Alfabetiskt register från A till Ö.

F

fabrikssteriliserad engångsartikel
SFS 1975:187Lag (1975:187) om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål;
fackföreningsavgift
SFS 1984:241Förordning (1984:241) om statliga arbetsgivares medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter m.m.
se ävenskattereduktion
facklig förtroendeman
SFS 1974:358Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
faderskapsavgörande
SFS 1979:1001Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
familjebidragsförordning
SFS 1978:567Familjebidragsförordning (1978:567);
SFS 1991:1492Familjebidragsförordning (1991:1492)
familjepensionsbestämmelse
SFS 1971:526Kungörelse (1971:526) om efterlevande makes pensionsrätt enligt äldre statliga familjepensionsbestämmelser
familjepensionsförmån
SFS 1971:524Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:524) om upphävande av vissa bestämmelser om minskning av familjepensionsförmån
SFS 1983:880Förordning (1983:880) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till familjepensionsförmån i vissa fall
familjeskäl
se ävenledighet
fardag
se ävenfideikommiss
farled
SFS 1983:814Förordning (1983:814) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
SFS 1983:293Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
SFS 1998:898Förordning (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
se ävenhamn
farledsavgift
SFS 1997:1121Förordning (1997:1121) om farledsavgift
farledsvaruavgift
SFS 1978:13Förordning (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall;
SFS 1977:1119Förordning (1977:1119) om farledsvaruavgift
farligt avfall
SFS 1992:918Förordning (1992:918) om export och import av farligt avfall m.m.
farligt föremål
se äveninförsel
farligt gods
se äventransport
transport
transport
fartyg
SFS 2009:250Förordning (2009:250) om behörig svensk myndighet i fråga om långväga identifiering och spårning av fartyg
SFS 1989:532Lag (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
SFS 1927:184/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1927:184) angående fartygs byggnad och utrustning;
SFS 1986:371Lag (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn
SFS 1975:929Förordning (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
SFS 1993:103Lag (1993:103) om kvarstad på fartyg i internationella rättsförhållanden
SFS 1965:908Förordning (1965:908) om säkerheten på fartyg
SFS 1989:548Förordning (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg
SFS 1939:299Lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.
se ävenutländskt fartyg
gravationsbevis
svensk domstol
svensk domstol
svensk domstol
fraktfart
sjöman
EU:s passagerarförordningar
praktikplats
tobaksvara
fraktfart
proviantering
proviantering
svensk domstol
EU:s passagerarförordningar
uttagning av fartyg
radiosändare
förorening
viktmärkning
förorening
radiotelefon
sjöfart
Rhensjöfart
svenskt fartyg
anställningstillstånd
fartygsfinansiering
SFS 1995:1122Förordning (1995:1122) om statlig garanti för fartygsfinansiering
SFS 1986:553Förordning (1986:553) om statligt stöd till fartygsfinansiering
fartygsfond
SFS 1954:40Lag (1954:40) om särskild fartygsfond
fartygsförlagd utbildning
SFS 2001:167Förordning (2001:167) om bidrag till fartygsförlagd utbildning
fartygsinteckning
SFS 1975:603Lag (1975:603) om förnyelse av vissa fartygsinteckningar m.m.
fartygsregisterförordning
SFS 1975:927Fartygsregisterförordning (1975:927)
fartygssäkerhetsförordning
SFS 2003:438Fartygssäkerhetsförordning (2003:438)
SFS 1995:1171Förordning (1995:1171) om tillämpning av förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594)
fartygssäkerhetslag
SFS 2003:364Fartygssäkerhetslag (2003:364)
SFS 1995:1170Förordning (1995:1170) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
SFS 1996:1365Förordning (1996:1365) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
fartygstrafik
se ävenobeskattad vara
Fartygsuttagningskommissionen
SFS 1987:288Förordning (1987:288) med instruktion för fartygsuttagningskommissionen
SFS 1963:111Instruktion (1963:111) för fartygsuttagningskommissionen
fartygsåtervinning
SFS 2015:18Förordning (2015:18) om fartygsåtervinning
fartygsäkerhetsförordning
SFS 1996:1366Förordning (1996:1366) om tillämpning av förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordning (1988:594)
fast egendom
SFS 1996:1190Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.
SFS 1982:618Lag (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
SFS 1982:879Förordning (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m. m.
SFS 1928:409Lag (1928:409) angående vad med uppskattning till allmän bevillning av fast egendom i vissa fall skall förstås;
SFS 1992:1374Förordning (1992:1374) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom
SFS 1992:1368Lag (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom
se ävenAllmänna arvsfonden
nyttjanderätt
arvsfonden
företag
fastbränsleförordning
SFS 1981:972Fastbränsleförordning (1981:972)
fastbränslelag
SFS 1981:599Fastbränslelag (1981:599)
fastighet
SFS 1980:598Förordning (1980:598) om förvaltning av vissa civila statliga fastigheter, m.m.
SFS 1970:996Lag (1970:996) om förvärv i vissa fall av del av fastighet
SFS 1967:752Lag (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet
SFS 1984:614Förordning (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868)
se ävenuppskattningsvärde
inteckningsansvar
taxeringsvärde
inköpskort
folkbokföringsmyndighet
fastighetsavgiftsmedel
SFS 2007:1413Lag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010
fastighetsbevis
SFS 1974:1063Kungörelse (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.
fastighetsbildning
SFS 1970:991Lag (1970:991) om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning
SFS 1970:990Lag (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
fastighetsbildningsförrättning
SFS 1985:781Förordning (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.
fastighetsbildningskungörelse
SFS 1971:762Fastighetsbildningskungörelse (1971:762)
fastighetsbildningslag
SFS 1970:989Lag (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen
SFS 1970:988Fastighetsbildningslag (1970:988)
fastighetsbildningsmyndighet
SFS 1995:1396Lag (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregis termyndighet och överlantmätarmyndighet
SFS 1971:133Lag (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet
fastighetsbok
SFS 1932:169Lag (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker
SFS 1880:48 s.1Kungörelse (1880:48 s.1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar
SFS 1944:271Kungörelse (1944:271) med särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av ny fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar
se ävenjordregister
fastighetsbokskungörelse
SFS 1971:708Fastighetsbokskungörelse (1971:708)
fastighetsdatakungörelse
SFS 1974:1058Fastighetsdatakungörelse (1974:1058)
fastighetsdatareform
SFS 1983:594Förordning (1983:594) om genomförande av fastighetsdatareformen
fastighetsdeklaration
SFS 1980:966Lag (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.
SFS 1979:1194Förordning (1979:1194) om bevarande av allmänna fastighetsdeklarationer avgivna till ledning vid 1981 års allmänna fastighetstaxering, m.m.
fastighetsdomstol
SFS 1971:549Kungörelse (1971:549) om fastighetsdomstol
se ävennämndeman
fastighetsförvaltning
SFS 1993:527Förordning (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.
fastighetsmål
SFS 1969:246Lag (1969:246) om domstolar i fastighetsmål
fastighetsmäklare
SFS 1984:82Förordning (1984:82) om fastighetsmäklare
SFS 1984:81Lag (1984:81) om fastighetsmäklare
fastighetsmäklarförordning
SFS 2011:668Fastighetsmäklarförordning (2011:668)
Fastighetsmäklarinspektionen
SFS 2009:606Förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen
fastighetsmäklarlag
SFS 1995:400Fastighetsmäklarlag (1995:400)
SFS 2011:666Fastighetsmäklarlag (2011:666)
Fastighetsmäklarnämnden
SFS 1998:1808Förordning (1998:1808) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
SFS 1995:1029Förordning (1995:1029) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
fastighetsprisstatistik
se ävenlagfartsstatistik
fastighetsregister
SFS 2000:308Förordning (2000:308) om fastighetsregister
SFS 1968:379Kungörelse (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.
SFS 1918:645Kungörelse (1918:645) angående nummerbeteckning i fastighetsregister för stad m.m
SFS 2013:488Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret
SFS 1950:516Kungörelse (1950:516) om fastighetsregister för stad enligt lösbladssystem
SFS 1917:281Förordning (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad
SFS 2000:224Lag (2000:224) om fastighetsregister
SFS 1982:56Förordning (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
se ävenavgäld
fastighetsregisterkungörelse
SFS 1974:1059Fastighetsregisterkungörelse (1974:1059)
fastighetsregistermyndighet
se ävenfastighetsbildningsmyndighet
fastighetsbildningsmyndighet
fastighetsregistrering
SFS 1971:1013Kungörelse (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering
fastighetsreglering
SFS 1981:381Lag (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen
fastighetsskatt
SFS 1999:994Lag (1999:994) om underlag för fastighetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering
SFS 1984:1052Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 1990:1460Lag (1990:1460) om tillfällig höjning av statlig fastighetsskatt
SFS 1989:476Lag (1989:476) om viss tillfällig höjning av uttaget av statlig fastighetsskatt
SFS 1996:1231Lag (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar
se ävenelproduktionsenhet
skatteregleringsfond
fastighetstaxering
SFS 1985:293Lag (1985:293) om tidpunkten för beslut om taxering vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
SFS 1962:591Kungörelse (1962:591) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1952 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter
SFS 2012:852Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018
SFS 1985:294Förordning (1985:294) om ändring av tidpunkt vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
SFS 1987:392Lag (1987:392) om ändring av viss tidpunkt vid 1988 års allmänna fastighetstaxering;
SFS 1948:385Kungörelse (1948:385) om bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1938 års allmänna fastighetstaxering
SFS 2000:542Lag (2000:542) om allmän fastighetstaxering av småhusenheter år 2003
SFS 1967:704Kungörelse (1967:704) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1957 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter
SFS 2007:1412Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009
SFS 1937:977Cirkulär (1937:977) till länsstyrelserna angående besvarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1928 års allmänna fastighetstaxering
se ävenfastighetsdeklaration
fastighetstaxeringsförordning
SFS 1993:1199Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199)
fastighetstaxeringslag
SFS 1979:1152Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
fastighetsverk Statens
SFS 1996:312Förordning (1996:312) med instruktion för Statens fastighetsverk
SFS 1992:1533Förordning (1992:1533) med instruktion för Statens fastighetsverk
SFS 2007:757Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk
fastställande av formulär
SFS 1979:496Förordning (1979:496) om fastställande av formulär enligt 9 § förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar
FATCA-avtal
SFS 2015:63Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
SFS 2015:70Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
SFS 2015:62Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
SFS 2015:72Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
felparkeringsavgift
SFS 1986:210Förordning (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall
SFS 1976:1128Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift
SFS 1976:206Lag (1976:206) om felparkeringsavgift
femtioöresmynt
se ävenbetalningsmedel
ferieverksamhet
SFS 1981:503Förordning (1981:503) om statsbidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationer
fideikommiss
SFS 1963:587Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
SFS 1810:0403Förordning (1810:0403) huruledes rättelse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattningar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fideikommissegendom kommer att iakttagas
SFS 1963:588Förordning (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss
SFS 1963:589Kungörelse (1963:589) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963 (nr 588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss
SFS 1963:583Lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss
fideikommissnämnden
SFS 1984:479Förordning (1984:479) med instruktion för fideikommissnämnden
SFS 1988:1117Förordning (1988:1117) med instruktion för Fideikommissnämnden
SFS 2007:1074Förordning (2007:1074) med instruktion för Fideikommissnämnden
filialer
se ävengarantier statliga
filialutbildning
se ävengymnasieskola
film
SFS 1982:506Förordning (1982:506) om statsbidrag för produktion av film och videogram inom muséerna
SFS 1990:886Lag (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
SFS 1990:992Förordning (1990:992) om granskning och kontroll av filmer och videogram
SFS 1985:993Lag (1985:993) om avgifter för granskning av filmer och videogram
SFS 2010:1925Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
SFS 2010:1882Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
se ävenvideogram
fraktstöd
Filminstitutet
se ävenStiftelsen Svenska Filminstitutet
finansbolag
SFS 1987:655Förordning (1987:655) om finansbolag
SFS 1980:2Lag (1980:2) om finansbolag
SFS 1988:606Lag (1988:606) om finansbolag
se ävenbankinspektionen
kreditaktiebolag
kassakrav
bankinspektionen
finansiell rådgivning
SFS 2003:862Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
finansiell samordning
SFS 2003:1210Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
SFS 2003:1217Lag (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall
finansiell verksamhet
se ävenanmälningsplikt
finansiella förbindelser
SFS 2005:590Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
finansiella instrument
SFS 2007:375Förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument
se ävenvärdepapperscentral
finansiella intressen
SFS 2015:745Förordning (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen
finansiella konglomerat
SFS 2006:531Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
finansiella konton
SFS 2015:912Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2015:921Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2015:922Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2015:911Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
finansiellt företag
se ävenredovisningsvaluta
redovisningsvaluta
finansiellt instrument
SFS 2000:1087Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
SFS 1998:1479Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
SFS 2005:377Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
SFS 1991:980Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
finansiering av partier
SFS 2018:90Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier
finansiering av terrorism
se ävenpenningtvätt
penningtvätt
finansieringsverksamhet
SFS 1992:1610Lag (1992:1610) om finansieringsverksamhet
SFS 1993:1586Förordning (1993:1586) om finansieringsverksamhet
Finansinspektionen
SFS 2000:1127Förordning (2000:1127) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag
SFS 1988:976/r2/ Förordning (1988:976) om avgifter för finansinspektionens verksamhet
SFS 2002:1042Förordning (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
SFS 1991:1384/r1/ Förordning (1991:1384) om finansiering av finansinspektionens verksamhet;
SFS 2007:1135Förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
SFS 2007:721Förordning (2007:721) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om försäkringstekniska grunder
SFS 1991:937Förordning (1991:937) med instruktion för finansinspektionen
SFS 2001:911Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
SFS 1991:936Lag (1991:936) med anledning av Finansinspektionens inrättande
SFS 1992:102Förordning (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen
SFS 1996:596Förordning (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen
SFS 1994:1321Förordning (1994:1321) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
SFS 1995:1116Förordning (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
SFS 2009:93Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen
SFS 1992:1042Förordning (1992:1042) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
se ävenregelöverträdelse
Finanspolitiska rådet
SFS 2007:652Förordning (2007:652) med instruktion för Finanspolitiska rådet
SFS 2007:760Förordning (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet
SFS 2011:446Förordning (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet
finansråd
se ävenattaché
finansstatistik
SFS 1962:330Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:330) om skyldighet för kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter
FINEFTA
se ävenEFTA
fingerad personuppgift
SFS 1991:483Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter
fingeravtryck
SFS 1947:950Kungörelse (1947:950) om fingeravtryck m.m.
SFS 1992:824Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m.
fingeravtrycksregister
SFS 1996:1389Förordning (1996:1389) om register hos Migrationsverket över fingeravtryck
Finland
se ävengränsälvsöverenskommelse
finländsk terrängskoter
SFS 1977:774Förordning (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige
finländskt televisionsprogram
se ävenrundradiosändning
finsk medborgare
se ävendödsbo
dödsbo
finska
SFS 2000:86Förordning (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användning av samiska, finska och meänkieli
SFS 1999:1176Lag (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsdomstolar och domstolar
Finska nationella församlingen
SFS 1840:46Brev (1840:46) angående Finska nationella församlingens i Stockholm fortfarande, samt om regleringen av dess angelägenheter
finska språket
SFS 1930:33Förordning (1930:33) angående kunskaper i finska språket såsom befordringsgrund vid tillsättande av vissa tjänstebefattningar
finskspråkig
se ävenpräst
finsk-svenska gränsälvskommissionen
SFS 1971:1016Kungörelse (1971:1016) om tillämpning av stadgan för finsk-svenska gränsälvskommissionen
finskt barn
se ävenadoption
finskt bevakningsfartyg
se ävensjöfartsavgift
finsktalande församling
se ävenprästerlig tjänst
firmalag
SFS 1974:156Firmalag (1974:156)
firmaregistrering
SFS 2011:595Förordning (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering
fisk
SFS 1950:506/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1950:506) med vissa bestämmelser angående utförsel av fisk, fiskrom och fiskkonserver;
fiskalt brott
se ävenbekämpning av fiskalt brott
fiskare
SFS 1962:308Kungl. Maj:ts Förordning (1962:308) om förhöjning av vissa livräntor på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
SFS 1956:183Förordning (1956:183) angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
fiske
SFS 1950:596Lag (1950:596) om rätt till fiske
SFS 1981:1217Förordning (1981:1217) om förvaltningen av statens fisken m.m
SFS 1933:282Kungörelse (1933:282) med vissa bestämmelser rörande fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen;
SFS 1997:201Lag (1997:201) om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde
SFS 1994:1716Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
SFS 1964:811Kungörelse (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet
se ävengränsälv
marknadsreglering
vrak
marknadsreglering
prisreglering
vrak
torskfiske
lax- och laxöringsfiske
prisreglering
gränsälv
fiskearrende
SFS 1957:390Lag (1957:390) om fiskearrenden
fiskeavgift
se ävenbygdeavgift
fiskeföretag
se ävenarbetslöshetskassa
fiskeförordning
SFS 1993:1097Fiskeförordning (1993:1097)
fiskekontroll
se äveninternationell fiskekontroll
fiskelag
SFS 1993:787Fiskelag (1993:787)
fiskenämnd
se ävenfiskeristyrelsen
fiskeristyrelsen
fiskeriförordning
SFS 1982:126Fiskeriförordning (1982:126)
fiskerinäring
se ävenfiske
fiskeripolitik
SFS 1994:1709Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
fiskerisektorn
se ävenjordbruksprodukt
fiskeristyrelsen
SFS 1985:437Förordning (1985:437) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna
SFS 1988:863Förordning (1988:863) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna
Fiskeriverket
SFS 2007:1045Förordning (2007:1045) med instruktion för Fiskeriverket
fiskerätt
SFS 1985:139Lag (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt
fiskerättighet
SFS 2009:867Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter
SFS 2009:866Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter
fiskevård
SFS 1998:1343Förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården
fiskevårdsområde
SFS 1981:533Lag (1981:533) om fiskevårdsområden
fiskezon
SFS 1977:642Förordning (1977:642) om den svenska fiskezonens omfattning
se ävensvenska fiskezonen
fiskkonserv
se ävenfisk
fiskredskap
SFS 1898:50 s.2Skrivelse (1898:50 s.2) till befallningshavanden i Blekinge län angående rätt att vid länets kust idka ålfiske med fast fiskeredskap
fission
se ävenfusion
fjäderfäslakteri
SFS 1958:116/r1/ Kungörelse (1958:116) om viss offentlig kontrtoll av fjäderfäslakterier;
fjällflygtrafik
SFS 1978:447Förordning (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik
fjällområde
SFS 1978:227Cirkulär (1978:227) till samtliga statsmyndigheter med erinran om riktlinjer för utnyttjande av obrutna fjällområden i Kopparbergs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
fjärde tekniskt år
se ävengymnasieskola
fjärrundervisning
SFS 2015:481Förordning (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning
fjärrvärme
se äveninvesteringsbidrag
fjärrvärmeförordning
SFS 2008:526Fjärrvärmeförordning (2008:526)
fjärrvärmelag
SFS 2008:263Fjärrvärmelag (2008:263)
fjärrvärmenät
SFS 1999:1383Förordning (1999:1383) om statligt bidrag för utbyggnad av fjärrvärmenätet
fjärrvärmeverksamhet
SFS 2006:1203Förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet
flaggdag
SFS 1982:270Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar
flerbarnsfamilj
se ävenegnahem
flerbostadshus
se ävenhissinstallation
flerbostadshusbeståndet
SFS 2013:922Förordning (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet
flerfamiljshus
se ävenrörelseidkare
flottled
SFS 1983:294Lag (1983:294) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled
SFS 1969:399Kungörelse (1969:399) om förvaltare för avlyst flottled
se ävenflottning
flottning
SFS 1919:426Lag (1919:426) om flottning i allmän flottled
SFS 1961:291Kungörelse (1961:291) angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag
se ävengränsälv
gränsälv
gränsälv
gränsälv
fluorerade växthusgaser
SFS 2016:1128Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
SFS 2007:846Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
flygbensin
SFS 2008:205Lag (2008:205) om lagerskatt på flygbensin
flygbild
SFS 1975:371Lag (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder
flygförare
se ävenkrigsplaceringspremie
flygförarnämnd
se ävenförsvarsmaktens flygförarnämnd
flyghavre
SFS 1970:299Lag (1970:299) om skydd mot flyghavre
SFS 1970:300Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre
flygpassagerarterminal
SFS 1984:283Lag (1984:283) med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö
SFS 1984:308Förordning (1984:308) om ersättning för tull- och passkontroll m.m. vid Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö
flygpersonal
se ävenarbetstid
flygplats
SFS 1970:926Lag (1970:926) om särskild kontroll på flygplats
SFS 2004:501Förordning (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser
SFS 2006:1577Förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser
se ävenexportbutik
hittegods
flygplatsavgift
SFS 2011:867Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter
SFS 2011:866Lag (2011:866) om flygplatsavgifter
Flygplatsnämnden
SFS 2000:152Förordning (2000:152) med instruktion för Flygplatsnämnden
flygplatsverksamhet
se ävenmervärdeskatt
flygresa
SFS 2017:1200Lag (2017:1200) om skatt på flygresor
flygreseskatt
SFS 2006:909Lag (2006:909) om skatt på flygresor
Flygtekniska försöksanstalten
SFS 1996:114Förordning (1996:114) med instruktion för Flygtekniska försöksanstalten
SFS 1980:387Förordning (1980:387) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten
SFS 1988:554Förordning (1988:554) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten
flygtransport
se ävendubbelbeskattning
flygvapnet
se ävenkrigsplaceringspremie
läkare
flykting
SFS 1984:936Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige
se ävenstatslös
hemutrustningslån
resedokument
statslös
resedokument
flyktingbarn
se äveninvandrarbarn
flyktingmottagande
SFS 1993:1615Förordning (1993:1615) om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994
SFS 1994:735Förordning (1994:735) om särskilt konjunkturtillägg för flyktingmottagande
SFS 2006:1005Förordning (2006:1005) om tillfälligt stöd för flyktingmottagande under 2006
SFS 1990:927Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
flytande biobränslen
se ävenhållbarhetskriterier
flyttning
se ävenfolkbokföring
flyttning av fartyg
se ävenfartyg
flyttning av fordon
SFS 1982:198Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
SFS 1982:129Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
flyttningsbidrag
SFS 1994:7Förordning (1994:7) om flyttningsbidrag
SFS 1987:407Förordning (1987:407) om flyttningsbidrag m.m.
SFS 1999:594Förordning (1999:594) om flyttningsbidrag
flyttningsersättning
SFS 1985:507Förordning (1985:507) om vissa flyttningsersättningar
FN
se ävenkärnsprängning
FN:s 50-årsjubileum
se ävenmynt
FN-inspektion
se ävenkemiskt vapen
kemiskt vapen
FN-tjänst
SFS 1974:614Lag (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst;
foder
SFS 2005:710Tillkännagivande (2005:710) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
SFS 2003:603Tillkännagivande (2003:603) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
SFS 2005:35Tillkännagivande (2005:35) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
SFS 1985:879Förordning (1985:879) om foder
SFS 2003:104Tillkännagivande (2003:104) om den EG-förordning som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
SFS 2006:814Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
SFS 2005:1244Tillkännagivande (2005:1244) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
SFS 1998:213Förordning (1998:213) om foder
SFS 2006:805Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
SFS 2006:1033Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
fodervara
se ävenproviant
folkbibliotek
SFS 1996:1608Förordning (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek
SFS 1985:528Förordning (1985:528) om statsbidrag till folkbibliotek
folkbildning
se ävenEMU
euro
folkbildningsinsatser
SFS 2015:521Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
folkbildningsorganisation
SFS 1954:671Cirkulär (1954:671) till de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer
folkbokförd i Sverige
se ävenidentitetskort
identitetskort
identitetskort
folkbokföring
SFS 2005:268Lag (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
SFS 1969:493Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:493) om folkbokföring vid internordisk flyttning
SFS 1989:1007Lag (1989:1007) om överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om folkbokföring
se ävenkrigsförhållande
folkbokföringsförordning
SFS 1967:617Förordning (1967:617) om uppgifter beträffande personer som avses i 23 § folkbokföringsförordningen (1967:198)
SFS 1991:749Folkbokföringsförordning (1991:749)
folkbokföringslag
SFS 1967:198Folkbokföringslag (1967:198)
SFS 1991:481Folkbokföringslag (1991:481)
SFS 1991:482Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
folkbokföringsmyndighet
SFS 1967:497Kungörelse (1967:497) om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga m. fl.
folkbokföringsregister
SFS 1991:750Förordning (1991:750) om folkbokföringsregister m.m.
SFS 1967:502Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.
SFS 1990:1536Lag (1990:1536) om folkbokföringsregister
Folke Bernadotteakademin
SFS 2013:727Förordning (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin
SFS 2007:1218Förordning (2007:1218) med instruktion för Folke Bernadotteakademin
SFS 2002:710Förordning (2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin
Folkens museum - etnografiska
SFS 1988:1185Förordning (1988:1185) med instruktion för Folkens museum -- etnografiska
folkhälsoinstitut Statens
SFS 2009:267Förordning (2009:267) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut
SFS 2007:1214Förordning (2007:1214) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut
Folkhälsoinstitutet
SFS 1996:614Förordning (1996:614) med instruktion för Folkhälsoinstitutet
SFS 1992:850Förordning (1992:850) med instruktion för Folkhälsoinstitutet
Folkhälsomyndigheten
SFS 2013:1020Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten
folkhögskola
SFS 1986:117Förordning (1986:117) om uppdragsutbildning vid folkhögskolor
SFS 1996:1397Förordning (1996:1397) om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan
se ävenprivatskola
folkhögskoleförordning
SFS 1977:551Folkhögskoleförordningen (1977:551)
folkminnen
se ävenspråk
språk
folkmord
SFS 1964:169Lag (1964:169) om straff för folkmord
SFS 2014:406Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
folkomröstning
SFS 1994:1064Lag (1994:1064) om folkomröstning om EU-medlemskap
se ävenpersonuppgift
euro
kommunal folkomröstning
folkomröstningslag
SFS 1979:369Folkomröstningslag (1979:369)
folkparksteater
se ävenhandikappanpassning
folkpension
SFS 1990:326/r1/ Lag (1990:326) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m. m.;
SFS 1962:393Kungörelse (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära folkpension
SFS 2002:965Förordning (2002:965) om upphävande av vissa författningar om folkpension
SFS 1962:516Kungörelse (1962:516) med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa fall
SFS 1979:131Förordning (1979:131) om beräkning av folkpension i vissa fall
SFS 1968:97Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:97) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m.
se ävenbostadstillägg
bostadstillägg
pensionstillägg
bostadstillägg
bostadstillägg
hustrutillägg
förtroendemannamedverkan
folkräkning
SFS 1975:55Lag (1975:55) om folk- och bostadsräkning år 1975
SFS 1989:329Lag (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990
SFS 1984:532Förordning (1984:532) om 1985 års folk- och bostadsräkning
SFS 1984:531Lag (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning
SFS 1989:330Förordning (1989:330) om folk- och bostadsräkningen år 1990
SFS 1979:217Lag (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980
folkrätt
SFS 1953:770Lag (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar
folkrättsförordning
SFS 1990:12Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
folkrättslig granskning
se ävenvapen
vapen
folkrättslig rådgivare
SFS 1986:1029Förordning (1986:1029) om folkrättsliga rådgivare inom försvarsmakten;
folkskoleväsende
SFS 1936:45/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:45) angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet;
folktandvården
SFS 1985:884Förordning (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folk tandvården och om tillsättning av sådana tjänster
SFS 1998:1519Förordning (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m
fond
SFS 2014:1374Förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
SFS 2016:10Förordning (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet
se ävenupphävandeförfattning
fond för återanskaffning av fastighet
se ävenRiksskatteverket
fondbildning
SFS 1946:727Lag (1946:727) om kommunal fondbildning
fondbolag
SFS 1974:936Förordning (1974:936) om tillsyn över fondbolag och aktiefonder m.m.
fondbörs Stockholms
SFS 1979:996Förordning (1979:996) om Stockholms fondbörs
SFS 1979:749Lag (1979:749) om Stockholms fondbörs
Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete
SFS 1990:45Förordning (1990:45) om finansiering genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete
SFS 1981:923Förordning (1981:923) om stöd genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete
fondförvaltning
SFS 1998:1757Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
se ävenRiksförsäkringsverket
fondkommissionslag
SFS 1979:748Fondkommissionslag (1979:748)
fondkommissionär
se ävenbankinspektionen
fondmedel
SFS 1987:778Förordning (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning
se ävendonationsmedel
fondpapper
SFS 1979:750Lag (1979:750) om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper
se ävenstämpelavgift
fonogram
SFS 1982:505Förordning (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram
fonogramartist
se äventonsättare
fonogramersättning
SFS 1998:1387Förordning (1998:1387) om fonogramersättning
fordon
SFS 2014:447Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
SFS 2015:58Förordning (2015:58) om föreskrifter rörande försäljning och förstöring av fordon
SFS 1975:885Förordning (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik
se äveninternationell vägtrafik
vägtrafikskatt
gengas
vägtrafikskatt
flyttning av fordon
interimslicens
asbesthaltigt friktionsbelägg
vägtrafikskatt
besiktningsorgan
flyttning av fordon
fordonsförordning
SFS 2009:211Fordonsförordning (2009:211)
fordonsförsäljning
se ävenregistrering
fordonsindustrin
SFS 2009:19Förordning (2009:19) om lån till företag i fordonsindustrin
se ävenbetygsrätt
fordonskatt
SFS 2001:372Lag (2001:372) om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001
fordonskungörelse
SFS 1972:595Fordonskungörelsen (1972:595)
fordonslag
SFS 2002:574Fordonslag (2002:574)
fordonsskatt
SFS 1988:1066Förordning (1988:1066) om uppbörd m.m. av fordonsskatt på utländska fordon
SFS 1975:278Lag (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m.m.
SFS 1988:328Lag (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon
SFS 2006:228Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
fordonsskatteförordning
SFS 1993:1028Fordonsskatteförordning (1993:1028)
fordonsskattelag
SFS 1988:327Fordonsskattelag (1988:327)
fordonsskylt
SFS 1988:965Förordning (1988:965) om personliga fordonsskyltar
fordonstyp
se ävenmotorredskap
fordringsanspråk
se ävenlagsökning
forensiskt centrum
se ävenpersonuppgift
formulär
se ävenfastställande av formulär
fornlämning
SFS 1988:1189Förordning (1988:1189) om bidrag till kostnader för undersökning m. m. av fast fornlämning;
fornminne
SFS 1942:926Förordning (1942:926) om fornminnen
SFS 1942:350Lag (1942:350) om fornminnen
forskarassistent
se ävenjämställdhet
forskare
se ävenbeskattning
forskarnivå
se ävenutbildning
forskarservice
SFS 1982:382Förordning (1982:382) om rätt för riksarkivet och landsarkiven att avgiftsbelägga viss forskarservice
Forskarskattenämnden
SFS 1999:1305Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden
SFS 2007:786Förordning (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden
forskning
SFS 2013:794Lag (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
SFS 2006:450Förordning (2006:450) om skydd för störningskänslig forskning
SFS 2017:195Förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
SFS 2013:833Förordning (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
SFS 1975:127Förordning (1975:127) om avdrag för bidrag till viss forskning
SFS 2003:460Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
SFS 2006:449Lag (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning
SFS 2003:615Förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
se ävenhögskolelektor
stöd
forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen
SFS 1999:711Förordning (1999:711) om sekretariatet för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen
forskningsanstalt
se ävenförsvarets forskningsanstalt
forskningsarbete
se äventjänstledighet
forskningsbidrag
SFS 1984:810Förordning (1984:810) om forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag
forskningsdelegation
SFS 1982:1288Förordning (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
forskningsfinansierad myndighet
se ävensamverkansgrupp
forskningsinstitutet för atomfysik
SFS 1984:282Förordning (1984:282) med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik
forskningsregister
SFS 1999:353Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
forskningsråd
SFS 1996:648Förordning (1996:648) med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
SFS 1986:364Förordning (1986:364) om anställningar vid forskningsråd
SFS 1988:1198Förordning (1988:1198) med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
SFS 2002:1018Förordning (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd
SFS 1977:34Förordning (1977:34) med instruktion för forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
se ävenelektorsförsamling
elektorsförsamling
elektorsförsamling
elektorsförsamling
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
SFS 2007:1431Förordning (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
SFS 2000:1198Förordning (2000:1198) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö
SFS 2000:1210Förordning (2000:1210) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
SFS 2007:1059Förordning (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
forskningsrådsnämnden
SFS 1977:35Förordning (1977:35) med instruktion för forskningsrådsnämnden
SFS 1988:1201Förordning (1988:1201) med instruktion för Forskningsrådsnämnden
SFS 1996:650Förordning (1996:650) med instruktion för Forskningsrådsnämnden
fortbildningsnämnd
SFS 1988:849/r1/ Förordning (1988:849) om fortbildningsnämnder;
Fortifikationsverket
SFS 1996:102Förordning (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket
SFS 1994:643Förordning (1994:643) med instruktion för Fortifikationsverket
SFS 2007:758Förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket
fortsatt färd
SFS 2015:17Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
SFS 2014:1437Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Forum för levande historia
SFS 2007:1197Förordning (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia
fotografisk bild
SFS 1961:348Förordning (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (l960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnär liga verk och om rätt till fotografisk bild
SFS 1960:730Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild
se ävenflygbild
litterärt verk
fríhandel
se ävenEG
fraktavtal
se ävengodsbefordran
godsbefordran
fraktfart
SFS 1960:516Kungörelse (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
SFS 1940:176Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
fraktsats
se ävenEES-avtalet
fraktstöd
SFS 1984:465Förordning (1984:465) om fraktstöd för film
framtidsfullmakt
SFS 2017:310Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
SFS 2017:486Förordning (2017:486) om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt
franchisegivares informationsskyldighet
SFS 2006:484Lag (2006:484) om franschisegivares informationsskyldighet
frankeringsfrihet
SFS 1963:615Kungl. Maj:ts Ämbetsskrivelse (1963:615) till generalpoststyrelsen angående frankeringsfrihet för delgivningserkännande i utsökningsmål
se äventjänstebrevsrätt
fransk medborgare
se ävenskattemyndighet
främlingskontroll
fransk undersåte
se ävenhäktande
franskt värdepapper
se ävenskattebefrielse
freden 1809
se ävenmynt
fredsbevarande verksamhet
SFS 1994:588Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete
fredstid
SFS 2006:544Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
SFS 2002:833Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
SFS 2006:637Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
se ävenkrishantering
fria kulturlivet
SFS 2012:516Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet
frihandel
SFS 1993:312Förordning (1993:312) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA- länderna och Rumänien
SFS 1993:1059Förordning (1993:1059) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Ungern, m.m.
