Alfabetiskt register från A till Ö.

Å

åbo- och besittningsrätt
SFS 1860:49 s. 3Kungörelse (1860:49 s.3) angående behandlingen av tvistefrågor om upphörande av åbo- och besittningsrätt till Kronohemman och lägenheter
åborätt
SFS 1999:292Lag (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille
åklagardataförordning
SFS 2015:575Åklagardataförordning (2015:575)
åklagardatalag
SFS 2015:433Åklagardatalag (2015:433)
åklagare
SFS 1964:334Lag (1964:334) om åklagare tillkommande andel i böter m.m.
SFS 1964:740Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål
åklagarförordning
SFS 1989:848Åklagarförordning (1989:848)
SFS 1996:205Åklagarförordning (1996:205)
SFS 2004:1265Åklagarförordning (2004:1265)
åklagarinstruktion
SFS 1974:910Åklagarinstruktion (1974:910)
åklagarmyndighet
se ävenregisterföring
notarietjänstgöring
Åklagarmyndigheten
SFS 2007:971Förordning (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten
SFS 2015:743Förordning (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten
SFS 2004:1266Förordning (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten
åklagarorganisationen
SFS 1984:598Förordning (1984:598) om tillsättning av tjänster inom den regionala åklagarorganisationen, m.m.
åklagarväsende
SFS 1985:492Förordning (1985:492) om rikets indelning i verksamhetsområden för åklagarväsendet
ålderdomshem
se ävenbostadslån
bostadslån
ålderpensionsavgift
SFS 2006:1266Förordning (2006:1266) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2007
åldersdiskriminering
SFS 1980:541Förordning (1980:541) om förbud mot åldersdiskriminering vid tjänstetillsättning, m.m.
åldersgräns
se ävenfilm
film
ålderspension
SFS 1998:675Lag (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
SFS 1998:1340Förordning (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension
SFS 2003:607Förordning (2003:607) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2004
se ävenpensionstillägg
ålderspensionsavgift
SFS 2007:1025Förordning (2007:1025) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2008
SFS 2010:1168Förordning (2010:1168) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2011
SFS 2002:779Förordning (2002:779) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2003
SFS 1998:1512Förordning (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.
SFS 2005:752Förordning (2005:752) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2006
SFS 1998:676Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
SFS 2009:1019Förordning (2009:1019) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2010
SFS 2000:1036Förordning (2000:1036) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderpensionsavgifter under år 2001
SFS 2001:1124Förordning (2001:1124) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2002
SFS 2015:677Förordning (2015:677) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2016
SFS 2004:1050Förordning (2004:1050) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2005
SFS 2011:1096Förordning (2011:1096) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2012
SFS 2012:631Förordning (2012:631) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2013
SFS 2013:814Förordning (2013:814) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2014
SFS 1999:1178Förordning (1999:1178) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2000
SFS 1998:1394Förordning (1998:1394) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 1999
SFS 2016:1065Förordning (2016:1065) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2017
SFS 2014:1391Förordning (2014:1391) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2015
ålderspensionsavgifter
SFS 2008:907Förordning (2008:907) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2009
ålderspensionssystem
SFS 2002:135Förordning (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling
ålderspensionär
se ävenboendestöd
boendestöd
boendestöd
ålfiske
se ävenfiskredskap
åländsk trafikskola
se ävenövningskörning
årskurs 9
se ävenStatistiska centralbyrån
årsredovisning
SFS 1980:1103Lag (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag
SFS 1995:1560Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS 2000:605Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
SFS 1995:1633Förordning (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor
SFS 1995:1600Förordning (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag
SFS 1981:112Förordning (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag
SFS 1995:1559Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS 1996:882Förordning (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.
SFS 1993:134Förordning (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning
årsredovisning för staten
SFS 2011:231Förordning (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten
årsredovisningslag
SFS 1995:1554Årsredovisningslag (1995:1554)
åtal
SFS 1993:1467Förordning (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall
SFS 1972:818Brev (1972:818) till riksåklagaren om väckande av åtal i vissa fall
åtalsanmälan
SFS 1982:1239Förordning (1982:1239)om skyldighet för riksförsäkringsverket att göra åtalsanmälan vid misstanke om vissa brottsliga förfaranden
återanskaffning av fastighet
se ävenfastighet
återbetalning
SFS 2010:1164Förordning (2010:1164) om tillägg och avgift vid återbetalning, m.m. av sjukersättning för åren 2009 och 2010
se ävenunderhållsstöd
underhållsstöd
mervärdeskatt
mervärdesskatt
mervärdeskatt
återbetalningsregister
SFS 1997:144Förordning (1997:144) om återbetalningsregister
återbetalningsränta
se ävenunderhållsstöd
underhållsstöd
underhållsstöd
återbetalningsvillkor
se ävenstudielån
återetableringsstöd
SFS 2008:778Förordning (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
SFS 2007:640Förordning (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
återgång i arbete
se ävenarbetsplatsnära stöd
återlåneförordning
SFS 1979:1116Återlåneförordning (1979:1116);
åtgärdstaxa
se ävenhusläkare