Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2018:1 - SFS 2018:1549[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2018:1 Tillkännagivande (2018:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2018:9 Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige  
  SFS 2018:10 Förordning (2018:10) om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige  
  SFS 2018:20 Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet  
  SFS 2018:26 Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden  
  SFS 2018:32 Förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet  
  SFS 2018:34 Tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling  
  SFS 2018:42 Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd  
  SFS 2018:43 Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb  
  SFS 2018:49 Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling  
  SFS 2018:57 Förordning (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin  
  SFS 2018:58 Förordning (2018:58) om bidrag till strandstädning  
  SFS 2018:66 Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek  
  SFS 2018:90 Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier  
  SFS 2018:111 Förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad  
  SFS 2018:118 Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation  
  SFS 2018:119 Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation  
  SFS 2018:125 Lag (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning  
  SFS 2018:127 Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning  
  SFS 2018:131 Lag (2018:131) om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension  
  SFS 2018:151 Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden  
  SFS 2018:152 Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner  
  SFS 2018:154 Förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner  
  SFS 2018:158 Förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus  
  SFS 2018:159 Tillkännagivande (2018:159) om elektronisk publicering av Svensk författningssamling  
  SFS 2018:160 Lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål  
  SFS 2018:162 Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall  
  SFS 2018:181 Järnvägstrafiklag (2018:181)  
  SFS 2018:193 Tillkännagivande (2018:193) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader  
  SFS 2018:195 Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen  
  SFS 2018:199 Förordning (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder  
  SFS 2018:213 Förordning (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv  
  SFS 2018:218 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning  
  SFS 2018:219 Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning  
  SFS 2018:222 Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag  
  SFS 2018:224 Förordning (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag  
  SFS 2018:254 Förordning med instruktion för Myndigheten för arbetsmiljökunskap  
  SFS 2018:258 Lag (2018:258) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador  
  SFS 2018:307 Förordning (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen  
  SFS 2018:318 Lag (2018:318) om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas  
  SFS 2018:349 Förordning (2018:349) om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar  
  SFS 2018:357 Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser  
  SFS 2018:394 Tillkännagivande enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser (2018:394) om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol  
  SFS 2018:396 Strålskyddslag (2018:396)  
  SFS 2018:471 Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar  
  SFS 2018:476 Förordning (2018:476) om tillsyn enligt EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster  
  SFS 2018:479 Förordning (2018:479) om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter  
  SFS 2018:483 Lag (2018:483) om ansvarsfrihet vid vissa brott mot tillståndsplikten för explosiva varor  
  SFS 2018:484 Förordning (2018:484) om explosiva varor som har omhändertagits under amnestin för explosiva varor  
  SFS 2018:495 Förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester  
  SFS 2018:496 Förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön  
  SFS 2018:506 Strålskyddsförordning (2018:506)  
  SFS 2018:527 Förordning (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor  
  SFS 2018:550 Lag (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning  
  SFS 2018:551 Lag (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning  
  SFS 2018:558 Lag (2018:558) om företagshemligheter  
  SFS 2018:568 Lag (2018:568) om ersättning för minskat vattenområde  
  SFS 2018:585 Säkerhetsskyddslag (2018:585)  
  SFS 2018:596 Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar  
  SFS 2018:597 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning  
  SFS 2018:649 Lag (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende  
  SFS 2018:658 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)  
  SFS 2018:672 Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar  
  SFS 2018:673 Lag (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar  
  SFS 2018:675 Förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg  
  SFS 2018:676 Lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet  
  SFS 2018:677 Lag (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner  
  SFS 2018:696 Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter  
  SFS 2018:704 Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter  
  SFS 2018:740 Luftvårdsförordning (2018:740)  
  SFS 2018:744 Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar  
  SFS 2018:759 Förordning (2018:759) om ekonomiska föreningar  
  SFS 2018:1091 Lag (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel  
  SFS 2018:1118 Förordning (2018:1118) om körkortslån  
  SFS 2018:1119 Förordning (2018:1119) om ränta på körkortslån för 2018  
  SFS 2018:1138 Spellag (2018:1138)  
  SFS 2018:1139 Lag (2018:1139) om skatt på spel  
  SFS 2018:1174 Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  
  SFS 2018:1175 Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  
  SFS 2018:1177 Brottsdatalag (2018:1177)  
  SFS 2018:1178 Lag (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar  
  SFS 2018:1179 Förordning (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar  
  SFS 2018:1180 Lag (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen  
  SFS 2018:1181 Förordning (2018:1181) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen  
  SFS 2018:1192 Djurskyddslag (2018:1192)  
  SFS 2018:1197 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter  
  SFS 2018:1199 Förordning (2018:1199) med kompletterande bestämmelser till EU:s handlingsförordning  
  SFS 2018:1200 Kamerabevakningslag (2018:1200)  
  SFS 2018:1202 Brottsdataförordning (2018:1202)  
  SFS 2018:1211 Förordning (2018:1211) om meddelanden till icke-professionella investerare enligt EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter  
  SFS 2018:1212 Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista  
  SFS 2018:1217 Paketreselag (2018:1217)  
  SFS 2018:1218 Resegarantilag (2018:1218)  
  SFS 2018:1219 Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution  
  SFS 2018:1231 Förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution  
  SFS 2018:1235 Kriminalvårdsdatalag (2018:1235)  
  SFS 2018:1236 Kriminalvårdsdataförordning (2018:1236)  
  SFS 2018:1250 Lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande  
  SFS 2018:1251 Strafftidslag (2018:1251)  
  SFS 2018:1264 Förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag  
  SFS 2018:1277 Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling  
  SFS 2018:1289 Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer  
  SFS 2018:1296 Förordning (2018:1296) om adoption i internationella situationer  
  SFS 2018:1300 Förordning (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer  
  SFS 2018:1302 Förordning (2018:1302) om premiepension  
  SFS 2018:1334 Förordning (2018:1334) om standardformulär för paketresor och sammanlänkade researrangemang  
  SFS 2018:1340 Resegarantiförordning (2018:1340)  
  SFS 2018:1366 Förordning (2018:1366) om sökbegränsningar vid behandling av personuppgifter i vissa utbildningsformer och i viss verksamhet hos kommuner  
  SFS 2018:1384 Lag (2018:1384) om uppskovsbelopp vid betydande samhällsförflyttning  
  SFS 2018:1392 Lag (2018:1392) om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa  
  SFS 2018:1403 Tillkännagivande (2018:1403) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2018:1404 Förordning (2018:1404) om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet  
  SFS 2018:1425 Förordning (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  
  SFS 2018:1428 Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete  
  SFS 2018:1433 Lag (2018:1433) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (NUTFS 2000:3) om mätning och rapportering av överförd naturgas  
  SFS 2018:1434 Lag (2018:1434) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:4) om information om hushållsapparaters bullernivå  
  SFS 2018:1435 Lag (2018:1435) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:5) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk  
  SFS 2018:1436 Lag (2018:1436) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:6) om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk  
  SFS 2018:1437 Lag (2018:1437) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk  
  SFS 2018:1438 Lag (2018:1438) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:8) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk  
  SFS 2018:1439 Lag (2018:1439) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk  
  SFS 2018:1440 Lag (2018:1440) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar  
  SFS 2018:1441 Lag (2018:1441) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:11) om information om energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk  
  SFS 2018:1442 Lag (2018:1442) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk  
  SFS 2018:1443 Lag (2018:1443) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:13) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk  
  SFS 2018:1444 Förordning (2018:1444) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:3) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; biobränsleeldade kraftvärmeverk  
  SFS 2018:1445 Förordning (2018:1445) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:4) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; vindkraft  
  SFS 2018:1446 Förordning (2018:1446) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:5) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; små vattenkraftverk  
  SFS 2018:1447 Förordning (2018:1447) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2001:2) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme  
  SFS 2018:1462 Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar  
  SFS 2018:1463 Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper  
  SFS 2018:1472 Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar  
  SFS 2018:1475 Spelförordning (2018:1475)  
  SFS 2018:1476 Förordning (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen  
  SFS 2018:1486 Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning  
  SFS 2018:1495 Förordning (2018:1495) om statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning  
  SFS 2018:1500 Förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin  
  SFS 2018:1501 Förordning (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel  
  SFS 2018:1510 Förordning (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning  
  SFS 2018:1511 Förordning (2018:1511) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval  
  SFS 2018:1519 Förordning (2018:1519) om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning  
  SFS 2018:1520 Förordning (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet  
  SFS 2018:1528 Förordning (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse  
  SFS 2018:1533 Förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället  
  SFS 2018:1545 Förordning (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas  
  SFS 2018:1548 Förordning (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet  
  SFS 2018:1549 Förordning (2018:1549) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2019