SFS 1993:1106Förordning (1993:1106) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Polen, m.m.
SFS 1992:927Förordning (1992:927) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Lettland
SFS 1992:931Förordning (1992:931) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Tjeckoslovakien
SFS 1993:58Förordning (1993:58) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Israel
SFS 1993:715Förordning (1993:715) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Tjeckien, m.m.;
SFS 1993:988Förordning (1993:988) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Bulgarien, m.m.;
SFS 1993:716Förordning (1993:716) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Slovakien, m.m.;
SFS 1985:315Förordning (1985:315) om frihandel i varuutbytet med Grönland
SFS 1993:965Förordning (1993:965) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna
SFS 1992:188Förordning (1992:188) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Turkiet
SFS 1992:926Förordning (1992:926) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Estland
SFS 1990:888/r1/ Förordning (1990:888) om frihandel mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;
se ävenEFTA
EES-avtalet
frihandelsförordning
SFS 1987:1185Frihandelsförordning (1987:1185)
SFS 1977:1194Frihandelsförordning (1977:1194)
frihetsberövande
SFS 1998:714Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
frihetsberövande påföljd
SFS 2015:96Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
SFS 2015:109Förordning (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
frihetsinskränkning
SFS 1974:515Lag (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning
friköp
se ävenkronotorp
friluftsorganisation
SFS 2003:133Förordning (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer
se ävenstatsbidrag
friskilling
SFS 1964:880Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:880) om upphörande av friskilling;
fristående skola
SFS 1991:1079Förordning (1991:1079) om statsbidrag m. m. till fristående skolor
SFS 1984:573Förordning (1984:573) om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå
SFS 1993:884Förordning (1993:884) om offentligt stöd till fristående skolor
SFS 2016:910Förordning (2016:910) om särskild kvot i fristående skolor
fristående särskola
SFS 1988:740Förordning (1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor;
SFS 1986:574Förordning (1986:574) om statsbidrag till fristående särskolor
se ävensärskola
särskola
fritid
se äventotalförsvarspliktig
fritidsbåt
SFS 2016:96Lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar
SFS 1970:344Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar
SFS 2016:98Förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar
SFS 1996:18Lag (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
SFS 1996:53Förordning (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
fritidsbåtsregister
SFS 1987:773Lag (1987:773) om fritidsbåtsregister
SFS 1987:906Förordning (1987:906) om fritidsbåtsregister
fritidsfartyg
se äveninternationellt certifikat
fritidsfiske
SFS 1985:145Förordning (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden
SFS 1985:440Förordning (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket
frivillig
SFS 1997:596Förordning (1997:596) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga
SFS 1994:523Förordning (1994:523) om förmåner till frivilliga
SFS 1998:166Förordning (1998:166) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
frivillig försvarsutbildning
se äveninstruktör
frivillig försöksverksamhet
SFS 1994:524Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
frivillig miljöledning
SFS 2014:864Förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision
frivårdsförordning
SFS 1983:250Frivårdsförordning (1983:250)
frivårdspåföljd
SFS 2015:650Lag (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
SFS 1998:642Förordning (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
SFS 2015:652Förordning (2015:652) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
friår
SFS 2001:1300Förordning (2001:1300) om friåret
fruktodling
SFS 1989:413Förordning (1989:413) om stöd till fruktodling;
fruktsaft
se äventullfrihet
tullfrihet
frys
se ävenekodesign
frysningsbeslut
SFS 2005:500Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
frånfälle
SFS 1973:702Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:702) med anledning av konung Gustaf VI Adolfs frånfälle;
frälseränta
SFS 1935:103Förordning (1935:103) om utsträckt tillämpning av de i kungörelsen den 3 februari 1888 (nr 1 sid. 3) samt 4 § lagen den 2 december 1892 (nr 106) meddelade bestämmelser angående ersättning av statsmedel för gulden frälseränta
SFS 1912:277Lag (1912:277) om avlösning av vissa frälseräntor
SFS 1935:101Lag (1935:101) om inlösen av vissa frälseräntor
SFS 1937:346Lag (1937:346) om upphörande av vissa frälseräntor;
främlingskontroll
SFS 1934:447Brev (1934:447)till socialstyrelsen angående bestämmelser i anledning av överenskommelse mellen Sverige och Frankrike rörande lättnader i avseende å främlingskontrollen för vissa svenska och franska medborgare
frätande ämne
se ävenpostbefordran
fukt- och mögelskada
SFS 1993:712Förordning (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
fuktskada
SFS 1985:1119Förordning (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
se ävenskadenämnd
fullföljd talan
SFS 1973:266Kungörelse (1973:266) om skyldighet för allmän domstol att underrätta om fullföljd talan
fullmaktsanställning
SFS 1994:261Lag (1994:261) om fullmaktsanställning
funktionshinder
SFS 1993:387Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
se ävendiskriminering
registerkontroll
bilstöd
funktionshindrad
SFS 2008:342Lag (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1993:388Lag (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1993:1090Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 2004:16Förordning (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 2008:776Förordning (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 2006:1582Förordning (2006:1582) om särskilt bidrag 2007 för vissa kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
se ävenutjämningsbidrag
utjämningsbidrag
utjämningsavgift
funktionshindrad elev
SFS 1995:667Förordning (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan
funktionskontroll
se ävenventilationssystem
funktionsnedsättning
SFS 2017:462Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
funktionstest
se ävenlantbruksspruta
fusion
SFS 1974:809Lag (1974:809) om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteksinstitutionen, m.m.
SFS 1969:744/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1969:744) om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna, m.m.;
SFS 1968:575Kungl Maj:ts förordning (1968:575) om fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinsti- tutionerna;
SFS 1998:1603Lag (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser
fyllnadstjänstgöring
SFS 1990:108/r1/ Förordning (1990:108) om fyllnadstjänstgöring i vissa fall för lärare och kyrkomusiker;
fyravgift
SFS 1977:1118Förordning (1977:1118) om fyravgift
fysisk aktivitet
SFS 2003:305Förordning (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom
fysisk person
se ävenpreliminär B-skatt
fågelinfluensa
SFS 2006:137Förordning (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1
fåmansföretag
SFS 1994:775Lag (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag
fånge
se ävenolycksfallsersättning
fängelse
SFS 2006:45Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid
SFS 2006:1119Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid
fängelseförordning
SFS 2010:2010Fängelseförordning (2010:2010)
fängelselag
SFS 2010:610Fängelselag (2010:610)
färdigställandeskydd
SFS 2014:227Lag (2014:227) om färdigställandeskydd
färdskrivare
se ävenkör- och vilotid
färdtjänst
SFS 1997:736Lag (1997:736) om färdtjänst
SFS 1990:489Förordning (1990:489) om statsbidrag till färdtjänst och särskilt anpassad kollektivtrafik;
SFS 1974:840Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:840) om statsbidrag till färdtjänst
se ävenmobilitetsstöd
mobilitetsstöd
födelsekontroll
SFS 1967:185Lag (1967:185) om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll;
födelsekontrollerande verksamhet
SFS 1974:525Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.
fögderi
SFS 1973:796Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:796) om rikets indelning i fögderier
föranmälan
se ävenmilitär övning
förarbevis
SFS 1999:877Lag (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter
SFS 1999:991Förordning (1999:991) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter
förare
se ävenfritidsbåt
förbindelse
SFS 1851:55 s.4/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1851:55 s.4) angående sättet för uppsägning av förbindelser, för vilka flera är ansvariga;
förbrukningsartikel
se ävensjukdom
förbrukningsmätning
SFS 1978:277Lag (1978:277) med bemyndigande att meddela föreskrifter i fråga om anordning för förbrukningsmätning av elektrisk energi, vatten eller värmeenergi, m.m.
förbrytare
SFS 1870:37 s.1Konvention (1870:37 s.1) angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare emellan Hans Maj:t Konungen av Sverige (och Norge) och Hans Maj:t Belgiernas Konung
förbränning
SFS 2013:253Förordning (2013:253) om förbränning av avfall
förbränningsanläggning
SFS 2013:252Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar
förbud mot handel
SFS 1987:477Förordning (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika;
förbud mot investering
SFS 1985:98Lag (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika
SFS 1985:99Förordning (1985:99) om förbud mot investeringar i Sydafrika
förbud mot viss utförsel
SFS 1986:89Förordning (1986:89) om förbud mot viss utförsel
förbättring
se ävenbostad
förbättringslån
SFS 1994:254Förordning (1994:254) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1962:538) om förbättringslån
förbättringslåneförordning
SFS 1980:261Förbättringslåneförordning (1980:261)
förbättringsåtgärd
se ävenbostadshus
fördelning
se ävensocialavgift
förebyggande arbete
SFS 2015:456Förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande
föreläggande av ordningsbot
se ävenregister
föreningsbank
se ävenbankaktiebolag
föreningsmeddelande
SFS 1972:62Kungl. Maj:ts Cirkulär (1972:62) till statsmyndigheterna om föreningsmeddelanden
föreningsregister
SFS 1969:88Förordning (1969:88) om föreningsregistret för jordbruksrörelsen
föreningsuppdrag
SFS 1979:1184Lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
föreningsverksamhet
SFS 1973:643Kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:643) till statsmyndigheterna om föreningsverksamhet i myndighets lokaler m.m.
förenklat tillträde
se ävenväxtgenetiska resurser
förenklat uppgiftsutbyte
SFS 2008:1396Förordning (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
föreskrift
SFS 1984:779Förordning (1984:779) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds publikation "SPN meddelar";
SFS 1981:305Förordning (1981:305) om översyn av statliga myndigheters föreskrifter, anvisningar och råd
SFS 1984:780Förordning (1984:780) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds författningssamling;
se ävenbegränsning
regeringens medgivande
föreställning
se ävenoffentlig föreställning
företag
SFS 1982:619Lag (1982:619) om införande av lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m.
SFS 1982:878Förordning (1982:878) om utländska förvärv av svenska företag m.m.
SFS 1982:617Lag (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.
SFS 1984:518Förordning (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
se ävenogulden skatt
årsredovisning
årsredovisning
Tjernobylolyckan
näring
företagare
se ävenskuldsanering
företagareförening
se ävenregional utvecklingsfond
företagsbeskattning
se äveneuroredovisning
företagsbot
se ävenbrottsbalken
företagshemlighet
SFS 1990:409Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
företagshypotek
SFS 1984:650Lag (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek
SFS 2008:990Lag (2008:990) om företagshypotek
SFS 1984:649Lag (1984:649) om företagshypotek
SFS 1985:804Förordning (1985:804) om företagshypotek
se äveninskrivningsdag
företagshälsovård
SFS 2014:68Förordning (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service
SFS 1985:729Förordning (1985:729) om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom byggnadsbranschen
SFS 1985:326Förordning (1985:326) om bidrag till företagshälsovård
SFS 2017:117Förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service
företagshälsovårdsdelegation
SFS 1985:328Förordning (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
företagsinteckning
SFS 2003:552Förordning (2003:552) om företagshypotek
SFS 2003:528Lag (2003:528) om företagsinteckning
företagsinteckningsregister
SFS 1984:765Förordning (1984:765) om uppläggande av ett nytt företagsinteckningsregister
företagsregister
SFS 1984:692Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret
företagsrekonstruktion
SFS 1996:764Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
SFS 1996:783Förordning (1996:783) om företagsrekonstruktion
företagsstöd
SFS 1999:1382Förordning (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd
se ävenregionalpolitiskt företagsstöd
regionalpolitiskt företagsstöd
förevisning
se ävenbiograffilm
offentlig förevisning
författarfond
se ävenSveriges författarfond
författning
se ävenkungörande
författningssamlingsförordning
SFS 1976:725Författningssamlingsförordning (1976:725)
författningsskyddande verksamhet
se ävenförhör
förfogandeförordning
SFS 1978:558Förfogandeförordning (1978:558)
förfogandelag
SFS 1978:262Förfogandelag (1978:262)
förgasningsanläggning
se ävennaturgas
förhandling
se ävenställföreträdare för kommun
förhandlingsnämnd statens
SFS 1988:1585/r1/ Förordning (1988:1585) med instruktion för statens förhandlingsnämnd;
SFS 1974:628Förordning (1974:628) med instruktion för statens förhandlingsnämnd
förhandsavgörande
SFS 2006:1026Tillkännagivande (2006:1026) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen
SFS 2010:584Tillkännagivande (2010:584) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
se ävenEG:s domstol
EG:s domstol
EG:s domstol
förhandsbesked
SFS 1951:442Lag (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor
SFS 1998:196Förordning (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor
SFS 1998:189Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
förhandsgranskning
se ävenbiologiskt bekämpningsmedel
bekämpningsmedel
förhandsprövning
se ävenhybrid-DNA-teknik
förhör
SFS 1999:988Lag (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet
förkommen handling
SFS 2011:900Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling
SFS 2011:977Förordning (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling
SFS 1927:85Lag (1927:85) om dödande av förkommen handling
SFS 2011:1012Förordning (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling
SFS 2011:978Förordning (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling
förkortad grundutbildning
se ävenvärnpliktig
värnpliktig
förköp
se ävenfastighet
förlikningsmannaexpedition statens
SFS 1967:284Förordning (1967:284) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition
SFS 1988:653Förordning (1988:653) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition
förlustavdrag
SFS 1960:63Lag (1960:63) om förlustavdrag
förlängd semester
SFS 1963:115Lag (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
förlängt barnbidrag
SFS 1986:378Lag (1986:378) om förlängt barnbidrag
förmedlingsavgift
SFS 2016:415Lag (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner
förmyndare
se ävenöverförmyndare
förmyndarvårdskungörelse
SFS 1952:303Förmyndarvårdskungörelse (1952:303)
förmynderskap
se ävenäktenskap
omyndig
äktenskap
förmynderskapsförordning
SFS 1995:379Förmynderskapsförordning (1995:379)
förmynderskapsärende
SFS 1985:35Förordning (1985:35) om försöksverksamhet med handläggningen av förmynderskapsärenden
förmåner
se ävenförmögenhet
förmånsberättigad skattefordran
SFS 1971:1072Lag (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
förmånsrättslag
SFS 1970:979Förmånsrättslag (1970:979)
förmögenhet
SFS 2009:1053Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
förmögenhetsrätt
SFS 1915:218Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
förmögenhetsskatt
SFS 2000:1012Lag (2000:1012) om underlag för förmögenhetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering
SFS 1986:1232Förordning (1986:1232) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser
SFS 1974:650Riksskatteverkets Kungörelse (1974:650) angående fastställelse av tabell till ledning vid uträknandet av statlig förmögenhetsskatt
SFS 1947:577Lag (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt
SFS 1986:1225Lag (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser
SFS 1983:968Lag (1983:968) om tillfällig höjning av den statliga förmögenhetsskatten
se äveninvesteringsfond
förnybar
SFS 2005:1248Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
förnybar el
SFS 2003:587Förordning (2003:587) om ursprungsgarantier avseende förnybar el
förnybar elkälla
se ävenenergieffektivisering
förnybar elproduktion
se ävenlån
förnybar gas
se ävenbiogas
förnyelse
se ävenfartygsinteckning
förnyelsebidrag
SFS 1992:417Förordning (1992:417) om utbetalning av förnyelsebidrag
förnyelsefond
SFS 1985:44Förordning (1985:44) om frisläpp av förnyelsefonder
se ävenNämnden för statliga förnyelsefonder
förnyelsekonto
SFS 1984:1090Lag (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto
förnyelseåtgärd
se ävenbostadsområde
förordnandepension
SFS 1991:1160Förordning (1991:1160) om förordnandepension m.m.
SFS 1984:1041Förordning (1984:1041) om förordnandepension m.m.
förorenade områden
SFS 2004:100Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande
SFS 2017:721Förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden
förorening
SFS 1980:789Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
SFS 1980:424Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
se ävennationalpark
förpackning
se ävenproducentansvar
producentansvar
förpassning
se ävenutlänningslag
förrättningsakt
se ävenägofred
enskild väg
förrättningsavgift
se ävenAktiebolaget Svensk Bilprovning
förrättningsman
SFS 1983:790Förordning (1983:790) om ersättning till vissa förrättningsmän
se ävenrestavgift
protest
församling
SFS 1982:1052Lag (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter
se ävennärvarorätt
kyrkobokföring
kyrkofullmäktige
prästerlig tjänst
församlingslag
SFS 1988:180Församlingslag (1988:180)
förskola
SFS 2005:23Förordning (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola
se ävenhemspråksträning
befattningsutbildning
befattningsutbildning
statsbidrag
invandrarbarn
förskolan
SFS 2004:872Förordning (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan
förskolebarn
SFS 1989:791/r1/ Förordning (1989:791) om statsbidrag till specialpedagogiska insatser för vissa förskolebarn;
förskolekonsulent
se ävenlönekostnad
förskollärare
se ävenutbildning
förskrivarregister
SFS 1997:92Förordning (1997:92) om förskrivarregister
förslagsverksamhet
SFS 1994:1338Förordning (1994:1338) om förslagsverksamhet vid statliga myndigheter
SFS 1981:606Förordning (1981:606) om förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndigheter
första maj
se ävenhelgdag
förstagångshyra
SFS 1973:196Kungörelse (1973:196) om prövning av förstagångshyra i vissa orter
försvarare
se ävenoffentlig försvarare
försvaret
SFS 1940:358Lag (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.
se ävenutgallring
upphävandeförfattning
explosiv vara
Försvarets civilförvaltning
SFS 1992:511Förordning (1992:511) med instruktion för Försvarets civilförvaltning
försvarets fastighetsnämnd
SFS 1979:264Förordning (1979:264) med instruktion för försvarets fastighetsnämnd
SFS 1988:553Förordning (1988:553) med instruktion för försvarets fastighetsnämnd;
Försvarets forskningsanstalt
SFS 1988:1036Förordning (1988:1036) med instruktion för försvarets forskningsanstalt
SFS 1994:646Förordning (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt
SFS 1983:910Förordning (1983:910) med instruktion för försvarets forskningsanstalt
Försvarets förvaltningshögskola
SFS 1992:516Förordning (1992:516) med instruktion för Försvarets förvaltningshögskola
Försvarets materielverk
SFS 1994:644Förordning (1994:644) med instruktion för Försvarets materielverk
SFS 1996:103Förordning (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk
SFS 2007:854Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
försvarets medicinalkår
SFS 1969:409Kungörelse (1969:409) med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår
Försvarets mediecenter
SFS 1992:515Förordning (1992:515) med instruktion för Försvarets mediecenter;
Försvarets personalnämnd
SFS 1988:852Förordning (1988:852) med instruktion för försvarets personalnämnd
SFS 1987:534Förordning (1987:534) med instruktion för försvarets personalnämnd
Försvarets radioanstalt
SFS 2007:937Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt
SFS 2011:1119Förordning (2011:1119) om upphävande av Kungl.Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt
SFS 1994:714Förordning (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
se ävenFörsvarsmakten
försvarets rationaliseringsinstitut
SFS 1988:1120Förordning (1988:1120) med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut;
SFS 1985:257Förordning (1985:257) med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut
försvarets reservstater
SFS 1954:533Kungörelse (1954:533) angående försvarets reservstater
försvarets underrättelsenämnd
SFS 1976:498Förordning (1976:498) med instruktion för försvarets underrättelsenämnd
SFS 1988:552Förordning (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd
försvars- och säkerhetsområde
se ävenupphandling
försvars- och säkerhetsområdet
SFS 2016:1226Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhets(2016:1226) området
Försvarsdepartementet
se ävenmyndighetstjänst
Försvarsexportmyndigheten
SFS 2010:654Förordning (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten
försvarshistorisk museiverksamhet
se ävenstatsbidrag
försvarshistoriska museer Statens
SFS 1992:514Förordning (1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
SFS 2007:1178Förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
Försvarshögskolan
SFS 1988:550Förordning (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan
SFS 1996:1476Förordning (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
SFS 2007:1164Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan
Försvarsmakten
SFS 1983:276Förordning (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten
SFS 2007:258Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
SFS 2007:259Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
SFS 1993:318Förordning (1993:318) om utländska besök vid försvarsmakten
SFS 2001:703Förordning (2001:703) om viss behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
SFS 2007:1266Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten
SFS 2007:260Förordning (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
SFS 2009:4Förordning (2009:4) om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten
SFS 2010:449Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
SFS 1988:548Förordning (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m. m. inom försvarsmakten
SFS 1994:642Förordning (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
SFS 1983:481Förordning (1983:481) om vad som avses med försvarsmakten och krigsman;
SFS 2010:590Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten
SFS 2002:375Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
SFS 1974:615Lag (1974:615) om beteckningen försvarsmakten;
SFS 1996:927/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1996:927) om Försvarsmaktens personal
SFS 2007:261Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet
se ävenutländskt besök
brandfarlig vara
utlandsstyrka
Kustbevakningen
hälso- och sjukvårdspersonal
folkrättslig rådgivare
utlandsstyrka
överskottsmateriel
utlandsstyrka
tjänstetillsättning
IKFN-förordning
försvarsmaktens flygförarnämnd
SFS 1987:98Förordning (1987:98) med instruktion för försvarsmaktens flygförarnämnd
Försvarsmaktens organisationsmyndighet
SFS 1992:1019Förordning (1992:1019) med instruktion för Försvarsmaktens organisationsmyndighet
Försvarsmaktens personal
SFS 2010:651Förordning (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
försvarsobligation
se ävenarvsskatt
arvsskatt
arvsskatt
försvarsprodukter
SFS 2016:1227Tillkännagivande ( 2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Försvarsunderrättelsedomstolen
SFS 2009:966Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol
SFS 2009:968Förordning (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen
försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2000:130Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2000:131Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2009:969Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelsev erksamheten
se ävensignalspaning
signalspaning
försvarsverksamhet
SFS 1970:301Kungl. Maj:t Kungörelse (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet
försvarsväsende
SFS 1942:684Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:684) om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet
se ävenskyddsympning
skyddsympning
försäkran
se ävenstatsobligation
hindersprövning
försäkringsanstalt
SFS 1954:594Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:594) angående vissa uppgifter, som försäkringsanstalter äro skyldiga avgiva till ledning vid försäkringstagares taxering för inkomst
försäkringsavtal
SFS 1927:78Lag (1927:78) angående införande av lagen om försäkringsavtal
SFS 1993:645Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal
SFS 1927:77Lag (1927:77) om försäkringsavtal
försäkringsavtalslag
SFS 2005:104Försäkringsavtalslag (2005:104)
försäkringsersättning
SFS 2005:105Lag (2005:105) om säkerhetsrätt i försäkringsersättning
se ävensjukvård
försäkringsföretag
SFS 1987:1202/r1/ Förordning (1987:1202) om räntereglering för försäkringsföretag;
SFS 1990:1151/r1/ Förordning (1990:1151) om räntereglering för försäkringsföretag;
SFS 1988:1212/r1/ Förordning (1988:1212) om räntereglering för försäkringsföretag;
se ävenårsredovisning
insolvens
insolvens
årsredovisning
försäkringsförmedling
SFS 2005:411Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling
SFS 2005:405Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
försäkringsgivare
se ävenutländsk försäkringsgivare
försäkringsinspektionen
SFS 1989:1077/r1/ Förordning (1989:1077) om bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet;
SFS 1988:94/r1/ Förordning (1988:94) med instruktion för försäkringsinspektionen;
SFS 1981:181Förordning (1981:181) med instruktion för försäkringsinspektionen;
SFS 1982:1178Förordning (1982:1178) om försäkringsbolags, utländska försäkringsföretags och understödsföreningars bidrag för att täcka kostnaderna för försäkringsinspektionens organisation och verksamhet
försäkringskassa
SFS 1998:563Förordning (1998:563) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor
SFS 2002:612Förordning (2002:612) om allmän försäkringskassas deltagande i viss projektverksamhet
SFS 1986:149Förordning (1986:149) om mandattid för ledamöter och suppleanter i vissa förtroendemannaorgan hos allmän försäkringskassa
SFS 2000:806Förordning (2000:806) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor
SFS 1976:940Förordning (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa
SFS 1993:836Förordning (1993:836) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna;
SFS 1998:740Förordning (1998:740) om anställning hos allmän försäkringskassa
SFS 1985:63Förordning (1985:63) om betalningen av omställningskostnader för anställda hos allmän försäkringskassa
se ävensjukförsäkring
personalföreträdare
medbestämmande
personalföreträdare
personalföreträdare
dagersättning
Försäkringskassan
SFS 2009:1174Förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan
SFS 1991:1520Förordning (1991:1520) om upphävande av föreskrifter i fråga om inrättande och tillsättande av vissa tjänster hos allmän försäkringskassa
SFS 2004:1379Förordning (2004:1379) med bemyndigande för Försäkringskassan att meddela föreskrifter om tidpunkt för utbetalning av vissa livräntor
SFS 1980:995Förordning (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter
SFS 1984:1127Förordning (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål
SFS 1998:562Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
SFS 2004:694Förordning (2004:694) om särskild redovisning av allmän försäkringskassas tillgångar och skulder m.m.
