Alfabetiskt register från A till Ö.

S

sabbat
se ävenhelgdag
sakrevision statens
se ävenriksrevisionsverket
sakskadeersättning
SFS 1998:1379Förordning (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.
salmonella
SFS 1983:738Lag (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
SFS 1984:306Förordning (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur
salut
SFS 1996:931Förordning (1996:931) om salut
saluvagnsskatt
SFS 1976:339Lag (1976:339) om saluvagnsskatt
SFS 1976:767Förordning (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
SFS 1989:272Förordning (1989:272) med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
SFS 1999:975Förordning (1999:975) med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
sambo
SFS 1987:232Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem
SFS 1987:789Lag (1987:789) om ikraftträdande av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
se ävenhomosexuell sambo
samboende
se ävenbostad
sambolag
SFS 2003:376Sambolag (2003:376)
sambruksförening
SFS 1975:417Lag (1975:417) om sambruksföreningar
sameskola
SFS 1989:640/r1/ Förordning (1989:640) om lärarresurser i sameskolan;
sameskolförordning
SFS 1995:205Sameskolförordning (1995:205)
SFS 1967:216Sameskolförordning (1967:216)
Sameskolstyrelsen
SFS 2011:131Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen
Sameting
SFS 1993:327Förordning (1993:327) med instruktion för Sametinget
sametinget
SFS 2007:1239Förordning (2007:1239) med instruktion för Sametinget
SFS 2009:1395Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget
SFS 2008:1280Förordning (2008:1280) om val till Sametinget
sametingslag
SFS 1992:1433Sametingslag (1992:1433)
samfälld betesmark
SFS 1922:133Lag (1922:133) om förbud mot utsläppande av bagge å samfälld betesmark
SFS 1918:399Lag (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark
samfälld mark
se äveninteckningsansvar
samfällighet
SFS 1973:1150Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
SFS 1973:1152Lag (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
se ävenanläggningslag
samfällighetsbildning
se ävendomkapitel
samfällighetsföreningsregister
SFS 1973:1166Kungörelse (1973:1166) om förande av samfällighets föreningsregister
SFS 1993:1270Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Samhallgruppen
se äventystnadsplikt
samhällsbyggande
se ävenmiljö
samhällsforskning
se ävenKollegiet för samhällsforskning
samhällsorientering
se ävennyanländ invandrare
nyanländ invandrare
samhällsskydd
SFS 2008:1002Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
samhällsstöd
se ävenarbetskonflikt
samhällstjänst
SFS 1989:929Förordning (1989:929) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av den som utför samhällstjänst
SFS 1989:928Lag (1989:928) om samhällstjänst
samhällsviktig anläggning
SFS 1990:217Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
SFS 1990:1334Förordning (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
samhällsvård
se ävenutlänning
övergrepp
samiska
SFS 1999:1175Lag (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar
se ävenfinska
statsbidrag
samlevande
se ävenmedling
samlingslokal
SFS 1987:315Förordning (1987:315) om stöd till allmänna samlingslokaler
SFS 1989:288Förordning (1989:288) om stöd till allmänna samlingslokaler
SFS 1973:400Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler
SFS 1996:1593Förordning (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler
samlingstält
SFS 1993:1633Förordning (1993:1633) om besiktning av samlingstält
sammankomst
SFS 1956:618Lag (1956:618) om allmänna sammankomster
sammanläggningsdelegerad
SFS 1997:222Lag (1997:222) om sammanläggningsdelegerade för Västra Götalands läns landsting
sammanläggningsdelegerade
SFS 1996:945Lag (1996:945) om sammanläggningsdelegerade för Skåne läns landsting
sammanträde
se ävennärvarorätt
samordning
se ävenpensionsrätt
samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor
SFS 1985:686Förordning (1985:686) med instruktion för samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor
SFS 1988:524Förordning (1988:524) med instruktion för samrådsnämnden för kärna vfallsfrågor;
samtjänst
se ävenmedborgarkontor
medborgarkontor
samverkansgrupp
SFS 1996:1579Förordning (1996:1579) om en grupp för samverkan mellan vissa forskningsfinansierande myndigheter
se ävenKiruna rymd- och miljöcampus
samverkansorgan
SFS 2002:34Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen
samäganderätt
SFS 1904:48 s.1Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt
sandtäkt
se ävenvattenområde
vattenområde
Sandö U-centrum
SFS 1987:601Förordning (1987:601) med instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum)
SFS 1988:533Förordning (1988:533) med instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum);
saneringsförsäkring
se ävenmiljöskadeförsäkring
sanitär kontroll
SFS 1960:554Kungörelse (1960:554) angående Färöarnas anslutning till en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelse den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;
SFS 1955:105Kungörelse (1955:105) om tillämpning av en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;
SFS 1959:464/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:464) angående Finlands anslutning till en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;
sanktion
SFS 2000:898Tillkännagivande (2000:898) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1995:107Tillkännagivande (1995:107) om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1995:274Tillkännagivande (1995:274) om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1996:16Tillkännagivande (1996:16) om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1994:1307Förordning (1994:1307) om vissa sanktioner avseende områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll
SFS 1977:1127Förordning (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika
SFS 2003:575Tillkännagivande (2003:575) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 2004:1360Tillkännagivande (2004:1360) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1994:69Lag (1994:69) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Libyen
SFS 1994:417Förordning (1994:417) om tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1998:778Tillkännagivande (1998:778) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1999:233Tillkännagivande (1999:233) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 2000:688Tillkännagivande (2000:688) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1995:1161Tillkännagivande (1995:1161) om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1996:240Tillkännagivande (1996:240) om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1987:474Lag (1987:474) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationellas anktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika och Namibia;
SFS 1993:1107Förordning (1993:1107) om vissa sanktioner mot Haiti
SFS 1994:1666Förordning (1994:1666) om vissa sanktioner mot Irak
SFS 1993:1061Förordning (1993:1061) om vissa sanktioner avseende Angola
SFS 2003:6Förordning (2003:6) om upphävande av vissa förordningar om sanktioner avseende Angola
SFS 2007:704Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran
SFS 2000:207Tillkännagivande (2000:207) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1990:884Förordning (1990:884) om tillämpning i fråga om Irak och Kuwait av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1999:795Tillkännagivande (1999:795) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1996:95Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1999:713Tillkännagivande (1999:713) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 2001:576Tillkännagivande (2001:576) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1990:79Förordning (1990:79) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;
SFS 1992:187Förordning (1992:187) om vissa sanktioner mot Libyen
SFS 2000:82Tillkännagivande (2000:82) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 2000:554Tillkännagivande (2000:554) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 2001:126Tillkännagivande (2001:126) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 2003:70Tillkännagivande (2003:70) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1993:954Förordning (1993:954) om tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1994:1667Förordning (1994:1667) om vissa sanktioner mot Libyen
SFS 1995:1037Tillkännagivande (1995:1037) om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1994:1670Förordning (1994:1670) om vissa santioner mot områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll
SFS 1993:955Förordning (1993:955) om vissa sanktioner mot Haiti;
SFS 1993:1060Förordning (1993:1060) om tillämpning i fråga om Angola av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1993:665Förordning (1993:665) om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1994:418Förordning (1994:418) om vissa sanktioner mot Haiti
SFS 1994:1308Förordning (1994:1308) om tillämpning i fråga om områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 2003:492Förordning (2003:492) om upphävande av vissa förordningar om sanktioner mot Irak
SFS 2004:272Tillkännagivande (2004:272) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1998:13Tillkännagivande (1998:13) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1991:106Förordning (1991:106) om tillämpning i fråga om Irak av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1992:186Förordning (1992:186) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1999:256Tillkännagivande (1999:256) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1999:585Tillkännagivande (1999:585) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1990:77Lag (1990:77) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika;
SFS 1992:470Förordning (1992:470) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
SFS 1992:471Förordning (1992:471) om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 2000:753Tillkännagivande (2000:753) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1998:1240Tillkännagivande (1998:1240) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 2001:1271Tillkännagivande (2001:1271) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1994:1669Förordning (1994:1669) om vissa sanktioner avseende Angola
SFS 1985:792Förordning (1985:792) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;
SFS 1990:885Förordning (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak
SFS 2002:839Tillkännagivande (2002:839) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1987:476Förordning (1987:476) om tillämpning i fråga om Sydafrika och Namibia av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;
SFS 1971:176Lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1996:1514Tillkännagivande (1996:1514) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
SFS 1997:3Tillkännagivande (1997:3) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
se ävenupphävandeförfattning
sanktioner
SFS 2014:1448Förordning (2014:1448) om vissa sanktioner mot Ryssland
SFS 2002:682Tillkännagivande (2002:682) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
sanktionsavgift
SFS 2016:1232Förordning (2016:1232) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering
SFS 2016:1231Lag (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering
SAREC
SFS 1988:532Förordning (1988:532) med instruktion för styrelsen för u-landsforskning (SAREC)
se ävenstyrelsen för u-landsforskning
SBAB
SFS 1993:338Förordning (1993:338) med bemyndigande för Statens Bostads- finansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i ärenden om bostads- lån m.m.
SFS 1994:1999Förordning (1994:1999) med bemyndigande för SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag och Venantius Aktiebolag att besluta i ärenden om bostadslån m.m.
SFS 1993:336Lag (1993:336) om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om förvaltningen av statligt reglerade lån för bostadsändamål, m.m.
Schengens informationssystem
SFS 2000:836Förordning (2000:836) om Schengens informationssystem
SFS 2000:344Lag (2000:344) om Schengens informationssystem
Schweiz
se ävenadvokat
screening
se ävenavgiftsfrihet
avgiftsfrihet
sedel
SFS 2006:30Riksbankens föreskrifter (2006:30) om sedlar på ett tusen kronor
SFS 1962:564Kungörelse (1962:564) om utgivande av riksbankssedlar å fem kronor med vissa förändringar i papperets utseende
SFS 1940:143Lag (1940:143) angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ
SFS 1976:758Förordning (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor
SFS 1996:66Riksbankens föreskrifter (1996:66) om sedlar på femtio kronor
SFS 1965:68Kungörelse (1965:68) om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor
SFS 2006:31Riksbankens föreskrifter (2006:31) om sedlar på femtio kronor
SFS 2014:85Riksbankens föreskrifter (2014:85) om nya sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor
SFS 2001:713Riksbankens föreskrifter (2001:713) om sedlar på etthundra kronor
SFS 2001:714Riksbankens föreskrifter (2001:714) om sedlar på femhundra kronor
SFS 1968:128Kungörelse (1968:128) om nya sedlar på tio kronor
SFS 1988:1515Lag (1988:1515) om äldre sedlar på tiotusen kronor
SFS 1965:510Kungörelse (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor
SFS 1989:716Riksbankens föreskrifter (1989:716) om utgivande av sedlar på femhundra kronor;
SFS 1997:671Riksbankens föreskrifter (1997:671) om sedlar på tjugo kronor
SFS 1991:1499Riksbankens föreskrifter om sedlar på tjugo kronor (1991:1499)
SFS 1989:818/r1/ Riksbankens föreskrifter (1989:818) om utgivande av sedlar på ett tusen kronor;
SFS 1966:2Kungörelse (1966:2) om nya sedlar på fem kronor
SFS 1971:744Kungörelse (1971:744) om sedlar på ettusen kronor med viss ändring i papperets utseende
SFS 1996:168Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar
SFS 2004:864Lag (2004:864) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
SFS 1982:1161Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar
sedlar
se ävenbetalningsmedel
segregation
SFS 2017:848Förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation
SFS 2017:1085Förordning (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation
Sekreterariatet för utvärdering av universitet och högskolor
SFS 1992:814Förordning (1992:814) med instruktion för Sekretariatet för utvärdering av universitet och högskolor;
sekretessbelagd uppgift
SFS 2003:1152Förordning (2003:1152) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet
SFS 2010:649Förordning (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet
sekretesslag
SFS 1980:100Sekretesslag (1980:100)
semester
se ävenförlängd semester
semesterförmån
SFS 1979:919Förordning (1979:919) om bestämmandet av semesterförmåner m.m. vid byte av anställning
semesterlag
SFS 1990:631Lag (1990:631) om avvikelser från vissa bestämmelser i semesterlagen (1977:480)
SFS 1977:480Semesterlag (1977:480)
semesterlönekostnad
SFS 1993:18Förordning (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
senator Emil Possehls stipendiefond
SFS 1954:23Brev (1954:23) till kommerskollegium angående fastställande av nytt reglemente för senator Emil Possehls stipendiefond
servicecenter
SFS 2012:208Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter
serviceskyldighet
SFS 1980:900Förordning (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.
servicetjänst
SFS 2006:492Lag (2006:492) om kommnal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre
servitut
SFS 1959:517Lag (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut
SFS 1959:518Kungörelse (1959:518) rörande tillämpning av lagarna den 6 december 1946 (nr 741) och den 4 december 1959 (nr 517) om förlängning av tiden för vissa servitut
SFS 1946:741Lag (1946:741) om förlängning av tiden för vissa servitut
se ävennyttjanderätt
inteckning
sexuell läggning
se ävendiskriminering
HomO
HomO
sexuell tjänst
SFS 1998:408Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster
Sida
SFS 1988:531Förordning (1988:531) med instruktion för Styrelsen för internationell utveckling (SIDA);
SFS 2007:1371Förordning (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
SFS 1995:869Förordning (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
SFS 2010:1080Förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Sierra Leone
se ävenSpecialdomstol
signalbok
se ävensjöfart
signalspaning
SFS 2008:923Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
SFS 2008:717Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
signalspaningsnämnden
SFS 2008:924Förordning (2008:924) med instruktion för Signalspaningsnämnden
silver
se ävenguld
guld
kontrollstämpel
Siwertsons donation
SFS 1829:49 s. 279Resolution (1829:49 s.279) angående stadfästelse å en, av prosten Siwertsons avlidna syster gjord, donation till stipendiefond vid Kungälvs skola
sjukdom
SFS 1972:189Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:189) om kostnadsfria förbrukningsartiklar vid sjukdom;
SFS 1986:259Förordning (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket
se ävenledighet
sjukdomsanmälan
SFS 1998:58Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar
SFS 1997:982Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar
sjukersättning
se ävenåterbetalning
sjukförsäkring
SFS 1962:401Lag (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen
sjukförsäkringsavgift
SFS 1992:1745Lag (1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift
SFS 2004:1237Lag (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift
sjukförsäkringsersättning
SFS 1982:842Förordning (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän
SFS 1994:2053Förordning (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten
sjukförsäkringsregister
SFS 1993:747Lag (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna;
se ävenförsäkringskassa
sjukgymnastik
SFS 1993:1664Förordning (1993:1664) om ersättning för sjukgymnastik
SFS 1994:1120Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
sjukgymnastikersättning
SFS 1993:1652Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
sjukhem
SFS 1964:411/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:411) om statslån till sjukhem;
SFS 1991:1277Förordning (1991:1277) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar
SFS 1990:1402Lag (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar
SFS 1991:1281Förordning (1991:1281) om tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m. m.
se ävengruppbostad
sjukhus
se ävenberusningsmedel
sjukhusvård
SFS 1979:849Förordning (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.
sjuklön
SFS 2004:14Förordning (2004:14) om ersättning för kostnader för sjuklön
SFS 1996:1091Förordning (1996:1091) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjukön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
SFS 1991:1047Lag (1991:1047) om sjuklön
SFS 2010:425Förordning (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön
SFS 1991:1395Förordning (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
SFS 1991:1396Förordning (1991:1396) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 12 § lagen (1991:1047) om sjuklön
SFS 1998:68Förordning (1998:68) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
sjukpenning
SFS 1987:361Förordning (1987:361) om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.
SFS 1973:1125Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:1125) om skatteavdrag från sjukpenning m.m
SFS 2011:1526Förordning (2011:1526) om tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg
SFS 1990:327/r1/ Lag (1990:327) om skatteavdrag från sjukpenning m. m.;
sjukpenningförsäkring
SFS 1954:774/r1/ Lag (1954:774) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa;
SFS 1955:197/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:197) angående utbetalning av statsbidrag jämlikt lagen den 17 december 1954 (nr 774) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa;
SFS 1970:144Lag (1970:144) om fortsatt försäkring enligt lagen (1954:744) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa
sjukpenninggrundande inkomst
SFS 2000:1418Förordning (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
sjukpenningklassplacering
se ävenallmän försäkring
sjukpenningärende
se ävenläkarintyg
sjukresa
SFS 1987:82Förordning (1987:82) om ersättning vid sjukresa
se ävenresekostnadsersättning
sjukreseförordning
SFS 1962:385/r1/ Kungl. Maj:ts Sjukreseförordning (1962:385);
sjuksköterska
SFS 1957:656Reglemente (1957:656) för sjuksköterskor;
sjuksköterskeutbildning
SFS 1977:396Förordning (1977:396) om enskild sjuksköterskeutbildning;
sjuktransport
SFS 2004:1225Lag (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter
sjukvård
SFS 1989:102Förordning (1989:102) om tillämpning av en överenskommelse den 14 februari 1989 mellan Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande
SFS 1984:1013Förordning (1984:1013) om sjukvård m. m. i statligt reglerade anställningar
SFS 1988:248/r1/ Förordning (1988:248) om tillämpning av den europeiska överenskommelsen den 17 oktober 1980 om tillhandahållande av sjukvård åt personer under tillfällig vistelse i förhållande till Tyska Demokratiska Republiken;
SFS 1984:908Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.
SFS 1993:1048Förordning (1993:1048) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om sjukvård åt tillfälliga besökande
SFS 1998:185Förordning (1998:185) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om sjukvård åt tillfälliga besökande
SFS 1998:186Förordning (1998:186) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om sjukvård åt tillfälliga besökande
se ävenallmän försäkring
sjukvårdsbeteckning
SFS 1953:771Lag (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.
sjukvårdsenhet
se ävencivilförsvarspliktig
sjukvårdsförmån
SFS 1989:142/r1/ Förordning (1989:142) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om sjukvårdsförmåner;
SFS 1987:1325/r1/ Förordning (1987:1325) om tillämpning av en överenskommelse om sjukvårdsförmåner den 24 mars 1987 mellan Sverige och Algeriet;
SFS 1983:139Förordning (1983:139) om tillämpning av en överenskommelse den 8 juli 1982 mellan Sveriges regering och Ungerns regering om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner
se ävenhiv-smittad
hiv-smittad
sjukvårdsinrättning
se ävenläkemedelsförsörjning
sjukvårdspersonal
se ävenhälsovårdspersonal
tjänsteplikt
självbetjäningstjänst
SFS 2004:115Lag (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration
självdeklaration
SFS 1990:1237Förordning (1990:1237) om självdeklaration och kontrolluppgifter
SFS 1986:853Lag (1986:853) om tidpunkt för avlämnande av självdeklaration vid 1987 års taxering, m.m.;
SFS 1948:386Kungörelse (1948:386) angående bevarande för framtiden av vissa självdeklarationer m.m.
SFS 1990:325Lag (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
självkommunion
se ävenpräst
självkörande fordon
SFS 2017:309Förordning (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon
sjö
se ävenkalkning
sjöarbetstidskungörelse
SFS 1970:550Sjöarbetstidskungörelse (1970:550);
sjöarbetstidslag
SFS 1970:105Sjöarbetstidslag (1970:105)
sjöfart
SFS 1996:1559Förordning (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart
SFS 1974:235Förordning (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
SFS 1975:87Lag (1975:87) om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfartsnäringen
SFS 1985:126Lag (1985:126) om åtgärder till skydd för svensk sjöfart
SFS 1968:536Kungörelse (1968:536) om ny internationell signalbok för sjöfarten
se ävenvrak
krig
vrak
båtregistrering
sjöfartsanläggning
se ävenundanförsel
sjöfartsavgift
SFS 1936:590Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:590) angående befrielse i vissa fall för finska bevakningsfartyg från sjöfartsavgifter m.m.;
sjöfartsföretag
se ävenskattebefrielse
sjöfartsregistret
SFS 1979:593Förordning (1979:593) med instruktion för sjöfartsregistret
sjöfartsskydd
SFS 2004:283Förordning (2004:283) om sjöfartsskydd
SFS 2004:487Lag (2004:487) om sjöfartsskydd
sjöfartsstöd
SFS 2001:770Förordning (2001:770) om sjöfartsstöd
Sjöfartsverket
SFS 1995:589Förordning (1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket
SFS 2007:1161Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
SFS 1969:320Förordning (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket
SFS 1955:674Kungörelse (1955:674) om överflyttande å Sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
SFS 1988:14Förordning (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket
SFS 1955:690Kungörelse (1955:690) angående emblem och standert för Sjöfartsverket
SFS 1991:1220Förordning (1991:1220) med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa taxor m. m. för linjesjöfart på Gotland;
sjöfartsärende
SFS 1976:785Förordning (1976:785) med instruktion om handläggning av sjöfartsärenden vid utrikesrepresentationen
SFS 1991:1379Förordning (1991:1379) om handläggning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna
sjöfolk
se ävenläkarintyg
redareavgift
sjöfolkets fria resor
SFS 1977:496Förordning (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor
sjöfynd
SFS 1918:163Lag (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
SFS 1984:985Förordning (1984:985) om handläggningen av ärenden rörande sjöfynd
sjöförklaringscirkulär
SFS 1967:494Sjöförklaringscirkulär (1967:494)
sjöförklaringskungörelse
SFS 1967:294Sjöförklaringskungörelse (1967:294)
sjöhistoriska museum statens
SFS 1988:687/r1/ Förordning (1988:687) med instruktion för statens sjöhistoriska museum;
SFS 1965:698Förordning (1965:698) med instruktion för statens sjöhistoriska museum
SFS 1989:204/r1/ Förordning (1989:204) med instruktion för statens sjöhistoriska museum;
sjölag
SFS 1994:1009Sjölag (1994:1009)
SFS 1891:35 s.1Sjölag (1891:35 s.1)
SFS 1994:1279Förordning (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)
SFS 1986:302Förordning (1986:302) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s. 1)
SFS 1994:1139Förordning (1994:1139) om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning
SFS 1996:12Förordning (1996:12) med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009)
sjöman
SFS 1950:473Kungörelse (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn
SFS 1973:521Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:521) om ersättning i vissa fall då sjömän medtages på svenskt fartyg
se ävenAbraham Rydbergs Stiftelse
arbetsgivaravgift
sjukförsäkringsersättning
krigsskadeersättning
smittsam sjukdom
lönemedel
resedokument
arbetsmiljöavgift
löneavgift
sjömanslag
SFS 1991:1881Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)
SFS 1973:282Sjömanslag (1973:282)
sjömanspension
SFS 1972:412Kungörelse (1972:412) om sjömanspension
sjömanspensionering
SFS 1980:770Förordning (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen
sjömansskatt
SFS 1958:295Lag (1958:295) om sjömansskatt
sjömansskattekungörelse
SFS 1958:301Sjömansskattekungörelse (1958:301)
sjömän
SFS 1998:962Förordning (1998:962) om vilotid för sjömän
SFS 1998:958Lag (1998:958) om vilotid för sjömän
se ävenvilotid
sjönöd
se ävensjötrafik
sjönödskungörelse
SFS 1952:581Kungörelse (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse)
sjöpersonal
SFS 2011:1533Förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
SFS 1982:892Förordning (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal
sjörättsdomstol
SFS 1975:931Förordning (1975:931) om sjörättsdomstolar
sjösäkerhetsrådet
SFS 1988:1111Förordning (1988:1111) med instruktion för Sjösäkerhetsrådet;
SFS 1969:322Förordning (1969:322) med instruktion för sjösäkerhetsrådet
sjöterritorium
SFS 2017:1272Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
se ävensvenskt territorium
svenskt territorium
sjötrafik
SFS 2007:33Förordning (2007:33) om befälhavares skyldighet vid faror för sjötrafiken och sjönöd
se ävendubbelbeskattning
sjötrafikförordning
SFS 1986:300Sjötrafikförordning (1986:300)
sjötransport
SFS 2017:880Förordning (2017:880) om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter
skadeersättning
se ävenrovdjur
arbetsmarknadspolitiska program
skadefall
SFS 1964:530Cirkulär (1964:530) till samtliga statsmyndigheter angående åtgärder vid inträffade skadefall
skadeförsäkring
SFS 1996:221Förordning (1996:221) om svenska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz
skadeförsäkringsföretag
se ävenFinansinspektionen
skadelivränta
SFS 1991:2040Finansinspektionens tillkännagivande (1991:2040) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1977:965Försäkringsinspektionens kungörelse (1977:965) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1985:1123Försäkringsinspektionens kungörelse (1985:1123) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2011:1478Finansinspektionens tillkännagivande (2011:1478) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1994:2085Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1997:1337Finansinspektionens tillkännagivande (1997:1337) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2002:1175Finansinspektionens tillkännagivande (2002:1175) om ändring i vissa skadelivräntor
SFS 2005:1068Finansinspektionens tillkännagivande (2005:1068) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1998:1590Finansinspektionens tillkännagivande (1998:1590) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2007:1365Finansinspektionens tillkännagivande (2007:1365) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1999:1432Finansinspektionens tillkännagivande (1999:1432) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2001:1308Finansinspektionens tillkännagivande (2001:1308) om ändring i vissa skadelivräntor
SFS 1997:2Finansinspektionens tillkännagivande (1997:2) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1989:2Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:2) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2016:5Finansinspektionens tillkännagivande (2016:5) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1987:1346Försäkringsinspektionens kungörelse (1987:1346) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1982:1284Försäkringsinspektionens kungörelse (1982:1284) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1979:995Försäkringsinspektionens kungörelse (1979:995) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1980:996Försäkringsinspektionens kungörelse (1980:996) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2009:1075Finansinspektionens tillkännagivande (2009:1075) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2000:1477Finansinspektionens tillkännagivande (2000:1477) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1985:33Försäkringsinspektionens kungörelse (1985:33) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1986:1428Försäkringsinspektionens kungörelse (1986:1428) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1996:10Finansinspektionens tillkännagivande (1996:10) om ändring i vissa skadelivräntor
SFS 1971:14Kungörelse (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.
SFS 2016:1021Finansinspektionens tillkännagivande (2016:1021) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2006:1584Finansinspektionens tillkännagivande (2006:1584) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1993:1682Finansinspektionens tillkännagivande (1993:1682) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2003:1151Finansinspektionens tillkännagivande (2003:1151) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2008:1043Finansinspektionens tillkännagivande (2008:1043) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1981:1170Försäkringsinspektionens kungörelse (1981:1170) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1992:1717Finansinspektionens tillkännagivande (1992:1717) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1978:797Försäkringsinspektionens kungörelse (1978:797) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2014:1326Finansinspektionens tillkännagivande (2014:1326) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1983:1127Försäkringsinspektionens kungörelse (1983:1127) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1990:1535Försäkringsinspektionens Tillkännagivande (1990:1535) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 1989:1111Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:1111) om ändring av vissa skadelivräntor
skadelivräntor
SFS 2013:23Finansinspektionens tillkännagivande (2013:23) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2010:1842Finansinspektionens tillkännagivande (2010:1842) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2013:1079Finansinspektionens tillkännagivande (2013:1079) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS 2004:1318Finansinspektionens tillkännagivande (2004:1318) om ändring av vissa skadelivräntor
skadenämnd
SFS 1985:1040Lag (1985:1040) om rätt för en skadenämnd att besluta i vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögelskador
skadereglering
SFS 1972:416Kungörelse (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall
skaderegleringsnämnd Statens
SFS 2007:826Förordning (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd
skadeståndsanspråk
SFS 1995:1301Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
skadeståndsansvar
se äveninternationell krishantering
skadeståndslag
SFS 1972:207Skadeståndslag (1972:207)
skadeståndslivränta
SFS 1974:782/r1/ Kungl. försäkringsinspektionens kungörelse (1974:782) om ändring av skadeståndslivräntor;
SFS 1975:1233/r1/ Försäkringsinspektionens kungörelse (1975:1233) om ändring av skadeståndslivräntor;
SFS 1976:948/r1/ Försäkringsinspektionens kungörelse (1976:948) om ändring av skadeståndslivräntor;
SFS 1973:213Lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor
SFS 2003:832Förordning (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor
SFS 1973:219Kungörelse (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor
skatt
SFS 1979:417Lag (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting
SFS 2009:1117Lag (2009:1117) om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter
SFS 1992:1587Lag (1992:1587) om undantag från lagen (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993
SFS 2009:1114Lag (2009:1114) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter
SFS 1992:672Lag (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993
SFS 1970:172Lag (1970:172 om begränsning av skatt i vissa fall
se ävenkommunindelning
handräckning
utländsk tull
resa
indirekt skatt
lotterivinst
vinstsparande
annons
premiebetalning
kommunalskatt
dubbelbeskattning
gödselmedel
utdebitering av skatt
ogulden skatt
ackord
fordon
skatt i vissa fall
se ävenanstånd
skatt på ränta
se ävenskogskontomedel
skatte
se ävenkyrkohemman
skatteavtal
SFS 2015:666Lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
SFS 2014:340Lag (2014:340) om skatteavtal mellan Sverige och Georgien
SFS 2004:874Lag (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia
SFS 2016:927Lag (2016:927) om skatteavtal mellan Sverige och Armenien
SFS 2016:928Lag (2016:928) om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
SFS 2005:456Lag (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
SFS 2016:408Lag (2016:408) om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien
SFS 2003:758Lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
SFS 2005:248Lag (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen
SFS 2004:1051Lag (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile
se även
skattebefrielse
SFS 1973:563Kungörelse (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag
SFS 1951:385Kungl. Maj:ts Cirkulär (1951:385) med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska värdepapper;
SFS 1973:562Kungörelse (1973:562) om överenskommelse mellan Sverige och Italien om skattebefrielse beträffande arv och gåva till förmån för stat och kulturinstitut
SFS 1981:749Förordning (1981:749) om överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
SFS 1982:986Förordning (1982:986) om överenskommelse mellan Sverige och Uruguay angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
SFS 1977:785Förordning (1977:785) om överenskommelse mellan Sverige och Kuwait angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
se ävenluft- och sjöfartsföretag
dubbelbeskattning
skattebestämmelse
se ävenkärnkraftsavveckling
skattebetalningsförordning
SFS 1997:750Skattebetalningsförordning (1997:750)
skattebrev
SFS 1972:642Kungörelse (1972:642) om sättet för bevakande av statens talan i ärenden om utfärdande av överlåtelsehandling (skattebrev) på krononybyggen
skattebrottsdataförordning
SFS 2017:458Skattebrottsdataförordning (2017:458)
skattebrottsdatalag
SFS 2017:452Skattebrottsdatalag (2017:452)
skattebrottslag
SFS 1971:69Skattebrottslag (1971:69)
skatteersättning
SFS 1962:140Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:140) angående skatteersättning i anledning av 1961 års ortsavdragsreform
skatteflykt
SFS 1995:575Lag (1995:575) mot skatteflykt
SFS 1980:865Lag (1980:865) mot skatteflykt
SFS 1998:342Förordning (1998:342) om skyldighet att lämna vissa uppgifter om tillämpningen av lagen (1995:575) mot skatteflykt
SFS 1981:367Förordning (1981:367) om skyldighet att lämna vissa uppgifter rörande tillämpningen av lagen (1980:865) mot skatteflykt
skattefordran
SFS 1978:882Lag (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m.m.;
SFS 1982:188Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
se ävenförmånsberättigad skattefordran
skattefrihet
SFS 1988:1461Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike
SFS 1987:1066Lag (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel
SFS 1999:290Lag (1999:290) om skattefrihet för prästlönetillgångar vid 2001-2010 års taxeringar
SFS 1994:1551Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS 1988:177Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken
se ävenstipendium
resande
resande
gränsbro
fusion
sparande
ren
handelssekreterare
dubbelbeskattning
avgångsbidrag
neurosedynskadad
riskgaranti
lågkonjunkturfond
nationalsocialistisk förföljelse
Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)
gräns
skattefråga
se ävenförhandsbesked
förhandsbesked
skatteförfarandeförordning
SFS 2011:1261Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
skatteförfarandelag
SFS 2011:1244Skatteförfarandelag (2011:1244)
skatteförvaltningen
SFS 1998:1673Lag (1998:1673) med anledning av en ny regionindelning för skatteförvaltningen
SFS 1986:1346Förordning (1986:1346) med instruktion för skatteförvaltningen
SFS 1988:832Förordning (1988:832) med instruktion för skatteförvaltningen
Skatteförvaltningens beskattningsverksamhet
SFS 2001:588Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet
SFS 2001:589Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 2001:182Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
skattekonto
SFS 2002:179Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
SFS 2014:1475Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader
SFS 2003:347Lag (2003:347) om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder
SFS 1999:591Lag (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket
se ävenkällsorteringsutrymmen
skattekontroll
SFS 2006:585Förordning (2006:585) om personalliggare enligt lagen (2006:575) om skattekontroll i vissa branscher
SFS 2006:575Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher
se äventorg- och marknadshandel
skattelättnad
SFS 1978:423Lag (1978:423)om skattelättnader för vissa sparformer
se ävenallemanssparande
allemanssparande
allemansfond
skattemedel
SFS 1994:961Lag (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995
SFS 1995:896Lag (1995:896) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1996
SFS 1996:742Lag (1996:742) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1997
SFS 1992:1590Lag (1992:1590) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1993
SFS 1997:684Lag (1997:684) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1998
SFS 1998:646Lag (1998:646) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1999
SFS 1993:778Lag (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994
skattemyndighet
SFS 1990:1294Förordning (1990:1294) om lokaliseringen av skattemyndigheterna
SFS 1958:401Förordning (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.
se ävenVästra Götalands län
skattemyndigheten
se ävenärvdabalken
Skattemyndigheten i Skåne län
SFS 1996:1436Lag (1996:1436) med anledning av bildandet av Skattemyndigheten i Skåne län
skattemyndighets medverkan
se ävenbrottsutredning
brottsutredning
brottsutredning
skattereduktion
SFS 1985:242Lag (1985:242) om särskild skattereduktion år 1985
SFS 1998:1476Lag (1998:1476) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering
SFS 2009:194Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
SFS 1982:1193Lag (1982:1193) om skattereduktion för fackföreningsavgift
SFS 2005:1137Lag (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar
SFS 2003:821Lag (2003:821) om särskild skattereduktion vid 2005 års taxering
SFS 1999:963Lag (1999:963) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering
SFS 2000:1006Lag (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 och 2003 års taxering
SFS 2008:826Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift
SFS 2009:201Förordning (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
se ävenriskkapitalinvestering
riskkapitalinvestering
bostadshus
bostadshus
bostadshus
tele- och datakommunikation
fastighetsskatt
tele- och datakommunikation
bostadshus
skatteregel
se äveninsättningsgaranti
skatteregisterförordning
SFS 1980:556Skatteregisterförordning (1980:556)
skatteregisterlag
SFS 1980:343Skatteregisterlag (1980:343)
skatteregleringsfond
SFS 1954:154Lag (1954:154) om skyldighet för kommun att avsätta medel till särskild skatteregleringsfond i anledning av fastighetsskattens omläggning;
Skatterättsnämnden
SFS 2007:785Förordning (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden
skattesats
SFS 1992:678Förordning (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag
se ävenutjämningsbidrag
skattetillägg
SFS 2015:632Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall
skatteunderlag
SFS 1965:537Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:537) om beräkning av skatteunderlag vid bestämmande av statsbidrag i vissa fall;
se ävenkommunalt skatteunderlag
skatteutjämning
SFS 1982:1070Lag (1982:1070) om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun
skatteutjämningsavgift
SFS 1987:561Lag (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift
SFS 1987:566Förordning (1987:566) om skatteutjämningsavgift
SFS 1992:679Förordning (1992:679) om skatteutjämningsavgift
SFS 1985:535Förordning (1985:535) om skatteutjämningsavgift
SFS 1985:533Lag (1985:533) om skatteutjämningsavgift
SFS 1987:560Lag (1987:560) om skatteutjämningsavgift
skatteutjämningsbidrag
SFS 1979:363Förordning (1979:363) om skatteutjämningsbidrag
SFS 1988:491Lag (1988:491) om skatteutjämningsbidrag
SFS 1988:494Förordning (1988:494) om skatteutjämningsbidrag
SFS 1992:671Lag (1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting
SFS 1979:362Lag (1979:362) om skatteutjämningsbidrag
SFS 1992:677Förordning (1992:677) om skatteutjämningsbidrag till landsting
se ävenskattesats
skatteutjämningsreserv
SFS 1993:1540Lag (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv
SFS 1990:654Lag (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Skatteverket
SFS 2003:642Lag (2003:642) med anledning av inrättande av Skatteverket
SFS 2017:154Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket
SFS 2003:643Lag (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket
SFS 2007:780Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket
se ävenbeskattningsdatabas
Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 2001:181Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
skatteväxling
SFS 1991:1149Lag (1991:1149) om särskild skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade
SFS 1997:576Lag (1997:576) om särskild skatteväxling med anledning av ändrade möjligheter för ett landsting att begära ersättning från gymnasieelevernas hemkommuner
skatteåterbetalning
se ävenavräkning
skatteärende
SFS 2013:375Lag (2013:375) om avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2014:116Lag (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:1447Lag (2010:1447) om avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2014:339Lag (2014:339) om avtal mellan Sverige och Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2014:1408Lag (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:219Lag (2015:219) om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:616Lag (2015:616) om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:927Lag (2015:927) om avtal mellan Sverige och Vanuatu om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 1978:352Lag (1978:352) om utredning i utländskt skatteärende
SFS 2010:1333Lag (2010:1333) om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:1445Lag (2010:1445) om avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:136Lag (2015:136) om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:220Lag (2015:220) om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2010:1446Lag (2010:1446) om avtal mellan Sverige och Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:615Lag (2015:615) om avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2016:409Lag (2016:409) om avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2009:1124Lag (2009:1124) om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2009:1111Lag (2009:1111) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden
SFS 2013:126Lag (2013:126) om avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2014:1335Lag (2014:1335) om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2014:1341Lag (2014:1341) om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2013:125Lag (2013:125) om avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2014:338Lag (2014:338) om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:926Lag (2015:926) om avtal mellan Sverige och Guatemala om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2013:376Lag (2013:376) om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2013:1126Lag (2013:1126) om avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2013:1127Lag (2013:1127) om avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2011:584Lag (2011:584) om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2015:135Lag (2015:135) om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2009:1120Lag (2009:1120) om avtal mellan Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden
se ävenhandräckning
nordiskt land
nordiskt land
handräckning
kostnadsersättning
handräckning
handräckning
handräckning
handräckning
skattskyldig
se ävenfolkbokföringsmyndighet
skeppsfart
SFS 1971:324Förordning (1971:324) om lån till den mindre skeppsfarten
SFS 1988:103
se ävenlånenämnden för den mindre skeppsfarten
skeppsklarerarförordning
SFS 1934:119Skeppsklarerarförordning (1934:119)
skeppskontrakt
se ävenavskrivning
skeppsmätning
SFS 1982:647Förordning (1982:647) om skeppsmätning
SFS 1994:1162Förordning (1994:1162) om skeppsmätning
skifteslag
se ävengodmanskap
skiktgräns
SFS 2012:669Förordning (2012:669) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013
SFS 1992:1498Förordning (1992:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1994 års taxering
SFS 2017:929Förordning (2017:929) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2018
SFS 2009:1151Förordning (2009:1151) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2011 års taxering
SFS 1996:1311Förordning (1996:1311) om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 1998 års taxering
SFS 1998:1357Förordning (1998:1357) om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 2000 års taxering
SFS 2010:1331Förordning (2010:1331) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2012 års taxering
SFS 2006:1219Förordning (2006:1219) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2008 års taxering
SFS 2004:1058Förordning (2004:1058) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2006 års taxering i vissa fall
SFS 2005:831Förordning (2005:831) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2007 års taxering i vissa fall
SFS 1994:1904Förordning (1994:1904) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1996 års taxering
SFS 1991:1498Förordning (1991:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1993 års taxering
SFS 1993:1200Förordning (1993:1200) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1995 års taxering
SFS 2002:836Förordning (2002:836) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2004 års taxering
SFS 2003:881Förordning (2003:881) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2005 års taxering i vissa fall
SFS 2007:939Förordning (2007:939) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2009 års taxering
SFS 1995:1231Förordning (1995:1231) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1997 års taxering
SFS 2011:1123Förordning (2011:1123) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2013 års taxering
skiljeavtal
SFS 1929:147Lag (1929:147) om utländska skiljeavtal och skiljedomar
skiljedom
se ävenskiljeavtal
investeringstvist
skiljeförfarande
SFS 1999:116Lag (1999:116) om skiljeförfarande
skiljeman
SFS 1929:145Lag (1929:145) om skiljemän
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
SFS 1998:1526Förordning (1998:1526) för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
SFS 2007:830Förordning (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
skjutbana
se ävenmotorsport
skjutvapen
SFS 1969:84Kungörelse (1969:84) om polisens användning av skjutvapen
SFS 2012:656Förordning (2012:656) om upphävande av 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen
SFS 1992:98Förordning (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten
SFS 2017:808Förordning (2017:808) om skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten
SFS 2013:707Förordning (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition
SFS 1996:31Förordning (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
SFS 1940:553Brev (1940:553) till chefen för försvarsstaben angående utlåning och försäljning av skjutvapen m.m. från kronans förråd;
se ävenTullverket
skog
SFS 1988:406/r1/ Förordning (1988:406) om försöksverksamhet med bidrag till omplantering av skog som skadats av älg;
se ävenavyttring av skog
investeringskonto
skogs- och jordbrukets forskningsråd
SFS 1988:866Förordning (1988:866) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd
SFS 1981:532Förordning (1981:532) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd
skogsavgift
SFS 1979:595Lag (1979:595) om tillfällig skogsavgift
skogsbruk
SFS 1993:555Förordning (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket
SFS 2010:1879Förordning (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket
SFS 1959:130Kungörelse (1959:130) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1959 (nr 129) om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk
skogseld
se ävenmilitärhandräckning
skogskonto
SFS 1969:713Kungl. Maj.ts Förordning (1969:713) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto;
SFS 1968:41Kungl. Maj:ts Förordning (1968:41) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto;
SFS 1986:492Lag (1986:492) om tillfälliga regler för insättning på skogskonto
SFS 1964:75/r1/ Riksskattenämndens Kungörelse (1964:75) angående fastställelse av formulär till besked rörande insättning å skogskonto i sparbank;
skogskontoförordning
SFS 1954:144Skogskontoförordning (1954:144)
skogskontolag
SFS 1954:142Skogskontolag (1954:142)
skogskontomedel
SFS 1990:676Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
SFS 1989:489Lag (1989:489) om beskattning av dödsbos skogskontomedel m. m. i vissa fall
skogsområde
SFS 2012:31Förordning (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet
se ävenbetesreglering
skogsprodukt
SFS 1984:502Lag (1984:502) om exportdepositioner för skogsprodukter;
se ävenexportdeposition
skogsstyrelsen
SFS 2016:349Förordning (2016:349) om Skogsstyrelsens planering, uppföljning och utvärdering av tillsyn
SFS 1995:1335Förordning (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
SFS 1988:855Förordning (1988:855) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
SFS 2007:1046Förordning (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen
SFS 2009:1393Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen
SFS 2005:1160Förordning (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen
SFS 1993:1272Förordning (1993:1272) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
SFS 1981:531Förordning (1981:531) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
skogsuttag
SFS 1981:342Lag (1981:342) om extra avdrag för vissa skogsuttag;
skogsvårdsavgift
SFS 1946:324Lag (1946:324) om skogsvårdsavgift
skogsvårdsförordning
SFS 1979:791Skogsvårdsförordning (1979:791)
SFS 1993:1096Skogsvårdsförordning (1993:1096)
skogsvårdsinsats
SFS 1988:776Förordning (1988:776) om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens län
skogsvårdslag
SFS 1979:429Skogsvårdslag (1979:429)
skogsvårdsstyrelse
SFS 1990:1496Lag (1990:1496) om hur ledamöter i skogsvårdsstyrelserna utses
SFS 1981:369Lag (1981:369) om statens övertagande av skogsvårdsstyrelsernas egendom
se ävenSkogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
ledamot
Skogsstyrelsen
skogsägare
SFS 1984:934Förordning (1984:934) om kompensation till vissa skogsägare
SFS 2013:44Förordning (2013:44) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare
Skoklosters slott
se ävenlivrustkammaren
Livrustkammaren
skola
SFS 1984:825Förordning (1984:825) om verksamheten vid vissa statliga skolor under krig och vid krigsfara
SFS 1991:1269Förordning (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara
SFS 1993:802Lag (1993:802) om entreprenadförhållanden inom skolan
se ävensocialnämnd
registerkontroll
befattningsutbildning
statsbidrag
skoladministration
SFS 1988:815Förordning (1988:815) med instruktion för den statliga skoladministrationen;
SFS 1981:1371Förordning (1981:1371) med instruktion för den statliga skoladministrationen
skolaskola
se ävenbefattningsutbildning
skolbarnomsorg
se ävenregisterkontroll
skolbarnsomsorg
se ävenmaxtaxa
maxtaxa
Skolforskningsinstitutet
SFS 2014:1578Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet
skolförordning
SFS 2011:185Skolförordning (2011:185)
skolhuvudman
SFS 1992:1083Förordning (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
skolindex
SFS 1993:167Förordning (1993:167) om skolindex;
skolinspektion Statens
SFS 2011:556Förordning (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion
SFS 2008:613Förordning (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion
skolinspektionen Statens
SFS 2009:1215Förordning (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion
skolkantor
SFS 1982:375Förordning (1982:375) med provisoriska bestämmelser om skolkantorer
SFS 1990:109/r1/ Förordning (1990:109) med vissa föreskrifter om skolkantorer;
skollag
SFS 1986:572Förordning (1986:572) med vissa tillämpningsföreskrifter till skollagen (1985:1100)
SFS 2010:800Skollag (2010:800)
SFS 1985:1101Lag (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100)
SFS 2010:801Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
skolområdet
SFS 1991:931Förordning (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet
SFS 1987:738Förordning (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet
se äveninternationell kontakt
skolpliktig elev
se äveninternationell skola
skolskjutsning
SFS 1970:340Förordning (1970:340) om skolskjutsning
skolutveckling
SFS 2002:1161Förordning (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolutveckling
se ävenlokal skolutveckling
lokal skolutveckling
skolverk Statens
SFS 1991:1121Förordning (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk
SFS 2009:1214Förordning (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk
SFS 2008:612Förordning (2008:612) med instruktion för Statens skolverk
SFS 2002:1160Förordning (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk
skolverksamhet
SFS 1983:724Förordning (1983:724) om skolverksamhet under krig och vid krigsfara
SFS 1988:1129/r1/ Förordning (1988:1129) om kommunal och landstingskommunal skolverksamhet m. m. under krig och vid krigsfara;
skolväsende
SFS 1991:1123Förordning (1991:1123) om statsbidrag till det offentliga skolväsendet m.m.;
SFS 1985:537Förordning (1985:537) med särskilda bestämmelser för skolledare, biträdande skolledare och lärare inom skolväsendet
SFS 1985:903Lag (1985:903) om uppdragsutbildning i anslutning till det kommunala skolväsendet m.m.
se ävenlärare
skolhuvudman
elevhem
prövningsavgift
skolväsendet
SFS 1991:1195Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.
SFS 1997:702Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.
SFS 1998:1636Förordning (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet
SFS 1991:1124Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet
SFS 2015:195Förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet
se ävenuppdragsutbildning
behörighet
Skolväsendets överklagandenämnd
SFS 1991:1122Förordning (1991:1122) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
SFS 2007:948Förordning (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
skolöverstyrelsen
SFS 1964:533/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:533) om överflyttande å skolöverstyrelsen av vissa uppgifter, som tillkomma sjöfartsstyrelsen;
skoterled
SFS 1997:716Förordning (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.
skriftermål
SFS 1927:26Lag (1927:26) innefattande ändring i gällande stadganden om allmänt skriftermål
skriftväxling
SFS 1933:614Cirkulär till statsmyndigheterna (1933:614) om tillämpningen av föreskrifterna i kungörelsen den 3 juli 1916 (nr 338) angående sättet för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika ämbetsmyndigheter samt ämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden;
SFS 1916:338Kungörelse (1916:338) angående sättet för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika ämbetsmyndigheter samt ämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden;
se ävenhandräckning
konkurs
skrivelse
SFS 1977:951Förordning (1977:951) om de statliga myndigheternas skrivelser och remisser;
skrivmaterielkungörelse
SFS 1964:504Kungörelse (1964:504) om användning av skrivmateriel i statlig verksamhet (skrivmaterielkungörelse)
skrot
SFS 1981:402Förordning (1981:402) om handel med skrot
SFS 1981:2Lag (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor
skuldebrev
SFS 1936:82Lag (1936:82) angående införande av lagen om skuldebrev
SFS 1936:81Lag (1936:81) om skuldebrev
skuldförvaltning
se ävenupplåning
skuldsanering
SFS 2016:676Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare
SFS 1994:348Förordning (1994:348) om register för skuldsaneringsärenden
skuldsaneringsförordning
SFS 2016:689Skuldsaneringsförordning (2016:689)
SFS 1994:347Skuldsaneringsförordning (1994:347)
skuldsaneringslag
SFS 2006:548Skuldsaneringslag (2006:548)
SFS 2016:675Skuldsaneringslag (2016:675)
skuldsatt jordbrukare
SFS 1990:1092Förordning (1990:1092) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare;
skuldtyngt jordbruksföretag
SFS 1985:673Förordning (1985:673) om stöd till särskilt skuldtyngda jordbruksföretag
skyddad art
se ävendjur
djur
skyddad beteckning
SFS 2009:1424Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
SFS 2009:1425Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
skyddat arbete
SFS 1985:276Förordning (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
se ävenstiftelse
stiftelse
skyddsförordning
SFS 2010:523Skyddsförordning (2010:523)
skyddskonsulentdistrikt
SFS 1985:913Förordning (1985:913) om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt
skyddslag
SFS 2010:305Skyddslag (2010:305)
skyddsområde
SFS 1976:935Förordning (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden
skyddsrum
SFS 2006:545Lag (2006:545) om skyddsrum
SFS 2006:638Förordning (2006:638) om skyddsrum
SFS 1951:561Cirkulär (1951:561) till samtliga byggnadsnämnder och civilförsvarschefer om tillsyn över anordnandet av enskilda skyddsrum
skyddsrumsförordning
SFS 1979:90Skyddsrumsförordning (1979:90)
skyddsutrustning
SFS 1992:1326Lag (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk
SFS 1993:972Förordning (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk
se ävenjärnväg
skyddsympning
SFS 1952:270Lag (1952:270) om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m.
SFS 1942:723Lag (1942:723) om skyddsympning inom försvarsväsendet
SFS 1942:725Kungörelse (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet
skyddsåtgärd
SFS 1982:551Förordning (1982:551) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.
SFS 2015:197Lag (2015:197) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
SFS 2015:198Förordning (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
se ävenkraftanläggning
Skåne läns landsting
se ävensammanläggningsdelegerade
skälig avkastning vid utdelning
se ävenkommunalt bostadsföretag
skärgårdstrafik
SFS 1978:446Förordning (1978:446) om statligt stöd till viss skärgårdstrafik
skördeskadelån
SFS 1960:564Kungl Maj:ts Kungörelse (1960:564) om statlig garanti för skördeskadelån
slakt
SFS 1937:313/r1/ Lag (1937:313) angående slakt av husdjur
SFS 1980:1128Förordning (1980:1128) om slakt av husdjur
sluten psykiatrisk vård
se ävenpsykiatrisk vård
psykiatrisk vård
psykiatrisk vård
sluten ungdomsvård
SFS 1998:603Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
SFS 1998:641Förordning (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård
släpvagn
se ävenfordonsskatt
smittbärare
SFS 1956:293Lag (1956:293) om ersättning åt smittbärare
SFS 1989:226Förordning (1989:226) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare
SFS 1989:225Lag (1989:225) om ersättning till smittbärare
SFS 1956:294/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1956:294) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ersättning åt smittbärare;
smittsam sjukdom
SFS 2004:260Förordning (2004:260) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål
SFS 2006:93Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
SFS 1968:235Förordning (1968:235) med särskilda bestämmelser om gratis undersökning och behandling av sjömän vid vissa smittsamma sjukdomar
SFS 1956:296Förordning (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
smittskydd
SFS 2017:799Förordning (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet
smittskyddsförordning
SFS 1989:301Smittskyddsförordning (1989:301)
SFS 2004:255Smittskyddsförordning (2004:255)
Smittskyddsinstitutet
SFS 2010:604Förordning (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet
SFS 1993:110Förordning (1993:110) med instruktion för Smittskyddsinstitutet
SFS 2007:1215Förordning (2007:1215) med instruktion för Smittskyddsinstitutet
SFS 1996:609Förordning (1996:609) med instruktion för Smittskyddsinstitutet
smittskyddskungörelse
SFS 1968:234Kungl. Maj:ts Smittskyddskungörelse (1968:234)
smittskyddslag
SFS 1968:231Smittskyddslag (1968:231);
SFS 1988:1472Smittskyddslag (1988:1472)
SFS 2004:168Smittskyddslag (2004:168)
se ävenrespiratorisk sjukdom
smittämne
SFS 2005:422Förordning (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel
smuggling
SFS 2000:1225Lag (2000:1225) om straff för smuggling
småföretag
SFS 1998:1820Förordning (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor
se ävenforskningsbidrag
småföretagsstöd
SFS 2000:282Förordning (2000:282) om småföretagsstöd
SFS 1994:773Förordning (1994:773) om småföretagsstöd
smågrisproducent
se ävenavvecklingsersättning
småhusenhet
se ävenfastighetstaxering
småhusenheter
se ävenfastighetstaxering
småskalig elproduktion
se ävenelproduktion
smör
se ävenägg
snabbare handläggning
SFS 2017:1028Förordning (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott
snabbutredning
se ävenung lagöverträdare
snöskoter
se ävenutbildning
snöskotrar
se ävenutbildning
social forskning
SFS 2003:145Förordning (2003:145) om Institutet för social forskning
social hemhjälp
SFS 1988:349/r1/ Förordning (1988:349) om belopp för år 1987 enligt 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp;
social hjälp
SFS 1957:626Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:626) angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
SFS 1963:486Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:486) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
SFS 1959:126Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:126) angående tillämpning mellan Sverige och Italien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
SFS 1956:489Kungl. Maj:ts kungörelse (1956:489) angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
social trygghet
SFS 1957:150Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:150) angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
SFS 1972:97Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:97) om tillämpning i förhållande till Cypern av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
SFS 2004:114Lag (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 2005:234Lag (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet
SFS 2005:745Tillkännagivande (2005:745) av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 18 augusti 2003
SFS 1976:722Förordning (1976:722) om tillämpning av en konvention den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet;
SFS 1981:584Förordning (1981:584) om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet
SFS 1965:7Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:7) angående tillämpning mellan Sverige och Island av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
SFS 1958:24Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:24) angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
SFS 1982:887Förordning (1982:887) om tillämpning av en konvention den 25 september 1979 mellan Sverige och Italien om social trygghet
SFS 1993:1529Förordning (1993:1529) om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni 1992 om social trygghet
SFS 1994:320Förordning (1994:320) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien
SFS 1979:323Förordning (1979:323) om tillämpning av en överenskommelse den 23 februari 1978 angående tillämpning av konventionen den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
SFS 2002:380Förordning (2002:380) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina
SFS 1977:740Förordning (1977:740) om tillämpning av en konvention den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
SFS 1985:949Förordning (1985:949) om tillämpning av en konvention den 10 april 1985 mellan Sverige och Kanada om social trygghet
SFS 2014:528Förordning (2014:528) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
SFS 1972:580Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:580) om tillämpning i förhållande till Turkiet av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
SFS 1995:1337Förordning (1995:1337) om tillämpning av en konvention den 13 mars 1995 mellan Sverige och Chile om social trygghet
SFS 1982:249Förordning (1982:249) om tillämpning av en konvention den 4 januari 1980 mellan Sverige och Marocko om social trygghet;
SFS 2004:491Lag (2004:491) om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet
SFS 1997:265Förordning (1997:265) om tillämpning av konventionen den 21 mars 1996 mellan Sverige och Österrike om social trygghet
SFS 1957:154Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:154) om tillämpning av en mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland sluten konvention om social trygghet
SFS 1958:502r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:502) angående tillämpning mellan Sverige och Italien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.;
SFS 1958:617Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:617) angående tillämpning mellan Sverige och Luxemburg av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
SFS 1982:911Förordning (1982:911) om tillämpning av en överenskommelse den 25 oktober 1982 om tillämpning av konventionen den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet m. m.
SFS 1992:996/r1/ Förordning (1992:996) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Kroatien;
SFS 1981:208Förordning (1981:208) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
SFS 1980:32Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet
SFS 1979:869Förordning (1979:869) om tillämpning av en konvention den 25 oktober 1978 mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet
SFS 1988:100Förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet
SFS 2006:286Lag (2006:286) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
SFS 2015:225Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
SFS 1986:734Förordning (1986:734) om tillämpning av en konvention den 27 maj 1985 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om social trygghet
SFS 1956:488Kungl. Maj:ts kungörelse (1956:488) angående tillämpning mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
SFS 2013:524Lag (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
SFS 1965:110Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:110) angående tillämpning mellan Sverige och Danmark av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet
SFS 2004:1192Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
SFS 1976:166Förordning (1976:166) om främmande staters anslutning till en av internationella arbetskonferensen antagen konvention (nr 118) angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet
SFS 1988:106Förordning (1988:106) om tillämpning av en konvention den 29 juni 1987 mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet
SFS 1996:1071Förordning (1996:1071) om tillämpning av en tillämpningsöverenskommelse den 3 oktober 1996 till konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile
SFS 1955:563Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:563) rörande tillämpningen av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
SFS 2014:834Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
SFS 1961:448Kungörelse (1961:448) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av vissa europeiska avtal om social trygghet
SFS 1961:507Kungörelse (1961:507) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet
SFS 1983:22Förordning (1983:22) om tillämpning av en konvention den 2 juli 1982 mellan Sverige och Nederländerna om social trygghet
SFS 1984:555Förordning (1984:555) om tillämpning av en konvention den 4 februari 1983 mellan Sverige och Spanien om social trygghet
SFS 1993:1530Förordning (1993:1530) om tillämpning av en överenskommelse den 18 augusti 1993 om tillämpning av den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet
SFS 1988:350Förordning (1988:350) om tillämpning av en konvention den 21 februari 1985 mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet;
SFS 1979:56Förordning (1979:56) om tillämpning av en konvention den 5 maj 1978 mellan Sverige och Grekland rörande social trygghet
SFS 1978:798Förordning (1978:798) om tillämpning av en konvention den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet
SFS 1978:799Förordning (1978:799) med bemyndigande enligt konventionen den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet
SFS 1995:156Tillkännagivande (1995:156) av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet
SFS 2013:134Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet
SFS 1983:325Förordning (1983:325) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet
SFS 1964:57Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:57) om tillämpning av en av Internationella arbetskonferensen antagen konvention angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet
SFS 1991:1333/r1/ Förordning (1991:1333) om tillämpning av en konvention den 9 februari 1988 mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet;
SFS 1981:1284Förordning (1981:1284) om tillämpning av en konvention den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet;
SFS 1982:78Förordning (1982:78) om tillämpning av en överenskommelse den 8 januari 1982 om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet
SFS 2002:221Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
se ävennordisk konvention
sociala området
se ävenupphävandeförfattning
statsbidrag
socialavgift
SFS 1992:320/r1/ Lag (1992:320) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter;
SFS 2000:981Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter
SFS 1990:983Förordning (1990:983) om nedsättning av socialavgifter
SFS 1991:329/r1/ Lag (1991:329) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter;
SFS 1994:549Förordning (1994:549) om nedsättning av socialavgifter
SFS 1983:1055Lag (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län;
se ävenanställningsstöd
Socialavgiftsförordning
SFS 2011:1263Socialavgiftsförordning (2011:1263)
socialavgiftslag
SFS 2000:980Socialavgiftslag (2000:980)
socialförsäkring
SFS 2009:602Förordning (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen
se ävenpersonuppgift
fondförvaltning
personuppgift
socialförsäkringsadministration
se ävensjälvbetjäningstjänst
socialförsäkringsavgift
SFS 1975:954Förordning (1975:954) om rätt för riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.
socialförsäkringsbalk
SFS 2010:111Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
SFS 2010:110Socialförsäkringsbalk (2010:110)
socialförsäkringsförmån
se äventjänstepensionsförmån
socialförsäkringslagstiftning
SFS 1985:73Förordning (1985:73) om undantag från svensk socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands
socialförsäkringsregister
SFS 1998:156Förordning (1998:156) med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister
SFS 1994:1517Lag (1994:1517) om socialförsäkringsregister
socialförsäkringsregisterförordning
SFS 1998:1576Socialförsäkringsregisterförordning (1998:1576)
socialförsäkringsregisterlag
SFS 1997:934Socialförsäkringsregisterlag (1997:934)
socialförsäkringsväsendet
SFS 1984:989Lag (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
socialnämnd
SFS 1970:513Kungl. Maj:ts Cirkulär (1970:513) till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen, samtliga länsstyrelser, polismyndigheter, länsskolnämnder, socialnämnder och skolstyrelser om intensifierat samarbete mellan socialnämnd, skola och polis
SFS 1981:1370Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
SFS 1973:810Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
Socialstyrelsen
SFS 2001:707Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen
SFS 1967:866Lag (1967:866) med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen,medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och socialstyrelsen
SFS 2001:708Förordning (2001:708) om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen
SFS 1982:117Förordning (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
SFS 1981:683Förordning (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
SFS 1985:796Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.
SFS 1988:1236Förordning (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen
SFS 2015:284Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen
SFS 2001:709Förordning (2001:709) om cancerregister hos Socialstyrelsen
SFS 1996:570Förordning (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen
se äventandhälsoregister
socialstyrelsens läkemedelsavdelning
SFS 1981:675Förordning (1981:675) med föreskrifter om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning
socialt bistånd
SFS 1995:479Lag (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster
socialtjänst
SFS 2001:637Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
se ävensocialt bistånd
statlig styrning
personuppgift
socialtjänstförordning
SFS 2001:937Socialtjänstförordning (2001:937)
socialtjänstlag
SFS 1980:620Socialtjänstlag (1980:620)
SFS 2001:453Socialtjänstlag (2001:453)
socialtjänstlagen
SFS 2008:975Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)
se ävensärskilda avdrag
Socialvetenskapliga forskningsrådet
SFS 1990:739Förordning (1990:739) med instruktion för Socialvetenskapliga forskningsrådet
sockerproducent
SFS 2006:1024Förordning (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter
solceller
SFS 2009:689Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller
solvent bank
se ävenkapitaltillskott
solvärme
SFS 2000:287Förordning (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme
solvärmeanläggning
SFS 1987:771Förordning (1987:771) om statligt bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar
sommarskola
se ävenstatsbidrag
sommartid
SFS 1994:1207Förordning (1994:1207) om sommartid
SFS 1988:253Förordning (1988:253) om sommartid
SFS 1989:170Förordning (1989:170) om sommartid
SFS 1985:351Förordning (1985:351) om sommartid
SFS 1992:306Förordning (1992:306) om sommartid
sortäkthet
se äventrädgårdsväxt
spaningssyfte
se äventvångsåtgärd
sparande
SFS 1972:128Lag (1972:128) om skattefrihet vid premiering av sparande
se äventillfälligt sparande
sparbank
SFS 1955:416Lag (1955:416) om sparbanker
SFS 1955:417Lag (1955:417) angående införande av nya lagen om sparbanker
SFS 1955:422Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:422) om sparbanker
se ävenskogskonto
sparbankernas säkerhetskassa
SFS 1934:300Lag (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa
SFS 1934:515Kungörelse (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa
sparbankslag
SFS 1987:619Sparbankslag (1987:619)
sparform
se ävenskattelättnad
sparobligation
SFS 1960:659Förordning (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer
specialattaché
SFS 1990:1108Förordning (1990:1108) med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheterna
Specialdomstol
SFS 2006:618Förordning (2006:618) om ersättning för inställelse vid Specialdomstolen för Sierra Leone
Specialdomstol för Sierra Leone
SFS 2006:615Lag (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
specialkurs
se ävengymnasieskola
gymnasieskola
specialpedagogisk insats
se ävenförskolebarn
Specialpedagogiska institutet
SFS 2001:286Förordning (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
SFS 2008:390Förordning (2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
SFS 2009:1216Förordning (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
SFS 2011:130Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
specialsjukhus
SFS 1997:724Lag (1997:724) om avveckling av specialsjukhus och vårdhem
specialskola
SFS 1987:721Förordning (1987:721) om lärarresurser i specialskolan m. m.
specialskoleförordning
SFS 1995:401Specialskoleförordning (1995:401)
spelskatt
SFS 1972:820Lag (1972:820) om skatt på spel
SFS 1984:249Förordning (1984:249) om spelskatt
spetsteknik
SFS 2016:448Förordning (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling
spikmatta
SFS 1967:419Kungörelse (1967:419) med bestämmelser om användning av spikmatta i polistjänsten;
spillolja
SFS 1993:1268Förordning (1993:1268) om spillolja
splitterfritt glas
SFS 1958:257Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:257) angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar
sprit
se äventeknisk sprit
spritdryck
SFS 1963:480Förordning (1963:480) om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i gåvoförsändelser
SFS 1987:1118Förordning (1987:1118) om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i vissa fall
SFS 1992:260Förordning (1992:260) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker
SFS 1960:419Lag (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker
SFS 1925:465Kungörelse (1925:465) med särskilda bestämmelser om utförsel från riket av spritdrycker och vin
spruta
SFS 2012:596Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler
SFS 2006:323Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
språk
SFS 2006:888Förordning (2006:888) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
SFS 2007:1181Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
se ävenfinska språket
Språk- och folkminnesinstitutet
SFS 1993:654Förordning (1993:654) med instruktion för Språk- och folkminnesinstitutet
språklag
SFS 2009:600Språklag (2009:600)
Sprängämnesinspektionen
SFS 1981:499Förordning (1981:499) med instruktion för sprängämnesinspektionen
SFS 1988:369Förordning (1988:369) med instruktion för sprängämnesinspektionen;
SFS 1996:62Förordning (1996:62) med instruktion för Sprängämnesinspektionen
sprängämnesprekursorer
SFS 2014:799Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
SFS 2014:880Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer
spåranläggning
SFS 1988:1378Förordning (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
SFS 1998:1827Förordning (1998:1827) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
spårning
se ävenfartyg
spårvagn
se ävenjärnväg
spårväg
se ävenjärnvägssäkerhet
spårvägstrafik
se ävenhittegods
stadsarkiv
SFS 1949:697Brev (1949:697) till riksarkivet angående instruktion för stadsarkivet i Malmö
SFS 1991:448Förordning (1991:448) för stadsarkivet i Malmö när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv
SFS 1991:447Förordning (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv
stadshypoteksförening
SFS 1968:656Instruktion (1968:656) för offentligt ombud hos stadshypoteksförening
se ävenKonungariket Sveriges stadshypotekskassa
stadshypoteksinstitution
SFS 1992:700Lag (1992:700) om ombildning av stadshypoteksinstitutionen
se ävenfusion
fusion
inkomstskatt
fusion
stadsregisterkungörelse
SFS 1971:1010Stadsregisterkungörelse (1971:1010)
stallgödsel
SFS 1988:641/r1/ Förordning (1988:641) om statsbidrag till lagringsutrymmen för stallgödsel;
stamnätsföretag
SFS 2011:710/Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el
standard
se ävenbyggnadsverksamhet
standert
se ävenSjöfartsverket
starkströmsanläggning
se ävenelektrisk anläggning
starkströmsförordning
SFS 2009:22Starkströmsförordning (2009:22)
starkströmsledning
se ävenelektrisk anläggning
starköl
se ävenspritdryck
spritdryck
startstöd
se ävenjordbrukare
stat
se ävenmilitär information
Statens bostadsnämnd
SFS 2002:669Förordning (2002:669) med instruktion för Statens bostadsnämnd
statens egendom
se ävenförsäkring
Statens energimyndighet
SFS 2004:1200Förordning (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet
Statens folkhälsoinstitut
SFS 2001:309Förordning (2001:309) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut
statens fordran
SFS 1988:1004Förordning (1988:1004) om rätt att efterskänka statens fordran i fråga om statligt stöd enligt vissa äldre författningar på jordbrukets område;
Statens inspektion
se ävenförsvarsunderrättelseverksamhet
statens kapital
SFS 1981:475Förordning (1981:475) om ränta på statens kapital
statens konst
SFS 1990:195Förordning (1990:195) om vård av statens konst
Statens servicecenter
SFS 2015:665Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
Statens skolverk
SFS 2015:1047Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk
stationeringsort
SFS 1971:1207Kungl. Maj:ts Cirkulär (1971:1207) till statsmyndigheterna om förläggning av arbete utom stationeringsorten
statistik
SFS 1930:17Brev (1930:17) till Generaltullstyrelsen angående sättet för offentliggörandet av statistisk varuförteckning
se ävenrörelseidkare
galt
Sveriges officiella statistik
vägtrafikolycka
socialnämnd
studiedokumentation
officiell statistik
statistikproduktion
SFS 1978:620Förordning (1978:620) om samråd med statistiska centralbyrån i frågor rörande statistikproduktion, m.m.
Statistiska centralbyrån
SFS 2007:762Förordning (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån
SFS 1985:608Förordning (1985:608) med instruktion för statistiska centralbyrån
SFS 1987:902Förordning (1987:902) om uppgifter till statistiska centralbyrån om elever i grundskolans årskurs 9
SFS 2016:822Förordning (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån
statlig avgift
SFS 1989:902/r1/ Förordning (1989:902) om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1990;
SFS 1988:1153/r1/ Förordning (1988:1153) om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1989;
SFS 1987:994Förordning (1987:994) om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1988
statlig finansiering
se ävenInnovationsbron AB
statlig fordring
SFS 1993:1138Förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar
SFS 1993:1681Riksrevisionsverkets föreskrifter (1993:1681) om hantering av statliga fordringar
se ävenackord
ackord
indrivning
statlig garanti
SFS 1988:777Lag (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier
SFS 1988:1085Riksrevisionsverkets föreskrifter (1988:1085) för verkställigheten av förordningen (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier;
SFS 1988:778Förordning (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier
statlig kreditgaranti
se ävenmjölksektorn
statlig planering
se ävenkommunal planering
statlig skoladministration
se ävenskoladministration
statlig styrning
SFS 2015:155Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst
statliga arbetsgivarområdet
se ävenupphävandeförfattning
statliga lån
SFS 1983:737Förordning (1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån
statliga myndigheter
SFS 2017:170Förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
statligt investeringsstöd
se ävenbostad
statligt lantmäteri
se ävenlantmäteri
lantmäteri
statligt räntebidrag
SFS 1993:414Förordning (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall
statligt stöd
SFS 2016:1283Förordning (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag
se ävenbostad
utbildning
näringslivet
uppföljning
boendeåtagande
boendeåtagande
högskola
bostad
näringslivet
energiteknik
statligt tryck
SFS 1991:1736/r1/ Förordning (1991:1736) om användning av papper i statligt tryck;
statsbesök
SFS 1966:482Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:482); med särskilda bestämmelser om trafik i samband med statsbesök
statsbidrag
SFS 2010:1919Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
SFS 2010:2016Förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
SFS 2011:65Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
SFS 2015:552Förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem
SFS 2015:998Förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet
SFS 2011:1062Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.
SFS 2012:144Förordning (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen
SFS 2012:161Förordning (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare
SFS 2012:316Förordning (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet
SFS 2011:1151Förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående
SFS 2016:1364Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.
SFS 2010:21Förordning (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken
SFS 2007:1435Förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet
SFS 2016:989Förordning (2016:989) om statsbidrag till film
SFS 2018:118Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation
SFS 2018:119Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation
SFS 2005:888Förordning (2005:888) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2006 års val
SFS 2015:218Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
SFS 2014:854Förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
SFS 2011:1565Förordning (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg
SFS 2015:848Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden
SFS 2016:82Förordning (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar
SFS 2016:370Förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek
SFS 2007:1347Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska
SFS 2009:90Förordning (2009:90) om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik
SFS 2009:280Förordning (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan
SFS 2008:63Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund
SFS 2001:1060Förordning (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer
SFS 2016:709Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
SFS 2018:152Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner
SFS 2010:1921Förordning (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet
SFS 1958:305Kungörelse (1958:305) angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m.
SFS 2015:565Förordning (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter
SFS 2012:992Förordning (2012:992) om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
SFS 2013:120Förordning (2013:120) om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar
SFS 2013:200Förordning (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal
SFS 2014:1542Förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation
SFS 2013:444Förordning (2013:444) om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan
SFS 2013:1049Förordning (2013:1049) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige
SFS 2014:299Förordning (2014:299) om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation
SFS 2014:375Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning
SFS 2017:623Förordning (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän
SFS 2015:42Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling
SFS 2014:1071Förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin
SFS 2013:60Förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen
SFS 2013:1007Förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
SFS 2014:144Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
SFS 2010:2008Förordning (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer
SFS 2007:1438Förordning (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
SFS 2008:349Förordning (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
SFS 2016:100/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och förskollärare
SFS 2009:1562Förordning (2009:1562) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års val
SFS 2009:43Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
SFS 2010:1058Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser
SFS 2015:403Förordning (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
SFS 2015:404Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
SFS 2015:938Förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik
SFS 2007:1436Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
SFS 2009:313Förordning (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning
SFS 2017:811Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar
SFS 2017:622Förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram
SFS 2016:937Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
SFS 2007:222/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
SFS 2011:273Förordning (2011:273) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2011 års omval
SFS 2011:317Förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur
SFS 2013:1048Förordning (2013:1048) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet
SFS 2015:137Förordning (2015:137) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval
SFS 2012:409Förordning (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor
SFS 2017:1265Förordning (2017:1265) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige
SFS 2017:818Förordning (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan
SFS 2007:81Förordning (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
SFS 2010:2012Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
SFS 2010:2015Förordning (2010:2015) om statsbidrag för sommarskolor
SFS 2012:140Förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk
SFS 2012:993Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare
SFS 2012:994Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
SFS 2011:1597Förordning (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan
SFS 2013:522Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar
SFS 2013:70Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
SFS 2011:1508Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin
SFS 2014:298Förordning (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
SFS 2015:736Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever
SFS 2008:1239Förordning (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade
SFS 2007:1368Förordning (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv
SFS 2008:62Förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans
SFS 2016:406Förordning (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016-2018
SFS 2018:111Förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad
SFS 2018:151Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden
SFS 2011:538Förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
SFS 2015:553Förordning (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar
SFS 2015:215/Upphör att gälla U:2018-08-01/ Förordning (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning /Rubriken träder i kraft I:2018-08-01/ Förordning (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
SFS 2013:361Förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
SFS 2012:517Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål
SFS 2008:929Förordning (2008:929) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2009 års val till Europaparlamentet
SFS 2007:1345Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
SFS 2016:329Förordning (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända
SFS 2016:400Förordning (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser
SFS 1993:795Förordning (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office;
SFS 2006:390Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
SFS 2017:628Förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete
SFS 2017:1303Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum
SFS 2018:32Förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet
SFS 2018:49Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
SFS 2018:66Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek
SFS 2011:192Förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan
SFS 2011:1053Förordning (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer
SFS 2011:1163Förordning (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd
SFS 2016:364Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande
SFS 2014:47Förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov
SFS 2014:108Förordning (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet
SFS 2014:145Förordning (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden
SFS 2013:880Förordning (2013:880) om statsbidrag till organisationer som stöder veteransoldater och deras anhöriga
SFS 2009:560Förordning (2009:560) om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan
se ävensmittsam sjukdom
ungdomar
förorenade områden
skatteunderlag
maxtaxa
maxtaxa
hivinfektion
statsbidrg
SFS 2016:1367Förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler
statsbudget
SFS 1996:1059Lag (1996:1059) om statsbudgeten
se ävenavräkning
statsfartyg
SFS 1938:470Lag (1938:470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.
SFS 1959:540Kungörelse (1959:540) angående tillämpningen av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.
se äventillträdesförordning
statsflygsförordning
SFS 1999:1354Statsflygsförordning (1999:1354)
Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd
SFS 1988:1103Förordning (1988:1103) med instruktion för Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd;
SFS 1981:607Förordning (1981:607) med instruktion för statsförvaltningens centrala förslagsnämnd
statskalenderförordning
SFS 1990:205Statskalenderförordning (1990:205);
SFS 2001:750Statskalenderförordning (2001:750)
statskalendern
SFS 1973:171Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:171) om lämnande av uppgifter för statskalendern
Statskontoret
SFS 2005:862Förordning (2005:862) med instruktion för Statskontoret
SFS 1968:773Statskontorets cirkulär (1968:773) om överlämnande av donations- och liknande medel till förvaltning hos statskontorets fondbyrå
SFS 2007:827Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret
SFS 1992:877Förordning (1992:877) med instruktion för Statskontoret
SFS 1986:448Förordning (1986:448) med instruktion för statskontoret
SFS 1988:959/r1/ Förordning (1988:959) med instruktion för statskontoret;
statsluftfartyg
se äventillträdesförordning
statslån
se ävenbostadsbyggande
statslös
SFS 1969:645Kungörelse (1969:645) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar
SFS 1969:644Lag (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar
se ävenresedokument
statsministerns tjänstebostad
se ävensäkerhetsfråga
statsobligation
SFS 1970:696Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:696) om skyldighet att lämna försäkran i ärende rörande förtidsinlösen av vissa statsobligationer
statsråd
SFS 2016:1022Förordning (2016:1022) om inkomstgaranti, tjänstepension och vissa försäkringsförmåner för statsråd
statsrådsarvode
SFS 1991:1877Lag (1991:1877) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
SFS 1993:148Lag (1993:148) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
SFS 1991:359Lag (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Statsrådsarvodesnämnden
SFS 2012:881Lag (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
SFS 1993:1427Lag (1993:1427) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
statsrådslönenämnden
SFS 1988:1532Förordning (1988:1532) med instruktion för statsrådslönenämnden
SFS 1984:1005Förordning (1984:1005) med instruktion för statsrådslönenämnden
statsskuldboken
SFS 1990:978Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken;
statsstipendienämnd
se ävenstudiemedelsnämnd
statsstöd
SFS 2013:388Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
se ävenkonkurrens
statsstödsregler
se ävenEuropeiska unionen
Europeiska unionen
statstjänsteman
se ävenbostadsanskaffningslån
statsunderstöd
se ävenriksrevisionsverket
stenröjningsvagn
SFS 1954:617Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:617) angående klassificeringen av så kallade stenröjningsvagnar
stentäkt
se ävenvattenområde
vattenområde
steriliserad
SFS 1999:332Lag (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Steriliseringsersättningsnämnden
SFS 1999:614Förordning (1999:614) med instruktion för Steriliseringsersättningsnämnden
steriliseringslag
SFS 1975:580Steriliseringslag (1975:580)
stift
SFS 1942:237Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:237) med vissa bestämmelser i anledning av inrättandet av Stockholms stift
se ävenindelning
stiftelse
SFS 1929:116Lag (1929:116) om tillsyn över stiftelser
SFS 1979:47Lag (1979:47) om regionala stiftelser för skyddat arbete
SFS 1978:19Lag (1978:19) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på regional nivå främja näringslivets utveckling
SFS 1947:339Förordning (1947:339) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.
SFS 1979:54Lag (1979:54) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och utveckling av företag i u-länder
SFS 1948:497Förordning (1948:497) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.
SFS 1930:217Kungörelse (1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser den 24 maj 1929 (nr 116);
SFS 1979:48Förordning (1979:48) om regionala stiftelser för skyddat arbete
SFS 1951:148Förordning (1951:148) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.
se ävenaktiebolag
prisreglering
Abraham Rydbergs Stiftelse
Tegefors verk aktiebolaget
stiftelseförordning
SFS 1995:1280Stiftelseförordning (1995:1280)
stiftelselag
SFS 1994:1221Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)
SFS 1994:1220Stiftelselag (1994:1220)
Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond
SFS 1973:278Lag (1973:278) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond, m. m.
Stiftelsen Hallwylska museet
se ävenLivrustkammaren
Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd
SFS 1988:89Lag (1988:89) om beslutanderätt för Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd
Stiftelsen Nordiska museet
SFS 1989:969/r1/ Förordning (1989:969) om statligt reglerade anställningar hos Stiftelsen Nordiska museet;
Stiftelsen Norrlandsfonden
SFS 1998:775Lag (1998:775) om rätt för Stiftelsen Norrlandsfonden att besluta i frågor om förvaltningen av regionala utvecklingslån
SFS 1998:1739Förordning (1998:1739) om Stiftelsen Norrlandsfondens förvaltning av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån
Stiftelsen Petroleumindustriens Beredskapsfond
SFS 1969:738Lag (1969:738) om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för belopp som tillförts Stiftelsen Petroleumindustriens Beredskapsfond, m. m.
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
SFS 1963:173Lag (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.
Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum
SFS 1990:696Lag (1990:696) om avdrag för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum
Stiftelsen Tekniska museet
SFS 1989:967/r1/ Förordning (1989:967) om statligt reglerade anställningar hos Stiftelsen Tekniska museet;
Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond
SFS 1950:25Förordning (1950:25) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond, m.m.
stiftelser
SFS 2001:1049Förordning (2001:1049) om avgifter för ansökningar om upplösning av stiftelser
SFS 2001:845Lag (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall
stiftsbundenhet
se ävenpräst
stiftsnämnd
SFS 1971:862Förordning (1971:862) med instruktion för stiftsnämnderna
stilett
SFS 1959:312Förordning (1959:312) om förbud mot innehav av vissa stiletter m.m .
stimulansbidrag
se ävenäldrebostad
stipendie
SFS 2010:718Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
stipendium
SFS 1983:447Lag (1983:447) om viss skattefrihet för stipendier enligt 19 § kommunalskattelagen (1928:370);
se ävenHvitfeldtska stipendieinrättningen
senator Emil Possehls stipendiefond
tandläkarhögskola
Stockholms universitet
SFS 2007:1475Förordning (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare
Stockholmskonferensen
se ävenimmunitet
pensionsförmån
immunitet
stomjärnväg
SFS 1989:67Förordning (1989:67) om plan för stomjärnvägar
stora rovdjur
SFS 2009:1263Förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn
stormfälld skog
se ävenskattereduktion
straffrättsliga förfaranden
SFS 2014:1553Förordning (2014:1553) om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen
straffrättsligt samarbete
SFS 2000:727Tillkännagivande (2000:727) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
SFS 2007:149Tillkännagivande (2007:149) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
SFS 2001:860Tillkännagivande (2001:860) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
SFS 2001:6Tillkännagivande (2001:6) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
SFS 2010:1028Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner (2010:1028) om straffrättsligt samarbete
SFS 2009:594Tillkännagivande (2009:594) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
SFS 2005:122Tillkännagivande (2005:122) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt sambarbete
SFS 2003:892Tillkännagivande (2003:892) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
strafftid
SFS 1974:286Förordning (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.
SFS 1974:202Lag (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
straffverkställighet
SFS 1963:193Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
SFS 1963:194Förordning (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
strafföreläggande
se ävenregister
register
strafföreläggandekungörelse
SFS 1970:60Strafföreläggandekungörelse (1970:60)
strandnära lägen
se ävenplaneringsinsatser
strandstädning
SFS 2018:58Förordning (2018:58) om bidrag till strandstädning
strategisk produkt
SFS 1991:341Lag (1991:341) om strategiska produkter
SFS 1994:2060Förordning (1994:2060) om strategiska produkter
se ävenInspektionen för strategiska produkter
strategiska produkter
se ävenInspektionen för strategiska produkter
strejk
se ävenavlöningsmedel
strukturfond
se ävenEG
strukturfondspartnerskap
SFS 2007:459Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap
strukturstöd
SFS 1994:1708Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
se ävenbyggarbetsmarknad
strålkällor
se ävenproducentansvar
strålskyddsförordning
SFS 1958:652Strålskyddsförordning (1958:652)
SFS 1988:293Strålskyddsförordning (1988:293)
strålskyddsinstitut Statens
SFS 1988:295Förordning (1988:295) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut
SFS 1976:247Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
SFS 1976:481Förordning (1976:481) med instruktion för statens strålskyddsinstitut
strålskyddslag
SFS 1958:110Strålskyddslag (1958:110)
SFS 1988:220Strålskyddslag (1988:220)
Strålsäkerhetsmyndigheten
SFS 2008:452Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
SFS 2008:463Förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Strömsholms kanal
se ävenkanal
ströäng
SFS 1921:378Lag (1921:378) om ströängars indragande till kronan
SFS 1917:250Kungörelse (1917:250) angående ströängars utbytande mot annan mark
studentbostad
SFS 2012:824Förordning (2012:824) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder
SFS 1996:1371Förordning (1996:1371) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl.
SFS 1989:573Förordning (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder
SFS 2000:588Förordning (2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter
se äveninvesteringsstimulans
studentexamen
SFS 1967:490/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:490) om avveckling av studentexamen m.m.;
studentförening
se ävenstuderandekår
studentkårlokal
SFS 1983:687Förordning (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.
studentkårsförordning
SFS 2009:769Studentkårsförordning (2009:769)
studerandekår
SFS 1983:18Förordning (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor
studerandesammanslutning
SFS 1978:493Lag (1978:493) med bemyndigande att upphäva föreskrifter om skyldighet att tillhöra särskild studerandesammanslutning
studieavgift
se ävenanmälningsavgift
studieavgiftsskyldig student
se ävenstipendie
studiecirkel
SFS 1981:518Förordning (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
studiedokumentation
SFS 1981:516Förordning (1981:516) om studiedokumentation och statistik rörande högskolestuderande
studieförbund
se ävenkulturverksamhet
studiehjälpsnämnden
se ävencentrala studiehjälpsnämnden
studiekampanj
se ävenoffentlig sektor
invandrare
studielån
SFS 1998:1544Förordning (1998:1544) om ränta på studielån för år 1999
SFS 1995:1250Förordning (1995:1250) om ränta på studielån för år 1996
SFS 2015:799Förordning (2015:799) om ränta på studielån för 2016
SFS 1996:1317Förordning (1996:1317) om ränta på studielån för år 1997
SFS 2017:1237Förordning (2017:1237) om ränta på studielån för 2018
SFS 2004:1160Förordning (2004:1160) om ränta på studielån för år 2005
SFS 2007:1336Förordning (2007:1336) om ränta på studielån för 2008
SFS 2001:974Förordning (2001:974) om ränta på studielån för år 2002
SFS 2016:1187Förordning (2016:1187) om ränta på studielån för 2017
SFS 2010:1992Förordning (2010:1992) om ränta på studielån för 2011
SFS 1997:1124Förordning (1997:1124) om ränta på studielån för år 1998
SFS 2012:865Förordning (2012:865) om ränta på studielån för 2013
SFS 1992:1172/r1/ Förordning (1992:1172) om ränta på studielån för år 1993;
SFS 2008:1354Förordning (2008:1354) om ränta på studielån för 2009
SFS 2000:1059Förordning (2000:1059) om ränta på studielån för år 2001
SFS 1989:1070/r1/ Förordning (1989:1070) om ränta på studielån för år 1990;
SFS 2006:1458Förordning (2006:1458) om ränta på studielån för 2007
SFS 2005:1070Förordning (2005:1070) om ränta på studielån för år 2006
SFS 1993:1218Förordning (1993:1218) om ränta på studielån för år 1994
SFS 1988:1547/r1/ Förordning (1988:1547) om ränta på studielån för år 1989;
SFS 1994:1387Förordning (1994:1387) om ränta på studielån för år 1995
SFS 1983:271Lag (1983:271) om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån
SFS 1991:1525Förordning (1991:1525) om ränta på studielån för år 1992
SFS 1999:1076Förordning (1999:1076) om ränta på studielån för år 2000
SFS 2009:1456Förordning (2009:1456) om ränta på studielån för 2010
SFS 2013:1003Förordning (2013:1003) om ränta på studielån för 2014
SFS 2002:950Förordning (2002:950) om ränta på studielån för år 2003
SFS 2003:883Förordning (2003:883) om ränta på studielån för år 2004
SFS 2014:1418Förordning (2014:1418) om ränta på studielån för 2015
SFS 2011:1566Förordning (2011:1566) om ränta på studielån för 2012
SFS 1961:384Kungörelse (1961:384) om avskrivning av lån för studier
se ävenarbetsmarknadsutbildning
arbetsmarknadsutbildning
studiemedel
SFS 1989:1069/r1/ Lag (1989:1069) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel;
SFS 1987:297Lag (1987:297) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel m. m.
studiemedelsnämnd
SFS 1964:574Kungörelse (1964:574) om överflyttande på studiemedelsnämnderna av de uppgifter som tillkomma statsstipendienämnderna
SFS 1988:1196/r1/ Förordning (1988:1196) med instruktion för studiemedelsnämnderna;
SFS 1965:745Förordning (1965:745) med instruktion för studiemedelsnämnderna
studieorientering
se ävengymnasieskola
högskoleutbildning
studieredovisning
SFS 1993:1153Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor
studiestartsstöd
SFS 2017:532Förordning (2017:532) om studiestartsstöd
SFS 2017:527Lag (2017:527) om studiestartsstöd
studiestödsdataförordning
SFS 2009:321Studiestödsdataförordning (2009:321)
studiestödsdatalag
SFS 2009:287Studiestödsdatalag (2009:287)
studiestödsförordning
SFS 1973:418Studiestödsförordning (1973:418)
SFS 2000:655Studiestödsförordning (2000:655)
studiestödslag
SFS 1999:1395Studiestödslag (1999:1395)
styrelse
SFS 1977:625Förordning (1977:625) om information till ersättare i statliga styrelser och nämnder
SFS 1992:1299Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.
se ävenpersonalföreträdare
personalföreträdare
styrelseledamot
se ävenAP-fond
val
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
SFS 2009:895Förordning (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
SFS 2007:1223Förordning (2007:1223) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
SFS 1989:270Förordning (1989:270) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
SFS 1996:81Förordning (1996:81) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
styrelsen för internationell utveckling
SFS 1973:687Förordning (1973:687) med instruktion för styrelsen för internationell utveckling
se ävenSIDA
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
se ävenSida
Sida
Sida
Styrelsen för lokalradiotillstånd
SFS 1993:127Förordning (1993:127) med instruktion för Styrelsen för lokalradiotillstånd
Styrelsen för psykologiskt försvar
SFS 1985:476Förordning (1985:476) med instruktion för styrelsen för psykologiskt försvar
SFS 2007:1265Förordning (2007:1265) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
SFS 1988:853Förordning (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
SFS 2005:629Förordning (2005:629) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Styrelsen för riksfärdtjänst
SFS 1991:1812Förordning (1991:1812) med instruktion för styrelsen för riksfärdtjänst
Styrelsen för Sverigebilden
SFS 1992:584Förordning (1992:584) med instruktion för Styrelsen för Sverigebilden
styrelsen för teknisk utveckling
SFS 1979:113Förordning (1979:113) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling
SFS 1988:404Förordning (1988:404) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling
Styrelsen för u-landsforskning
SFS 1979:832Förordning (1979:832) med instruktion för styrelsen för u-landsforskning (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries, SAREC)
se ävenSAREC
Styrelsen för u-landsutbildning
se ävenSandö U-centrum
styrelserepresentation
SFS 1976:355Lag (1976:355) om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag
SFS 1976:464Förordning (1976:464) om tillämpningen av lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar
SFS 1987:1245Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
SFS 1976:351Lag (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar
SFS 1987:1260Förordning (1987:1260) om tillämpning av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
stål- och betongnormer
se ävenplanverks råd för stål- och betongnormer statens
städer
se ävenutvecklingsprojekt
städernas allmänna besvär
SFS 1757:0119Resolution (1757:0119) på städernas allmänna besvär
ställföreträdare för kommun
SFS 1976:1064Förordning (1976:1064) om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar, m.m.
SFS 1965:577Kungörelse (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.
se ävenavtalsförhandling
stämpelavgift
SFS 1964:754Kungörelse (1964:754) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
stämpelfrihet
SFS 1934:328Kungl. Maj:ts förordning (1934:328) om stämpelfrihet vid utbyte av lottbrev mot aktiebrev i anledning av solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag;
stämpelskatt
SFS 1996:837Lag (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall
SFS 1984:406Förordning (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
SFS 1984:404Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
SFS 1979:293Förordning (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt
SFS 1984:405Lag (1984:405) om stämpelskatt på aktier
stängsel
SFS 1933:668Kungörelse (1933:668) om beskaffenheten av laggillt stängsel i vissa delar av riket m.m.
se ävenren
stängselnämnden
SFS 1975:1012Förordning (1975:1012) med instruktion för Stängselnämnden
stängselskyldighet
SFS 1945:119Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.
stöd
SFS 2015:1035Förordning (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut
SFS 2008:814Lag (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut
SFS 2015:141Förordning (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014
SFS 2015:212Förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
SFS 2015:518Förordning (2015:518) om tillfälligt stöd för dieselbränsle som har förbrukats av skogsmaskiner i brandområdet i Västmanland
SFS 2015:211Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
SFS 2014:1315Förordning (2014:1315) om tillfälligt stöd för upparbetning och lagring av brandskadat virke från brandområdet i Västmanland
SFS 2008:820Förordning (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut
SFS 2015:210Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
SFS 2015:1017Lag (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut
SFS 2015:208Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
se ävenenergiforskning
prövningsnämnd
energiforskning
stödgivningsbegränsning
SFS 1998:85Förordning (1998:85) om begränsning av stödgivning inom EG:s strukturomvandlingsområden
stödområde
se äventillfälligt stödområde
stöldgods
SFS 1974:1065Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
subventionsundersökning
se ävendumpningsundersökning
successionsordningen
SFS 1810:0926Successionsordning (1810:0926);
Suezkanalen
SFS 1954:555Kungörelse (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen
sundhet
se äventrädgårdsväxt
supermiljöbilspremie
SFS 2011:1590Förordning (2011:1590) om supermiljöbilspremie
suveränitetsholmarna
SFS 1986:1283Lag (1986:1283) om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar
svavelförordning
SFS 2014:509Svavelförordning (2014:509)
svavelhaltigt bränsle
SFS 1976:1055Förordning (1976:1055) om svavelhaltigt bränsle
SFS 1976:1054Lag (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle
svavelskatt
SFS 1990:587Lag (1990:587) om svavelskatt
SFS 1990:709Förordning (1990:709) om svavelskatt
SWEDECORP
SFS 1991:840Förordning (1991:840) med instruktion för styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP);
Swedfund International AB
SFS 2008:1271Lag (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB
SFS 2008:1272Förordning (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer
Svensk Bilprovning Aktiebolaget
SFS 1990:203Förordning (1990:203) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
SFS 1988:990/r1/ Förordning (1988:990) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
SFS 1993:446Förordning (1993:446) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
SFS 1989:265/r1/ Förordning (1989:265) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
SFS 1988:91/r1/ Förordning (1988:91) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
SFS 1986:1224Förordning (1986:1224) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
svensk domstol
SFS 1952:776Kungörelse (1952:776) med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg
SFS 1975:309Förordning (1975:309) med förordnande enligt lagen (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg
SFS 1958:402Kungörelse (1958:402) med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg
SFS 1952:532Lag (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg
SFS 1978:152Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.
svensk dramatik
se ävennyskriven svensk dramatik
Svensk författningssamling
SFS 1996:1052Tillkännagivande (1996:1052) om utgivningen av Svensk författningssamling
SFS 1998:281Lag (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling
Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)
SFS 1969:630Lag (1969:630) om viss skattefrihet för utdelning på aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)
svensk medborgare
SFS 1973:137Lag (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
se ävenkyrkoförsamling
främlingskontroll
svensk projektexport
SFS 1985:653Förordning (1985:653) om stöd till svensk projektexport
svensk sjöfart
se ävensjöfart
svensk verksamhet
se ävenAntarktis
Svenska akademien
se ävenNobelstiftelsen
Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling
SFS 1997:1231Förordning (1997:1231) med instruktion för Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling
Svenska FAO-kommittén
SFS 1995:1100Förordning (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén
svenska fiskezonen
SFS 1988:170/r1/ Förordning (1988:170) om tillfällig utvidgning av den svenska fiskezonen i mellersta och norra Östersjön;
svenska för invandrare
SFS 2014:946Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden
Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund
SFS 1984:574Förordning (1984:574) om statsbidrag till Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund för riksomfattande kursverksamhet
Svenska institutet
SFS 1997:1226Förordning (1997:1226) med instruktion för Svenska institutet
SFS 2007:1224Förordning (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet
SFS 2015:152Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet
Svenska institutet i Alexandria
SFS 1998:1218Förordning (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria
svenska kyrkan
SFS 1979:931Förordning (1979:931) om prövning av vissa ansökningar om medlemskap i svenska kyrkan
SFS 1998:1592Lag (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan
SFS 2002:385Lag (2002:385) om lagfart i vissa fall för Svenska kyrkan m.m.
SFS 1999:289Lag (1999:289) om Svenska kyrkans personal vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000
SFS 1991:751Förordning (1991:751) om underrättelse om medlemskap i svenska kyrkan
SFS 1982:942Lag (1982:942) om svenska kyrkan
SFS 1951:691Lag (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan
SFS 1998:1591Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan
SFS 1999:288Lag (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
se ävenvigselförrättare
kyrkomusik
kyrkobokföring
kyrkomusik
förvaring
präst
nattvardsfirande
upphävandeförfattning
nattvard
Svenska skeppshypotekskassan
1980:1097Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Svenska skeppshypotekskassans garantifond
SFS 1983:887Förordning (1983:887) om avgift på Svenska skeppshypotekskassans garantifond
Svenska språknämnden
SFS 1989:968/r1/ Förordning (1989:968) om statligt reglerade anställningar hos Svenska språknämnden;
Svenska Unescorådet
SFS 1988:1462Förordning (1988:1462) med instruktion för svenska unescorådet;
SFS 2007:950Förordning (2007:950) med instruktion för Svenska Unescorådet
SFS 1996:646Förordning (1996:646) med instruktion för Svenska unescorådet
svenskt arkiv
SFS 1990:783/r1/ Lag (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv;
svenskt biografiskt lexikon
SFS 2007:1201Förordning (2007:1201) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon
SFS 1988:630Förordning (1988:630) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon
SFS 1986:537Förordning (1986:537) med instruktion för svenskt biografiskt lexikon
svenskt fartyg
SFS 1991:453Lag (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg
SFS 2013:284Förordning (2013:284) om bevakning ombord på svenskt fartyg
Svenskt Friluftsliv
SFS 2010:1539Lag (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv
svenskt försäkringsbolag
se ävenskadeförsäkring
svenskt medborgarskap
SFS 1950:382Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap
SFS 1977:819Förordning (1977:819) om tillämpning av viss bestämmelse i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap
SFS 1975:608Förordning (1975:608) om krav på svenskt medborgarskap för tillträde till vissa statliga tjänster;
SFS 2012:694Förordning (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer
SFS 1924:130Lag (1924:130) om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap
SFS 1924:423Kungörelse (1924:423) angående anmälan om återvinnande av svenskt medborgarskap
SFS 2001:82Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap
svenskt rederiföretag
se ävenkreditgaranti
svenskt territorium
SFS 1966:374Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium
SFS 1966:375Förordning (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium
se äventillträdesförordning
IKFN-förordning
radiosändare
svenskt-norskt industriellt samarbete
se ävenindustriellt samarbete
svenskundervisning
SFS 1986:207Förordning (1986:207) om grundläggande svenskundervisning för invandrare
SFS 1994:895Förordning (1994:895) om svenskundervisning för invandrare
SFS 1986:163Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
SFS 1986:159Lag (1986:159) om grundläggande svenskundervisning för invandrare
SFS 1978:591Förordning (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet
SFS 2009:657Lag (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare
SFS 1992:740Förordning (1992:740) om svenskundervisning för invandrare
se ävenprestationsbaserad stimulansersättning
Stockholms universitet
väntetid
Lärarhögskolan i Stockholm
Sverige
se ävengränsälvsöverenskommelse
Sveriges Advokatsamfund
SFS 1963:580Brev (1963:580) till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å stadgar för advokatsamfundet
SFS 2017:1026Förordning (2017:1026) om underrättelse till Sveriges advokatsamfund om domar i vissa brottmål
Sveriges allmänna hypoteksbank
SFS 1994:759Lag (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank
SFS 1994:1535Förordning (1994:1535) om reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank
SFS 1970:65Lag (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Sveriges bildkonstnärsfond
SFS 1982:600Förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Sveriges exportråd
SFS 1975:490Lag (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.
SFS 1975:491Förordning (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare
SFS 1979:546Förordning (1979:546) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport
SFS 1979:545Lag (1979:545) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande projektexport
Sveriges flagga
SFS 1983:826Förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga
SFS 1982:269Lag (1982:269) om Sveriges flagga
Sveriges författarfond
SFS 1962:652Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond
Sveriges geologiska undersökning
SFS 1995:1381Förordning (1995:1381) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
SFS 1997:1294Förordning (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
SFS 1982:586Förordning (1982:586) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
SFS 1988:367Förordning (1988:367) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
SFS 2007:1318Förordning (2007:1318) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
SFS 2008:1233Förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Sveriges internationella överenskommelser
SFS 1990:1070Förordning (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m.;
Sveriges lantbruksuniversitet
SFS 1977:386Förordning (1977:386) om införande av förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
SFS 1989:632/r1/ Förordning (1989:632) om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet;
SFS 1977:344Förordning (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet
SFS 1993:221Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
SFS 1987:1152/r1/ Förordning (1987:1152) om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet;
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
SFS 1996:280Förordning (1996:280) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
SFS 1981:1102Förordning (1981:1102) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
SFS 2009:974Förordning (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
SFS 2007:1053Förordning (2007:1053) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Sveriges nätuniversitet
SFS 2002:25Förordning (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet
Sveriges officiella statistik
SFS 1969:145Cirkulär (1969:145) till statsmyndigheterna om publikationsserien Sveriges officiella statistik
Sveriges Riksbank
SFS 1988:1385Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank
SFS 1974:397Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:397) om överförande av vissa uppgifter från postbanken till Sveriges Riksbank
Sveriges Riksidrottsförbund
SFS 1995:361Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund
Sveriges riksvapen
SFS 1982:268Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen
Sveriges turistråd
SFS 1984:477Lag (1984:477) om beslutanderätt för Sveriges turistråd
Svinesundsförbindelsen
SFS 2005:531Förordning (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen
svävarfartsförordning
SFS 1986:305Svävarfartsförordning (1986:305)
sydafrikansk medborgare
se ävenvisering
visering
syn
se ävennämndeman
syneman
se ävenägofred
jordabalken
synemål
se ävenkronans rätt
synemän
SFS 2009:28Förordning (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende
Synskadades Riksförbund
SFS 2005:340Lag (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund
sysselsättning
se ävenhandikappad
sysselsättningsbidrag
SFS 1981:542Förordning (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin
SFS 1998:996Förordning (1998:996) om sysselsättningsbidrag
sysselsättningsinsats
SFS 1995:1035Förordning (1995:1035) om sysselsättningsinsatser inom kulturområdet
sysselsättningsstöd
SFS 2002:366Förordning (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
se ävenskattekonto
sysselsättningsåtgärder
se ävenkulturområdet
systemansvar
se ävenel
Systembolaget AB
SFS 1994:2049Tillkännagivande (1994:2049) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
Systembolaget Aktiebolag
SFS 2001:852Tillkännagivande (2001:852) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
SFS 2011:789Tillkännagivande (2011:789) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
SFS 2012:623Tillkännagivande (2012:623) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
SFS 2017:1132Tillkännagivande (2017:1132) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
SFS 2000:383Tillkännagivande (2000:383) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
SFS 2008:39Tillkännagivande (2008:39) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
Systementbolaget Aktiebolag
SFS 2004:490Tillkännagivande (2004:490) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
säkerhet för rättegångskostnad
SFS 1985:493Tillkännagivande (1985:493) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
SFS 1988:124Tillkännagivande (1988:124) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
SFS 2007:1141Förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
säkerhetsfråga
SFS 2014:514Lag (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
säkerhetsföreskrift
se ävensocialförsäkringsregister
säkerhetskontroll
SFS 1981:1064Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol
SFS 1988:144Lag (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler
SFS 2010:294Lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
säkerhetskrav
se ävenfritidsbåt
fritidsbåt
säkerhetsnämnd
SFS 1988:810Förordning (1988:810) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar
SFS 2007:1054Förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar
Säkerhetspolisen
SFS 2002:1050Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen
SFS 2014:1103Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
säkerhetspolitik
SFS 1993:983Förordning (1993:983) om statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling;
säkerhetsreserv
se ävenFinansinspektionen
säkerhetsrätt
se ävenförsäkringsersättning
säkerhetsskydd
SFS 1983:953Lag (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen
SFS 2006:128Lag (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
SFS 1981:421Förordning (1981:421) om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter
säkerhetsskyddsförordning
SFS 1996:633Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)
säkerhetsskyddslag
SFS 1996:627Säkerhetsskyddslag (1996:627)
säkerställd obligation
SFS 2003:1223Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
sälprodukt
SFS 2010:1491Förordning (2010:1491) om handel med sälprodukter
sämst ställt
se ävenfond
sändningsstandard
SFS 1998:32Förordning (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler
sänkning
se ävenlöneavgift
särskild ersättning
se ävennyanländ invandrare
särskild företrädare
se ävenbarn
barn
särskild investeringsfond
SFS 1983:55Förordning (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder
särskild lärarutbildning
SFS 2005:1235Förordning (2005:1235) om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker
särskild skattereduktion
se ävenskattereduktion
särskild skydd
SFS 2016:749Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
särskild uppbörd av vägtrafikskatt
se ävenvägtrafikskatt
vägtrafikskatt
särskild utbildning
SFS 1995:889Förordning (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor
särskilda avdrag
SFS 2001:1170Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
särskilt anställningsstöd
SFS 2018:42Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd
särskilt bidrag
se ävenkommun
kommun
särskilt räntebidrag
SFS 1985:190Förordning (1985:190) med vissa bestämmelser om särskilt räntebidrag m. m. för år 1985
särskola
SFS 1993:888Förordning (1993:888) om statsbidrag till fristående särskolor
SFS 1994:1175Förordning (1994:1175) om offentligt stöd till fristående särskolor m.m.
SFS 1986:188Förordning (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.
se ävenfristående särskola
särskoleförordning
SFS 1995:206Särskoleförordning (1995:206)
SFS 1986:573Särskoleförordning (1986:573)
säsongutjämning
SFS 1967:123Cirkulär (1967:123) om planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte
Södertälje kanal
SFS 1978:843Förordning (1978:843) med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa taxa för Södertälje kanal
se ävenkanal