordning (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter
SFS 2014:275Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
SFS 2014:397Förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter
konsumentkreditlag
SFS 1977:981Konsumentkreditlag (1977:981)
SFS 2010:1846Konsumentkreditlag (2010:1846)
SFS 1992:1013Förordning (1992:1013) om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligt konsumentkreditlagen (1992:830) m.m.
SFS 1992:830Konsumentkreditlag (1992:830)
se ävenhandräckning
konsumentköplag
SFS 1990:932Konsumentköplag (1990:932)
SFS 1973:877Konsumentköplag (1973:877)
Konsumentombudsmannen
SFS 2011:1211Lag (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister
konsumentområdet
SFS 2007:954Förordning (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet
konsumentskydd
SFS 2011:914Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
SFS 2014:1449Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
konsumenttjänstlag
SFS 1985:716Konsumenttjänstlag (1985:716)
konsumentvara
se äveninformationsutbyte
Konsumentverket
SFS 1995:868Förordning (1995:868) med instruktion för Konsumentverket
SFS 1990:1179Förordning (1990:1179) med instruktion för Konsumentverket
SFS 1986:629Förordning (1986:629) med instruktion för konsumentverket
SFS 1988:61/r1/ Förordning (1988:61) med instruktion för konsumentverket;
SFS 2009:607Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
SFS 2007:1139Förordning (2007:1139) med instruktion för Konsumentverket
kontakttolkutbildning
SFS 1991:976Förordning (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.
SFS 1977:461Förordning (1977:461) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.
kontantförmån
SFS 1993:1441Lag (1993:1441) om allmän avgift för finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet
kontinentalsockel
SFS 1966:314Lag (1966:314) om kontinentalsockeln
kontinentalsockelförordning
SFS 1966:315Kontinentalsockelförordning (1966:315)
kontoföringsförordning
SFS 1999:146Kontoföringsförordning (1999:146)
kontorsinventarie
SFS 1950:18Kungl. Maj:ts kungörelse (1950:18) angående upphandling och försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning, m.m.
se ävenupphandling
kontraktsprost
SFS 1984:288Förordning (1984:288) om överföring i krig av vissa av domkapit- lens uppgifter till kontraktsprostarna
kontraktsprostarkiv
SFS 1946:108Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:108) angående plan till förteckning över kontraktsprostarkiv
SFS 1946:705/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:705) angående inventering av kyrkoarkiv och kontraktsprostarkiv;
se ävenutgallring
kontroll
SFS 2013:1059Förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion
se ävenhusdjur
intern styrning
kontrollavgift
se ävenparkering
parkering
kontrollföreskrifter enligt valutalagen
se ävenvalutalag
kontrollområde
se ävenskyddsområde
kontrollstämpel
SFS 1975:49Förordning (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
kontrolluppgift
SFS 1955:671Kungörelse (1955:671) om skyldighet i vissa fall att avlämna kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen
se ävensjälvdeklaration
självdeklaration
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
SFS 1968:576Lag (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
SFS 1992:701Lag (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
SFS 1992:1124Förordning (1992:1124) med reglemente för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
konvalescenthem
SFS 1990:208Förordning (1990:208) med bemyndigande att fastställa förteckning över konvalescenthem enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring;
kooperativ hyresrätt
se ävenhyresrätt
kooperativ utveckling
SFS 1998:1633Förordning (1998:1633) om statsbidrag till kooperativ utveckling
SFS 1993:569Förordning (1993:569) om statsbidrag till kooperativ utveckling
SFS 2001:1194Förordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.
koralbok
SFS 1939:741Kungörelse (1939:741) angående ny svensk koralbok
kordväv
se äventullnedsättning
kortbaserad betalningstransaktion
se ävenförmedlingsavgift
korttidsarbete
SFS 2013:948Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
SFS 2013:1010Förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete
kosmetisk produkt
SFS 2013:413Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter
SFS 1993:1283Förordning (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter
kostnadsansvar
SFS 2013:514Lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
kostnadsersättning
SFS 2013:1121/Rubriken upphör att gälla U:2018-08-01/ Förordning (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning /Rubriken träder i kraft I:2018-08-01/ Förordning (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram
SFS 1989:479Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
se ävensjuklön
kostnads-nyttoanalys
SFS 2014:268Lag (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet
SFS 2014:349Förordning (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet
kostnadsutjämning
SFS 1991:1148/r1/ Lag (1991:1148) om mellankommunal kostnadsutjämning med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade;
kraftanläggning
SFS 1942:335Lag (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.
se ävenskyddsåtgärd
kraftverk
SFS 1994:795Förordning (1994:795) om tillstånd för kraftverk avsedda att drivas med oljebränsle
kraftvärmeverk
se ävenfastighetstaxering
kreditaktiebolag
SFS 1963:76Lag (1963:76) om kreditaktiebolag
SFS 1992:764Förordning (1992:764) om kreditaktiebolag och finansbolag
kreditering av anställningsstöd
se ävenskattekonto
kreditgaranti
SFS 1964:708/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:708) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1965:86/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:86) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1963:19/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:19) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1963:423/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:423) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1964:13/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:13) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1962:363/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:363) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1962:99/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:99) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1960:11/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1960:11) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1968:499/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:499) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1969:39/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:39) om fastställande av räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1967:31/r1/Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:31) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1967:76/r1/Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:76) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1967:907/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:907) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1968:36/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:36) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 1966:341/r1/Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:341) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
SFS 2002:2Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2002:2) om garantiavgift enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
SFS 2002:3Föreskrift (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
SFS 2008:20Förordning (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad
SFS 1977:497Förordning (1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag
SFS 1991:1926Förordning (1991:1926) om garantiavgift enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
SFS 1992:59Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (1992:59) till förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
SFS 1991:1271Förordning (1991:1271) om statlig kreditgaranti för bostäder
SFS 2004:105Förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
SFS 2004:158Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2004:158) om garantiavgift enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
se ävenbostadslån
bostad
bostadslån
kreditinrättning
se ävenkonkurs
kreditinsitut
se äveninsolvens
kreditinstitut
SFS 2014:968Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS 1993:5Lag (1993:5) om inkomstskatteregler vid statligt stöd till vissa kreditinstitut
se äveninsolvens
stöd
stöd
prövningsnämnd
kapitaltäckning
näringslivet
stöd
stöd
bankinspektionen
kapitalkrav
bankstöd
insättningsgaranti
bank
kapitaltäckning
årsredovisning
årsredovisning
kreditköp
SFS 1988:160/r1/ Förordning (1988:160) om betalningsvillkor vid kreditköp;
kreditmarknadsföretag
SFS 1978:403Lag (1978:403) om beslutanderätt för kreditmarknadsföretag i fråga om exportkredit i vissa fall
kreditupplysningsförordning
SFS 1981:955Kreditupplysningsförordning (1981:955)
kreditupplysningslag
SFS 1973:1173Kreditupplysningslag (1973:1173)
kretsmönster
SFS 1993:1434Förordning (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
SFS 1992:1685Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
SFS 1987:63Förordning (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra länder av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter
kretsmönsterskydd
SFS 1986:1425Lag (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter
krig
SFS 1988:1215Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommmunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
SFS 1995:439Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
SFS 1988:97Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
SFS 1904:12 s.3Kungörelse (1904:12 s.3) angående vad till svenska handelns och sjöfartens betryggande under krig mellan främmande makter bör iakttagas m.m.
SFS 1942:87Lag (1942:87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m.;
SFS 1943:137Kungörelse (1943:137) om tillämpningen av lagen den 13 mars 1942 (nr 87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m.
SFS 1999:890Lag (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.
se ävenskolverksamhet
inkvarteringsbostad
vattenkraft
skolverksamhet
socialförsäkringsväsendet
skola
kontraktsprost
gränsövervakning
gränsövervakning
domstol
polis
försäkringsrörelse
försäkringsrörelse
skyddsympning
luftfart
växelprotest
dödande av handling
polis
transportmedel
postbehandling
skolväsendet
skola
krigsanskaffning
SFS 1978:561Förordning (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning
krigsansvarighet
se ävenlivförsäkring
Krigsarkivet
SFS 1992:512Förordning (1992:512) med instruktion för Krigsarkivet
krigsdomare
se ävenarkivalie
krigsfiskal
se ävenarkiv
krigsfånge
se ävenupplysningsskyldighet
krigsförbrytelser
se ävenfolkmord
krigsförhållande
SFS 1958:388Kungörelse (1958:388) med vissa bestämmelser rörande taxering, uppbörd och folkbokföring under krigsförhållanden
SFS 1957:684Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
SFS 1957:686Lag (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.
SFS 1964:18Kungörelse (1964:18) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957 (nr 684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
krigsförsäkring
SFS 1961:615Förordning (1961:615) om statlig krigsförsäkring
SFS 1960:22Lag (1960:22) om statlig krigsförsäkring
krigsförsäkringsnämnd Statens
SFS 1988:1565Förordning (1988:1565) med instruktion för statens krigsförsäkringsnämnd
Krigsförsäkringsnämnden
SFS 1999:1352Förordning (1999:1352) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden
Krigsförsäkringsnämnnden
SFS 2007:842Förordning (2007:842) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden
krigshandelslag
SFS 1964:19Krigshandelslag (1964:19)
krigshjälp
SFS 1964:47Lag (1964:47) om krigshjälp
SFS 1966:500Kungörelse (1966:500) angående tillämpningen av lagen den 20 mars 1964 (nr 47) om krigshjälp
krigsinstruktion för länsstyrelserna
SFS 1975:1004Förordning (1975:1004) med krigsinstruktion för länsstyrelserna
krigsmateriel
SFS 1983:870Förordning (1983:870) om förbud mot införsel av krigsmateriel
SFS 1982:1062Förordning (1982:1062) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.
SFS 1982:1065Förordning (1982:1065) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
SFS 1992:1300Lag (1992:1300) om krigsmateriel
SFS 1992:1303Förordning (1992:1303) om krigsmateriel
SFS 1961:567Kungörelse (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg
SFS 1982:513Lag (1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.
SFS 1988:558/r1/ Lag (1988:558) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.;
SFS 1988:561/r1/ Förordning (1988:561) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.;
SFS 1988:563Förordning (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
SFS 1983:1034Lag (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m.
SFS 1983:1036Förordning (1983:1036) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m.
krigsplaceringspremie
SFS 1985:728Förordning (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet
krigsrätt
SFS 1954:493Kungl. Maj:ts Kungörelse (1954:493) angående krigsrätter m.m.
krigsskada
SFS 1958:566Lag (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom
krigsskada på egendom
SFS 1999:889Lag (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom
krigsskadeersättning
SFS 1977:267Lag (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän
krigsskadenämnd Statens
SFS 1959:484Förordning (1959:484) med instruktion för statens krigsskadenämnd
SFS 1988:1566Förordning (1988:1566) med instruktion för statens krigsskadenämnd
krigsveterinärförordning
SFS 1981:648Krigsveterinärförordning (1981:648)
kriminalregister
SFS 1963:197Lag (1963:197) om allmänt kriminalregister
kriminalregisterkungörelse
SFS 1973:58Kriminalregisterkungörelse (1973:58);
kriminaltekniska laboratorium Statens
SFS 1978:677Förordning (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium
kriminalvård
SFS 1978:801Lag (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
SFS 1979:163Förordning (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
SFS 2001:617Lag (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
SFS 2001:682Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
SFS 2007:152Förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt
SFS 1974:203Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt
SFS 1974:204Lag (1974:204) om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område
SFS 1974:248Förordning (1974:248) om kriminalvård i anstalt
SFS 2002:954Förordning (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område
Kriminalvården
SFS 2007:1172Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården
SFS 2005:985Förordning (2005:985) med instruktion för Kriminalvården
kriminalvårdsanställd
se ävensakskadeersättning
Kriminalvårdsnämnden
SFS 1988:682Förordning (1988:682) med instruktion för kriminalvårdsnämnden
SFS 1981:234Förordning (1981:234) med instruktion för kriminalvårdsnämnden
SFS 2007:1173Förordning (2007:1173) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden
Kriminalvårdsverket
SFS 1974:555Förordning (1974:555) med instruktion för kriminalvårdsverket
SFS 1988:931Förordning (1988:931) med instruktion för kriminalvårdsverket
SFS 1990:1018Förordning (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket
kris
se ävengodstransport
krisberedskap
SFS 2006:942Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
se ävenhöjd beredskap
Krisberedskapsmyndigheten
SFS 2007:856Förordning (2007:856) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten
SFS 2002:518Förordning (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten
krishantering
SFS 2002:472Förordning (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap
kriskoppling
SFS 1976:296Lag (1976:296) om kriskoppling
SFS 1979:126Förordning (1979:126) om kriskoppling
kristidsförvaltning
se ävenlokal kristidsförvaltning
kristidsnämnd
SFS 1973:863Kungörelse (1973:863) om kristidsnämnder
kristna samfund
se ävennattvardsfirande
kronans rätt
SFS 1827:60 s.1007Kungörelse (1827:60 s.1007) angående åtskilliga föreskrifter för bevakande av kronans rätt i de henne hörande rättegångar vid domstolarna
SFS 1848:61 s.2Brev (1848:61 s.2) med nådig förklaring att Kungl. kungörelsen den 16 maj 1827, angående bevakande av kronans rätt i de henne rörande rättegångar, även skall tillämpas i alla synemål, då kronan är av- eller tillträdare m.m.
kronoegendom
se ävenvattenfall
arvsfonden
undanförsel
kronofogdedistrikt
SFS 1964:366/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:366) om rikets indelning i kronofogdedistrikt;
kronofogdemyndighet
SFS 1981:1184Förordning (1981:1184) med instruktion för kronofogdemyndigheterna
SFS 1987:1314Förordning (1987:1314) om lokaliseringen av kronofogdemyndigheterna
se ävenbetalningsföreläggande
Kronofogdemyndigheten
SFS 2007:781Förordning (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten
SFS 2001:590Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
SFS 2001:184Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
SFS 2016:1137Förordning (2016:1137) om bemyndigande för Kronofogdemyndigheten att meddela föreskrifter om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
SFS 2016:1333Förordning (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten
SFS 2006:883Förordning (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten
SFS 2006:671Lag (2006:671) med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten
SFS 1992:1094Förordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Kronohemman
SFS 1965:119Kungörelse (1965:119) om utövande av tillsyn över vissa kronohemman, m.m.;
se ävenåbo- och besittningsrätt
krononybygge
se ävenskattebrev
kronoombud
SFS 1863:83 s.6Kungörelse (1863:83 s.6) angående ändring i föreskrifterna om kronoombuds förordnande att närvara vid vissa allmänna förrättningar
kronotorp
SFS 1980:565Lag (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp
kronprinsessan
SFS 2016:130H.M. Konungens tillkännagivande (2016:130)
SFS 2012:75H.M.Konungens tillkännagivande (2012:75)
krontal
se ävenavrundning
kroppsskada
SFS 1943:183/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1943:183) om ersättning i vissa fall i anledning av kroppsskada, ådragen under fullgörande av tjänsteplikt;
se ävenmilitärtjänstgöring
militärtjänstgöring
militärtjänstgöring
militärtjänstgöring
Krugerrand
SFS 1985:793Förordning (1985:793) om förbud mot införsel av Krugerrand
kräftpestförordning
SFS 1975:184Kräftpestförordning (1975:184)
kränavfallsfondens medel
SFS 2017:1180Förordning (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel
kulturanalys
SFS 2011:124Förordning (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys
kulturarvs-IT
SFS 2003:248Förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-it
kulturarvsprojekt
se ävenKungl. biblioteket
kulturell verksamhet
se ävenstatsbidrag
kulturellt ändamål
SFS 1984:326Förordning (1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål
kulturfond
se ävenLängmanska kulturfonden
kulturföremål
SFS 1986:196Förordning (1986:196) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål
SFS 1985:1104Lag (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål
kulturhistorisk bebyggelse
SFS 1981:447Förordning (1981:447) om statsbidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
kulturhistoriskt märklig byggnad
SFS 1942:927/r1/ Kungl. Maj:ts Brev (1942:927) till riksantikvarieämbetet angående register över vissa kulturhistoriskt märkliga byggnader;
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
SFS 1986:82Förordning (1986:82) om ränta och amortering m.m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
SFS 1994:255Förordning (1994:255) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
kulturinstitut
se ävenskattebefrielse
kulturlokal
SFS 1990:573Förordning (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
kulturmiljö
SFS 2010:1121Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
kulturmiljövård
SFS 1993:379Förordning (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård
kulturminne
SFS 1988:1188Kulturmiljöförordning (1988:1188)
SFS 1988:950Kulturmiljölag (1988:950)
kulturområde
SFS 1989:500Förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet
se ävensysselsättningsinsats
kulturområdet
SFS 2005:1093Förordning (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet
kulturpolitik
SFS 1974:450Cirkulär (1974:450) till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpolitiken
kulturprogram
se ävenideell förening
kulturråd statens
SFS 1988:676Förordning (1988:676) med instruktion för Statens kulturråd
SFS 1974:644Förordning (1974:644) med instruktion för statens kulturråd
SFS 1987:719Förordning (1987:719) med instruktion för statens kulturråd
SFS 2012:515Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd
SFS 2007:1186Förordning (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd
kulturtidskrift
SFS 1977:393Förordning (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter;
SFS 1993:567Förordning (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter
se ävenstatsbidrag
kulturverksamhet
SFS 1981:519Förordning (1981:519) om statsbidrag till kulturverksamhet i studieförbunden m.m.
SFS 1996:1598Förordning (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet
SFS 2007:609Förordning (2007:609) om fortsatt försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
kungahuset
se ävenomyndig
kungl. biblioteket
SFS 1988:377/r1/ Förordning (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket;
SFS 1940:123/r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär (1940:123) till statsmyndigheterna angående insändande till kungl. biblioteket av offentliga publikationer;
SFS 1988:678Förordning (1988:678) med instruktion för kungl. biblioteket
SFS 1994:2059Förordning (1994:2059) med instruktion för Kungl. biblioteket
SFS 1996:505Förordning (1996:505) med instruktion för Kungl. biblioteket
SFS 2007:1066Förordning (2007:1066) med instruktion för Kungl. biblioteket
SFS 1979:480Förordning (1979:480) med instruktion för kungl. biblioteket
SFS 2008:1421Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket
SFS 2002:287Förordning (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt
kungörande
SFS 1977:654Lag (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
SFS 1976:633Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
se ävenkyrka
kyrka
kyrka
ärvdabalken
kungörandeförordning
SFS 1977:827Kungörandeförordning (1977:827)
kungörelse
se ävenäktenskapsbalken
kunskapsprov
se ävendomare
domare
kupongskatt
SFS 1977:581Förordning (1977:581) om kupongskatt för person med hemvist i Tanzania, m.m.
SFS 1979:58Förordning (1979:58) om kupongskatt för person med hemvist i Rumänien m.m.
SFS 1977:476Förordning (1977:476) om kupongskatt för person med hemvist i Polen m.m.
SFS 1962:503Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:503) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i vissa brittiska territorier
SFS 1982:71Förordning (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m.
SFS 1973:51Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:51) om kupongskatt för person hemmahörande i Filippinerna, m.m.
SFS 1973:53Kungörelse (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f.d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m.m.
SFS 1973:1137/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1137) om kupongskatt för person med hemvist i Frankrike, m.m.;
SFS 1974:17Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:17) om kupongskatt för person som är bosatt i Irland, m.m.
SFS 1974:26Kungörelse (1974:26) om kupongskatt för person som är bosatt i Israel
SFS 1974:70Kungörelse (1974:70) om kupongskatt för person med hemvist i Kenya, m.m.
SFS 1983:477Förordning (1983:477) om kupongskatt för person med hemvist i Tunisien, m.m.
SFS 1959:463Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:463) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier
SFS 1971:1253Kungörelse (1971:1253) om kupongskatt för person med hemvist i Malaysia, m.m.
SFS 1981:1007Förordning (1981:1007) om kupongskatt för person med hemvist i Australien, m.m.
SFS 1972:474Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:474) om kupongskatt för personer med hemvist i vissa brittiska territorier, m.m.
SFS 1972:476Kungörelse (1972:476) om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m.m.
SFS 1972:539Kungörelse (1972:539) om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m.
SFS 1972:543Kungörelse (1972:543) om kupongskatt för person som är bosatt eller medborgare i Amerikas Förenta Stater, m.m.
SFS 1976:851Förordning (1976:851) om kupongskatt för person med hemvist i Malta, m.m.
SFS 1977:358Förordning (1977:358) om kupongskatt för person med hemvist i Nederländerna, m.m.
SFS 1977:360Förordning (1977:360) om kupongskatt för person med hemvist i Belgien, m.m.
SFS 1977:76Förordning (1977:76) om kupongskatt för person med hemvist i Spanien, m.m.
SFS 1954:828Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:828) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier
SFS 1951:384/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1951:384) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Frankrike;
SFS 1980:1132Förordning (1980:1132) om kupongskatt för person med hemvist i Nya Zeeland, m.m.
SFS 1957:595Kungl. Maj:ts Kungörelse (1957:595) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig som är bosatt i Belgiska Kongo eller mandatområdet Ruanda-Urundi
SFS 1975:846Förordning (1975:846) om kupongskatt för person med hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland, m.m.
SFS 1975:848Förordning (1975:848) om kupongskatt för person med hemvist i Liberia, m.m.
SFS 1975:850Förordning (1975:850) om kupongskatt för person med hemvist i Marocko, m.m.
SFS 1975:853Förordning (1975:853) om kupongskatt för person med hemvist i Singapore, m.m.
SFS 1975:855Förordning (1975:855) om kupongskatt för juridisk person som är bosatt i Thailand, m.m.
SFS 1975:1394Förordning (1975:1394) om kupongskatt för person med hemvist i Zambia, m.m.
SFS 1975:1428Förordning (1975:1428) om kupongskatt för person med hemvist i Brasilien, m.m.
SFS 1980:863Förordning (1980:863) om kupongskatt för person med hemvist i Tjeckoslovakien m.m.
kupongskattekungörelse
SFS 1971:49Kupongskatteförordning (1971:49)
kupongskattelag
SFS 1970:624Kupongskattelag (1970:624)
kursgaranti
SFS 1976:309Förordning (1976:309) om statlig kursgaranti vid export
kursverksamhet
SFS 1970:272Förordning (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverksamhet
se ävenSvenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund
kust
se ävenpersonalfrågor
Kustbevakningen
SFS 1982:314Förordning (1982:314) om utnyttjande av kustbevakningen inom försvarsmakten
SFS 1982:395Lag (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS 1983:124Förordning (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
SFS 2003:188Förordning (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen
SFS 1988:256Förordning (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen
SFS 2007:853Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
se ävenrattfylleribrott
kustbevakningsdataförordning
SFS 2012:146Kustbevakningsdataförordning (2012:146)
kustbevakningsdatalag
SFS 2012:145Kustbevakningsdatalag (2012:145)
kvalificerad skyddsidentitet
SFS 2006:939Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
kvalificerad yrkesutbildning
SFS 2001:239Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning
SFS 2001:723Förordning (2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
SFS 1996:339Lag (1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning
kvalifikationsperiod
se ävenarbetslöshetsförsäkrad
kvalitet
se äventrädgårdsväxt
kvaliteten
se ävenvattenmiljön
kvalitets- och kompetensråd Statens
SFS 1998:1647Förordning (1998:1647) med instruktion för Statens kvalitets- och komptensråd
kvalitets- och säkerhetsnormer
se ävenmänskliga organ
mänskliga vävnader och celler
kvalitetsbenämning
SFS 1967:134Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:134) om kvalitetsbenämning på äpplen och päron
se ävenmatpotatis
kvalitetsredovisning
se ävenskolväsendet
kvarlåtenskap
SFS 1935:45Lag (1935:45) om kvarlåtenskap efter den som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge
se ävendubbelbeskattning
Utrikesdepartementet
kvarstad
se ävenfartyg
luftfartyg
bankmedel
kvartersmark
SFS 1985:780Förordning (1985:780) om statsbidrag för vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark
kvicksilverbetning
SFS 1979:349Förordning (1979:349) om kvicksilverbetning av utsäde
kvicksilverhaltig vara
SFS 1991:1290Förordning (1991:1290) om vissa kvicksilverhaltiga varor
kvinna
SFS 1958:515Transumt av Kungl. Maj:ts cirkulär till samtliga domkapitel (1958:515) angående ändring i kyrkohandboken med anledning av lagstiftningen om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst;
se ävenvärnplikt
militär grundutbildning
militär grundutbildning
värnplikt
kvinnojourer
SFS 2015:454Förordning (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer
kvinnoorganisation
SFS 1982:865Förordning (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet
kvinnor
se ävennationellt kunskapscentrum
kvinnors organisering
SFS 2005:1089Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering
kvittningsrätt
se ävenarbetsgivare
kväveoxid
se ävenmiljöavgift
kylskåp
se ävenekodesign
kyrka
SFS 1982:377Lag (1982:377) om tillfällig upplåtelse av kyrka
SFS 1947:276Lag (1947:276) om kungörande i kyrka vid förfall för präst
SFS 1942:117Lag (1942:117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka m.m.
SFS 1970:469Kungörelse (1970:469) om kungörande i kyrka
se ävenhögmässogudstjänst
kyrklig beredskap
SFS 1981:1216Lag (1981:1216) om kyrklig beredskap
kyrklig indelning
SFS 1988:185/r1/ Kyrklig indelningslag (1988:185);
SFS 1992:1109Förordning (1992:1109) om den kyrkliga indelningen
se ävenarkiv
kyrklig jord
SFS 1989:88Förordning (1989:88) om förvaltningen av kyrklig jord
SFS 1994:250Förordning (1994:250) om förvaltningen av kyrklig jord m.m.
SFS 1988:183/r1/ Lag (1988:183) om förvaltningen av kyrklig jord;
SFS 1970:939Lag (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord
SFS 1971:860Förordning (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord
kyrklig kostnad
SFS 1971:861Förordning (1971:861) om kyrkliga kostnader;
SFS 1970:940Lag (1970:940) om kyrkliga kostnader
kyrklig samfällighet
se ävennärvarorätt
församling
kyrkliga indelningsdelegerade
se ävenindelningsdelegerade
kyrkliga inventarier
SFS 1942:929Förordning (1942:929) om vården av vissa kyrkliga inventarier
kyrkobokföring
SFS 1910:103 s.1Förordning (1910:103 s.1) angående behörighet att kyrkobokföras i icke territoriell församling av svenska kyrkan
kyrkobyggnad
SFS 1968:738Lag (1968:738) med vissa bestämmelser om godkännande av kyrkobyggnad
kyrkofastighet
SFS 1988:1555Lag (1988:1555) om landgille och städja förvissa församlings- kyrkors fastigheter i Lunds och Göteborgs stift
kyrkofonden
SFS 1996:1230Förordning (1996:1230) om kyrkofonden
SFS 1925:456Lag (1925:456) angående anlitande av kyrkofonden för uppförande av prästgårdar inom vissa delar av Härnösands och Luleå stift
Kyrkofondens styrelse
SFS 1988:1149Förordning (1988:1149) med instruktion för Kyrkofondens styrelse
SFS 1987:59Förordning (1987:59) med instruktion för kyrkofondens styrelse
kyrkofondsförordning
SFS 1988:1148Kyrkofondsförordning (1988:1148)
kyrkofondslag
SFS 1988:182Kyrkofondslag (1988:182);
kyrkofondslån
se ävenprästgård
kyrkofullmäktige
SFS 1984:205Förordning (1984:205) om fortsatt befrielse för vissa församlingar från skyldighet att utse kyrkofullmäktige
se ävenval
kyrkofullmäktigval
SFS 1972:704Lag (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m.
kyrkoförsamling
SFS 1953:524Kungörelse (1953:524) angående upphävande av skyldigheten för svensk medborgare att tillhöra nationell kyrkoförsamling m.m.
kyrkogård
SFS 1924:135Förordning (1924:135) om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm
kyrkohandbok
SFS 1942:816Förordning (1942:816) angående stadfästande av ny svensk kyrkohandbok
se ävenkvinna
kyrkohemman
SFS 1938:159Lag (1938:159) om avlösning av avgälder från de till skatte försålda så kallade halländska kyrkohemmanen
kyrkoherde
SFS 1982:633Förordning (1982:633) om kyrkoherdar för döva
kyrkolag
SFS 1686:0903Kyrkolag (1686:0903)
SFS 1992:300Kyrkolag (1992:300)
SFS 1992:301Lag (1992:301) om införande av kyrkolagen (1992:300)
kyrkolägenhet
SFS 1867:9 s.7Kammarkollegiets Kungörelse (1867:9 s.7) angående landgille och städja för vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge
SFS 1937:540Förordning (1937:540) om försäljning av vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge
kyrkomusik
SFS 1990:504Förordning (1990:504) om tillämpning av lagen (1989:8) om kyrkomusiken i Svenska kyrkan
SFS 1989:8Lag (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan
kyrkomusiker
SFS 1947:275Lag (1947:275) om kyrkomusiker
se ävenfyllnadstjänstgöring
kyrkomusikerförordning
SFS 1950:375Kyrkomusikerförordning (1950:375)
kyrkomusikertjänst
SFS 1952:804Cirkulär (1952:804) till hovkonsistoriet och samtliga domkapitel angående normalinstruktion för kyrkomusikertjänst
kyrkomöte
SFS 1982:943Lag (1982:943) om kyrkomötet
SFS 1983:30Förordning (1983:30) om ersättning till ledamöter av kyrkomötet och dess myndigheter
kyrkoområdet
se ävenupphävandeförfattning
kyrkoordning
se ävenutlandsförsamling
källskatt
SFS 1982:987Förordning (1982:987) om nedsättning av belgisk källskatt på utdelning, ränta och royalty
se ävenamerikansk källskatt
källsorteringsutrymmen
SFS 2004:1385Lag (2004:1385) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen
källsoteringsutrymmen
SFS 2004:1387Förordning (2004:1387) om stöd till investeringar i källsorteringsutrymmen
Kärnavfallsfonden
SFS 2007:1055Förordning (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden
Kärnavfallsfondens styrelse
SFS 1995:1548Förordning (1995:1548) med instruktion för Kärnavfallsfondens styrelse
kärnbränsle
SFS 1992:1537Lag (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.;
SFS 1981:669Lag (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
SFS 1981:671Förordning (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
se ävenutbränt kärnbränsle
kärnbränslenämnd statens
kärnbränslenämnd statens
SFS 1981:672Förordning (1981:672) med instruktion för statens kärnbränslenämnd
SFS 1988:296Förordning (1988:296) med instruktion för statens kärnbränslenämnd;
SFS 1990:506Förordning (1990:506) med instruktion för statens kärnbränslenämnd
kärnkraft
SFS 1997:1320Lag (1997:1320) om kärnkraftens avveckling
kärnkraftinspektion
SFS 2006:520Förordning (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion
kärnkraftinspektion Statens
SFS 1991:739Förordning (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion
SFS 1988:523Förordning (1988:523) med instruktion för statens kärnkraftinspektion
SFS 1974:427Förordning (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspektion
SFS 1975:421Förordning (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion
kärnkraftsavveckling
SFS 2000:334Lag (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling
kärnkraftsreaktor
SFS 2000:466Lag (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
kärnkraftverk
se ävenelektrisk kraft
kärnsprängning
SFS 1998:1702Lag (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
kärnteknisk anläggning
se ävensäkerhetsnämnd
säkerhetsnämnd
kärnteknisk restproduktion
SFS 2017:1179Förordning (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter
kärnteknisk verksamhet
SFS 2008:715Förordning (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
SFS 1984:3Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
SFS 1984:14Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet
SFS 2006:647Lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter
SFS 2007:161Förordning (2007:161) om finansiella åtgärder för hantering av resprodukter från kärnteknisk verksamhet
kärnvapen
SFS 2005:278Förordning (2005:278) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
kärnvapenspridning
SFS 2000:140Lag (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
könsstympning
SFS 1982:316Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
könstillhörighet
SFS 1972:119Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
köpare
se ävenlösöre
virke
köpförbud
se ävensexuell tjänst
köplag
SFS 1990:931Köplag (1990:931)
kör- och vilotid
SFS 2004:865Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
SFS 2008:770Förordning (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
körkort
SFS 1981:96Förordning (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort
se ävenprovavgift
körkortsförordning
SFS 1998:980Körkortsförordning (1998:980)
körkortslag
SFS 1998:488Körkortslag (1998:488)
SFS 1977:477Körkortslag (1977:477)
körkortsåterkallelse
se ävenvillkorlig körkortsåterkallelse
kött
SFS 1956:413Förordning (1956:413) om klassificering av kött
SFS 1974:1021Lag (1974:1021) om utbetalning av pristillägg på kött
köttbesiktning
SFS 1959:99Lag (1959:99) om köttbesiktning m.m.;
se ävenrenkött
köttbesiktningskungörelse
SFS 1968:406Kungl. Maj:ts Köttbesiktningskungörelse (1968:406)
köttproducent
se ävenavvecklingsersättning