Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2013:1 - SFS 2013:1164[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2013:1 Tillkännagivande (2013:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2013:9 Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning  
  SFS 2013:23 Finansinspektionens tillkännagivande (2013:23) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2013:25 Lag (2013:25) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott  
  SFS 2013:26 Förordning (2013:26) om hantering av skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet  
  SFS 2013:33 Förordning (2013:33) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal  
  SFS 2013:44 Förordning (2013:44) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare  
  SFS 2013:53 Förordning (2013:53) med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden  
  SFS 2013:60 Förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen  
  SFS 2013:63 Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter  
  SFS 2013:69 Förordning (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan  
  SFS 2013:70 Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare  
  SFS 2013:71 Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design  
  SFS 2013:80 Förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse  
  SFS 2013:118 Förordning (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning  
  SFS 2013:120 Förordning (2013:120) om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar  
  SFS 2013:125 Lag (2013:125) om avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2013:126 Lag (2013:126) om avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2013:134 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet  
  SFS 2013:145 Förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga  
  SFS 2013:156 Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare  
  SFS 2013:160 Riksbankens föreskrifter (2013:160) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef  
  SFS 2013:167 Förordning (2013:167) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket  
  SFS 2013:176 Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg  
  SFS 2013:196 Förordning (2013:196) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare  
  SFS 2013:208 Elförordning (2013:208)  
  SFS 2013:240 Förordning (2013:240) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Högskoleverket  
  SFS 2013:250 Industriutsläppsförordning (2013:250)  
  SFS 2013:251 Miljöprövningsförordning (2013:251)  
  SFS 2013:252 Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar  
  SFS 2013:253 Förordning (2013:253) om förbränning av avfall  
  SFS 2013:254 Förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel  
  SFS 2013:255 Förordning (2013:255) om produktion av titandioxid  
  SFS 2013:283 Lag (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg  
  SFS 2013:284 Förordning (2013:284) om bevakning ombord på svenskt fartyg  
  SFS 2013:287 Lag (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister  
  SFS 2013:304 Tillkännagivande (2013:304) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner  
  SFS 2013:311 Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering  
  SFS 2013:315 Lag (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter  
  SFS 2013:319 Förordning (2013:319) om utvinningsavfall  
  SFS 2013:353 Lag (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden  
  SFS 2013:361 Förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd  
  SFS 2013:363 Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion  
  SFS 2013:375 Lag (2013:375) om avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2013:376 Lag (2013:376) om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2013:385 Lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter  
  SFS 2013:388 Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler  
  SFS 2013:390 Förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol  
  SFS 2013:391 Förordning (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol  
  SFS 2013:407 Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd  
  SFS 2013:412 Förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd  
  SFS 2013:413 Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter  
  SFS 2013:419 Tillkännagivande (2013:419) av de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)  
  SFS 2013:444 Förordning (2013:444) om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan  
  SFS 2013:488 Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret  
  SFS 2013:513 Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  
  SFS 2013:514 Lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet  
  SFS 2013:522 Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar  
  SFS 2013:524 Lag (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien  
  SFS 2013:540 Förordning (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss  
  SFS 2013:558 Förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen  
  SFS 2013:561 Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder  
  SFS 2013:587 Förordning (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder  
  SFS 2013:588 Förordning (2013:588) om värdepappersfonder  
  SFS 2013:644 Lag (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige  
  SFS 2013:696 Förordning (2013:696) om upphävande av Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2008:3) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare  
  SFS 2013:698 Tillkännagivande (2013:698) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2013:707 Förordning (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition  
  SFS 2013:711 Förordning (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden  
  SFS 2013:715 Förordning (2013:715) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014  
  SFS 2013:716 Förordning (2013:716) om inkomstindex för år 2014  
  SFS 2013:717 Förordning (2013:717) om balanstal för år 2014  
  SFS 2013:718 Förordning (2013:718) om balansindex för år 2014  
  SFS 2013:719 Förordning (2013:719) om inkomstbasbelopp för år 2014  
  SFS 2013:721 Förordning (2013:721) om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke  
  SFS 2013:727 Förordning (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin  
  SFS 2013:731 Förordning (2013:731) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2014  
  SFS 2013:752 Förordning (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer  
  SFS 2013:791 Förordning (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter  
  SFS 2013:792 Förordning (2013:792) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2014  
  SFS 2013:794 Lag (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa  
  SFS 2013:800 Försäkringskassans föreskrifter (2013:800) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2013:801 Bibliotekslag (2013:801)  
  SFS 2013:814 Förordning (2013:814) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2014  
  SFS 2013:833 Förordning (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa  
  SFS 2013:849 Lag (2013:849) om EU-miljömärket  
  SFS 2013:850 Förordning (2013:850) om EU-miljömärket  
  SFS 2013:852 Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn  
  SFS 2013:858 Förordning (2013:858) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2014  
  SFS 2013:859 Förordning (2013:859) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2014  
  SFS 2013:871 Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar  
  SFS 2013:880 Förordning (2013:880) om statsbidrag till organisationer som stöder veteransoldater och deras anhöriga  
  SFS 2013:948 Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete  
  SFS 2013:982 Förordning (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige  
  SFS 2013:984 Lag (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel  
  SFS 2013:1003 Förordning (2013:1003) om ränta på studielån för 2014  
  SFS 2013:1007 Förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter  
  SFS 2013:1009 Förordning (2013:1009) om ränta för år 2014 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift  
  SFS 2013:1010 Förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete  
  SFS 2013:1019 Förordning (2013:1019) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2014  
  SFS 2013:1020 Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten  
  SFS 2013:1031 Förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten  
  SFS 2013:1032 Förordning (2013:1032) om upphävande av Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag  
  SFS 2013:1048 Förordning (2013:1048) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet  
  SFS 2013:1049 Förordning (2013:1049) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige  
  SFS 2013:1054 Lag (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring  
  SFS 2013:1059 Förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion  
  SFS 2013:1079 Finansinspektionens tillkännagivande (2013:1079) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2013:1087 Förordning (2013:1087) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2014  
  SFS 2013:1121 /Rubriken upphör att gälla U:2018-08-01/ Förordning (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning /Rubriken träder i kraft I:2018-08-01/ Förordning (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram  
  SFS 2013:1126 Lag (2013:1126) om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2013:1127 Lag (2013:1127) om avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2013:1157 Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar  
  SFS 2013:1164 Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem