T

TBL
SFS 1951:649Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
TF
SFS 1949:105Tryckfrihetsförordning (1949:105)
TKF
SFS 1978:594Terrängkörningsförordning (1978:594)
TKL
SFS 1975:1313Terrängkörningslag (1975:1313)
TL
SFS 1990:324Taxeringslag (1990:324)
TraF
SFS 1998:1276Trafikförordning (1998:1276)
TrL
SFS 1967:531Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
TskL
SFS 1975:1410Trafikskadelag (1975:1410)
TvL
SFS 1994:466Lag (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet