L

LAF
SFS 1962:381Lag (1962:381) om allmän försäkring
LAFD
SFS 1971:289Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
LÅFF
SFS 1980:424Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
LAH
SFS 1973:188Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
LAK
SFS 1997:239Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor
LAL
SFS 1994:1920Lag (1994:1920) om allmän löneavgift
LAS
SFS 1982:80Lag (1982:80) om anställningsskydd
LASKF
SFS 1976:380Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
LAUS
SFS 1986:468Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
LBE
SFS 2010:1011Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
LDFH
SFS 2011:900Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling
LEEIG
SFS 1994:1927Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
LEK
SFS 2003:389Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
Lex Bobby
SFS 2007:606/Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
Lex Laval
SFS 1999:678Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare
Lex Maria
SFS 2010:659Patientsäkerhetslag (2010:659)
Lex Sarah
SFS 2001:453Socialtjänstlag (2001:453)
SFS 1993:387Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lex Sarah
SFS 2001:453Socialtjänstlag (2001:453)
SFS 1993:387Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
LFK
SFS 2006:531Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
LFR
SFS 1996:764Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
LGF
SFS 1992:501Lönegarantiförordning (1992:501)
LGL
SFS 1992:497Lönegarantilag (1992:497)
LIA
SFS 1971:796Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption
LIF
SFS 1997:192Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
LISF
SFS 1993:891Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
LKA
SFS 1974:203Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt
LL
SFS 1973:1144Ledningsrättslag (1973:1144)
LNF
SFS 1986:436Lag (1986:436) om näringsförbud
LOA
SFS 1994:260Lag (1994:260) om offentlig anställning
LOB
SFS 1976:511Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m
LOMB
SFS 1995:1570Lag (1995:1570) om medlemsbanker
LOR
SFS 2001:883Revisorslag (2001:883)
LOU
SFS 2007:1091Lag (2007:1091) om offentlig upphandling
LOV
SFS 2008:962Lag (2008:962) om valfrihetssystem
LPG
SFS 1990:1427Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
LPT
SFS 1991:1128Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
LRU
SFS 1991:1137Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
LRV
SFS 1991:1129Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
LSB
SFS 1984:410Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel
LSE
SFS 1994:1776Lag (1994:1776) om skatt på energi
LSF
SFS 1984:1052Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
LSI
SFS 1991:591Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
LSK
SFS 2001:1227Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
LSL
SFS 1991:1482Lag (1991:1482) om lotteriskatt
LSN
SFS 1995:1667Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus
LSO
SFS 2003:778Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
LSP
SFS 1972:820Lag (1972:820) om skatt på spel
LSS
SFS 1993:387Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSU
SFS 1998:603Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
LTS
SFS 1994:1563Lag (1994:1563) om tobaksskatt
LUA
SFS 2006:451Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
LUF
SFS 1992:160Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 2007:1092Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
LUF
SFS 1992:160Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 2007:1092Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
LUL
SFS 1964:167Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
LVF
SFS 2004:46Lag (2004:46) om värdepappersfonder
LVM
SFS 1988:870Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
LVU
SFS 1990:52Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
LYHS
SFS 1998:531Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område