Detaljerad information om författningarna
  SFS 1978:59 Tillkännagivande (1978:59) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1978:97 Statistiska centralbyråns kungörelse (1978:97) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1978:108 Förordning (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott  
  SFS 1978:140 Förordning (1978:140) om motvärdet av vissa guldfrancs uttryckt i Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter  
  SFS 1978:152 Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.  
  SFS 1978:160 Lag (1978:160) om vissa rörledningar  
  SFS 1978:164 Förordning (1978:164) om vissa rörledningar  
  SFS 1978:205 Förordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg  
  SFS 1978:215 Tillkännagivande (1978:215) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1978:218 Förordning (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete  
  SFS 1978:234 Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor  
  SFS 1978:250 Förordning (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering  
  SFS 1978:262 Förfogandelag (1978:262)  
  SFS 1978:268 Ransoneringslag (1978:268)  
  SFS 1978:302 Passlag (1978:302)  
  SFS 1978:304 Hyresförhandlingslag (1978:304)  
  SFS 1978:313 Förordning (1978:313) om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling  
  SFS 1978:314 Förordning (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken  
  SFS 1978:403 Lag (1978:403) om beslutanderätt för kreditmarknadsföretag i fråga om exportkredit i vissa fall  
  SFS 1978:493 Lag (1978:493) med bemyndigande att upphäva föreskrifter om skyldighet att tillhöra särskild studerandesammanslutning  
  SFS 1978:558 Förfogandeförordning (1978:558)  
  SFS 1978:594 Terrängkörningsförordning (1978:594)  
  SFS 1978:599 Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.  
  SFS 1978:643 Tillkännagivande (1978:643) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1978:797 Försäkringsinspektionens kungörelse (1978:797) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1978:798 Förordning (1978:798) om tillämpning av en konvention den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet  
  SFS 1978:799 Förordning (1978:799) med bemyndigande enligt konventionen den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet  
  SFS 1978:800 Lag (1978:800) om namn och bild i reklam  
  SFS 1978:801 Lag (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet  
  SFS 1978:963 Förordning (1978:963) om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämme lser  
  SFS 1979:28 Förordning (1979:28) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m.  
  SFS 1979:38 Förordning (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk  
  SFS 1979:54 Lag (1979:54) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och utveckling av företag i u-länder  
  SFS 1979:56 Förordning (1979:56) om tillämpning av en konvention den 5 maj 1978 mellan Sverige och Grekland rörande social trygghet  
  SFS 1979:57 Förordning (1979:57) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien  
  SFS 1979:58 Förordning (1979:58) om kupongskatt för person med hemvist i Rumänien m.m.  
  SFS 1979:103 Lag (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång  
  SFS 1979:124 Statistiska centralbyråns kungörelse (1979:124) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1979:163 Förordning (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet  
  SFS 1979:189 Bötesverkställighetslag (1979:189)  
  SFS 1979:197 Bötesverkställighetsförordning (1979:197)  
  SFS 1979:230 Jordförvärvslag (1979:230)  
  SFS 1979:291 Förordning (1979:291) om tolktaxa  
  SFS 1979:293 Förordning (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt  
  SFS 1979:321 Förordning (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 1979:323 Förordning (1979:323) om tillämpning av en överenskommelse den 23 februari 1978 angående tillämpning av konventionen den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet  
  SFS 1979:357 Lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg  
  SFS 1979:358 Förordning (1979:358) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg  
  SFS 1979:369 Folkomröstningslag (1979:369)  
  SFS 1979:377 Lag (1979:377) om registrering av båtar  
  SFS 1979:411 Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting  
  SFS 1979:417 Lag (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting  
  SFS 1979:429 Skogsvårdslag (1979:429)  
  SFS 1979:550 Tillkännagivande (1979:550) rörande internationella oljeskadefonden  
  SFS 1979:558 Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik  
  SFS 1979:631 Lag (1979:631) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete  
  SFS 1979:664 Passförordning (1979:664)  
  SFS 1979:730 Tillkännagivande (1979:730) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1979:802 Förordning (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion  
  SFS 1979:827 Tillkännagivande (1979:827) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1979:869 Förordning (1979:869) om tillämpning av en konvention den 25 oktober 1978 mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet  
  SFS 1979:965 Tillkännagivande (1979:965) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1979:972 Förordning (1979:972) om tillsynsavgift i konkurs  
  SFS 1979:988 Förordning(1979:988) om svensk normaltid  
  SFS 1979:995 Försäkringsinspektionens kungörelse (1979:995) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1979:1001 Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden  
  SFS 1979:1036 Förordning (1979:1036) om högsta pris för vissa lastbilstransporter  
  SFS 1979:1082 Förordning (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall  
  SFS 1979:1088 Lag (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.  
  SFS 1979:1091 Förordning (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.  
  SFS 1979:1152 Fastighetstaxeringslag (1979:1152)  
  SFS 1979:1184 Lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.