Detaljerad information om författningarna
  SFS 1991:1 Statens provningsanstalts kungörelse (1991:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1991  
  SFS 1991:2 Förordning (1991:2) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe  
  SFS 1991:45 Minerallag (1991:45)  
  SFS 1991:86 Tillkännagivande (1991:86) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1991:89 Förordning (1991:89) om medelvärde för år 1990 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet  
  SFS 1991:90 Förordning (1991:90) om medelvärde för år 1990 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp  
  SFS 1991:93 /Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed  
  SFS 1991:102 Förordning (1991:102) om poliseskort  
  SFS 1991:123 Förordning (1991:123) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1991/92  
  SFS 1991:126 Tillkännagivande (1991:126) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1991:135 /r1/ Förordning (1991:135) om försöksverksamhet i hovrätten över Skåne och Blekinge med delegering av vissa arbetsuppgifter;  
  SFS 1991:171 Förordning (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden  
  SFS 1991:189 /r1/ Lag (1991:189) om brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz;  
  SFS 1991:194 Förordning (1991:194) om försöksverksamhet med grupptalan vid allmänna reklamationsnämnden  
  SFS 1991:329 /r1/ Lag (1991:329) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter;  
  SFS 1991:339 Förordning (1991:339) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion  
  SFS 1991:351 Lag (1991:351) om handelsagentur  
  SFS 1991:359 Lag (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.  
  SFS 1991:360 Förordning (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd  
  SFS 1991:362 Förordning (1991:362) om ikraftträdande av lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, lagen (1990:747) om ändring i rättegångsbalken och lagen (1990:748) om ändring i utsökningsbalken;  
  SFS 1991:418 Förordning (1991:418) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1991/92  
  SFS 1991:419 Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor  
  SFS 1991:446 Arkivförordning (1991:446)  
  SFS 1991:453 Lag (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg  
  SFS 1991:481 Folkbokföringslag (1991:481)  
  SFS 1991:482 Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)  
  SFS 1991:483 Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter  
  SFS 1991:572 Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll  
  SFS 1991:586 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta  
  SFS 1991:591 Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.  
  SFS 1991:606 Lag (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien  
  SFS 1991:613 Tillkännagivande (1991:613) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1991:614 Bostadsrättslag (1991:614)  
  SFS 1991:615 Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar  
  SFS 1991:630 Bostadsrättsförordning (1991:630)  
  SFS 1991:659 Förordning (1991:659) om ändring av namnet på vissa myndigheter inom jordbrukets område  
  SFS 1991:673 Lag (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike  
  SFS 1991:687 Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader  
  SFS 1991:704 Förordning (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader  
  SFS 1991:712 Förordning (1991:712) om tillfälligt anordningsbidrag inom missbrukar- och ungdomsvården  
  SFS 1991:713 /r1/ Förordning (1991:713) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1990 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet */-k//n1/;  
  SFS 1991:749 Folkbokföringsförordning (1991:749)  
  SFS 1991:813 /r1/ Förordning (1991:813) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1991--den 30 juni 1992 */-k//n1/;  
  SFS 1991:852 Lag (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister  
  SFS 1991:931 Förordning (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet  
  SFS 1991:936 Lag (1991:936) med anledning av Finansinspektionens inrättande  
  SFS 1991:978 Förordning (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel  
  SFS 1991:980 Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument  
  SFS 1991:1046 Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel  
  SFS 1991:1047 Lag (1991:1047) om sjuklön  
  SFS 1991:1096 Förordning (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande  
  SFS 1991:1109 Lag (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall  
  SFS 1991:1110 Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor  
  SFS 1991:1120 /r1/ Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor;  
  SFS 1991:1124 Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet  
  SFS 1991:1128 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård  
  SFS 1991:1129 Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård  
  SFS 1991:1136 Lag (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård  
  SFS 1991:1137 Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning  
  SFS 1991:1149 Lag (1991:1149) om särskild skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade  
  SFS 1991:1190 Lag (1991:1190) om tioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel  
  SFS 1991:1195 Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.  
  SFS 1991:1200 Förordning (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet  
  SFS 1991:1216 Förordning (1991:1216) om vägtrafikombud  
  SFS 1991:1259 /r1/ Tillkännagivande (1991:1259) om Liechtensteins medlemskap i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA);  
  SFS 1991:1269 Förordning (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara  
  SFS 1991:1319 Förordning (1991:1319) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1991:1320 /r1/ Förordning (1991:1320) om utbildnings- och rådgivningsstöd till vissa företag i u-länder och länder i Central- och Östeuropa;  
  SFS 1991:1321 Förordning (1991:1321) om rehabiliteringsersättning  
  SFS 1991:1333 /r1/ Förordning (1991:1333) om tillämpning av en konvention den 9 februari 1988 mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet;  
  SFS 1991:1335 Tillkännagivande (1991:1335) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1991:1339 Förordning (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning  
  SFS 1991:1379 Förordning (1991:1379) om handläggning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna  
  SFS 1991:1413 Förordning (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning  
  SFS 1991:1469 Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)  
  SFS 1991:1472 Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård  
  SFS 1991:1488 Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret  
  SFS 1991:1499 Riksbankens föreskrifter om sedlar på tjugo kronor (1991:1499)  
  SFS 1991:1510 Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados  
  SFS 1991:1515 Förordning (1991:1515) om medelvärde för år 1991 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet  
  SFS 1991:1518 Förordning (1991:1518) om basbelopp för år 1992  
  SFS 1991:1520 Förordning (1991:1520) om upphävande av föreskrifter i fråga om inrättande och tillsättande av vissa tjänster hos allmän försäkringskassa  
  SFS 1991:1525 Förordning (1991:1525) om ränta på studielån för år 1992  
  SFS 1991:1559 Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden  
  SFS 1991:1712 Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål  
  SFS 1991:1736 /r1/ Förordning (1991:1736) om användning av papper i statligt tryck;  
  SFS 1991:1742 Förordning (1991:1742) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados  
  SFS 1991:1751 Förordning (1991:1751) om vissa personalfrågor i samband med arbetskonflikter  
  SFS 1991:1803 Förordning (1991:1803) om rätt för norska och åländska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige  
  SFS 1991:1881 Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)  
  SFS 1991:1886 Lag (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore  
  SFS 1991:1919 Lag (1991:1919) om uttag av preliminär B-skatt under uppbördsåret 1992/93  
  SFS 1991:1932 Förordning (1991:1932) om upphävande av vissa författningar om bostadslån och räntebidrag  
  SFS 1991:1934 Förordning (1991:1934) om ränta för år 1992 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.  
  SFS 1991:1969 Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel  
  SFS 1991:2040 Finansinspektionens tillkännagivande (1991:2040) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1991:2041 Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.  
  SFS 1991:2046 /r1/ Statistiska centralbyråns kungörelse (1991:2046) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;