Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2017:1 - SFS 2017:1338[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2017:1 Tillkännagivande (2017:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2017:13 Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan  
  SFS 2017:16 Förordning (2017:16) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet  
  SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)  
  SFS 2017:74 Barlastvattenförordning (2017:74)  
  SFS 2017:80 Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)  
  SFS 2017:104 Förordning (2017:104) med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund  
  SFS 2017:113 Förordning (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter  
  SFS 2017:117 Förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service  
  SFS 2017:120 Förordning (2017:120) om personnamn  
  SFS 2017:151 Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter  
  SFS 2017:153 Förordning (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden  
  SFS 2017:154 Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket  
  SFS 2017:170 Förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning  
  SFS 2017:175 Förordning (2017:175) om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan  
  SFS 2017:182 Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet  
  SFS 2017:186 Förordning (2017:186) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet  
  SFS 2017:193 Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.  
  SFS 2017:195 Förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande  
  SFS 2017:197 Lag (2017:197) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)  
  SFS 2017:209 Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet  
  SFS 2017:212 Förordning (2017:212) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet  
  SFS 2017:214 Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik  
  SFS 2017:218 Elsäkerhetsförordning (2017:218)  
  SFS 2017:230 Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet  
  SFS 2017:237 Förordning (2017:237) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet  
  SFS 2017:244 Lag (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning  
  SFS 2017:292 Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  
  SFS 2017:309 Förordning (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon  
  SFS 2017:310 Lag (2017:310) om framtidsfullmakter  
  SFS 2017:317 Lag (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter  
  SFS 2017:319 Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare  
  SFS 2017:322 Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister  
  SFS 2017:353 Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå  
  SFS 2017:372 Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården  
  SFS 2017:425 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
  SFS 2017:429 Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
  SFS 2017:447 Tullbrottsdatalag (2017:447)  
  SFS 2017:450 Tullbrottsdataförordning (2017:450)  
  SFS 2017:452 Skattebrottsdatalag (2017:452)  
  SFS 2017:458 Skattebrottsdataförordning (2017:458)  
  SFS 2017:462 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga  
  SFS 2017:473 Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning  
  SFS 2017:485 Förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning  
  SFS 2017:486 Förordning (2017:486) om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt  
  SFS 2017:496 Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete  
  SFS 2017:504 Förordning (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete  
  SFS 2017:527 Lag (2017:527) om studiestartsstöd  
  SFS 2017:532 Förordning (2017:532) om studiestartsstöd  
  SFS 2017:563 Museilag (2017:563)  
  SFS 2017:564 Förordning (2017:564) om statliga museers förfoganden över museiföremål  
  SFS 2017:571 Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor  
  SFS 2017:583 Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete  
  SFS 2017:584 Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare  
  SFS 2017:612 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
  SFS 2017:617 Förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter  
  SFS 2017:622 Förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram  
  SFS 2017:623 Förordning (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän  
  SFS 2017:628 Förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete  
  SFS 2017:630 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  
  SFS 2017:631 Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän  
  SFS 2017:667 Förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän  
  SFS 2017:720 Klimatlag (2017:720)  
  SFS 2017:721 Förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden  
  SFS 2017:725 Kommunallag (2017:725)  
  SFS 2017:799 Förordning (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet  
  SFS 2017:807 Lag (2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott  
  SFS 2017:808 Förordning (2017:808) om skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten  
  SFS 2017:811 Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar  
  SFS 2017:818 Förordning (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan  
  SFS 2017:819 Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser  
  SFS 2017:820 Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare  
  SFS 2017:843 Tillkännagivande (2017:843) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2017:865 Förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018  
  SFS 2017:868 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion  
  SFS 2017:869 Förordning (2017:869) om bevakning av grundläggande betaltjänster  
  SFS 2017:870 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap  
  SFS 2017:871 Förordning (2017:871) om rennäringsdelegationer  
  SFS 2017:872 Förordning (2017:872) om vattendelegationer  
  SFS 2017:880 Förordning (2017:880) om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter  
  SFS 2017:899 Förordning (2017:899) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2018  
  SFS 2017:900 Förvaltningslag (2017:900)  
  SFS 2017:928 Förordning (2017:928) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2018  
  SFS 2017:929 Förordning (2017:929) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2018  
  SFS 2017:932 Förordning (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter  
  SFS 2017:937 Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten  
  SFS 2017:966 Miljöbedömningsförordning (2017:966)  
  SFS 2017:1000 Lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder  
  SFS 2017:1019 Förordning (2017:1019) om en europeisk utredningsorder  
  SFS 2017:1022 Förordning (2017:1022) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2018  
  SFS 2017:1023 Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018  
  SFS 2017:1026 Förordning (2017:1026) om underrättelse till Sveriges advokatsamfund om domar i vissa brottmål  
  SFS 2017:1028 Förordning (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott  
  SFS 2017:1040 Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift  
  SFS 2017:1069 Förordning (2017:1069) om inkomstbasbelopp för år 2018  
  SFS 2017:1070 Förordning (2017:1070) om inkomstindex för år 2018  
  SFS 2017:1071 Förordning (2017:1071) om balanstal för år 2018  
  SFS 2017:1072 Förordning (2017:1072) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2018  
  SFS 2017:1085 Förordning (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation  
  SFS 2017:1106 Förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning  
  SFS 2017:1114 Förordning (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden  
  SFS 2017:1132 Tillkännagivande (2017:1132) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten  
  SFS 2017:1179 Förordning (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter  
  SFS 2017:1180 Förordning (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel  
  SFS 2017:1182 Förordning (2017:1182) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2018  
  SFS 2017:1185 Lag (2017:1185) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden  
  SFS 2017:1195 Förordning (2017:1195) om ränta för år 2018 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift  
  SFS 2017:1200 Lag (2017:1200) om skatt på flygresor  
  SFS 2017:1201 Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen  
  SFS 2017:1237 Förordning (2017:1237) om ränta på studielån för 2018  
  SFS 2017:1240 Förordning (2017:1240) om ansvar för vrak  
  SFS 2017:1249 Förordning (2017:1249) om medinflytande för totalförsvarspliktiga  
  SFS 2017:1254 Förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador  
  SFS 2017:1265 Förordning (2017:1265) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige  
  SFS 2017:1267 Förordning (2017:1267) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2018  
  SFS 2017:1268 Förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet  
  SFS 2017:1272 Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner  
  SFS 2017:1273 Lag (2017:1273) om Sveriges angränsande zon  
  SFS 2017:1283 Försäkringskassans föreskrifter (2017:1283) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2017:1303 Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum  
  SFS 2017:1317 /Rubriken upphör att gälla U:2018-07-15/ Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar /Rubriken träder i kraft I:2018-07-15/ Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer  
  SFS 2017:1318 Förordning (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon  
  SFS 2017:1319 Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser  
  SFS 2017:1334 Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar  
  SFS 2017:1337 Förordning (2017:1337) om bidrag för grönare städer  
  SFS 2017:1338 Förordning (2017:1338) om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar