Alfabetiskt register från A till Ö.

R

radarvarnare
SFS 1988:15Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laservarnare
radio
SFS 2010:1062Förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv
SFS 2010:1059Förordning (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter
radio- och tv-lag
SFS 2010:696Radio- och tv-lag (2010:696)
Radio- och TV-verket
SFS 2007:1285Förordning (2007:1285) med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter
SFS 2007:1190Förordning (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket
SFS 1994:729Förordning (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket
radioaktivitet
SFS 1986:690Förordning (1986:690) om ersättning för fällda älgar med för höga halter av radioaktivitet
radioaktivt avfall
SFS 1988:1597Lag (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
SFS 1988:1598Förordning (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
radioaktivt läkemedel
se ävenläkemedel
läkemedel
radioansvarighetslag
SFS 1966:756Radioansvarighetslag (1966:756);
SFS 1967:226Förordning (1967:226) om tillämpningen av radioansvarighetslagen (1966:756);
radiobefordran
se äventelegram
radiokommunikation
SFS 1993:599Lag (1993:599) om radiokommunikation
SFS 1993:600Förordning (1993:600) om radiokommunikation
radiolag
SFS 1966:755Radiolag (1966:755)
radiologisk olycka
SFS 2010:950Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
radiologiskt arbete
se ävenförlängd semester
radiomottagare
SFS 1989:47Förordning (1989:47) med vissa bestämmelser om radiomottagare, m. m.;
radionämnden
SFS 1978:482Förordning (1978:482) med instruktion för radionämnden
SFS 1988:339Förordning (1988:339) med instruktion för Radionämnden
radiostörningsförordning
SFS 1985:625Radiostörningsförordning (1985:625)
radiosändare
SFS 1980:140Förordning (1980:140) om användning av radiosändare under krig m.m.;
SFS 1967:446Kungörelse (1967:446) om radiosändare;
SFS 1967:448Kungörelse (1967:448) om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon;
radiosändning
SFS 1978:484Förordning (1978:484) om mottagare för radiosändning eller trådsändning
radiotelefon
SFS 1959:408Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg
radiotelegrafist
SFS 1980:301Förordning (1980:301) om upphävande av brevet den 10 mars 1972 angående tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som radiotelegrafist i svenskt fartyg
radioterminalutrustning
SFS 2000:124Förordning (2000:124) om radio- och teleterminalutrusning
SFS 2000:121Lag (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning
radiotidning
SFS 1981:508Lag (1981:508) om radiotidningar
SFS 1985:494Förordning (1985:494) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m.m.
SFS 1982:521Lag (1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar
SFS 1981:512Förordning (1981:512) om radiotidningar
SFS 1988:803/r1/ Förordning (1988:803) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m. m.;
SFS 1988:582Förordning (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
SFS 1982:669Förordning (1982:669) om stöd till radio- och kassettidningar
radioutrustning
SFS 2016:394Radioutrustningsförordning (2016:394)
SFS 2016:392Radioutrustningslag (2016:392)
radon
SFS 1997:638Förordning (1997:638) om bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten
SFS 2018:158Förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus
ramtimplan
se ävengymnasieskola
ransoneringslag
SFS 1978:268Ransoneringslag (1978:268)
Raoul Wallenberg
SFS 2002:92Förordning (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg
rapportering
se ävenel
el
rasism
se ävenstatsbidrag
rasistiska grupperingar
SFS 2002:1058Förordning (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar
rationalisering
se äventrädgårdsnäring
jordbruk
rationaliseringsinstitut
se ävenförsvarets rationaliseringsinstitut
rationaliseringsinvestering
SFS 1981:660Förordning (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin
rationaliseringsverksamhet
SFS 1975:567Förordning (1975:567) om rationaliseringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen
rattfylleribrott
SFS 2008:322Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
realisationsvinst
SFS 1978:970Lag (1978:970) om uppskov med beskattning av realisationsvinst;
SFS 1968:477Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:477) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 juni 1968 (nr 276) om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst;
receptfria läkemedel
SFS 2009:929Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel
SFS 2009:730Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
receptregister
SFS 1996:1156Lag (1996:1156) om receptregister
SFS 2009:625Förordning (2009:625) om receptregister
redare
se ävensjöfart
redareavgift
SFS 1968:613Kungörelse (1968:613) om procentsats för uttag av redareavgift för sjöfolks pensionering
rederiföretag
se ävenkreditgaranti
Rederinämnden
SFS 2007:1160Förordning (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden
rederirörelse
SFS 1935:77Kungörelse (1935:77) angående utfärdande av bevis rörande beskattning av rederirörelse i Sverige;
rederistöd
SFS 1982:784Förordning (1982:784) om statligt rederistöd
se ävennämnden för rederistöd
redlighet
se ävenutmärkelse
redovisning av pengar
se ävenjordabalken
redovisningscentral
se äventaxitrafik
taxitrafik
redovisningsmedel
SFS 1944:181Lag (1944:181) om redovisningsmedel
redovisningssystem
SFS 1994:1261Förordning (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem
redovisningsvaluta
SFS 2000:650Förordning (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
SFS 2000:35Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
referensränta
SFS 2010:1041Tillkännagivande (2010:1041) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2005:3Tillkännagivande (2005:3) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2008:1Tillkännagivande (2008:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2015:3Tillkännagivande (2015:3) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2003:517Tillkännagivande (2003:517) av uppgifter om Riksbankens referensränta
SFS 2011:941Tillkännagivande (2011:941) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2012:533Tillkännagivande (2012:533) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2007:679Tillkännagivande (2007:679) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2013:698Tillkännagivande (2013:698) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2015:519Tillkännagivande (2015:519) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2017:843Tillkännagivande (2017:843) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2009:2Tillkännagivande (2009:2) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2014:1015Tillkännagivande (2014:1015) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2006:1Tillkännagivande (2006:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2009:891Tillkännagivande (2009:891) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2012:1Tillkännagivande (2012:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2016:838Tillkännagivande (2016:838) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2008:716Tillkännagivande (2008:716) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2004:1Tillkännagivande (2004:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2004:687Tillkännagivande (2004:687) av uppgft om Riksbankens referensränta
SFS 2013:1Tillkännagivande (2013:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2014:1Tillkännagivande (2014:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2017:1Tillkännagivande (2017:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2018:1Tillkännagivande (2018:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2010:1Tillkännagivande (2010:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2005:633Tillkännagivande (2005:633) av uppgift om Riksabankens referensränta
SFS 2006:1052Tillkännagivande (2006:1052) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2007:1Tillkännagivande (2007:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2003:3Tillkännagivande (2003:3) av uppgift om Riksbankens referensränta
SFS 2016:4Tillkännagivande (2016:4) av uppgift om Riksbankens referensränta
referensvärden
SFS 2017:1185Lag (2017:1185) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
regelgivning
SFS 2007:1244Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
Regelrådet
SFS 2011:118Förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet
regelöverträdelse
SFS 2016:1318Förordning (2016:1318) om Finansinspektionens rutiner för mottagande av anmälningar om regelöverträdelser
regeringens medgivande
SFS 2014:570Förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter
regeringsbeslut
se ävenrättsprövning
regeringsformen
SFS 1974:152Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
regeringskansliet
SFS 1992:157Förordning (1992:157) om arkiv hos regeringskansliet
SFS 1996:1515Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet
SFS 1985:606Revisionsförordning (1985:606) för regeringskansliet
SFS 1997:560Lag (1997:560) om revision av Regeringskansliet
SFS 1976:1105Förordning (1976:1105) om arkiv hos regeringskansliet
se ävenärendehandläggning
regeringskansliets förvaltningskontor
SFS 1983:688Förordning (1983:688) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor
SFS 1988:1147Förordning (1988:1147) med instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor
Regeringsrätten
SFS 1996:378Förordning (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen
SFS 1979:568Förordning (1979:568) med instruktion för Regeringsrätten
regeringsärende
SFS 1975:1Förordning (1975:1) om protokoll och expeditioner i regeringsärenden m.m.;
SFS 2007:725Förordning (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen
SFS 1974:613Lag (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden
SFS 2014:341Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden
regional investering
se ävenstöd
regional kulturverksamhet
se ävenstatsbidrag
statsbidrag
regional tillväxt
se ävenutbildning
regional tillväxtpolitik
SFS 2003:596Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
regional utvecklingsfond
SFS 1978:504Förordning (1978:504) om överförande av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond
SFS 1982:682Förordning (1982:682) om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond
SFS 1987:894Förordning (1987:894) om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond
regionalforskning
se äveninstitut för regionalforskning Statens
regionalpolitiskt företagsstöd
SFS 1990:642Förordning (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd
SFS 1998:995Förordning (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige
regionalpolitiskt stöd
SFS 1982:677Förordning (1982:677) om regionalpolitiskt stöd
regionalt investeringsstöd
SFS 2005:527Förordning (2005:527) om regionalt investeringsstöd
regionalt tillväxtarbete
SFS 2007:713Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete
SFS 2017:583Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
regionalt transportbidrag
SFS 2000:281Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag
regionalt utvecklingsansvar
SFS 2010:630/Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
regionalt utvecklingsarbete
SFS 2003:595Förordning (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete
SFS 1998:1634Förordning (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete
SFS 1982:877Förordning (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
regionalt utvecklingsbidrag
SFS 2000:279Förordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag
regionalt utvecklingsbolag
SFS 2012:872Förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
SFS 1994:77Lag (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag
SFS 1994:1100Förordning (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag
regionförbund
SFS 1996:1415Lag (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län
regionindelning
se ävenskatteförvaltningen
regionmusik
SFS 1973:446Förordning (1973:446) med instruktion för regionmusiken
regionplanering
SFS 1987:147Lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län
regionstyrelserna för högskolan
SFS 1977:458Förordning (1977:458) med instruktion för regionstyrelserna för högskolan
register
SFS 2015:51Lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
SFS 2009:705Förordning (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
SFS 2006:94Förordning (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
SFS 1992:1027Förordning (1992:1027) om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m.
SFS 1997:902Förordning (1997:902) om register över strafförelägganden
SFS 1997:903Förordning (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot
SFS 2015:54Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
SFS 2011:116Förordning (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län
se ävennationella vaccinationsprogram
ekonomisk förening
brottsbekämpande verksamhet
alkoholbrott
folkbokföringsmyndighet
kulturhistoriskt märklig byggnad
hälso- och sjukvårdspersonal
brottsbekämpande verksamhet
betalningsföreläggande
avgift
brottsbekämpande verksamhet
skuldsanering
EEIG
barnbidrag
registerföring
SFS 2001:640Förordning (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling
SFS 2001:641Förordning (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling
SFS 1994:90Förordning (1994:90) om registerföring vid länsrätt med hjälp av automatisk databehandling
SFS 1986:104Förordning (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling
SFS 2001:642Förordning (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling
SFS 2001:639Förordning (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling
SFS 1995:1006Förordning (1995:1006) om registerföring vid åklagarmyndigheterna
se ävenautomatisk databehandling
registerkarta
se ävenreproduktionsanstalt statens
registerkontroll
SFS 2010:479Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder
SFS 2000:873Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
SFS 2007:171Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn
Registernämnden
SFS 1996:730Förordning (1996:730) med instruktion för Registernämnden
SFS 2006:1076Förordning (2006:1076) med instruktion för Registernämnden
registerutdrag
SFS 2005:143Förordning (2005:143) om skyldighet att i vissa fall begära registerutdrag för registrerat skepp eller luftfartyg
registrerat partnerskap
se ävenpartnerskap
registrerat skepp
se ävenregisterutdrag
registrerat trossamfund
SFS 1999:291Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
se äventrossamfund
registrerat varumärke
se ävenvarumärke
registrering
SFS 1945:625Förordning (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret
se ävenhundmärkning
partnerskap
yrkesmässig rådgivning
riksdagsledamot
krigsskada på egendom
vigsel
trossamfund
kommunalt vapen
hundmärkning
båtbyggnadsförskott
registreringsärenden
SFS 2011:976Förordning (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden
reglemente
se ävenSveriges allmänna hypoteksbank
rehabilitering
se ävenhabilitering
rehabiliteringsersättning
SFS 1991:1321Förordning (1991:1321) om rehabiliteringsersättning
rehabiliteringsförordning
SFS 1987:221Rehabiliteringsförordning (1987:221)
rehabiliteringsinsats
se ävenfinansiell samordning
rehabiliteringspenning
se ävensjukpenning
rehabiliteringsutbildning
SFS 2003:426Förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring
reklam
se ävennamn
annons
reklamationsnämnden
SFS 1980:872Förordning (1980:872) med instruktion för allmänna reklamationsnämnden
rekognitionsavgift
se ävenDanviks hospital
rekreationsanläggning
se äventuristanläggning
handikapporganisation
rekrytering av biståndspersonal
se ävenbiståndspersonal
rekryteringsbidrag
se ävenvuxenstuderande
rekryteringsstöd
SFS 1986:414Förordning (1986:414) om rekryteringsstöd
rektorer
se ävenbefattningsutbildning
religionsfrihetslag
SFS 1951:680Religionsfrihetslag (1951:680)
remiss
se ävenskrivelse
ren
SFS 1926:1Lag (1926:1) innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena
SFS 1926:3Kungörelse (1926:3) innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena
SFS 1972:116Kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar
se äventullfrihet
renbetning
SFS 1972:115Kungörelse (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning
SFS 1972:114Lag (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning
renhållningsförordning
SFS 1979:904Renhållningsförordning (1979:904)
SFS 1990:984Renhållningsförordning (1990:984)
renhållningslag
SFS 1979:596Renhållningslag (1979:596)
renkött
SFS 1966:550Kungörelse (1966:550) om köttbesiktning beträffande renkött m.m.
SFS 1986:255Förordning (1986:255) om pristillägg på renkött
rennäringsdelegation
SFS 2017:871Förordning (2017:871) om rennäringsdelegationer
rennäringsförordning
SFS 1971:438Rennäringsförordning (1971:438);
SFS 1993:384Rennäringsförordning (1993:384)
rennäringslag
SFS 1971:437Rennäringslag (1971:437)
renovation
se ävenbouppteckningsprotokoll
renovering
se ävenbostadsområde
reparationsberedskap
se ävenbyggnadsberedskap
byggnadsberedskap
reparationsåtgärd
se ävenräntebidrag
reproduktionsanstalt statens
SFS 1921:223Fastighetsregisterkommissionens Cirkulär n:r 7 (1921:223) om anlitande av statens reproduktionsanstalt vid anskaffande av kopior av registerkarta;
resa
SFS 1978:144Lag (1978:144) om skatt på vissa resor
se ävenflykting
sjöfolkets fria resor
resande
SFS 1987:1072Förordning (1987:1072) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt
SFS 1966:400Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt
SFS 1966:394Kungl. Maj:ts förordning (1966:394) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt
resebidrag
SFS 2015:500Förordning (2015:500) om resebidrag
se ävenutlänning
resedokument
SFS 1965:273Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:273) om resedokument för vissa statslösa personer
SFS 1955:29Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:29) om resedokument för vissa flyktingar
SFS 1962:22Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:22) om resedokument för vissa flyktingar, som äro sjömän
reseförmån
SFS 1981:1265Förordning (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.
resegaranti
SFS 2009:1076Förordning (2009:1076) om godkännande av dokument i ärenden om säkerhet för resegaranti
resegarantilag
SFS 1972:204Resegarantilag (1972:204)
resegarantinämnden
SFS 1988:1584Förordning (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden
SFS 1972:272Förordning (1972:272) med instruktion för resegarantinämnden
SFS 2007:1039Förordning (2007:1039) med instruktion för Resegarantinämnden
reseklass
se ävenägofred
resekostnadsersättning
SFS 1978:679Förordning (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil
SFS 1991:419Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
reservbefälsförordning
SFS 1972:464Reservbefälsförordning (1972:464) för försvarsmakten
reservdel
se ävenluftfartyg
patent
reservläkare
SFS 1956:288/r1/ Kungl. Maj:ts instruktion (1956:288) för civila reservläkare; 1 § Civila reservläkare anställas av socialstyrelsen medelst kontrakt för en tid av högst två år. Förordning (1977:862).
reservofficersförordning
SFS 1990:202Reservofficersförordning (1990:202)
reservpension
SFS 1988:722Förordning (1988:722) om engångsbelopp som svarar mot reservpension
se ävenallmän försäkring
reservstat
se ävenförsvarets reservstater
resgods
se ävenobeskattad vara
resolution
SFS 2015:1034Förordning (2015:1034) om resolution
SFS 2015:1016Lag (2015:1016) om resolution
respiratorisk sjukdom
SFS 2003:140Förordning (2003:140) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (1988:1472) om samhällsfarliga sjukdomar skall tillämpas på svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
restavgift
SFS 1964:335Kungl. Maj:ts förordning (1964:335) om upphävande av exekutiv förrättningsmans rätt till andel i restavgifter;
restprodukter
se ävenkärnteknisk verksamhet
resultatutjämningsfond
SFS 1990:1450Lag (1990:1450) om särskilda regler för avsättning till resultatutjämningsfond vid 1991 års taxering
resurscenter
se ävenvisstidsutbildning
resurstilldelningssystem
se ävengymnasieskola
resurstimme
se ävengymnasieskola
gymnasieskola
retentionsrätt
SFS 1970:980Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst
returpapper
se ävenproducentansvar
producentansvar
retursystem
SFS 2005:220Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar
revision
SFS 2016:429Lag (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision
SFS 1995:686Förordning (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.
SFS 2002:1022Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
SFS 2016:443Förordning (2016:443) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision
se ävenriksdagens förvaltning
Regeringskansliet
regeringskansliet
revisionslag
SFS 1999:1166Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)
SFS 1999:1079Revisionslag (1999:1079)
revisor
SFS 1973:221Förordning (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer
SFS 1995:665Förordning (1995:665) om revisorer
SFS 1975:86Lag (1975:86) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor
se ävenriksdagens revisorer
revisorslag
SFS 2001:883Revisorslag (2001:883)
Revisorsnämnden
SFS 2007:1077Förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen
SFS 1995:666Förordning (1995:666) med instruktion för Revisorsnämnden
Rhensjöfart
SFS 2014:1487Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten
riddarhuskapitationsavgift
SFS 1992:950Tillkännagivande (1992:950) om höjning av riddarhuskapitationsavgiften
riddarhusordning
SFS 1866:37 s.1Riddarhusordning (1866:37 s.1)
ridderskap
se ävenadel
rikdagsordning
SFS 2014:801Riksdagsordning (2014:801)
rikets indelning
se ävenskatt
indelning
riksantikvarieämbetet
SFS 1997:1171Förordning (1997:1171) med instruktion för Riksantikvarieämbetet
SFS 1975:468Förordning (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
SFS 2007:1184Förordning (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet
SFS 1988:1131Förordning (1988:1131) med instruktion för Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
SFS 2014:1585Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
SFS 2009:1593Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
SFS 1977:553Förordning (1977:553) med instruktion för riksarkivet
SFS 2007:1179Förordning (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
SFS 1991:731Förordning (1991:731) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
SFS 1995:679Förordning (1995:679) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
Riksbanken
SFS 1987:283Förordning (1987:283) om överförande av vissa uppgifter från Sveriges Riksbank till centrala studiestödsnämnden
SFS 1981:530Förordning (1981:530) om statsverkets checkräkning i riksbanken
SFS 1974:591Förordning (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot
SFS 1934:437Lag (1934:437) för Sveriges riksbank
se ävensedel
referensränta
Riksbankens diskonto
SFS 1986:22Tillkännagivande (1986:22) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1990:249Tillkännagivande (1990:249) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1989:184Tillkännagivande (1989:184) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1999:766Tillkännagivande (1999:766) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1999:3Tillkännagivande (1999:3) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1991:126Tillkännagivande (1991:126) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1978:215Tillkännagivande (1978:215) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1976:759Förordning (1976:759) med uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1993:1088Tillkännagivande (1993:1088) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1981:48Tillkännagivande (1981:48) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1981:971Tillkännagivande (1981:971) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1989:1015Tillkännagivande (1989:1015) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1983:45Tillkännagivande (1983:45) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1997:1Tillkännagivande (1997:1) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1988:249Tillkännagivande (1988:249) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1986:153Tillkännagivande (1986:153) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1986:700Tillkännagivande (1986:700) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1995:1113Tillkännagivande (1995:1113) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1984:707Tillkännagivande (1984:707) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1994:1Tillkännagivande (1994:1) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1995:1024Tillkännagivande (1995:1024) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1994:1195Tillkännagivande (1994:1195) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1985:704Tillkännagivande (1985:704) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 2000:6Tillkännagivande (2000:6) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1985:286Tillkännagivande (1985:286) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1978:59Tillkännagivande (1978:59) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1979:730Tillkännagivande (1979:730) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1979:965Tillkännagivande (1979:965) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1991:613Tillkännagivande (1991:613) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1996:937Tillkännagivande (1996:937) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1990:1099Tillkännagivande (1990:1099) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1982:156Tillkännagivande (1982:156) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1983:181Tillkännagivande (1983:181) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1996:241Tillkännagivande (1996:241) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1991:86Tillkännagivande (1991:86) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1996:832Tillkännagivande (1996:832) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1986:213Tillkännagivande (1986:213) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1999:192Tillkännagivande (1999:192) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1998:972Tillkännagivande (1998:972) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1976:15Förordning (1976:15) med uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1976:386Förordning (1976:386) med uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1993:8Tillkännagivande (1993:8) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1992:1003Tillkännagivande (1992:1003) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1996:1Tillkännagivande (1996:1) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1990:107Tillkännagivande (1990:107) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 2000:162Tillkännagivande (2000:162) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1975:1243Förordning (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1978:643Tillkännagivande (1978:643) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1979:827Tillkännagivande (1979:827) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1991:1335Tillkännagivande (1991:1335) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1992:30Tillkännagivande (1992:30) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1994:1324Tillkännagivande (1994:1324) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1980:20Tillkännagivande (1980:20) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1993:985Tillkännagivande (1993:985) av uppgift om Riksbankens diskonto
SFS 1993:198Tillkännagivande (1993:198) av uppgift om Riksbankens diskonto
riksdagen
SFS 1989:185Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
SFS 1984:665Lag (1984:665) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
SFS 1987:576Lag (1987:576) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
SFS 2006:999Lag (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen
se ävensäkerhetskontroll
ersättningsstadga
säkerhetsskydd
säkerhetsskydd
partigrupp
Riksdagens arvodesnämnd
SFS 2012:883Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
SFS 1993:1426Lag (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
riksdagens förvaltning
SFS 1988:46Lag (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.
riksdagens förvaltningskontor
SFS 1983:1061Lag (1983:1061) med instruktion för riksdagens förvaltningskontor
riksdagens ledamöter
SFS 2016:1108Lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter
riksdagens myndigheter
SFS 2016:1091Lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter
Riksdagens ombudsmän
SFS 1986:765Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
se ävenriksdagen
Riksdagens revisorer
SFS 1974:1036Lag (1974:1036) med instruktion för riksdagens revisorer
SFS 1987:518Lag (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer
SFS 1974:585Lag (1974:585) om skyldighet att tillhandahålla riksdagens revisorer vissa handlingar m.m.;
Riksdagens överklagandenämnd
SFS 2012:884Lag (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd
riksdagsbiblioteket
SFS 1978:910Förordning (1978:910) om leverans till riksdagsbiblioteket av skrifter som ges ut av statliga myndigheter
se ävenKungl. biblioteket
Riksdagsförvaltningen
SFS 2000:419Lag (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen
SFS 1989:186Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
SFS 2011:745Lag (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
se ävenriksdagen
riksdagsledamot
SFS 1991:1876Lag (1991:1876) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter;
SFS 1999:1209Lag (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
SFS 2016:1109Lag (2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen
SFS 2016:1117Lag (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter
SFS 1998:1719Lag (1998:1719) om riksdagsledamöternas arvode
SFS 1996:810Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
SFS 1993:147Lag (1993:147) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter
SFS 1990:1417Lag (1990:1417) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter
SFS 1994:1065Lag (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
SFS 1988:589Lag (1988:589) om ersättning m. m. till riksdagens ledamöter
se äventjänstepension
tjänstepension
riksdagsmyndighet
se ävenriksdagens förvaltning
riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
SFS 2010:473Lag (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
Riksenheten mot ekonomisk brottslighet
SFS 1995:1015Förordning (1995:1015) om Riksenheten mot ekonomisk brottslighet
riksfärdtjänst
SFS 1984:482Förordning (1984:482) om ersättning för riksfärdtjänst
SFS 1997:735Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
SFS 1993:1148Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst
SFS 1993:963Lag (1993:963) om kommunal riksfärdtjänst;
SFS 1989:340Förordning (1989:340) om riksfärdtjänst
se ävenStyrelsen för riksfärdtjänst
riksförsäkringsanstalten
se ävenRiksförsäkringsverket
Riksförsäkringsverket
SFS 1961:263Lag (1961:263) om överflyttande på riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen;
SFS 1965:777Förordning (1965:777) med instruktion för riksförsäkringsverket
SFS 1961:265Lag (1961:265) med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder
SFS 1998:739Förordning (1998:739) med instruktion för Riksförsäkringsverket
SFS 1988:1204Förordning (1988:1204) med instruktion för Riksförsäkringsverket
se ävennärståendevård
sjuklön
pensionsförsäkring
smittbärare
riksgräns
SFS 1989:809Förordning (1989:809) om riksgränsen mellan Sverige och Norge
SFS 1986:638Förordning (1986:638) om riksgränsen mellan Sverige och Finland
SFS 1985:675Förordning (1985:675) om riksgränsen mellan Sverige och Finland
se ävenfastighetsreglering
riksgränsen
SFS 2010:241Förordning (2010:241) om riksgränsen mellan Sverige och Finland
se ävenelektrisk anläggning
Riksgäldskontoret
SFS 2007:1447Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret
SFS 1996:311Förordning (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
SFS 1982:1158Lag (1982:1158) om riksgäldskontoret
SFS 1989:248Förordning (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret
SFS 1989:604/r1/ Förordning (1989:604) om tillsättning av tjänster vid riksgäldskontoret;
riksinternatskola
SFS 1989:374/r1/ Förordning (1989:374) om statsbidrag för undervisning på grundskolenivå vid riksinternatskolor och vissa privatskolor;
SFS 1988:681Förordning (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m.m.
SFS 1983:412Förordning (1983:412) om minskning av vissa statsbidrag till riksinternatskolor m.m.
SFS 1991:1080Förordning (1991:1080) om riksinternatskolor
SFS 1984:234Förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskoleutbildning vid riksinternatskolor m.m.
se ävenprivatskola
riksmätplats
SFS 1989:527Förordning (1989:527) om riksmätplatser
SFS 1974:897Lag (1974:897) om riksmätplatser m.m.
SFS 1980:122Förordning (1980:122) om utseende av riksmätplatser
SFS 1974:899Förordning (1974:899) om riksmätplatser m. m.
riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap
se ävenöverstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap
riksorganisation
se äveninvandrare
rikspolisstyrelsen
SFS 1988:762Förordning (1988:762) med instruktion för rikspolisstyrelsen
SFS 1984:731Förordning (1984:731) med instruktion för rikspolisstyrelsen
SFS 1989:773Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen
riksprovplats
SFS 1985:1107Förordning (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m.
riksrekryterande spetsutbildning
SFS 2011:355Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
Riksrevisionen
SFS 2003:264Lag (2003:264) om avgifter vid Riksrevisionen
SFS 2002:1023Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
Riksrevisionsverket
SFS 1986:449Förordning (1986:449) med instruktion för riksrevisionsverket
SFS 1998:418Förordning (1998:418) med instruktion för Riksrevisionsverket
SFS 1948:347Kungörelse (1948:347) angående skyldighet att till statens sakrevision avgiva redogörelse för användningen av statsunderstöd
SFS 1987:519Lag (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser
SFS 1988:80Förordning (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket
riksrevisor
SFS 2002:1024Lag (2002:1024) om lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
riksrevisorer
SFS 2012:882Lag (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
riksskattenämnden
SFS 1960:745Riksskattenämndens Kungörelse (1960:745) om ändrat sätt för bekantgörande av nämndens beslut angående fastställelse eller ändring av vissa för taxerings- och debiteringsarbetet avsedda formulär
SFS 1952:590Kungörelse (1952:590) angående överlämnande till riksskattenämnden av vissa dubbelbeskattningsärenden avseende Danmark, Finland och Norge
Riksskatteverket
SFS 1991:580Förordning (1991:580) med bemyndigande för riksskatteverket att medge att fond för återanskaffning av fastighet övertas, m. m
SFS 2003:1133Lag (2003:1133) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter
SFS 1970:912Lag (1970:912) med anledning av Riksskatteverkets inrättande
SFS 1985:654Förordning (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
SFS 2001:331Lag (2001:331) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och bindande förklaringar
se äveninkomstskattelag
Rikstrafiken
SFS 1999:279Förordning (1999:279) med instruktion för Rikstrafiken
SFS 2008:1338Förordning (2008:1338) med instruktion för Rikstrafiken
SFS 2007:1026Förordning (2007:1026) med instruktion för Rikstrafiken
rikstäckande telenät
SFS 2003:62Förordning (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät
Riksutställningar
SFS 1997:1170Förordning (1997:1170) med instruktion för Riksutställningar
SFS 2007:1187Förordning (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar
riksvapnet
se ävenSveriges riksvapen
riksvägplan
SFS 1988:1015/r1/ Förordning (1988:1015) om riksvägplan och planer för länstrafikanläggningar;
Riksvärderingsnämnden
SFS 1978:559Förordning (1978:559) med instruktion för riksvärderingsnämnden
SFS 2007:859Förordning (2007:859) med instruktion för Riksvärderingsnämnden
SFS 1988:1042Förordning (1988:1042) med instruktion för Riksvärderingsnämnden
Riksåklagaren
SFS 1947:1004Kungörelse (1947:1004) angående Riksåklagarämbetets övertagande av vissa ämbetsåtgärder, som hittills ankommit på Justitiekanslersämbetet
SFS 1989:847Förordning (1989:847) med instruktion för Riksåklagaren
riskgaranti
SFS 1962:42Förordning (1962:42) om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s.k. riskgarantier
riskhantering
SFS 1995:1300Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering
riskkapitalinvestering
SFS 1995:1623Lag (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar
SFS 1995:1654Förordning (1995:1654) med bemyndigande för Riksskatteverket enligt lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar
Rixlex
se ävenpersonregister
romer
SFS 2016:840Förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer
ros
se äventrädgårdsföretag
rovdjur
SFS 1976:430Förordning (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur
royalty
se ävenomsättningsskatt
källskatt
rundradiosändning
SFS 1966:78Lag (1966:78) om förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet
SFS 1986:3Lag (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram
rymdfysik
SFS 2007:1163Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik
Rymdstyrelsen
SFS 1988:343Förordning (1988:343) med instruktion för Rymdstyrelsen
SFS 1996:80Förordning (1996:80) med instruktion för Rymdstyrelsen
SFS 2007:1115Förordning (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen
rymdverksamhet
SFS 1982:963Lag (1982:963) om rymdverksamhet
SFS 1982:1069Förordning (1982:1069) om rymdverksamhet
se ävendelegation för rymdverksamhet statens
ryska handelsdelegationen
SFS 1928:113Kungörelse (1928:113) med vissa bestämmelser angående ryska handelsdelegationens i Stockholm skattskyldighet m.m.
råd för byggnadsforskning statens
SFS 1983:733Förordning (1983:733) med instruktion för statens råd för byggnadsforskning
Rådet för arbetslivsforskning
SFS 1995:865Förordning (1995:865) med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
SFS 2007:907Förordning (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
SFS 2000:1212Förordning (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Rådet för forskning om universitet och högskolor
SFS 1992:818Förordning (1992:818) med instruktion för Rådet för forskning om universitet och högskolor och högskolor
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU
SFS 1992:816Förordning (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU
Rådet för grundläggande högskoleutbildning
SFS 1992:817Förordning (1992:817) med instruktion för Rådet för grundläggande högskoleutbildning
Rådet för högpresterande datorsystem
SFS 1994:945Förordning (1994:945) med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem
rådgivning
SFS 2004:17Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter
rådgivningsstöd
se ävenu-land
råolja
SFS 1994:796Förordning (1994:796) om information och samråd om priser på råolja och oljeprodukter
räddningskåren
SFS 1995:137Vägtrafikförordning (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap
räddningstjänstförordning
SFS 1986:1107Räddningstjänstförordning (1986:1107)
räddningstjänstlag
SFS 1986:1102Räddningstjänstlag (1986:1102)
räddningsverk statens
SFS 1986:424Förordning (1986:424) med instruktion för statens räddningsverk;
SFS 1988:1040Förordning (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk
räkenskaper
se ävenlänsstyrelse
räntebidrag
SFS 1992:1051Förordning (1992:1051) om avveckling av räntebidrag för vissa reparationsåtgärder och för gatukostnadsersättning
SFS 1992:989Förordning (1992:989) om begränsning av sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt äldre bestämmelser
se ävenunderhållslån
särskilt räntebidrag
bostadslån
energisparlån
hyreshus
bostadshus
bostad
upphävandeförfattning
statligt räntebidrag
räntefördelning
SFS 1993:1536Lag (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
räntelag
SFS 1975:635Räntelag (1975:635)
räntelån
se ävenbostadshus
hyreshus
räntelånekungörelse
SFS 1967:553Kungl. Maj:ts räntelånekungörelse (1967:553)
räntestöd
SFS 1996:1435Förordning (1996:1435) med särskilda bestämmelser om återkallelse av beslut om statligt räntestöd i vissa fall
se ävenbostadshus
rätt till ledighet
se ävennäringsverksamhet
rättegångsbalken
SFS 1942:740Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 1946:804Lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken
SFS 1985:401Förordning (1985:401) om handläggningen av mål som avses i 1 kap. 7 § rättegångsbalken
se ävenrättegångskostnad
betalningsföreläggande
rättegångsfullmakt
SFS 1947:643Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram
rättegångskostnad
SFS 1981:1311Förordning (1981:1311) om reglering av offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål
SFS 2000:724Tillkännagivande (2000:724) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
SFS 1981:1310Lag (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.
SFS 1988:119Tillkännagivande (1988:119) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
SFS 1986:1042Lag (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
SFS 1987:965Förordning (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m. m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas
se ävenutländsk kärande
utländsk kärande
utländsk kärande
utländsk kärande
utländsk kärande
utländsk kärande
utländska kärande
utländsk kärande
rättegångslag
se ävenmilitär rättegångslag
rätten att överklaga
SFS 1987:439Lag (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga
rättsdatasystemet
SFS 1980:628Förordning (1980:628) om rättsdatasystemet
rättshjälp
SFS 1997:931Tillkännagivande (1997:931) av främmande staters anslutning till vissa av Sveriges biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
SFS 2000:725Tillkännagivande (2000:725) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp
SFS 1989:784/r1/ Tillkännagivande (1989:784) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m. m.;
SFS 1992:1004Tillkännagivande (1992:1004) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.;
SFS 1995:419Cirkulär (1995:419) om inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning
SFS 1987:898Tillkännagivande (1987:898) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m. m.;
SFS 1999:1041Tillkännagivande (1999:1041) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner om inbördes rättshjälp, m.m.
SFS 1988:121Tillkännagivande (1988:121) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp
SFS 1995:1193Tillkännagivande (1995:1193) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
SFS 1985:748Tillkännagivande (1985:748) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
SFS 1998:1627Tillkännagivande (1998:1627) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner om inbördes rättshjälp, m.m.
SFS 1977:105Förordning (1977:105) om översändande av ansökningar om rättshjälp
SFS 1975:301Cirkulär (1975:301) till statsmyndigheterna angående inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning;
SFS 1986:179Cirkulär (1986:179) om överenskommelser mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål
SFS 1987:784Cirkulär (1987:784) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om inbördes rättshjälp i brottmål
se ävenRättshjälpsnämnden
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsmyndigheten
rättshjälpsförordning
SFS 1997:404Rättshjälpsförordning (1997:404)
SFS 1979:938Rättshjälpsförordning (1979:938)
rättshjälpslag
SFS 1972:429Rättshjälpslag (1972:429)
SFS 1990:998Förordning (1990:998) om ikraftträdande av lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m. m.
SFS 1996:1619Rättshjälpslag (1996:1619)
SFS 1973:138Kungörelse (1973:138) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande medborgare i vissa främmande stater
SFS 1988:123Förordning (1988:123) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare
Rättshjälpsmyndigheten
SFS 2003:502Förordning (2003:502) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
SFS 1990:1048Förordning (1990:1048) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
SFS 2007:1078Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
rättshjälpsnämnd
SFS 1979:978Förordning (1979:978) med instruktion för rättshjälpsnämnderna
Rättshjälpsnämnden
SFS 2007:1079Förordning (2007:1079) med instruktion för Rättshjälpsnämnden
SFS 1990:1049Förordning (1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden
rättshjälpsområde
se äventimkostnadsnorm
rättsinformationsförordning
SFS 1999:175Rättsinformationsförordning (1999:175)
rättsintyg
SFS 2005:225Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott
SFS 2005:1063Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott
rättskemiska laboratorium statens
SFS 1977:566Förordning (1977:566) med instruktion för statens rättskemiska laboratorium
SFS 1988:1237/r1/ Förordning (1988:1237) med instruktion för statens rättskemiska laboratorium;
rättslig ställning
se ävenESK
rättsläkarstation statens
SFS 1965:783/r1/ Kungl. Maj:ts Instruktion (1965:783) för statens rättsläkarstationer;
SFS 1988:1238/r1/ Förordning (1988:1238) med instruktion för statens rättsläkarstationer;
Rättsmedicinalverket
SFS 2007:976Förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket
SFS 2006:11Förordning (2006:11) om skyldighet för Rättsmedicinalverket att lämna uppgifter till Socialstyrelsens dödsorsaksregister
SFS 1991:944Förordning (1991:944) med instruktion för Rättsmedicinalverket
SFS 1996:613Förordning (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket
rättsmedicinsk obduktion
SFS 1973:710Kungörelse (1973:710) om rättsmedicinsk obduktion
rättsprövning
SFS 1988:205Lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
SFS 2006:304Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
rättspsykiatrisk klinik statens
SFS 1969:221/r1/ Kungl. Maj:ts instruktion (1969:221) för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer; /r2/ Inledande bestämmelser
SFS 1988:1239/r1/ Förordning (1988:1239) med instruktion för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer;
rättspsykiatrisk station statens
se ävenrättspsykiatrisk klinik statens
rättspsykiatrisk klinik statens
rättspsykiatrisk undersökning
SFS 1991:1413Förordning (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning
SFS 1966:301Lag (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål
SFS 1991:1137Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
SFS 1966:613Kungörelse (1966:613) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål
rättspsykiatrisk vård
SFS 1991:1129Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
se ävenpsykiatrisk tvångsvård
rättspsykiatriskt forskningsregister
se ävenforskningsregister
rättsstatistik
SFS 1971:933Förordning (1971:933) om rättsstatistiken
rättsvård
se ävenmilitär rättsvård
rättsväsendets informationssystem
SFS 1970:517Förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
röjningsbidrag
SFS 1995:5Förordning (1995:5) om röjningsbidrag till äppleodlare
SFS 1998:8Förordning (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare
rörelsehindrat barn
se ävenelevhem
rörelseidkare
SFS 1973:568Förordning (1973:568) om vissa uppgifter från rörelseidkare
SFS 1966:37Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:37) om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus
rörledning
SFS 1978:160Lag (1978:160) om vissa rörledningar
SFS 1978:164Förordning (1978:164) om vissa rörledningar
se ävenundervattenskabel
röstlängdsregister
SFS 1997:158Lag (1997:158) om röstlängdsregister
SFS 1992:609Förordning (1992:609) om avgift för utdrag ur röstlängdsregister