SFS 2004:1299Förordning (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan
SFS 1984:1014Förordning (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.
SFS 2007:1235Förordning (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan
SFS 2004:274Lag (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan
SFS 2004:778Lag (2004:778) om allmänt ombud för socialförsäkringen
se ävenbeskattningsdatabas
försäkringsmäklare
SFS 1989:508Lag (1989:508) om försäkringsmäklare
försäkringsrätt
SFS 1978:622Förordning (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m.
försäkringsrättsinstruktion
SFS 1978:633Förordning (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion
försäkringsrörelse
SFS 1959:73Lag (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m.m.
SFS 1959:74Lag (1959:74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m.
SFS 1948:803Kungörelse (1948:803) med förordnande jämlikt 4 § 4 mom. andra stycket lagen den 17 juni 1948 (nr 434) angående införande av nya lagen om försäkringsrörelse
SFS 1985:250Lag (1985:250) med tillfälliga bestämmelser för beskattningen av viss försäkringsrörelse
se ävenutländskt försäkringsföretag
försäkringsrörelseförordning
SFS 2011:257Försäkringsrörelseförordning (2011:257)
försäkringsrörelselag
SFS 1982:728Lag (1982:728) om införande av försäkringsrörelselagen (1982:713)
SFS 2010:2043Försäkringsrörelselag (2010:2043)
SFS 2010:2044Lag (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)
försäkringsskydd
SFS 1993:674Förordning (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor
försäkringsverksamhet
se ävenkrig
Försäkringsöverdomstolen
SFS 1978:28Lag (1978:28) om försäkringsöverdomstolen
SFS 1978:632Förordning (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen
försäljning
SFS 1962:376Förordning (1962:376) om försäljning i exportbutik
SFS 1990:1235Förordning (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning
SFS 1990:1183Lag (1990:1183) om tillfällig försäljning
se ävenfordon
kemikalie
kyrkolägenhet
lösningsmedel
medelsredovisning
gasskyddsmateriel
skjutvapen
teknisk sprit
kontorsinventarie
förverkad egendom
överskottsmateriel
arvsfonden
apotek
premieobligation
Danviks hospital
försäljning inom landet
SFS 1981:666Förordning (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall
försäljningsskatt
SFS 1978:69Lag (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
SFS 1978:86Förordning (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon
SFS 1999:1066Förordning (1999:1066) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 2000
SFS 1998:1579Förordning (1998:1579) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1999
SFS 1996:1137Förordning (1996:1137) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1997
SFS 1997:1142Förordning (1997:1142) om fastställande av omräknade belopp för försäljningskatt på motorfordon för år 1998
försändelse
se ävenpostförsändelse
beslag
försöksverksamhet
SFS 2016:350Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning
se ävenvidgad länsförvaltning Gotlands län
nyanländ invandrare
riksrekryterande spetsutbildning
gymnasial spetsutbildning
fjärrundervisning
frivillig försöksverksamhet
försörjningsberedskap
SFS 1977:741Förordning (1977:741) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
SFS 1976:295Lag (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
se ävennaturgas
naturgas
Försörjningskommissionen
SFS 1989:631Förordning (1989:631) med instruktion för Försörjningskommissionen
SFS 1996:195Förordning (1996:195) med instruktion för Försörjningskommissionen
förteckning
se ävenkonvalescenthem
förtidsinlösen
se ävenstatsobligation
förtidspension
SFS 1984:224Förordning (1984:224) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till förtidspension i vissa fall
se ävenvilande förtidspension
tre fjärdedels förtidspension
förtidspensionär
se ävenboendestöd
boendestöd
boendestöd
förtroendemannamedverkan
SFS 1986:778Förordning (1986:778) om förtroendemannamedverkan i ärenden enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
förtroendemannaorgan
se ävenförsäkringskassa
förtroendenämnd
SFS 1980:12Lag (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
förtroendenämndsverksamhet
SFS 1992:563Lag (1992:563) om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m.
förtroendevald
se ävenpersonuppgift
förtursförklaring
SFS 2009:1058Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol
förundersökning
SFS 1969:590Kungörelse (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål
förundersökningskungörelse
SFS 1947:948Förundersökningskungörelse (1947:948)
förutbildning
SFS 2007:432Förordning (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor
SFS 1992:819Förordning (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor
förvaltarskap
se ävenföräldrabalken
förvaltning
se ävenjordbruksfastighet
förvaltningsbeslut
se ävenrättsprövning
förvaltningsdomstol
SFS 1977:937Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
SFS 1971:289Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS 1971:309Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
se ävenprotokollföring
videokonferens
nämndeman
förvaltningslag
SFS 1986:223Förvaltningslag (1986:223)
SFS 2017:900Förvaltningslag (2017:900)
förvaltningsmyndighet
SFS 1927:73Kungörelse (1927:73) angående skyldighet för förvaltande myndighet att i vissa fall underrätta om meddelat beslut;
se ävensamiska
finska
förvaltningsprocesslag
SFS 1971:291Förvaltningsprocesslag (1971:291)
förvaltningsrätt
SFS 2012:34Förordning (2012:34) om utökade möjligheter till delegering i förvaltningsrätt
förvaltningsrättsinstruktion
SFS 1996:382Förordning (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
förvaltningsuppgift
SFS 1976:1046Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
SFS 1985:349Lag (1985:349) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utrikesdepartementets verksamhetsområde
SFS 1992:318Lag (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
se ävenSveriges Riksidrottsförbund
nationellt utvecklingsbolag
Hjälpmedelsinstitutet
förvaltningsutveckling
SFS 2007:828Förordning (2007:828) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling
förvaring
SFS 1999:976Förordning (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring
se ävenallmän handling
Svenska kyrkan
införselreglerad vara
allmän handling
lösningsmedel
förverkad egendom
SFS 1979:536Förordning (1979:536) om försäljning av förverkad egendom och hittegods m.m.
se ävenhittegods
hittegods
förverkande
SFS 2011:423Lag (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
SFS 1986:1009Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
se ävenalkoholhaltig dryck
brottslig verksamhet
förvärv
se ävenfast egendom
fast egendom
föråldrad författning
se ävenupphävandeförfattning
föräldrabalken
SFS 1988:1321/r1/ Lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m. m.;
SFS 1949:661Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
SFS 1949:381Föräldrabalk (1949:381)
SFS 1949:382Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken
SFS 1967:715Förordning (1967:715) om tillämpning av 21 kap. föräldrabalken
föräldrainflytande
SFS 1995:1249Lag (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång
föräldraledighet
SFS 1985:335Förordning (1985:335) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster
föräldraledighetslag
SFS 1995:584Föräldraledighetslag (1995:584)
föräldrapenning
SFS 1994:1756Förordning (1994:1756) om vissa gränsarbetares rätt till tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
föräldraskapsstöd
SFS 2017:292Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd