Alfabetiskt register från A till Ö.

O

obduktion
SFS 1995:832Lag (1995:832) om obduktion m.m.
se ävenrättsmedicinsk obduktion
obduktionslag
SFS 1975:191Obduktionslag (1975:191)
obeskattad reserv
SFS 1990:655Lag (1990:655) om återföring av obeskattade reserver
obeskattad vara
SFS 1961:128Förordning (1961:128) om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund
SFS 1957:123Kungörelse (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods
obligation
SFS 1932:212Lag (1932:212) om betalning på grund av vissa obligationer;
se ävenarvsskatt
obligationer
SFS 2004:332Förordning (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer
obligationslån
SFS 1971:37Kungörelse (1971:37) om garanti för obligationslån
SFS 1973:699Kungörelse (1973:699) om garanti för obligationslån
SFS 1965:533Kungörelse (1965:533) om garanti för vissa obligationslån
SFS 1971:725Kungörelse (1971:725) om garanti för obligationslån
SFS 1974:658Kungörelse (1974:658) om garanti för obligationslån
SFS 1963:4Kungörelse (1963:4) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 1/2 % obligationslån av den 10 mars 1961 med flera lån
SFS 1967:585Kungörelse (1967:585) om garanti för obligationslån
SFS 1970:13Kungörelse (1970:13) om garanti för obligationslån
SFS 1975:828Förordning (1975:828) om garanti för obligationslån
SFS 1961:62Kungörelse (1961:62) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 % obligationslån av den 5 oktober 1959 med flera lån
SFS 1976:720Förordning (1976:720) om garanti för obligationslån
SFS 1964:56Kungörelse (1964:56) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 4,3 % obligationslån av den 12 januari 1963 med flera lån
SFS 1970:406Kungörelse (1970:406) om garanti för obligationslån
SFS 1972:468Kungörelse (1972:468) om garanti för obligationslån
observation
se ävenmilitär övning
offentlig anställning
SFS 1976:600Lag (1976:600) om offentlig anställning
SFS 1994:260Lag (1994:260) om offentlig anställning
offentlig arbetsgivare
se äveninskolningsplats
skyddat arbete
inskolningsplats
offentlig funktionär
se ävenrättegångskostnad
rättegångskostnad
offentlig föreställning
SFS 1913:380Kungörelse (1913:380) om rätt för den som är bosatt i utlandet att giva eller medverka i offentlig föreställning m.m. i Sverige
offentlig förevisning
SFS 1959:486Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:486) om offentlig förevisning av djur
offentlig försvarare
SFS 1997:406Förordning (1997:406) om offentlig försvarare m.m.
offentlig förvaltningsuppgift
SFS 1986:1142Lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter
offentlig kontroll
se ävenlivsmedel
offentlig plats
SFS 1957:259Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.
offentlig sektor
SFS 1990:564/r1/ Förordning (1990:564) om statsbidrag till en särskild studiekampanj om den offentliga sektorn;
offentlig upphandling
SFS 1992:1528Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
SFS 1998:77Förordning (1998:77) om annonser vid offentlig upphandling
SFS 1994:1322Förordning (1994:1322) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
SFS 2011:1038Tillkännagivande (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling
SFS 1994:615Lag (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling
SFS 2000:63Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
SFS 2016:1145Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
SFS 2007:1108Tillkännagivande (2007:1108) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
SFS 1993:1492Förordning (1993:1492) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
SFS 2011:1039Tillkännagivande (2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling
SFS 1996:581Förordning (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
SFS 2007:1091Lag (2007:1091) om offentlig upphandling
offentlig uppmaning
se ävenallvarlig brottslighet
offentliga förvaltningen
SFS 2010:566Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
offentliga sammanträden
se ävensäkerhetskontroll
offentliga utredningar statens
SFS 1970:653Departementsprotokoll (1970:653) angående tillhandahållande av publikationer i serien Statens offentliga utredningar (bilagan ändrad)
SFS 1969:464Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:464) om publikationer som skall ingå i serien Statens offentliga utredningar
offentliggörande
se ävenstatistik
offentlighets- och sekretessförordning
SFS 2009:641Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
offentlighets- och sekretesslag
SFS 2009:400Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
offentligt biträde
SFS 1996:1620Lag (1996:1620) om offentligt biträde
SFS 1997:405Förordning (1997:405) om offentligt biträde
officersförordning
SFS 2007:1268Officersförordning (2007:1268)
SFS 1994:882Officersförordning (1994:882)
officiell
se ävenveterinär
officiell beteckning
se ävenvapen
beteckning
officiell statistik
SFS 2001:100Förordning (2001:100) om den officiella statistiken
SFS 1992:889Lag (1992:889) om den officiella statistiken
SFS 1992:1668Förordning (1992:1668) om den officiella statistiken
SFS 2001:99Lag (2001:99) om den officiella statistiken
se ävenpersonregister
personregister
ofödd
SFS 1930:106Lag (1930:106) om vissa rätthandlingar till förmån för ofödda
ogift samboende
se ävenbostad
ogulden skatt
SFS 1965:40Kungörelse (1965:40) om uttagande i vissa fall av ogulden skatt på utdelning från företag i Amerikas Förenta Stater
okänd borgenär
SFS 1981:131Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
SFS 1996:911Förordning (1996:911) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
olja
SFS 1958:175Kommerskollegii Meddelande (1958:175) angående anvisningar om inrättande av upplag av eldfarlig olja
SFS 1981:717Förordning (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol
SFS 1974:804Kungörelse (1974:804) om viss uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
SFS 1975:1083Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
se ävenberedskapslagring
prospektering
beredskapslagring
beredskapslagring
beredskapslagring
olje- och gasverksamhet
se ävenolycka
olycka
oljeavfall
SFS 1983:140Förordning (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg
oljebränsle
se ävenkraftverk
oljekrisförordning
SFS 1975:198Oljekrisförordning (1975:198)
oljekrislag
SFS 1975:197Oljekrislag (1975:197)
Oljekrisnämnden
SFS 1978:600Förordning (1978:600) med instruktion för oljekrisnämnden
SFS 1988:519Förordning (1988:519) med instruktion för Oljekrisnämnden
SFS 2007:1152Förordning (2007:1152) med instruktion för Oljekrisnämnden
oljelager Statens
SFS 1996:226Förordning (1996:226) med instruktion för Statens oljelager
SFS 1994:1007Förordning (1994:1007) med instruktion för Statens oljelager
oljelagringsanläggning
SFS 1958:575Lag (1958:575) om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m.
oljeprodukt
SFS 1993:187Förordning (1993:187) om märkning av vissa oljeprodukter m.m.
SFS 1987:2Förordning (1987:2) om högstpris på vissa oljeprodukter
SFS 1990:1087Lag (1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter
SFS 1973:1216Lag (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol
se ävendieseloljeskatt
råolja
Oljeprospektering aktiebolag
SFS 1969:739Lag (1969:739) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m.m.
oljeskada
SFS 1975:150Förordning (1975:150) med verkställighetsföreskrifter till lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss
SFS 2013:540Förordning (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss
SFS 1973:1198Lag (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss
oljeskadefond
SFS 2005:253Lag (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna
oljeuppvärmningssystem
SFS 2005:1247Lag (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
SFS 2005:1256Förordning (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
olovligt byggande
SFS 1976:666Lag (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
olycka
SFS 2015:305Förordning (2015:305) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen
SFS 2015:280Lag (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen
SFS 2003:477Förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor
SFS 2003:789Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
SFS 1990:712Lag (1990:712) om undersökning av olyckor
SFS 1990:717Förordning (1990:717) om undersökning av olyckor
SFS 2003:778Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
olycksfall i arbete
SFS 1955:470Förordning (1955:470) angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.
SFS 1938:216Förordning (1938:216) om livräntetillägg av statsmedel åt vissa livräntetagare enligt lagen den 5 juli 1901 angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete
SFS 1943:182/r1/ Lag (1943:182) med särskilda bestämmelser om försäkring för olycksfall i arbete av vissa tjänstepliktiga m.m.;
SFS 1955:469/r1/ Lag (1955:469) angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m.m.;
SFS 1955:651/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:651) med föreskrifter jämlikt 12 § första stycket lagen den 17 juni 1955 (nr 469) angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m.m;
SFS 1950:295Förordning (1950:295) om tillägg av statsmedel å vissa ersättningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m.m.
SFS 1955:698/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:698) angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.;
olycksfallsersättning
SFS 1953:255/r1/ Kungl. Maj:ts förordning (1953:255) angående höjning av vissa olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar åt tvångsarbetare och fångar m.fl.
olycksfallsförsäkring
se ävenfiskare
fiskare
ombildning
se ävenlandshypoteksinstitution
ombudsmannen mot etnisk diskriminering
SFS 1986:446Förordning (1986:446) med instruktion för ombudsmannen mot etnisk diskriminering
ombyggnad
SFS 1986:1398Förordning (1986:1398) om bidrag till bostadskostnader efter ombyggnad
se ävennybyggnad
bostadshus
sjukhem
nybyggnad
investeringsbidrag
bostad
nybyggnad
ombyggnadsbidrag
se ävenbostad för äldre
omföring
SFS 1994:752Förordning (1994:752) om omföring av vissa allmänna avgifter
omgivningsbuller
SFS 2004:675Förordning (2004:675) om omgivningsbuller
omhändertagande
se ävenberusad person
djur
berusad person
omplaceringsförordning
SFS 1984:110Omplaceringsförordning (1984:110)
omregistrering
se ävenbostadsförening
områdesskydd
se ävenmiljöbalken
omskärelse
SFS 2001:499Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar
omstruktureringsstöd
se ävensockerproducent
omställningsbidrag
se ävenmjölkproducent
omsättningsskatt
SFS 1956:85/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1956:85) angående överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om befrielse från omsättningsskatt vid utbetalning av royalty i vissa fall;
omyndig
SFS 1974:1048Kungörelse (1974:1048) om placering av omyndigs medel m.m.
SFS 1921:159Lag (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset
SFS 1924:322Lag (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar
omyndighetsförklaring
se ävenläkarintyg
ordenskungörelse
SFS 1974:768Ordenskungörelse (1974:768)
ordinarie domare
SFS 2010:1390Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare
ordningsbot
SFS 1999:178Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
SFS 1991:2047Riksåklagarens beslut (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott
SFS 1990:250Riksåklagarens beslut (1990:250) om ordningsbot för vissa brott;
SFS 1981:716Riksåklagarens beslut (1981:716) om ordningsbot för vissa brott
se ävenregister
ordningsbotskungörelse
SFS 1968:199Ordningsbotskungörelse (1968:199)
ordningsföreskrift
se ävenkommun
ordningslag
SFS 1993:1631Förordning (1993:1631) om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)
SFS 1993:1617Ordningslag (1993:1617)
SFS 1993:1632Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)
ordningsmakten
SFS 1948:195Förordning (1948:195) om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten
SFS 1932:242Lag (1932:242) om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m.m. för ordningsmaktens behov
SFS 1948:196Kungörelse (1948:196) med bestämmelser angående tillämpningen av förordningen om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten
ordningsstadga
SFS 1992:207Förordning (1992:207) om avgifter för vissa ärenden enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617)
SFS 1956:617Allmän ordningsstadga (1956:617)
ordningsvakt
SFS 1980:578Lag (1980:578) om ordningsvakter
ordningsvaktsförordning
SFS 1980:589Ordningsvaktsförordning (1980:589)
organ
SFS 2017:932Förordning (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter
organisation inom det sociala området
SFS 1998:1814Förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
SFS 1976:1111Förordning (1976:1111) med tillkännagivande att Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling antagit deklaration om internationella investeringar och multinationella företag
Organisationen för europeisk rymdforskning
SFS 1966:552Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:552) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Organisationen för europeisk rymdforskning (ESRO) rörande tillämpningen av artikel 20 i protokollet om privilegier och immuniteter för organisationen
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
se ävenOSSE
organisationsnummer
SFS 1992:699Förordning (1992:699) om avgift för bevis om organisationsnummer
organiserad brottslighet
se ävenuppgiftsskyldighet
uppgiftsskyldighet
ortnamnsarkiv
se ävendialekt- och ortnamnsarkiv
ortsavdragsreform
se ävenskatteersättning
ortsombud
se ävenbosättningslån
OSSE
SFS 1995:336Förordning (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
ost
se ävenägg
ostkusten
se ävenyrkesfiske
outhyrd lägenhet
SFS 1985:463Förordning (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter
ozonnedbrytande ämnen
SFS 2016:1129Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen
se ävenfluorerade växthusgaser