Alfabetiskt register från A till Ö.

V

vaccinering
se ävenkastrering av grisar
vagnslasttrafik
SFS 1985:447Förordning (1985:447) om handläggning av ärenden om nedläggning av vagnslasttrafik
vakthållning
se ävenradiotelefon
vakttjänst
se ävenskjutvapen
val
SFS 1996:946Lag (1996:946) om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Skåne län
SFS 1955:138Lag (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.
SFS 1992:339Lag (1992:339) om proportionellt valsätt
SFS 1986:74Lag (1986:74) om nytt val av kyrkofullmäktige i vissa fall
se ävenpersonröst
Europaparlamentet
statsbidrag
statsbidrag
Europaparlamentet
Europaparlamentet
personuppgift
val- och folkomröstningsdatabas
SFS 2002:62Förordning (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning
val år 1994
SFS 1993:1403Lag (1993:1403) om försöksverksamhet vid de allmänna valen år 1994
valfrihet
se ävenArbetsförmedlingen
valfrihetssystem
SFS 2008:962Lag (2008:962) om valfrihetssystem
SFS 2013:311Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
valförordning
SFS 2005:874Valförordning (2005:874)
validering
se ävenyrkeskompetens
vallag
SFS 2005:837Vallag (2005:837)
valmyndighet
SFS 1975:6Förordning (1975:6) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter
se ävencentral valmyndighet
Valmyndigheten
SFS 2007:977Förordning (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten
SFS 2001:240Förordning (2001:240) med instruktion för Valmyndigheten
Valprövningsnämnden
SFS 2012:880Lag (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden
SFS 1974:1037Lag (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden
valuta- och kreditreglering
SFS 1992:1602Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
valutaförordning
SFS 1959:264Valutaförordning (1959:264)
valutakurs
se ävenEG
valutakursreserv
SFS 1998:1620Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv
valutalag
SFS 1988:351/r1/ Lag (1988:351) om tillämpning av valutalagen (1939:350);
SFS 1989:442/r1/ Lag (1989:442) om tillämpning av valutalagen (1939:350);
SFS 1978:260Förordning (1978:260) med bemyndigande för generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter om kontroll enligt valutalagen (1939:350)
SFS 1939:350Valutalag (1939:350)
valutapolitik
SFS 1998:1404Lag (1998:1404) om valutapolitik
valutareglering
SFS 1990:749/r1/ Lag (1990:749) om valutareglering;
valutaväxling
SFS 1996:1006Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
SFS 1996:1015Förordning (1996:1015) om valutaväxling och betalningsöverföring
va-nämnd Statens
SFS 1976:841Lag (1976:841) om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd
SFS 2007:1058Förordning (2007:1058) med instruktion för Statens va-nämnd
SFS 1970:350Instruktion (1970:350) för Statens va-nämnd
SFS 1976:839Lag (1976:839) om Statens va-nämnd
se ävenbetalningsföreläggande
vapen
SFS 1970:498Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar
SFS 2007:936Förordning (2007:936) om folkrättslig granskning av vapenprojekt
SFS 1994:536Förordning (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt
se ävenkommunalt vapen
vapenbrott
SFS 2017:807Lag (2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott
vapenfri tjänst
SFS 1966:413Lag (1966:413) om vapenfri tjänst
vapenfri tjänstepliktig
SFS 1966:414Kungörelse (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga
vapenfrinämnden
SFS 1988:1038Förordning (1988:1038) med instruktion för vapenfrinämnden
SFS 1966:431Instruktion (1966:431) för vapenfrinämnden;
Vapenfristyrelsen
SFS 1989:757Förordning (1989:757) med instruktion för vapenfristyrelsen
vapenfriutbildning
SFS 1982:1278Förordning (1982:1278) med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning
vapenförordning
SFS 1974:123Vapenförordning (1974:123)
SFS 1961:337Brev (1961:337) till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen
SFS 1996:70Vapenförordning (1996:70)
vapenlag
SFS 1996:67Vapenlag (1996:67)
SFS 1973:1176Vapenlag (1973:1176)
vara
SFS 1975:85Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
SFS 1984:59Förordning (1984:59) om varors ursprung
se ävenhandel
jämförpris
marknadskontroll
varningstext
se äventobaksvara
varor
se ävenmarknadskontroll
varuförteckning
se ävenstatistik
varulager
SFS 1955:257Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen
varumärke
SFS 1970:495Förordning (1970:495) om utländska varumärken m.m.
SFS 1955:537Kungl. Maj:ts Cirkulär (1955:537) till statsmyndigheterna angående användningen av registrerade varumärken i vissa publikationer
varumärkesförordning
SFS 2011:594Varumärkesförordning (2011:594)
SFS 1960:648Varumärkesförordning (1960:648)
varumärkesintrång
se äventullkontroll
tullkontroll
varumärkeslag
SFS 2010:1877Varumärkeslag (2010:1877)
SFS 1960:644Varumärkeslag (1960:644)
varuskatt
SFS 1970:944Förordning (1970:944) om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt;
SFS 1941:251Lag (1941:251) om särskild varuskatt
SFS 1960:613Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1941:251) om särskild varuskatt
varuutbyte
se ävenfrihandel
vatten
SFS 1926:322Lag (1926:322) om rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län
se ävenupphandling
förbrukningsmätning
dumpning
hushållning
vatten- och avloppsanläggning
SFS 1970:244Lag (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar
vattenboksförordning
SFS 1983:789Vattenboksförordning (1983:789)
vattenbruk
se ävenfiske
vattendelegation
SFS 2017:872Förordning (2017:872) om vattendelegationer
vattendomstol
SFS 1971:550Kungörelse (1971:550) om vattendomstol
vattendrag
se ävenkalkning
flottning
vattenfall
SFS 1915:187Lag (1915:187) angående grunder för upplåtelse av vissa kronan tillhöriga vattenfall och strömfall
SFS 1910:72 s.1Kungörelse (1910:72 s.1) angående grunder för förvaltningen av vissa kronan tillhöriga vattenfall
vattenfallsverk statens
SFS 1988:851/r1/ Förordning (1988:851) med instruktion för statens vattenfallsverk;
SFS 1982:705Förordning (1982:705) med instruktion för statens vattenfallsverk
vattenförbund
SFS 1976:997Lag (1976:997) om vattenförbund
vattenkraft
SFS 1962:627/Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m. /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig
vattenlag
SFS 1983:945Förordning (1983:945) om avgifter enligt vattenlagen (1983:291), m.m.
SFS 1983:291Vattenlag (1983:291)
SFS 1983:292Lag (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291)
vattenmiljön
SFS 2004:660Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
vattenmätare
SFS 1994:99Förordning (1994:99) om vatten- och värmemätare
se ävenelmätare
vattenområde
SFS 1950:595Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde
SFS 1966:320Kungörelse (1966:320) om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom vissa allmänna vattenområden
SFS 1964:810Kungörelse (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet
SFS 1966:319Lag (1966:319) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden
vattenrättsförordning
SFS 1983:788Vattenrättsförordning (1983:788)
vattenrättskonvention
SFS 1983:1011Förordning (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
SFS 1929:404Lag (1929:404) om giltighet här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
SFS 1929:405Lag (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
vattenskoter
se ävenfritidsbåt
fritidsbåt
vattenskoterförordning
SFS 1993:1053Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter
vattensystem
se ävennationalpark
vattentrafikled
se ävenhamn
vattenundersökning
SFS 1960:37Kungörelse (1960:37) med föreskrifter om förvärv av behörighet för vissa vattenundersökningar enligt hälsovårdsstadgan
vattenverksamhet
SFS 1998:812Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SFS 1998:813Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SFS 1998:1388Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
