G

GåvoL
SFS 1936:83Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
GBFL
SFS 1999:1078Bokföringslag (1999:1078)
GDPR
(EU) nr 679/2016Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES)
GLSK
SFS 2001:1227Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
GYF
SFS 2010:2039Gymnasieförordning (2010:2039)