Detaljerad information om författningarna
  SFS 1990:1 Statens provningsanstalts kungörelse (1990:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1990  
  SFS 1990:12 Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)  
  SFS 1990:18 Förordning (1990:18) om indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till försvarsdepartementet  
  SFS 1990:23 Förordning (1990:23) om tillämpning av prisregleringslagen (1989:978)  
  SFS 1990:38 Förordning (1990:38) om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet  
  SFS 1990:39 Förordning (1990:39) om medelvärde för år 1989 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp  
  SFS 1990:51 Riksbankens föreskrifter (1990:51) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor  
  SFS 1990:52 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga  
  SFS 1990:70 /r1/ Förordning (1990:70) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Norrbottens och Västerbottens län;  
  SFS 1990:107 Tillkännagivande (1990:107) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1990:109 /r1/ Förordning (1990:109) med vissa föreskrifter om skolkantorer;  
  SFS 1990:129 Förordning (1990:129) om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger  
  SFS 1990:195 Förordning (1990:195) om vård av statens konst  
  SFS 1990:197 Förordning (1990:197) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1990/91  
  SFS 1990:226 Lag (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna  
  SFS 1990:248 Förordning (1990:248) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.  
  SFS 1990:249 Tillkännagivande (1990:249) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1990:272 Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden  
  SFS 1990:292 Förordning (1990:292) om upphävande av tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet  
  SFS 1990:312 Förordning (1990:312) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1990/91  
  SFS 1990:313 Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden  
  SFS 1990:314 Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden  
  SFS 1990:320 Förordning (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden  
  SFS 1990:415 Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål  
  SFS 1990:469 Notarieförordning (1990:469)  
  SFS 1990:493 /r1/ Förordning (1990:493) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet;  
  SFS 1990:515 Lag (1990:515) om auktorisation av handelskamrar  
  SFS 1990:524 Presstödsförordning (1990:524)  
  SFS 1990:543 Förordning (1990:543) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1990 - den 30 juni 1991  
  SFS 1990:561 Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter  
  SFS 1990:573 Förordning (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler  
  SFS 1990:575 Lag (1990:575) om tillfällig höjning av mervärdeskatten  
  SFS 1990:608 Lag (1990:608) om tillfällig begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt  
  SFS 1990:613 Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion  
  SFS 1990:659 Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster  
  SFS 1990:661 Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel  
  SFS 1990:668 /r1/ Lag (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1990:676 Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.  
  SFS 1990:686 Lag (1990:686) om upphävande av vissa fondförfattningar, m.m.  
  SFS 1990:712 Lag (1990:712) om undersökning av olyckor  
  SFS 1990:717 Förordning (1990:717) om undersökning av olyckor  
  SFS 1990:733 Handelskammarförordning (1990:733)  
  SFS 1990:746 Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning  
  SFS 1990:782 Arkivlag (1990:782)  
  SFS 1990:783 /r1/ Lag (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv;  
  SFS 1990:893 Förordning (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.  
  SFS 1990:916 Förordning (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande  
  SFS 1990:923 Förordning (1990:923) om personalförsörjning vid myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde  
  SFS 1990:927 Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.  
  SFS 1990:928 Förordning (1990:928) om statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar som beviljats uppehållstillstånd under åren 1988--1990  
  SFS 1990:931 Köplag (1990:931)  
  SFS 1990:932 Konsumentköplag (1990:932)  
  SFS 1990:966 /r1/ Tillkännagivande (1990:966) av ett avtal mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen och EFTA-länderna om en procedur för informationsutbyte inom området tekniska föreskrifter;  
  SFS 1990:978 Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken;  
  SFS 1990:990 Förordning (1990:990) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet  
  SFS 1990:998 Förordning (1990:998) om ikraftträdande av lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m. m.  
  SFS 1990:1070 Förordning (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m.;  
  SFS 1990:1079 Lag (1990:1079) om tillfälliga bilförbud  
  SFS 1990:1080 Förordning (1990:1080) om tillfälliga bilförbud  
  SFS 1990:1082 /r1/ Förordning (1990:1082) om basbelopp för år 1991;  
  SFS 1990:1099 Tillkännagivande (1990:1099) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1990:1108 Förordning (1990:1108) med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheterna  
  SFS 1990:1112 /r1/ Förordning (1990:1112) om garantital;  
  SFS 1990:1141 Lag (1990:1141) om uttag av preliminär B-skatt från en fysisk person under uppbördsåret 1991/92  
  SFS 1990:1144 Begravningslag (1990:1144)  
  SFS 1990:1147 Begravningsförordning (1990:1147)  
  SFS 1990:1151 /r1/ Förordning (1990:1151) om räntereglering för försäkringsföretag;  
  SFS 1990:1157 Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg  
  SFS 1990:1165 Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg  
  SFS 1990:1187 Förordning (1990:1187) om ränta på studielån för år 1991  
  SFS 1990:1214 Förordning (1990:1214) om ikraftträdande av lagen (1990:970) om ändring i aktiekontolagen (1989:827) m. m.  
  SFS 1990:1327 Förordning (1990:1327) om ränta för år 1991 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.  
  SFS 1990:1332 Lag (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier  
  SFS 1990:1361 Förordning (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar  
  SFS 1990:1364 Lag (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn  
  SFS 1990:1375 Förordning (1990:1375) om vissa myndigheters namn i äldre författningar om dubbelbeskattning  
  SFS 1990:1402 Lag (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar  
  SFS 1990:1427 Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.  
  SFS 1990:1459 Statistiska centralbyråns kungörelse (1990:1459) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1990:1479 /r1/ Förordning (1990:1479) om läraranställning i vissa fall;  
  SFS 1990:1501 Lag (1990:1501) om äldre föreskrifter om vissa länsnämnder  
  SFS 1990:1535 Försäkringsinspektionens Tillkännagivande (1990:1535) om ändring av vissa skadelivräntor