Alfabetiskt register från A till Ö.

G

gaffeltruck
SFS 1952:45Kungl. Maj:ts kungörelse (1952:45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar
galoppsport
se äventravsport
galt
SFS 1974:661Kungörelse (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken
galtlukt
se ävenkastrering av grisar
gamla testamentet
SFS 1921:829Kungörelse (1921:829) angående ny översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker
garantiavgift
se ävenkreditgaranti
bostadslån
garantier statliga
SFS 2008:812Lag (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige
SFS 2008:819Förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.
garantiförbindelse
SFS 1965:725Kungörelse (1965:725) om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser
garantiförordning
SFS 1997:1006Garantiförordning (1997:1006)
SFS 1997:1156Riksgäldskontorets föreskrifter (1997:1156) för tillämpningen av garantiförordningen (1997:1006)
garantilånenämnden
se ävencentrala studiehjälpsnämnden
garantital
SFS 1981:1131Förordning (1981:1131) om garantital
SFS 1990:1112/r1/ Förordning (1990:1112) om garantital;
gasskyddsmateriel
SFS 1942:937Kungörelse (1942:937) med föreskrift jämlikt 1 § andra stycket förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
SFS 1939:174Lag (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel;
SFS 1939:175Kungörelse (1939:175) med vissa föreskrifter i anledning av förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
GATT-överenskommelsen
SFS 1980:849Förordning (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
SFS 1986:1282Förordning (1986:1282) om värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
SFS 1988:102Riksrevisionsverkets Föreskrift (1988:102) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
SFS 1990:99Riksrevisionsverkets föreskrift (1990:99) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
SFS 1992:106Riksrevisionsverkets föreskrift (1992:106) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
gatuhållning
se ävenväghållning
gatukostnadsersättning
SFS 1985:352Förordning (1985:352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall
se ävenräntebidrag
gaturenhållning
SFS 1998:814Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
SFS 1998:903Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
SFS 1998:929Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning
gemensam enhet
se ävenförsäkringskassa
försäkringskassa
gemensam utredningsgrupp
se ävenbrottsutredning
generationsväxling
SFS 1997:1287Förordning (1997:1287) om generationsväxling på arbetsmarknaden
generellt statsbidrag
SFS 1996:1061Lag (1996:1061) om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997-1999
SFS 1995:1514Lag (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting
SFS 1995:1517Lag (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting
SFS 1995:1644Förordning (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting
genetisk integritet
SFS 2006:351Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.
SFS 2006:358Förordning (2006:358) om genetisk integriet m.m.
genetisk resurs
SFS 2016:858Förordning (2016:858) om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser
genetiskt modifierad organism
SFS 1994:901Förordning (1994:901) om genetiskt modifierade organismer
gengas
SFS 1945:174Kungl. Maj:ts Kungörelse (1945:174) med vissa bestämmelser till skydd mot skada från gengasdrivet fordon eller redskap;
genteknik
SFS 1991:114Lag (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar
Gentekniknämnden
SFS 2007:1075Förordning (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden
SFS 1994:902Förordning (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden
genusforskning
SFS 1997:61Förordning (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning
geografisk information
SFS 2016:319Lag (2016:319) om skydd för geografisk information
SFS 2016:320Förordning (2016:320) om skydd för geografisk information
geografisk miljöinformation
SFS 2010:1767Lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation
SFS 2010:1770Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation
geologisk lagring
se ävenkoldioxid
geotekniska institut Statens
SFS 2007:1056Förordning (2007:1056) med instruktion för Statens geotekniska institut
SFS 2009:945Förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut
SFS 1988:628Förordning (1988:628) med instruktion för Statens geotekniska institut
SFS 1996:285Förordning (1996:285) med instruktion för Statens geotekniska institut
SFS 1965:693Förordning (1965:693) med instruktion för statens geotekniska institut
giftermålsbalken
SFS 1920:405Giftermålsbalk (1920:405)
SFS 1920:406Lag (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken
giftinformationscentral statens
SFS 1982:442Förordning (1982:442) med instruktion för statens giftinformationscentral
glas
se ävensplitterfritt glas
glasförpackning
se ävenproducentansvar
glasindustri
SFS 1981:659Förordning (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin
glasögon
SFS 2016:35Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga
SFS 2016:36Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga
glesbygdsstöd
SFS 1985:619Förordning (1985:619) om glesbygdsstöd
SFS 1990:643Förordning (1990:643) om glesbygdsstöd
Glesbygdsverket
SFS 1990:1008Förordning (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket
SFS 2007:1154Förordning (2007:1154) med instruktion för Glesbygdsverket
god man
SFS 2005:429Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
SFS 1988:1366Förordning (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare
se ävenfastighetsbildningsförrättning
utmålsförrättning
godmanskap
SFS 1973:1084Lag (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag
gods
se äventransport
viktmärkning
godsbefordran
SFS 1969:12Lag (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
SFS 1969:91Kungörelse (1969:91) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
se ävenjärnvägsföretag
godsbehållare
se äventullförsegling
godstaxa
SFS 1979:433Förordning (1979:433) med godstaxa för Trafikaktiebolaget Stockholm-Södra Lidingön
godstransport
SFS 1994:594Förordning (1994:594) om vissa åtgärder vid kris på marknaden för godstransporter på väg
godtrosförvärv
SFS 1986:796Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
Gotland
SFS 1970:613Kungörelse (1970:613) om statsbidrag i vissa fall till Gotlands kommun
se ävenlinjesjöfart
linjesjöfart
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
SFS 2007:855Förordning (2007:855) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
SFS 1971:1080Förordning (1971:1080) med instruktion för granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
SFS 1988:345Förordning (1988:345) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Granskningsnämnden för radio och TV
SFS 1994:728Förordning (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
SFS 2007:1183Förordning (2007:1183) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
gravationsbevis
SFS 1955:631Kungörelse (1955:631) angående skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg
gravationsbeviskungörelse
SFS 1971:710Gravationsbeviskungörelse (1971:710)
gravfrid
SFS 1995:732Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
gravrätt
SFS 1963:537Lag (1963:537) om gravrätt m.m.
