Detaljerad information om författningarna
  SFS 2005:3 Tillkännagivande (2005:3) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2005:29 Förordning (2005:29) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om farledsavgift  
  SFS 2005:55 Förordning (2005:55) om elektronisk överföring av ansökningar om studiemedel  
  SFS 2005:59 Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler  
  SFS 2005:73 Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut  
  SFS 2005:77 Förordning (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.  
  SFS 2005:97 Förordning (2005:97) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen  
  SFS 2005:99 Förordning (2005:99) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)  
  SFS 2005:104 Försäkringsavtalslag (2005:104)  
  SFS 2005:105 Lag (2005:105) om säkerhetsrätt i försäkringsersättning  
  SFS 2005:106 Lag (2005:106) om statliga grupplivförsäkringar  
  SFS 2005:130 Lag (2005:130) om dödförklaring  
  SFS 2005:142 Förordning (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg  
  SFS 2005:143 Förordning (2005:143) om skyldighet att i vissa fall begära registerutdrag för registrerat skepp eller luftfartyg  
  SFS 2005:172 Förordning (2005:172) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2005/06  
  SFS 2005:174 Riksbankens föreskrifter (2005:174) om minnessedlar på etthundra kronor  
  SFS 2005:181 Lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ  
  SFS 2005:194 Lag (2005:194) om undantag från arvsskatt och gåvoskatt  
  SFS 2005:205 Förordning (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet  
  SFS 2005:220 Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar  
  SFS 2005:225 Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott  
  SFS 2005:229 Förordning (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke  
  SFS 2005:234 Lag (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet  
  SFS 2005:248 Lag (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen  
  SFS 2005:253 Lag (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna  
  SFS 2005:268 Lag (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring  
  SFS 2005:270 Riksbankens föreskrifter (2005:270) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor  
  SFS 2005:278 Förordning (2005:278) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen  
  SFS 2005:321 Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang  
  SFS 2005:323 Förordning (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang  
  SFS 2005:340 Lag (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund  
  SFS 2005:343 Lag (2005:343) om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna  
  SFS 2005:363 Förordning (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen  
  SFS 2005:375 Lag (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling  
  SFS 2005:376 Förordning (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling  
  SFS 2005:395 Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete  
  SFS 2005:399 Förordning (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete  
  SFS 2005:403 Naturgaslag (2005:403)  
  SFS 2005:422 Förordning (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel  
  SFS 2005:426 Lag (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget  
  SFS 2005:429 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn  
  SFS 2005:456 Lag (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria  
  SFS 2005:466 Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade  
  SFS 2005:500 Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut  
  SFS 2005:501 Förordning (2005:501) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut  
  SFS 2005:522 Jordförvärvsförordning (2005:522)  
  SFS 2005:551 Aktiebolagslag (2005:551)  
  SFS 2005:552 Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551)  
  SFS 2005:559 Aktiebolagsförordning (2005:559)  
  SFS 2005:568 Förordning (2005:568) om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen  
  SFS 2005:590 Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.  
  SFS 2005:633 Tillkännagivande (2005:633) av uppgift om Riksabankens referensränta  
  SFS 2005:638 Tillkännagivande (2005:638) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott  
  SFS 2005:639 Riksbankens föreskrifter (2005:639) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor  
  SFS 2005:647 Riksbankens föreskrifter (2005:647) om minnesmynt på femtio kronor  
  SFS 2005:650 Förordning (2005:650) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2006  
  SFS 2005:661 Förordning (2005:661) om nationellt identitetskort  
  SFS 2005:714 Förordning (2005:714) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2006  
  SFS 2005:716 Utlänningslag (2005:716)  
  SFS 2005:745 Tillkännagivande (2005:745) av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 18 augusti 2003  
  SFS 2005:746 Förordning (2005:746) om investeringsgaranti  
  SFS 2005:752 Förordning (2005:752) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2006  
  SFS 2005:754 Lag (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare  
  SFS 2005:755 Förordning (2005:755) om transitering av tredjelandsmedborgare  
  SFS 2005:765 Förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter  
  SFS 2005:766 Förordning (2005:766) om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt  
  SFS 2005:794 Förordning (2005:794) om inkomstindex för år 2006  
  SFS 2005:795 Förordning (2005:795) om inkomstbasbelopp för år 2006  
  SFS 2005:796 Förordning (2005:796) om balanstal för år 2006  
  SFS 2005:801 Förordning (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden  
  SFS 2005:807 Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund  
  SFS 2005:811 Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund  
  SFS 2005:831 Förordning (2005:831) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2007 års taxering i vissa fall  
  SFS 2005:837 Vallag (2005:837)  
  SFS 2005:858 Förordning (2005:858) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2006  
  SFS 2005:859 Förordning (2005:859) om försöksverksamhet med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden  
  SFS 2005:874 Valförordning (2005:874)  
  SFS 2005:888 Förordning (2005:888) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2006 års val  
  SFS 2005:889 Försäkringskassans föreskrifter (2005:889) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2005:900 Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall  
  SFS 2005:951 Förordning (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning  
  SFS 2005:964 Förordning (2005:964) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2006  
  SFS 2005:1035 Förordning (2005:1035) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2006  
  SFS 2005:1047 Lag (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens  
  SFS 2005:1057 Förordning (2005:1057) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens  
  SFS 2005:1063 Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott  
  SFS 2005:1068 Finansinspektionens tillkännagivande (2005:1068) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2005:1070 Förordning (2005:1070) om ränta på studielån för år 2006  
  SFS 2005:1084 Förordning (2005:1084) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2006  
  SFS 2005:1086 Förordning (2005:1086) om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Behörighet att förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar samt om beskaffenhet av kostnadsfria förbrukningsartiklar, m.m. (SOSFS 1994:22)  
  SFS 2005:1089 Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering  
  SFS 2005:1093 Förordning (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet  
  SFS 2005:1095 Förordning (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd  
  SFS 2005:1113 Förordning (2005:1113) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter  
  SFS 2005:1115 Lag (2005:1115) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter  
  SFS 2005:1137 Lag (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar  
  SFS 2005:1148 Förordning (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken  
  SFS 2005:1191 Förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län  
  SFS 2005:1235 Förordning (2005:1235) om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker  
  SFS 2005:1248 Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel  
  SFS 2005:1255 Förordning (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus  
  SFS 2005:1256 Förordning (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus