Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 1975:47 - SFS 1977:1166[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 1975:47 Statistiska centralbyråns kungörelse (1975:47) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1975:49 Förordning (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina  
  SFS 1975:55 Lag (1975:55) om folk- och bostadsräkning år 1975  
  SFS 1975:74 Lag (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen  
  SFS 1975:85 Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor  
  SFS 1975:87 Lag (1975:87) om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfartsnäringen  
  SFS 1975:88 Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer  
  SFS 1975:197 Oljekrislag (1975:197)  
  SFS 1975:198 Oljekrisförordning (1975:198)  
  SFS 1975:309 Förordning (1975:309) med förordnande enligt lagen (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning på utländskt fartyg  
  SFS 1975:417 Lag (1975:417) om sambruksföreningar  
  SFS 1975:424 Lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning  
  SFS 1975:425 Förordning (1975:425) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning  
  SFS 1975:490 Lag (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.  
  SFS 1975:491 Förordning (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare  
  SFS 1975:518 Förordning (1975:518) om rikets indelning i verksamhetsområden för hyresnämnd och arrendenämnd m.m.  
  SFS 1975:580 Steriliseringslag (1975:580)  
  SFS 1975:588 Lag (1975:588) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av översättare och tolkar  
  SFS 1975:603 Lag (1975:603) om förnyelse av vissa fartygsinteckningar m.m.  
  SFS 1975:605 Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott  
  SFS 1975:607 Förordning (1975:607) med tillkännagivande av lydelsen av York-Antwerpen-reglerna 1974  
  SFS 1975:634 Förordning (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader;  
  SFS 1975:635 Räntelag (1975:635)  
  SFS 1975:688 Lag (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning  
  SFS 1975:689 Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare  
  SFS 1975:827 Förordning (1975:827) om minnesmynt på femtio kronor  
  SFS 1975:834 Förordning (1975:834) om beräkning av pensionslön för år 1974 i vissa fall  
  SFS 1975:927 Fartygsregisterförordning (1975:927)  
  SFS 1975:928 Förordning (1975:928) om handläggning av partrederiärenden  
  SFS 1975:929 Förordning (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering  
  SFS 1975:931 Förordning (1975:931) om sjörättsdomstolar  
  SFS 1975:932 Förordning (1975:932) med dispaschörsinstruktion  
  SFS 1975:1083 Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja  
  SFS 1975:1157 Förordning (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.  
  SFS 1975:1233 /r1/ Försäkringsinspektionens kungörelse (1975:1233) om ändring av skadeståndslivräntor;  
  SFS 1975:1313 Terrängkörningslag (1975:1313)  
  SFS 1975:1339 Lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn  
  SFS 1975:1345 Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern  
  SFS 1975:1393 Förordning (1975:1393) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter  
  SFS 1975:1394 Förordning (1975:1394) om kupongskatt för person med hemvist i Zambia, m.m.  
  SFS 1975:1410 Trafikskadelag (1975:1410)  
  SFS 1975:1427 Förordning (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m.  
  SFS 1975:1428 Förordning (1975:1428) om kupongskatt för person med hemvist i Brasilien, m.m.  
  SFS 1976:19 Lag (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott  
  SFS 1976:40 Statistiska centralbyråns kungörelse (1976:40) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1976:100 Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar  
  SFS 1976:108 Lag (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet  
  SFS 1976:206 Lag (1976:206) om felparkeringsavgift  
  SFS 1976:230 Lag (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet  
  SFS 1976:248 Förordning (1976:248) om tillämpning av lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige  
  SFS 1976:295 Lag (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap  
  SFS 1976:298 Utsädeslag (1976:298)  
  SFS 1976:357 Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring  
  SFS 1976:359 Trafikförsäkringsförordning (1976:359)  
  SFS 1976:414 Förordning (1976:414) om minnesmynt på femtio kronor  
  SFS 1976:447 Lag (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag  
  SFS 1976:472 Förordning (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)  
  SFS 1976:504 Förordning (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer  
  SFS 1976:511 Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m  
  SFS 1976:518 Förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.  
  SFS 1976:528 Förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer  
  SFS 1976:580 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet  
  SFS 1976:633 Lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar  
  SFS 1976:661 Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall  
  SFS 1976:725 Författningssamlingsförordning (1976:725)  
  SFS 1976:826 Förordning (1976:826) om medling i arbetstvister  
  SFS 1976:836 Förordning (1976:836) om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser  
  SFS 1976:837 Förordning (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor  
  SFS 1976:929 Förordning (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1976:933 Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.  
  SFS 1976:948 /r1/ Försäkringsinspektionens kungörelse (1976:948) om ändring av skadeståndslivräntor;  
  SFS 1976:997 Lag (1976:997) om vattenförbund  
  SFS 1976:1021 Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.  
  SFS 1976:1046 Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde  
  SFS 1976:1090 Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov  
  SFS 1976:1091 Förordning (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov  
  SFS 1976:1111 Förordning (1976:1111) med tillkännagivande att Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling antagit deklaration om internationella investeringar och multinationella företag  
  SFS 1976:1121 Förordning (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare, förmyndare och förvaltare  
  SFS 1976:1128 Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift  
  SFS 1977:11 Förordning (1977:11) om ändring av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 juli 1976  
  SFS 1977:12 Förordning (1977:12) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse efter år 1973  
  SFS 1977:13 Förordning (1977:13) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år 1974  
  SFS 1977:67 Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik  
  SFS 1977:68 Förordning (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik  
  SFS 1977:75 Förordning (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien  
  SFS 1977:85 Statistiska centralbyråns kungörelse (1977:85) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1977:178 Förordning (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom  
  SFS 1977:266 Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.  
  SFS 1977:268 Lag (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.  
  SFS 1977:269 Lag (1977:269) om uppräkning av statliga yrkesskadelivräntor m.m.  
  SFS 1977:284 Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd  
  SFS 1977:439 Lag (1977:439) om kommunal energiplanering  
  SFS 1977:440 Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering  
  SFS 1977:480 Semesterlag (1977:480)  
  SFS 1977:494 Lag (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg  
  SFS 1977:495 Förordning (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg  
  SFS 1977:502 Förordning (1977:502) om särskild utbetalning av tjänstelivränta enligt äldre bestämmelser  
  SFS 1977:580 Förordning (1977:580) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tanzania  
  SFS 1977:581 Förordning (1977:581) om kupongskatt för person med hemvist i Tanzania, m.m.  
  SFS 1977:595 Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område  
  SFS 1977:654 Lag (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.  
  SFS 1977:740 Förordning (1977:740) om tillämpning av en konvention den 27 februari 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet  
  SFS 1977:741 Förordning (1977:741) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap  
  SFS 1977:743 Förordning (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet  
  SFS 1977:752 Förordning (1977:752) om höjning av riddarhuskapitationsavgiften  
  SFS 1977:774 Förordning (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige  
  SFS 1977:785 Förordning (1977:785) om överenskommelse mellan Sverige och Kuwait angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag  
  SFS 1977:792 Bostadsförvaltningslag (1977:792)  
  SFS 1977:818 Förordning (1977:818) om tillämpning av en konvention den 28 juni 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ersättning vid arbetslöshet  
  SFS 1977:827 Kungörandeförordning (1977:827)  
  SFS 1977:937 Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.  
  SFS 1977:945 Förordning (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet  
  SFS 1977:965 Försäkringsinspektionens kungörelse (1977:965) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1977:987 Förordning (1977:987) med instruktion för ILO-kommittén  
  SFS 1977:994 Förordning (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.  
  SFS 1977:1005 Förordning (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område  
  SFS 1977:1008 Förordning (1977:1008) om beräkning av statliga tjänstepensioner vid anställnings upphörande under år 1977  
  SFS 1977:1009 Förordning (1977:1009) om ändring av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 november 1977, m.m.  
  SFS 1977:1025 Förordning (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden  
  SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag (1977:1160)  
  SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning (1977:1166)