Alfabetiskt register från A till Ö.

M

magistrat
se ävenlänsstyrelse
burskapsärende
makes förmögenhetsförhållande
SFS 1990:272Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden
Malmö
se ävenstadsarkiv
Manne Siegbahninstitutet för fysik
SFS 1988:734Förordning (1988:734) med instruktion för Manne Siegbahninstitutet för fysik;
Manne Siegbahn-laboratoriet
SFS 1995:966Förordning (1995:966) om den nationella forskningsanläggningen Manne Siegbahn-laboratoriet
mantalssättning
SFS 1939:159Kungörelse (1939:159) angående upphävande av gällande bestämmelser om mantalssättning i anledning av ändring i administrativ indelning, m.m.
margarin
SFS 1973:429Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:429) om tullfrihet för margarin
se äventullfrihet
marin utrustning
SFS 2016:768Lag (2016:768) om marin utrustning
SFS 2016:770Förordning (2016:770) om marin utrustning
marinen
se ävenläkare
maritima museer Statens
SFS 2007:1198Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer
mark- och miljödomstol
SFS 2010:921Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar
mark- och miljödomstolar
SFS 2010:984Förordning (2010:984) om mark- och miljödomstolarnas domsområden
mark- och vattenområde
SFS 1998:896Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
markanvisning
SFS 2014:899Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
markegång
se ävennaturaavgift
marknad
SFS 1941:206/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1941:206) med vissa bestämmelser angående marknader;
marknads- och konkurrensförhållande
SFS 2010:1350Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
marknadsdomstol
SFS 1970:417Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
marknadsdomstolen
SFS 1970:1030Förordning (1970:1030) med instruktion för marknadsdomstolen
SFS 1988:1564Förordning (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen
marknadsföring
SFS 1996:1244Förordning (1996:1244) om tillämpning av 5 § lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkohldrycker
se ävenalkoholdryck
tobaksvara
marknadsföringslag
SFS 1975:1418Marknadsföringslag (1975:1418)
SFS 2008:486Marknadsföringslag (2008:486)
marknadskontroll
SFS 2014:140Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
SFS 2005:893Förordning (2005:893) om marknadskontroll av varor
SFS 2014:1039Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
marknadsmissbruk
SFS 2016:1317Förordning (2016:1317) om underrättelseskyldighet för åklagare och domstolar i fråga om marknadsmissbruk
SFS 2013:385Lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
se ävenfinansiellt instrument
värdepappersmarknad
marknadsreglering
SFS 1993:649Lag (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område
SFS 1993:651Förordning (1993:651) om marknadsreglering på fiskets område
se ävenjordbruksprodukt
marknadssekreterare
SFS 1981:632Lag (1981:632) om tidsbegränsning av anställning av marknadssekreterare m.fl.
maskering
SFS 2005:900Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall
maskindriven port
se ävenport
maskinprovningar statens
SFS 1988:858Förordning (1988:858) med instruktion för Statens maskinprovningar
SFS 1983:816Förordning (1983:816) med instruktion för statens maskinprovningar
massförstörelsesyfte
se ävenutförsel
matematik
se ävenstatsbidrag
matematikundervisning
se ävenstatsbidrag
materiel
SFS 1973:1210Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier
matpotatis
SFS 1959:187Kungörelse (1959:187) angående kvalitetsbenämning på matpotatis
MAX-laboratoriet
SFS 1994:946Förordning (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorl aboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund
maxtaxa
SFS 2001:160Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
SFS 2001:161Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa
medbestämmande
SFS 1978:829Förordning (1978:829) om vissa medbestämmandeformer i statligt reglerade lärartjänster m.fl.
SFS 1978:592Förordning (1978:592) om vissa medbestämmandeformer för arbetstagare hos de allmänna försäkringskassorna
SFS 1976:580Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
medborgarkontor
SFS 1994:686Lag (1994:686) om försöksverksamhet med medborgarkontor
SFS 2009:315Förordning (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor
SFS 2004:543Lag (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor
medborgarskapsförordning
SFS 2001:218Medborgarskapsförordning (2001:218)
medborgarskapskungörelse
SFS 1969:235Medborgarskapskungörelse (1969:235)
medborgarvittne
SFS 1981:324Lag (1981:324) om medborgarvittnen
meddelarskydd
SFS 2017:151Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
medelsförvaltningskungörelse
SFS 1964:886Kungörelse (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen);
medelsredovisning
SFS 1982:49Förordning (1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar
medelstora företag
se ävenstöd
medfinansiering
se ävenit-infrastruktur
medicinalkår
se ävenförsvarets medicinalkår
medicinalstyrelsen
se ävensocialstyrelsen
medicine kandidat
se ävenläkare
medicinsk service
se ävenföretagshälsovård
medicinska skäl
se ävenskjutvapen
medicinskt födelseregister
se ävenSocialstyrelsen
medicinteknisk produkt
SFS 1993:876Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter
SFS 1993:584Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
medieråd Statens
SFS 2010:1923Förordning (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd
medinflytande
se äventotalförsvarspliktig
medlemsbank
SFS 1995:1570Lag (1995:1570) om medlemsbanker
medling
SFS 1973:650Lag (1973:650) om medling mellan samlevande
SFS 2002:445Lag (2002:445) om medling med anledning av brott
se ävenupphovsrättstvist
arbetstvist
Medlingsinstitutet
SFS 2000:258Förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet
SFS 2007:912Förordning (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet
mellankommunala skatterätten
SFS 1988:325Förordning (1988:325) om vissa åtgärder med anledning av mellankommunala skatterättens avveckling;
SFS 1981:562Förordning (1981:562) med instruktion för mellankommunala skatterätten
meritberäkning
se ävenvärnpliktig
meritvärdering
SFS 1990:1476Förordning (1990:1476) om meritvärdering vid anställning av lärare;
mervärdeskatt
SFS 1974:886Kungörelse (1974:886) om ikraftträdande av lagen (1974:885) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt
SFS 1976:950Förordning (1976:950) om bevarande av deklarationer för mervärdeskatt avseende åren 1969--1971
SFS 1982:24Förordning (1982:24) om anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt
SFS 1968:431Förordning (1968:431) om mervärdeskatt
SFS 1968:591Förordning (1968:591) om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel
SFS 1968:616Förordning (1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt för viss hamnverksamhet
SFS 1968:720Kungörelse (1968:720) om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt
SFS 1972:833Förordning (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall
SFS 1990:575Lag (1990:575) om tillfällig höjning av mervärdeskatten
SFS 1984:28Förordning (1984:28) om anstånd med betalning av viss mervärdeskatt
SFS 1986:77Förordning (1986:77) om återbetalning av mervärdeskatt för varor avsedda för bistånd och hjälp utomlands;
SFS 1991:806Förordning (1991:806) om avräkning av ingående mervärdeskatt på statsbudgeten;
SFS 1991:119Lag (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare;
SFS 1979:305Förordning (1979:305) med bemyndigande för riksskatteverket att meddela föreskrifter i fråga om mervärdeskatt i visst fall
se äveninvesteringsavdrag
mervärdesskatt
SFS 1993:529Förordning (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt
SFS 2000:268Förordning (2000:268) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
SFS 2000:142Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund
SFS 2002:831Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt
SFS 2005:807Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
SFS 2005:811Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund
SFS 1994:224Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
SFS 1994:1799Lag (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995
SFS 1994:1993Förordning (1994:1993) om återbetalning av mervärdesskatt enligt lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995
mervärdesskatteförordning
SFS 1994:223Mervärdesskatteförordning (1994:223)
mervärdesskattekonto
SFS 1995:1647Förordning (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
SFS 1995:1518Lag (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
mervärdesskattelag
SFS 1994:200Mervärdesskattelag (1994:200)
metall
se ävenbil
metallburkar
se ävenretursystem
Mexiko
se äveninfluensa
meänkieli
se ävenfinska
finska
migrations-
se ävenasyl-
Migrationsverket
SFS 2004:294Förordning (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
SFS 2007:996Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket
se ävenfingeravtrycksregister
militär grundutbildning
SFS 1980:1021Lag (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor
SFS 1980:1024Förordning (1980:1024) om militär grundutbildning för kvinnor
SFS 2015:613Förordning (2015:613) om militär grundutbildning
militär information
SFS 1991:1256Förordning (1991:1256) om utbyte av militär information mellan stater m. m.
militär luftfartsolycka
se ävenluftfartsolycka
militär medverkan
SFS 1986:1111Förordning (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet
militär myndighet
se ävenskriftväxling
militär rättegångslag
SFS 1948:472Militär rättegångslag (1948:472)
SFS 1948:473Lag (1948:473) om införande av militära rättegångslagen
militär rättsvård
SFS 1948:691Kungörelse (1948:691) angående den militära rättsvården
militär verksamhet
se ävenvattenområde
fiske
militär övning
SFS 1988:935Förordning (1988:935) om föranmälan och observation av vissa militära övningar
militära fordonsregistret
se ävenregistrering
militäranläggning
se ävencivilförsvar
militärhandräckning
SFS 1920:80Cirkulär (1920:80) till länsstyrelserna angående ersättande av kostnader för militärhandräckning för släckning av skogseld;
Militärhögskolan
SFS 1994:713Förordning (1994:713) med instruktion för Militärhögskolan
militärledningen
SFS 1984:181Förordning (1984:181) med instruktion för militärledningen
militärledningens rådgivande nämnd
SFS 1978:879Förordning (1978:879) med instruktion för militärledningens rådgivande nämnd
militärområde
SFS 1981:978Förordning (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.;
militärpolis
SFS 1980:123Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen
militärt järnvägsreglemente
SFS 1960:385Militärt järnvägsreglemente (1960:385)
militärt luftfartyg
se ävenörlogsbesök
militärt mål
SFS 1959:454Kungörelse (1959:454) med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i militära mål m.m.
SFS 1948:694Kungl. Maj:ts Kungörelse (1948:694) med vissa föreskrifter om vad domstol har att iakttaga vid handläggning av militära mål
militärtjänstgöring
SFS 1950:262Förordning (1950:262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
SFS 1950:263Förordning (1950:263) om upphävande av vissa bestämmelser angående ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, m.m.
SFS 1950:335Kungörelse (1950:335) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
SFS 1956:144Kungörelse (1956:144) med föreskrifter jämlikt 9 § förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
se ävenlots- och fyrstaten
militärtrafikförordning
SFS 2009:212Militärtrafikförordning (2009:212)
miljö
SFS 2009:1024Förordning (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
SFS 2006:931Förordning (2006:931) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
miljöavgift
SFS 1991:339Förordning (1991:339) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
miljöbalken
SFS 1998:808Miljöbalk (1998:808)
SFS 1998:811Lag (1998:811) om införande av miljöbalken
SFS 1998:940Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
SFS 1998:1252Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
miljöbedömningsförordning
SFS 2017:966Miljöbedömningsförordning (2017:966)
miljöbil
SFS 2004:1364Förordning (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar
miljöbilspremie
SFS 2007:380Förordning (2007:380) om miljöbilspremie
miljödomstol
SFS 1998:1323Förordning (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar
SFS 1999:704Förordning (1999:704) om förordnande av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol
miljöfarlig verksamhet
SFS 2004:989Förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter
SFS 1998:899Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
miljöfarligt avfall
SFS 1985:841Förordning (1985:841) om miljöfarligt avfall
miljöfarligt batteri
SFS 1986:1236Förordning (1986:1236) om miljöfarliga batterier
SFS 1990:1332Lag (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier
miljöförbättrande åtgärd
SFS 1989:12Förordning (1989:12) om statsbidrag till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket;
miljökonsekvensbeskrivning
SFS 1998:905Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
SFS 1991:738Förordning (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar
miljökrav
SFS 2011:846Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
se ävenfritidsbåt
fritidsbåt
miljöledning
SFS 1994:1596Lag (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision
SFS 2009:907Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
miljömedicin
se ävenInstitutet för miljömedicin
miljömedicinska laboratorium statens
SFS 1980:571Förordning (1980:571) med instruktion för statens miljömedicinska laboratorium
SFS 1982:290Förordning (1982:290) om ersättning för uppdrag och andra tjänster som utförs av statens miljömedicinska laboratorium
miljömärkning
SFS 1994:1169Förordning (1994:1169) om europeisk miljömärkning
SFS 1994:609Lag (1994:609) om ett europeiskt miljömärkningssystem
SFS 1994:1772Lag (1994:1772) om tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet
miljöproducent
SFS 2016:1368Förordning (2016:1368) om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter
miljöprövningsdelegation
SFS 2011:1237Förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer
miljöprövningsförordning
SFS 2013:251Miljöprövningsförordning (2013:251)
miljörevision
se ävenmiljöledning
frivillig miljöledning
miljöriskområde
SFS 1998:930Förordning (1998:930) om miljöriskområden
miljösanktionsavgift
SFS 1998:950Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter
SFS 2012:259Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
miljöskada
SFS 2007:667Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador
miljöskadeförsäkring
SFS 1998:1473Förordning (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring
SFS 1989:365Förordning (1989:365) om miljöskadeförsäkring
miljöskadelag
SFS 1986:225Miljöskadelag (1986:225)
miljöskatt
SFS 1988:1567Lag (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik
miljöskyddsförordning
SFS 1981:574Miljöskyddsförordning (1981:574)
SFS 1989:364Miljöskyddsförordning (1989:364)
miljöskyddskonvention
SFS 1974:268Lag (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
SFS 1976:248Förordning (1976:248) om tillämpning av lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
miljöskyddslag
SFS 1984:380Förordning (1984:380) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387)
SFS 1989:598Förordning (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)
miljötillsynsförordning
SFS 2011:13Miljötillsynsförordning (2011:13)
miljövetenskaplig forskning
SFS 2002:42Förordning (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå
milleniumskiftet
se ävenmynt
mindre hyresbostäder
se ävenskattekonto
mindre studentbostäder
se ävenskattekonto
mineralfyndighet
SFS 1974:890Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter
SFS 1974:893Förordning (1974:893) om vissa mineralfyndigheter
mineralförordning
SFS 1992:285Mineralförordning (1992:285)
minerallag
SFS 1991:45Minerallag (1991:45)
mineraloljeprodukt
se ävenvägtransportkontroll
mineraloljetransport
se ävenpunktskattekontroll
punktskattekontroll
minimipunktskatt
SFS 2007:993Förordning (2007:993) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2008
SFS 2010:1485Förordning (2010:1485) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2011
SFS 2003:816Förordning (2003:816) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2004
SFS 2004:1015Förordning (2004:1015) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2005
SFS 2006:1322Förordning (2006:1322) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2007
SFS 2009:1491Förordning (2009:1491) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2010
SFS 2008:921Förordning (2008:921) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2009
minnesmynt
SFS 2007:1472Riksbankens föreskrifter (2007:1472) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 1994:1333Riksbankens föreskrifter (1994:1333) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
SFS 2010:90Riksbankens föreskrifter (2010:90) om minnesmynt på fyra tusen och tre hundra kronor
SFS 2007:138Riksbankens föreskrifter (2007:138) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 2006:1089Riksbankens föreskrifter (2006:1089) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 2004:724Riksbankens föreskrifter (2004:724) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 2005:270Riksbankens föreskrifter (2005:270) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 1998:188Riksbankens föreskrifter (1998:188) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
SFS 2005:639Riksbankens föreskrifter (2005:639) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 2005:647Riksbankens föreskrifter (2005:647) om minnesmynt på femtio kronor
SFS 2003:191Riksbankens föreskrifter (2003:191) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 2003:452Riksbankens föreskrifter (2003:452) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 2002:750Riksbankens föreskrifter (2002:750) om minnesmynt på femtio kronor
SFS 2002:286Riksbankens föreskrifter (2002:286) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 2001:746Riksbankens föreskrifter (2001:746) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor
SFS 2001:504Riksbankens föreskrifter (2001:504) om minnesmynt på tvåhundra kronor
SFS 1995:1552Riksbankens föreskrifter (1995:1552) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
SFS 1997:156Riksbankens föreskrifter (1997:156) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
SFS 1999:797Riksbankens föreskrifter (1999:797) om minnesmynt på tvåtusen och tvåhundra kronor
SFS 1987:240Lag (1987:240) om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor
SFS 1984:95Förordning (1984:95) om minnesmynt på etthundra kronor
SFS 1985:161Förordning (1985:161) om minnesmynt på etthundra kronor
SFS 1985:705Förordning (1985:705) om minnesmynt på etthundra kronor
SFS 1985:706Förordning (1985:706) om minnesmynt på etthundra kronor
SFS 1989:61Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt
SFS 1989:62Riksbankens föreskrifter (1989:62) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor
SFS 1921:628Kungörelse (1921:628) angående prägel å minnesmynt å två kronor
SFS 1983:138Förordning (1983:138) om minnesmynt på tvåhundra kronor
SFS 1983:408Förordning (1983:408) om minnesmynt på etthundra kronor
SFS 1935:119Kungörelse (1935:119) angående prägel å minnesmynt å fem kronor
SFS 1932:452Kungörelse (1932:452) angående prägel å minnesmynt å två kronor
SFS 1975:827Förordning (1975:827) om minnesmynt på femtio kronor
SFS 1980:133Förordning (1980:133) om minnesmynt på tvåhundra kronor
SFS 1976:414Förordning (1976:414) om minnesmynt på femtio kronor
SFS 1990:51Riksbankens föreskrifter (1990:51) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor
se ävenmynt
mynt
mynt
minnessedel
SFS 2005:174Riksbankens föreskrifter (2005:174) om minnessedlar på etthundra kronor
missbrukare
SFS 1983:731Förordning (1983:731) om statsbidrag till organisationer för stöd till missbrukare m.m.
se ävenvård av missbrukare
vård av missbrukare
missbrukarvård
SFS 1991:712Förordning (1991:712) om tillfälligt anordningsbidrag inom missbrukar- och ungdomsvården
misstankeregister
SFS 1998:621Lag (1998:621) om misstankeregister
SFS 1999:1135Förordning (1999:1135) om misstankeregister
mjölkproducent
SFS 1982:1283Förordning (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
SFS 1990:958Förordning (1990:958) om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter
mjölksektorn
SFS 2015:555Förordning (2015:555) om statliga kreditgarantier för lån till mjölksektorn
mobil maskin
se ävenavgas
mobilitetsstöd
SFS 2014:132Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
SFS 2014:133Förordning (2014:133) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
Moderna museet
SFS 2007:1177Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet
SFS 1999:563Förordning (1999:563) med instruktion för Moderna museet
Montage 85
SFS 1985:891Riksrevisionsverkets cirkulär (1985:891) angående allmänna leveransbestämmelser (MONTAGE 85);
Montrealkonventionen
SFS 2010:74Tillkännagivande (2010:74) av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen
moped
se ävenutbildning
moped klass I
se ävenförarbevis
förarbevis
mopeder
se ävenutbildning
moratorielag
SFS 1940:300Lag (1940:300) angående förordnande om anstånd med betalning av gäld m.m. (moratorielag)
motorbränsle
SFS 1985:838Förordning (1985:838) om motorbränslen
motordriven anordning
se ävenhiss
hiss
motorredskap
SFS 1940:440Kungörelse (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap
motorreparationstjänsten
SFS 1973:206Kungörelse (1973:206) om motorreparationstjänsten
SFS 2000:754Förordning (2000:754) om motorreparationstjänsten
motorsport
SFS 1993:1635Förordning (1993:1635) med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana
motortrafikled
se äventrafikövervakning
motortävlingsförsäkring
SFS 1976:357Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring
mottagande
se ävenasylsökande
mottagarutrustning
se äventaltidning
mulbete
se ävenbetesrätt
muntlig bevisning
se ävenljud- och bildupptagning
muntlig förhandling
se ävenErsättningsnämnden
museer för världskultur Statens
SFS 1998:1714Förordning (1998:1714) med instruktion för Statens museer för världskultur
SFS 2007:1185Förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur
museiföremål
SFS 2017:564Förordning (2017:564) om statliga museers förfoganden över museiföremål
museijärnväg
SFS 1984:579Förordning (1984:579) om statsbidrag till museijärnvägar
museilag
SFS 2017:563Museilag (2017:563)
museum
SFS 1985:261Förordning (1985:261) om statsbidrag till museer och utställningar
SFS 1977:547Förordning (1977:547) om statsbidrag till regionala museer;
Musikaliska akademien
SFS 1940:961Kungörelse (1940:961) om examina som avläggas under inseende av Musikaliska akademiens styrelse;
musikinstitution
se äventeaterinstitution
musiklivet
se ävenstatsbidrag
musiklärarlinje
se ävenhögskoleutbildning
musiksamlingar statens
SFS 1981:504Förordning (1981:504) med instruktion för statens musiksamlingar
SFS 1999:561Förordning (1999:561) med instruktion för Statens musiksamlingar
SFS 1988:1184Förordning (1988:1184) med instruktion för Statens musiksamlingar
SFS 2007:1196Förordning (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar
musikverk Statens
SFS 2010:1922Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
musikverksamhet
se äventeaterverksamhet
Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret
SFS 1993:663Förordning (1993:663) med instruktion för Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret
Myndigheten för handikappolitisk samordning
SFS 2005:1073Förordning (2005:1073) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
SFS 2007:1166Förordning (2007:1166) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
SFS 2002:26Förordning (2002:26) med instruktion för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
myndighets bokföring
