S

SAL
SFS 2000:980Socialavgiftslag (2000:980)
SamägarL
SFS 1904:48 s.1Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt
SamboL
SFS 2003:376Sambolag (2003:376)
SBF
SFS 1997:750Skattebetalningsförordning (1997:750)
SBL
SFS 1997:483Skattebetalningslag (1997:483)
SekrF
SFS 1980:657Sekretessförordning (1980:657)
SekrL
SFS 1980:100Sekretesslag (1980:100)
SemL
SFS 1977:480Semesterlag (1977:480)
Sevesoförordningen
SFS 2015:236Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Sevesolagen
SFS 1999:381Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
SF
SFS 1997:323Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
SFB
SFS 2010:110Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SFBP
SFS 2010:111Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
SFF
SFS 2011:1261Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
SFL
SFS 2011:1244Skatteförfarandelag (2011:1244)
SINK
SFS 1991:586Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SjLL
SFS 1991:1047Lag (1991:1047) om sjuklön
SjöL
SFS 1994:1009Sjölag (1994:1009)
SkadestL
SFS 1972:207Skadeståndslag (1972:207)
SkbrL
SFS 1936:81Lag (1936:81) om skuldebrev
SkBrL
SFS 1971:69Skattebrottslag (1971:69)
SkL
SFS 1972:207Skadeståndslag (1972:207)
SKUF
SFS 1994:347Skuldsaneringsförordning (1994:347)
SKUL
SFS 2006:548Skuldsaneringslag (2006:548)
SFS 2006:548Skuldsaneringslag (2006:548)
SKUL
SFS 2006:548Skuldsaneringslag (2006:548)
SFS 2006:548Skuldsaneringslag (2006:548)
SKULF
SFS 1994:347Skuldsaneringsförordning (1994:347)
SL
SFS 1994:1220Stiftelselag (1994:1220)
SLFL
SFS 1990:659Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
SLPL
SFS 1991:687Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SO
SFS 1810:0926Successionsordning (1810:0926);
SoF
SFS 2001:937Socialtjänstförordning (2001:937)
SofL
SFS 1999:799Socialförsäkringslag (1999:799)
SoL
SFS 2001:453Socialtjänstlag (2001:453)
StrSkL
SFS 1988:220Strålskyddslag (1988:220)