gravsättning
se ävendödsbevis
grekisk skatt
SFS 1988:336Förordning (1988:336) om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige
grossistenergimarknad
SFS 2014:1059Förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden
grossistenergiprodukt
se ävenmarknadsmissbruk
grundavdrag
SFS 1999:265Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar
grundfond
se ävenlandshypoteksinstitution
grundläggande frihet
se ävenmänsklig rättighet
grundskola
SFS 1988:512/r1/ Förordning (1988:512) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1989 och höstterminen 1989;
SFS 2003:306Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
SFS 1986:351Förordning (1986:351) om statsbidrag till särskilda åtgärder i grundskolan
SFS 1983:199Förordning (1983:199) om statsbidrag till Göteborgs högre samskola m.fl. för undervisning på grundskolenivå
se äveninterkommunal ersättning
interkommunal ersättning
nyanländ elev
dansutbildning
läroplan
grundskolan
se ävenjudiska studier
grundskoleförordning
SFS 1994:1194Grundskoleförordning (1994:1194)
grundutbildning
se ävencivilförsvaret
grundvattentäktsundersökning
SFS 1975:424Lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
SFS 1975:425Förordning (1975:425) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
gruppbostad
SFS 1991:1280Förordning (1991:1280) om tillfälligt statsbidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa boendeformer
SFS 1994:748Förordning (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.
grupplivförmån
se äventjänstepensionsförmån
grupplivförsäkring
SFS 1980:535Förordning (1980:535) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
SFS 1988:243Förordning (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
SFS 1988:244Förordning (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program
SFS 1988:245Förordning (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander
SFS 1988:246Förordning (1988:246) om grupplivförsäkring för värnpliktiga m.fl.
SFS 1985:890Förordning (1985:890) om utbetalningen av försäkringsbelopp enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring m.m.
SFS 1976:554Förordning (1976:554) om grupplivförsäkring åt vissa doktorander
SFS 1962:676Statens avtalsnämnds cirkulär (1962:676) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för viss städningspersonal
SFS 1962:677Statens avtalsnämnds cirkulär (1962:677) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare
SFS 1962:698Kungl. Maj:ts Reglemente (1962:698) angående statens grupplivförsäkring
SFS 1965:459Förordning (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.
SFS 1990:1427Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
SFS 2005:106Lag (2005:106) om statliga grupplivförsäkringar
grupprättegång
SFS 2002:599Lag (2002:599) om grupprättegång
se äventingsrätt
grustäkt
se ävenvattenområde
vattenområde
gruva
SFS 1949:658Lag (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m.
gruvförordning
SFS 1974:344Gruvförordning (1974:344)
gruvlag
SFS 1974:342Gruvlag (1974:342)
gräns
SFS 1968:226Förordning (1968:226) om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns
se ävenpasskontroll
passkontroll
passkontroll
vattenområde
gränsarbetare
se ävenföräldrapenning
gränsbro
SFS 1968:450Kungörelse (1968:450) angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.
gränsområde
se ävenren
ren
gränssjukvårdsförordning
SFS 1962:390Gränssjukvårdsförordning (1962:390)
gränstullsamarbete
SFS 1963:2Kungörelse (1963:2) om gränstullsamarbete med Finland
SFS 1959:590Lag (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat
SFS 1959:591Kungörelse (1959:591) om gränstullsamarbete med Norge
SFS 2000:3Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland
SFS 2000:604Förordning (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark
SFS 2002:1054Förordning (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge
gränsälv
SFS 1964:491Kungörelse (1964:491) angående tillämpning av vissa nya bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
SFS 1971:851Lag (1971:851) om rätt för Konungen att meddela viss föreskrift rörande fisket inom Torne älvs fiskeområde
SFS 1971:852Lag (1971:852) med anledning av tilläggsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland till överenskommelsen den 17 februari 1949 om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
SFS 1971:1018Kungörelse (1971:1018) om tillämpning av stadgan för fisket inom Torne älvs fiskeområde
SFS 1949:183Lag (1949:183) om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
SFS 1949:464Kungörelse (1949:464) angående tillämpning av vissa bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
gränsälvskommission
se ävenfinsk-svenska gränsälvskommissionen
gränsälvsöverenskommelse
SFS 1971:850Lag (1971:850) med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland
SFS 1971:1019Kungörelse (1971:1019) om tillämpning av stadgan om prövnings- och anmälningsskyldighet för verksamhet som avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland
SFS 2010:897Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland
SFS 2010:1098Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland
gränsöverskridande fusioner
SFS 2008:9Lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
gränsövervakning
SFS 1979:1088Lag (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.
SFS 1979:1091Förordning (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.
grönare stad
SFS 2017:1337Förordning (2017:1337) om bidrag för grönare städer
gudstjänst
SFS 1872:55 s.2Förordning (1872:55 s.2) angående ändring i gällande stadganden rörande gudstjänst vid häradsting
SFS 1975:1190Lag (1975:1190) om andra allmänna gudstjänster än högmässa
guld
SFS 1974:283Lag (1974:283) om handel med arbeten av guld, silver eller platina;
SFS 1974:284Förordning (1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina
se ävenkontrollstämpel
guldfranc
se ävendragningsrätt
gymnasial lärlingsanställning
SFS 2014:421Lag (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning
gymnasial lärlingsutbildning
SFS 2011:947Förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram
SFS 1984:622Förordning (1984:622) om gymnasial lärlingsutbildning
se ävenkostnadsersättning
gymnasial spetsutbildning
SFS 2008:793Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
gymnasieelevs hemkommun
se ävenskatteväxling
gymnasieförordning
SFS 2010:2039Gymnasieförordning (2010:2039)
SFS 1987:743Gymnasieförordningen (1987:743)
gymnasieskola
SFS 1986:912Förordning (1986:912) med särskilda föreskrifter om timunderlag första kalenderhalvåret 1987 för viss utbildning i gymnasieskolan
SFS 1987:708Förordning (1987:708) om statsbidrag till anskaffning av utrustning i gymnasieskolan
SFS 1984:624Förordning (1984:624) om intagning till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan
SFS 1986:353Förordning (1986:353) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan;
SFS 1986:354Förordning (1986:354) om statsbidrag till särskilda åtgärder i gymnasieskolan
SFS 1986:642Förordning (1986:642) om ökade möjligheter för kommuner att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i gymnasieskolan;
SFS 1982:39Förordning (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan
SFS 1982:897Förordning (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i gymnasieskolan
SFS 1982:490Förordning (1982:490) om extra undervisning i svenska för vissa elever i gymnasieskolan
SFS 1983:46Förordning (1983:46) om kurser för invandrarungdom i gymnasieskolan
SFS 1983:505Förordning (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor
SFS 1984:41Förordning (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal
SFS 1984:43Förordning (1984:43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan
SFS 1984:571Förordning (1984:571) om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan
SFS 1984:618Förordning (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m.
SFS 2010:2040Förordning (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
SFS 1992:233Förordning (1992:233) om vissa specialkurser i gymnasieskolan;
SFS 1992:396Förordning (1992:396) med vissa bestämmelser för linjer och specialkurser i gymnasieskolan
SFS 2000:690Förordning (2000:690) om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan
SFS 1984:628Förordning (1984:628) om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av utrustning i gymnasieskolan
SFS 1984:632Förordning (1984:632) om extra statsbidrag till försöksverksamhet och utvecklingsarbete i gymnasieskolan
SFS 1984:633Förordning (1984:633) om resurser för stödinsatser i svenska på vissa yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan
SFS 1985:586Förordning (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag
SFS 1989:372Förordning (1989:372) om intagning i gymnasieskolan av sökande bos atta i annat nordiskt land;
se ävenpåbyggnadsutbildning
betyg
riksinternatskola
fristående skola
funktionshindrad elev
distansundervisning
lärlingsutbildning
grundskola
teknikprogram
länsskolnämnd
länsskolnämnd
distansundervisning
interkommunal ersättning
interkommunal ersättning
gymnasieskolan
se ävendistansundervisning
gymnasiesärskola
SFS 1994:741Förordning (1994:741) om gymnasiesärskolan
gåva
SFS 1936:83Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
se ävenskattebefrielse
riksdagsledamot
gåvoförsändelse
se ävenspritdryck
gåvomedel
se ävendonationsmedel
gäld
SFS 1855:82 s.1Förordning (1855:82 s.1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.
gäststuderande
se ävenhögskoleutbildning
gödselmedel
SFS 2002:829Förordning (2002:829) om skatt på gödselmedel
SFS 1995:110Förordning (1995:110) om uppbörd av avgift på gödselmedel
Göta kanal
se ävenkanal
Göteborgs högre samskola
se ävengrundskola
Göteborgs tingsrätt
se ävendelegering av arbetsuppgift