se ävenbokföring
myndighetsbetalning
SFS 2006:1097Förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
SFS 1994:14Förordning (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
myndighetschef
SFS 2016:411Förordning (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer
se ävensvenskt medborgarskap
myndighetsförklaring
se ävenläkarintyg
myndighetsförordning
SFS 2007:515Myndighetsförordning (2007:515)
myndighetsnamn
SFS 1991:659Förordning (1991:659) om ändring av namnet på vissa myndigheter inom jordbrukets område
se ävendubbelbeskattning
myndighetssamverkan
SFS 1995:736Förordning (1995:736) om regional myndighetssamverkan för bekämpning av ekonomisk brottslighet
se ävenekonomisk brottslighet
myndighetstjänst
SFS 1992:538Förordning (1992:538) om inrättande och indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till Försvarsdepartementet
mynt
SFS 1992:287Riksbankens föreskrifter (1992:287) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor;
SFS 1995:1096Riksbankens föreskrifter (1995:1096) om mynt på fem kronor med anledning av FN:s 50-årsjubileum
SFS 1993:386Riksbankens föreskrifter (1993:386) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor;
SFS 1993:1103Riksbankens föreskrifter (1993:1103) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor
SFS 1970:1028Lag (1970:1028) om rikets mynt
SFS 1999:798Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet
SFS 2013:160Riksbankens föreskrifter (2013:160) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef
SFS 2014:84Riksbankens föreskrifter (2014:84) om nya mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor
SFS 2008:860Riksbankens föreskrifter (2008:860) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige
se äventioöresmynt
betalningsmedel
mål
SFS 2013:390Förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol
se ävenenhetlig beteckning
underrättelse
målsägandebiträde
SFS 1988:609Lag (1988:609) om målsägandebiträde
SFS 1997:408Förordning (1997:408) om målsägandebiträde
måltidspris
SFS 1968:351Kungörelse (1968:351) om måltidspriser vid personalserveringar inom statlig verksamhet, m.m.
måttenhet
SFS 1993:1066Förordning (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
SFS 1992:1514Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon
mäns våld
se ävennationellt kunskapscentrum
mänsklig rättighet
SFS 2014:414Lag (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
SFS 1994:1219Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
mänskliga organ
SFS 2012:263Lag (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ
mänskliga vävnader och celler
SFS 2008:286Lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
SFS 2008:414Förordning (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
märkning
SFS 2011:1022Förordning (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter
SFS 1993:970Förordning (1993:970) om märkning av hushållsapparater
se ävenenergirelaterad produkt
oljeprodukt
märkt virke
se ävenvirke
mässbok
SFS 1944:772Kungörelse (1944:772) angående godkännande av andra delen av ny svensk mässbok
SFS 1942:818Kungörelse (1942:818) angående stadfästande av första delen av ny svensk mässbok
mästarbrev
SFS 1973:596Kungörelse (1973:596) om mästarbrev för hantverksutövare
SFS 1995:1255Lag (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare
SFS 1995:1256Förordning (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare
mät- och provråd statens
SFS 1983:695Förordning (1983:695) med instruktion för statens mät- och provråd
mätbrev
se ävenSuezkanalen
Panamakanalen
mätdon
se ävenmåttenhet
måttenhet
mätningskungörelse
SFS 1974:339Mätningskungörelse (1974:339)
mögelskada
se ävenskadenämnd
fuktskada
mönsterrätt
se ävenluftfartyg
mönsterskyddsförordning
SFS 1970:486Mönsterskyddsförordning (1970:486)
mönsterskyddslag
SFS 1970:485Mönsterskyddslag (1970:485)
mönstringsförordning
SFS 1984:831Mönstringsförordning (1984:831)
mönstringslag
SFS 1983:929Mönstringslag (1983:929)