vattenvårdsprojekt
SFS 2009:381Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
ventilationsanläggning
se ävenasbest
ventilationssystem
SFS 1991:1273Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem
verifikation
se ävenlänsstyrelse
Verket för förvaltningsutveckling
SFS 2005:860Förordning (2005:860) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling
Verket för högskoleservice
SFS 1995:943Förordning (1995:943) med instruktion för Verket för högskoleservice
SFS 2007:1291Förordning (2007:1291) med instruktion för Verket för högskoleservice
SFS 1992:397Förordning (1992:397) med instruktion för Verket för högskoleservice;
Verket för innovationssystem
SFS 2000:1132Förordning (2000:1132) med instruktion för Verket för innovationssystem
SFS 2009:1101Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem
SFS 2007:1114Förordning (2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
SFS 2000:1178Förordning (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
verksamhetschef
se ävenhälso- och sjukvård
verksamhetsutövare
SFS 1998:901Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
verksamhetsöverlåtelse
se ävenfusion
verksanläggning
se ävencivilförsvar
verksförordning
SFS 1995:1322Verksförordning (1995:1322)
SFS 1987:1100Verksförordning (1987:1100)
verksstadga
SFS 1965:600Kungl. Maj:ts Allmän verksstadga (1965:600)
verkstadsteknisk utveckling
SFS 1991:139Förordning (1991:139) om stöd till verkstadsteknisk utveckling
verkställighet av dom
SFS 1965:723Lag (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn
SFS 1936:79Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz
SFS 1935:596Cirkulär (1935:596) till länsstyrelserna angående tillämpningen av viss bestämmelse i konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige och Danmark med flere länder om erkännande och verkställighet av domar
SFS 1932:540Lag (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Island
SFS 1934:69Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar
verkställighet av dom eller beslut
SFS 1899:12 s.9Lag (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut
SFS 1983:884Förordning (1983:884) om tillämpning av lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut
vetenskaplig informationsförsörjning
SFS 1979:477Förordning (1979:477) om samråd i frågor om vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, m.m.
vetenskapligt ändamål
se ävendjur
Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg
SFS 1906:12 s. 1Kungl. Maj:ts förnyade nådiga stadgar (1906:12 s. 1) för dess Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle i Göteborg
Vetenskapsrådet
SFS 2000:1199Förordning (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet
SFS 2009:975Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
SFS 2000:662Lag (2000:662) om Vetenskapsrådet
SFS 2007:1397Förordning (2007:1397) med instruktion för Vetenskapsrådet
vetenskapssamfund
se ävenhumanistiska vetenskapssamfundet i Lund
Vetenskapssocieteten i Uppsala
SFS 1906:60 s. 1Kungl. Maj:ts förnyade stadgar (1906:60 s. 1) för vetenskapssocieteten i Uppsala
veterinär
SFS 1994:844Lag (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket
SFS 2009:1254Lag (2009:1254) om officiella veterinärer
SFS 1994:845Förordning (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.
SFS 1994:1313Förordning (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning
se ävenlantbruksstyrelsen
resekostnadsersättning
veterinär införselkungörelse
SFS 1958:551Veterinär införselkungörelse (1958:551)
veterinär service
SFS 2009:1397Förordning (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse
veterinär utförselkungörelse
SFS 1958:552Veterinär utförselkungörelse (1958:552)
veterinärkostnad
se ävendjurhållning
veterinärmedicinska anstalt
SFS 2009:1394Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
veterinärmedicinska anstalt Statens
SFS 1999:341Förordning (1999:341) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
SFS 1994:537Förordning (1994:537) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
SFS 1982:553Förordning (1982:553) med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt
SFS 2007:1044Förordning (2007:1044) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
SFS 1988:864Förordning (1988:864) med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt
veterinärpersonal
se äventjänsteplikt
veterinärtaxeförordning
SFS 1975:539Veterinärtaxeförordning (1975:539)
veterinäryrke
SFS 1965:61Lag (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
SFS 1965:62Förordning (1965:62) om behörighet att utöva veterinäryrket
vidareutbildning
se ävenläkare
vidareutdelning
SFS 1994:776Lag (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning
vidareutnyttjande
se ävenoffentliga förvaltningen
videobandspelare
SFS 1982:1200Lag (1982:1200) om skatt på videobandspelare;
videogram
SFS 1981:485Lag (1981:485) om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag
se ävenfilm
film
film
film
videokonferens
SFS 2001:38Förordning (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol
SFS 1999:856Förordning (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
vidgad länsförvaltning Gotlands län
SFS 2005:1191Förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
vigsel
SFS 1964:678Kungörelse (1964:678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel
SFS 2006:214Förordning (2006:214) med närmare föreskrifter om vigsel och registrering av partnerskap som förrättas av domare eller särskilt förordnad förrättare
SFS 1993:305Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
SFS 1973:948Kungörelse (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket
SFS 2009:263Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare
SFS 2009:264Förordning (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands
SFS 1987:1019Förordning (1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare
vigselförrättare
SFS 2014:885Förordning (2014:885) om register över vigselförrättare inom trossamfund
SFS 1975:1047Förordning (1975:1047) om vigselförrättare i vissa fall
SFS 1951:703Kungörelse (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan
SFS 1987:1017Förordning (1987:1017) om vigselförrättare i annat trossamfund än svenska kyrkan;
se ävenvigsel
vikariatsförordnande
SFS 1977:754Förordning (1977:754) om begränsning av vikariatsförordnanden hos statsmyndigheterna, m.m.
vikarie
se ävenprästerlig tjänst
vikt
se ävenvolym
volym
viktmärkning
SFS 1932:55Lag (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg
vilande förtidspension
SFS 1999:1365Förordning (1999:1365) om vilande förtidspension
vildsvin
SFS 1981:175Förordning (1981:175) om frilevande vildsvin
villkorlig körkortsåterkallelse
SFS 1998:1822Förordning (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.
SFS 2008:1411Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
vilotid
SFS 2003:108Förordning (2003:108) om tillämpning av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
se ävensjömän
vägtransport
sjömän
viltförvaltningsdelegation
SFS 2009:1474Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
viltskada
SFS 2017:1254Förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador
SFS 1980:400Förordning (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador, m.m.
viltskadeförordning
SFS 2001:724Viltskadeförordning (2001:724)
viltvårdsområde
SFS 2000:592Lag (2000:592) om viltvårdsområden
SFS 1980:896Förordning (1980:896) om viltvårdsområden
vin
SFS 1935:22Brev (1935:22) till aktiebolaget Vin- & Spritcentralen angående skydd för vissa beteckningar för portugisiska viner
SFS 1933:78/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1933:78) angående beteckning för vissa slag av vin;
se ävenspritdryck
spritdryck
spritdryck
vindkraft
SFS 2007:160Förordning (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft
vindkraftsetablering
SFS 2017:1338Förordning (2017:1338) om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar
vinstdelningsskatt
SFS 1983:1086Lag (1983:1086) om vinstdelningsskatt
SFS 1984:740Förordning (1984:740) med bemyndigande för riksskatteverket enligt lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt
vinstfond
SFS 1980:845Förordning (1980:845) om frisläpp av vinstfonder
vinstkonto
SFS 1980:456Lag (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto
vinstskatt
SFS 1989:346Lag (1989:346) om särskild vinstskatt
se äventillfällig vinstskatt
tillfällig vinstskatt
vinstsparande
SFS 1991:1483Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.
vinstutdelning
SFS 1994:774Lag (1994:774) om beskattning av vinstutdelning vid 1995 års taxering
SFS 1984:503Lag (1984:503) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag;
SFS 1984:749Förordning (1984:749) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag
virke
SFS 1944:302Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke
se ävenskattereduktion
virkesmätning
SFS 2014:1006Förordning (2014:1006) om virkesmätning
SFS 2014:1005Lag (2014:1005) om virkesmätning
virkesmätningslag
SFS 1966:209Virkesmätningslag (1966:209)
visarkiv
se ävendialekt- och ortnamnsarkiv
visering
SFS 1986:131Förordning (1986:131) om visering för sydafrikanska medborgare
SFS 1991:836Förordning (1991:836) om visering för sydafrikanska medborgare
visningsersättning
SFS 1996:1605Förordning (1996:1605) om individuell visningsersättning
visstidsutbildning
SFS 2004:203Förordning (2004:203) om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter
vite
SFS 1985:206Lag (1985:206) om viten
vittne
SFS 1913:160Lag (1913:160) om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål, som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning
SFS 1946:805Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar
SFS 1982:805Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
se ävenimmunitet
immunitet
immunitet
immunitet
immunitet
immunitet
vittnen
se ävenutmätning
vittnesmål
se ävenkonsul
vittnesplikt
SFS 1974:752Lag (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
volym
SFS 1971:1081Lag (1971:1081) om bestämning av volym och vikt
SFS 1986:984Förordning (1986:984) om bestämning av volym och vikt
vrak
SFS 1951:321Kungörelse (1951:321) om undanröjande av för sjöfarten eller fisket hinderliga vrak m.m.
SFS 2017:1240Förordning (2017:1240) om ansvar för vrak
SFS 2011:658Förordning (2011:658) om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske
vräkning
se ävenarbetskonflikt
vuxenskola
SFS 2002:1013Förordning (2002:1013) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
SFS 1986:64Förordning (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
SFS 2001:1201Förordning (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande
SFS 1991:1108Lag (1991:1108) om statens skolor för vuxna
SFS 1992:601Förordning (1992:601) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
SFS 2001:281Förordning (2001:281) med instruktion för Statens skolor för vuxna
SFS 1986:348Förordning (1986:348) om utveckling av verksamheten vid statens skolor för vuxna
vuxenstuderande
SFS 2002:624Lag (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
vuxenstudiestöd
SFS 1983:1031Förordning (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
SFS 1983:1030Lag (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
SFS 1995:819Förordning (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.
vuxenutbildning
SFS 1986:65Förordning (1986:65) om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning
SFS 1984:1120Förordning (1984:1120) om inbyggd utbildning i kommunal och statlig vuxenutbildning
SFS 1992:736Förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
SFS 2002:1012Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
SFS 2011:1108Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning
SFS 1988:816Förordning (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda
SFS 1986:677Förordning (1986:677) om ökade möjligheter att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i kommunal vuxenutbildning och vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
SFS 1987:736Förordning (1987:736) om timramar för kommunal utbildning för vuxna
SFS 1986:349Förordning (1986:349) om statsbidrag för särskilda behov inom kommunal utbildning för vuxna
SFS 1999:32Förordning (1999:32) om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning
SFS 1998:276Förordning (1998:276) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna
SFS 1996:1502Förordning (1996:1502) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna
se ävenhandikappåtgärd
väntetid
betygsrätt
prövningsavgift
timersättning
utvecklingsstörd
utvecklingsstörd
vuxenutbildningsförordning
SFS 1985:288Vuxenutbildningsförordning (1985:288)
vuxenutbildningsnämnd
SFS 1975:394Förordning (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna
SFS 1988:1197/r1/ Förordning (1988:1197) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna;
våldsdåd
se äventerroristlag
våldsinslag
se ävenvideogram
vård av barn
SFS 1997:929Tillkännagivande (1997:929) i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn
SFS 1995:1129Tillkännagivande (1995:1129) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn
SFS 1978:410Lag (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
se ävenpensionstillägg
vård av missbrukare
SFS 1988:870Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
SFS 1981:1243Lag (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall
vård av sjukt barn
se ävenpensionstillägg
vård av unga
SFS 1990:52Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
SFS 1980:621Lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga
vård i annat land
se ävenEES
vård i utlandet
se ävenkostnadsansvar
vård och omsorg
SFS 2013:176Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
SFS 2013:196Förordning (2013:196) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare
vård- och omsorgsområdet
SFS 2003:192Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet
vårdanalys
SFS 2010:1385Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
vårdavgift
SFS 2013:412Förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
se ävenutlänning
vårdgaranti
SFS 2010:349Förordning (2010:349) om vårdgaranti
vårdhem
SFS 1970:88Stadga (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.
se ävenspecialsjukhus
vårdinrättning
se ävensjukhem
sjukhem
vårdnad av barn
SFS 1991:1238Tillkännagivande (1991:1238) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn;
vårdnad om barn
SFS 1989:176Tillkännagivande (1989:176) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn;
vårdnadsavgöranden
SFS 2006:467Förordning (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden
vårdnadsbidrag
SFS 1994:553Lag (1994:553) om vårdnadsbidrag
SFS 1994:563Förordning (1994:563) om vårdnadsbidrag
vårdnadsbidragsregister
SFS 1994:565Förordning (1994:565) om vårdnadsbidragsregister
vårdområde
se ävenhögskoleutbildning
vårdregister
SFS 1998:544Lag (1998:544) om vårdregister
Väddö kanal
SFS 1904:60 s. 1Kungl.Maj:ts nådiga reglemente (1904:60) för begagnande af Väddö kanal
väg- och trafikinstitut statens
SFS 1988:629Förordning (1988:629) med instruktion för statens väg- och trafikinstitut;
SFS 1971:233Förordning (1971:233) med instruktion för statens väg- och trafikinstitut
väg- och transportforskningsinstitut Statens
SFS 1996:284Förordning (1996:284) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
SFS 2007:964Förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
SFS 1993:679Förordning (1993:679) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
väg- och vattenbyggnadskåren
SFS 1962:322Kungörelse (1962:322) angående väg- och vattenbyggnadskåren
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
se ävenSjöfartsverket
väganläggning
se ävenundanförsel
vägavgift
SFS 1997:1140Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 2004:1016Förordning (2004:1016) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2005
SFS 1997:1137Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 1999:1067Förordning (1999:1067) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2000
SFS 2015:594Förordning (2015:594) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2016
SFS 1998:1580Förordning (1998:1580) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 1999
SFS 2016:981Förordning (2016:981) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2017
SFS 2017:928Förordning (2017:928) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2018
SFS 2000:1156Förordning (2000:1156) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2001
SFS 2014:1323Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015
vägförordning
SFS 2012:707Vägförordning (2012:707)
väghållning
SFS 1982:853Förordning (1982:853) om statsbidrag till väg- och gatuhållning m. m.
se ävenenskild väghållning
väghållningsplan
SFS 1991:1809Förordning (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar
SFS 1997:262Förordning (1997:262) om nationell väghållningsplan
vägkungörelse
SFS 1971:954Vägkungörelse (1971:954)
väglag
SFS 1971:948Väglag (1971:948)
vägmärkesförordning
SFS 2007:90Vägmärkesförordning (2007:90)
vägtrafikdefinition
SFS 2001:559Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
SFS 2001:651Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
vägtrafikkungörelse
SFS 1974:98Vägtrafikkungörelse (1974:98) för civilförsvaret
SFS 1972:603Vägtrafikkungörelse (1972:603)
vägtrafiklagstiftning
SFS 1972:752Lag (1972:752) med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning
vägtrafikolycka
SFS 1965:561Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor
vägtrafikombud
SFS 1951:636Instruktion (1951:636) för vägtrafikombud
SFS 1991:1216Förordning (1991:1216) om vägtrafikombud
vägtrafikområde
SFS 2001:652Förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet
vägtrafikregister
SFS 2001:650Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
SFS 2001:558Lag (2001:558) om vägtrafikregister
vägtrafikskatt
SFS 1984:260Förordning (1984:260) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt
SFS 1973:777Förordning (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket
SFS 1976:338Lag (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
SFS 1987:106Förordning (1987:106) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt, m.m.
SFS 1978:89Förordning (1978:89) om föreskrifter i fråga om vägtrafikskatt
SFS 1979:283Förordning (1979:283) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt år 1979, m.m.
SFS 1980:719Förordning (1980:719) om särskild uppbörd av höjd vägtrafikskatt år 1980, m.m.
SFS 1985:28Förordning (1985:28) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt
SFS 1981:1032Förordning (1981:1032) om uppbörd av vägtrafikskatt för vissa eldrivna fordon, m.m.
SFS 1976:769Förordning (1976:769) om uppbörd m.m. av vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
SFS 1973:784Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:784) om visst undantag från vägtrafikskatt
SFS 1979:1117Förordning (1979:1117) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt år 1980, m.m.
SFS 1987:215Förordning (1987:215) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt;
SFS 1985:289Förordning (1985:289) om betalning av viss vägtrafikskatt, m.m.
vägtrafikskatteförordning
SFS 1988:1065Vägtrafikskatteförordning (1988:1065);
SFS 2006:242Vägtrafikskatteförordning (2006:242)
SFS 1973:776Vägtrafikskatteförordning (1973:776)
vägtrafikskattelag
SFS 2006:227Vägtrafikskattelag (2006:227)
vägtransport
SFS 2013:315Lag (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
SFS 1974:681Kungörelse (1974:681) om internationella vägtransporter
SFS 1994:1297Förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
SFS 2016:383Förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
SFS 1974:610Lag (1974:610) om inrikes vägtransport
SFS 1972:602Kungörelse (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.
SFS 1975:883Förordning (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
se äveninternationell vägtransport
vägtransportarbete
SFS 2005:399Förordning (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
vägtransportkontroll
SFS 1994:131Förordning (1994:131) om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar
SFS 1996:598Lag (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak
vägtransportledare
SFS 2004:1167Lag (2004:1167) om vägtransportledare
SFS 2004:1169Förordning (2004:1169) om vägtransportledare
vägtunnlar
SFS 2006:421Förordning (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar
Vägverket
SFS 1967:258Förordning (1967:258) med instruktion för vägverket
SFS 1972:648Förordning (1972:648) med taxa för Vägverket
SFS 2008:1380Förordning (2008:1380) med instruktion för Vägverket
SFS 1988:1074Förordning (1988:1074) med instruktion för vägverket;
SFS 1992:1467Förordning (1992:1467) med instruktion för Vägverket
SFS 1997:652Förordning (1997:652) med instruktion för Vägverket
SFS 2007:960Förordning (2007:960) med instruktion för Vägverket
välfärdssystem
se ävenunderrättelseskyldighet
väntetid
SFS 1986:585Förordning (1986:585) om väntetid för vissa deltagare i grundläggande svenskundervisning för invandrare och grundutbildning för vuxna
väpnad styrka
SFS 2003:169Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
SFS 1992:1153Lag (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
värdehandling
se ävenomyndig
värdepapper
SFS 1983:1053Lag (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper
se ävenskattebefrielse
värdepappersaffär
se ävenbankinspektionen fondkommissionär
värdepapperscentral
SFS 2016:69Förordning (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
SFS 1970:601Förordning (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
SFS 1970:599Lag (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
SFS 1989:829Lag (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
värdepappersfond
SFS 1993:541Lag (1993:541) om inkomstbeskattning vid ombildning av värdepappersfond;
SFS 1990:1115Lag (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
SFS 2013:588Förordning (2013:588) om värdepappersfonder
SFS 1990:1114Lag (1990:1114) om värdepappersfonder
SFS 1990:1123Förordning (1990:1123) om värdepappersfonder
se ävenlivförsäkring
värdepappersmarknad
SFS 2007:572Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden
SFS 2007:528Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS 1985:571Lag (1985:571) om värdepappersmarknaden
SFS 2016:1307Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
SFS 1991:1007Förordning (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden
värdering
se ävennaturaförmån
värderingsnämnd
se ävenlokal värderingsnämnd
värmeenergi
se ävenförbrukningsmätning
värmemätare
se ävenvattenmätare
elmätare
värmesystem
SFS 1981:1354Lag (1981:1354) om allmänna värmesystem
SFS 1982:219Förordning (1982:219) om allmänna värmesystem
Värmlandsarkiv
se ävenlandsarkiv
värnplikt
SFS 1994:1810Lag (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning
SFS 1995:240Förordning (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning
värnpliktig
SFS 1992:524Lag (1992:524) om upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga
SFS 1991:1385Förordning (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl.
SFS 1969:379Kungörelse (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga
SFS 1989:402Lag (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga
SFS 1944:407Kungörelse (1944:407) med provisoriska bestämmelser angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig m.m.
SFS 1969:380Kungörelse (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.
SFS 1942:841Kungörelsen (1942:841) om efterspaning av värnpliktiga m.fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden
se äventandvård
grupplivförsäkring
värnpliktsförmånsförordning
SFS 1976:1008Värnpliktsförmånsförordning (1976:1008)
värnpliktslag
SFS 1941:967Värnpliktslag (1941:967)
värnpliktslånefonden
SFS 1945:494Kungörelse (1945:494) angående lån från värnpliktslånefonden
värnpliktsnämnden
SFS 1979:3Förordning (1979:3) med instruktion för värnpliktsnämnden
SFS 1988:1037Förordning (1988:1037) med instruktion för värnpliktsnämnden
värnpliktstjänstgöring
SFS 1939:727Lag (1939:727) om förbud mot uppsägning eller avskedande av arbetstagare med anledning av värnpliktstjänstgöring m.m.
värnpliktsutbildningsförordning
SFS 1980:1035Värnpliktsutbildningsförordning (1980:1035)
Värnpliktsverket
SFS 1994:645Förordning (1994:645) med instruktion för Värnpliktsverket
Västmanlands län
se ävenstöd
Västra Götalands län
SFS 1997:1328Lag (1997:1328) med anledning av bildandet av Västra Götalands län
Västra Götalands läns landsting
se ävensammanläggningsdelegerad
växellag
SFS 1932:130Växellag (1932:130)
SFS 1992:201Förordning (1992:201) om avgifter för vissa ärenden enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131);
växelprotest
SFS 1940:79Lag (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara
växt
SFS 1975:994Förordning (1975:994) om införsel av växter m.m.
SFS 1994:1248Förordning (1994:1248) om införsel och utförsel av växter m.m.
SFS 1974:713Kungörelse (1974:713) om intyg vid utförsel av växter
se ävendjur
djur
djur
växtförädlarrättskungörelse
SFS 1971:393Växtförädlarrättskungörelse (1971:393)
växtförädlarrättslag
SFS 1997:306Växtförädlarrättslag (1997:306)
SFS 1971:392Växtförädlarrättslag (1971:392)
växtförädlingsnämnden
SFS 1979:300Förordning (1979:300) med instruktion för växtförädlingsnämnden
SFS 1988:861/r1/ Förordning (1988:861) med instruktion för växtförädlingsnämnden;
växtgenetiska resurser
SFS 2011:474Förordning (2011:474) om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser
växthusgas
SFS 2017:1319Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser
växthusgasutsläpp
SFS 2017:1201Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen
växtskydd
SFS 2006:817Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.
växtskyddsförordning
SFS 1972:319Växtskyddsförordning (1972:319)
SFS 1993:383Växtskyddsförordning (1993:383)
växtskyddslag
SFS 1972:318Växtskyddslag (1972:318)
SFS 2006:1036Tillkännagivande (2006:1036) om de EG-bestämmelser som kompletteras av växtskyddslagen (1972:318)
växtskyddsmedel
SFS 2006:1010Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur
växtsortnämnd statens
SFS 1988:865Förordning (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd
SFS 1971:395Förordning (1971:395) med instruktion för statens växtsortnämnd