B

BB
SFS 1736:0123 1Byggningabalk (1736:0123 1)
BBS
SFS 1998:112Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
BetalningssäkringsL
SFS 1978:880Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
BetsL
SFS 1978:880Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
BF
SFS 2007:186Bilskrotningsförordning (2007:186)
BFL
SFS 1999:1078Bokföringslag (1999:1078)
BFRL
SFS 2004:297Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
BFRLP
SFS 2004:298Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Biocid-förordningen
(EU) nr 528/2012Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter Text av betydelse för EES
BL
SFS 1990:1144Begravningslag (1990:1144)
BorgL
SFS 2007:324Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
BP
SFS 1920:406Lag (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken
Branschkontrollagen
SFS 2006:575Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher
BrB
SFS 1962:700Brottsbalk (1962:700)
BRFL
SFS 1991:614Bostadsrättslag (1991:614)
BRL
SFS 1991:614Bostadsrättslag (1991:614)
BrP
SFS 1964:163Lag (1964:163) om införande av brottsbalken;