C

CheckL
SFS 1932:131Checklag (1932:131)
CISC
SFS 1987:822Lag (1987:822) om internationella köp
CLP-förordningen (EU
(EG) nr 1272/2008Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (Text av betydelse för EES)