Detaljerad information om författningarna
  SFS 1996:1 Tillkännagivande (1996:1) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1996:10 Finansinspektionens tillkännagivande (1996:10) om ändring i vissa skadelivräntor  
  SFS 1996:11 Förordning (1996:11) om ikraftträdande av lagen (1995:1081) om ändring i sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning  
  SFS 1996:14 Förordning (1996:14) om ikraftträdande av lagen (1995:1314) om ändring i sjölagen (1994:1009) och lagen (1995:1363) om ändring i luftfartslagen (1957:297)  
  SFS 1996:19 Lag (1996:19) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland  
  SFS 1996:31 Förordning (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.  
  SFS 1996:36 Tillkännagivande (1996:36) av lydelsen av York-Antwerpenreglerna 1994  
  SFS 1996:65 Förordning (1996:65) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon  
  SFS 1996:66 Riksbankens föreskrifter (1996:66) om sedlar på femtio kronor  
  SFS 1996:67 Vapenlag (1996:67)  
  SFS 1996:70 Vapenförordning (1996:70)  
  SFS 1996:93 Förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige  
  SFS 1996:95 Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner  
  SFS 1996:167 Förordning (1996:167) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten  
  SFS 1996:168 Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar  
  SFS 1996:173 Förordning (1996:173) om Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna  
  SFS 1996:221 Förordning (1996:221) om svenska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz  
  SFS 1996:222 Förordning (1996:222) om schweiziska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Sverige  
  SFS 1996:241 Tillkännagivande (1996:241) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1996:242 Lag (1996:242) om domstolsärenden  
  SFS 1996:271 Förordning (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol  
  SFS 1996:333 Förordning (1996:333) om ersättning för viss högskoleutbildning  
  SFS 1996:341 Förordning (1996:341) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal  
  SFS 1996:342 Förordning (1996:342) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal  
  SFS 1996:343 Förordning (1996:343) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal  
  SFS 1996:344 Förordning (1996:344) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling  
  SFS 1996:345 Förordning (1996:345) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring  
  SFS 1996:369 Förordning (1996:369) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal  
  SFS 1996:372 Förordning (1996:372) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning  
  SFS 1996:377 Förordning (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen  
  SFS 1996:378 Förordning (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen  
  SFS 1996:379 Förordning (1996:379) med hovrättsinstruktion  
  SFS 1996:380 Förordning (1996:380) med kammarrättsinstruktion  
  SFS 1996:381 Förordning (1996:381) med tingsrättsinstruktion  
  SFS 1996:382 Förordning (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion  
  SFS 1996:423 Lag (1996:423) om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen  
  SFS 1996:424 Förordning (1996:424) om försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen  
  SFS 1996:442 Förordning (1996:442) om utländska besök vid vissa myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde  
  SFS 1996:473 Förordning (1996:473) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1996:506 Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.  
  SFS 1996:517 Lag (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg  
  SFS 1996:518 Lag (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.  
  SFS 1996:519 Lag (1996:519) om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982  
  SFS 1996:539 Förordning (1996:539) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1996/97  
  SFS 1996:605 Förordning (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan  
  SFS 1996:637 Lag (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)  
  SFS 1996:701 Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen  
  SFS 1996:702 Förordning (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen  
  SFS 1996:738 Lag (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien  
  SFS 1996:742 Lag (1996:742) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1997  
  SFS 1996:761 Lag (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek  
  SFS 1996:764 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion  
  SFS 1996:783 Förordning (1996:783) om företagsrekonstruktion  
  SFS 1996:799 Patientskadelag (1996:799)  
  SFS 1996:806 Förordning (1996:806) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina  
  SFS 1996:810 Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen  
  SFS 1996:832 Tillkännagivande (1996:832) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1996:837 Lag (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall  
  SFS 1996:869 Lag (1996:869) om arbetslivsutveckling  
  SFS 1996:870 Lag (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa  
  SFS 1996:877 Förordning (1996:877) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1996:879 Förordning (1996:879) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1997  
  SFS 1996:880 Förordning (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden  
  SFS 1996:911 Förordning (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer  
  SFS 1996:927 /Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1996:927) om Försvarsmaktens personal  
  SFS 1996:930 Förordning (1996:930) om örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring utomlands  
  SFS 1996:931 Förordning (1996:931) om salut  
  SFS 1996:937 Tillkännagivande (1996:937) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1996:981 Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård  
  SFS 1996:987 Förordning (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa  
  SFS 1996:999 Förordning (1996:999) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel  
  SFS 1996:1006 Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet  
  SFS 1996:1036 Förordning (1996:1036) om underhållsstöd  
  SFS 1996:1052 Tillkännagivande (1996:1052) om utgivningen av Svensk författningssamling  
  SFS 1996:1061 Lag (1996:1061) om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997-1999  
  SFS 1996:1071 Förordning (1996:1071) om tillämpning av en tillämpningsöverenskommelse den 3 oktober 1996 till konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile  
  SFS 1996:1118 Lag (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas  
  SFS 1996:1119 Förordning (1996:1119) om marknadsföring av kristallglas  
  SFS 1996:1128 Förordning (1996:1128) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter  
  SFS 1996:1139 Rikgäldskontorets föreskrifter (1996:1139) om gällande räntesats för allemanssparandet  
  SFS 1996:1149 Förordning (1996:1149) om nämndemäns tjänstgöring vid ändring i indelning av domkretsar  
  SFS 1996:1157 Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer  
  SFS 1996:1179 Lag (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.  
  SFS 1996:1190 Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.  
  SFS 1996:1191 Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom  
  SFS 1996:1306 Förordning (1996:1306) om tillfälligt utlämnande av uppgifter från ett folkbokföringsregister  
  SFS 1996:1317 Förordning (1996:1317) om ränta på studielån för år 1997  
  SFS 1996:1357 Förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande  
  SFS 1996:1359 Förordning (1996:1359) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1997  
  SFS 1996:1368 Förordning (1996:1368) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn  
  SFS 1996:1414 Lag (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning  
  SFS 1996:1436 Lag (1996:1436) med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i Skåne län  
  SFS 1996:1475 Förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer  
  SFS 1996:1510 Lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg  
  SFS 1996:1511 Lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada  
  SFS 1996:1512 Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna  
  SFS 1996:1515 Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet  
  SFS 1996:1524 Förordning (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel  
  SFS 1996:1598 Förordning (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet  
  SFS 1996:1605 Förordning (1996:1605) om individuell visningsersättning  
  SFS 1996:1610 Förordning (1996:1610) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1997  
  SFS 1996:1615 Lag (1996:1615) om omräkningstal för 1997 års taxeringsvärde  
  SFS 1996:1619 Rättshjälpslag (1996:1619)  
  SFS 1996:1620 Lag (1996:1620) om offentligt biträde