Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 1994:1 - SFS 1994:2087[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 1994:1 Tillkännagivande (1994:1) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1994:2 Förordning (1994:2) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland  
  SFS 1994:8 Förordning (1994:8) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1994:68 Förordning (1994:68) om upphävande av vissa förordningar avseende Libyen  
  SFS 1994:69 Lag (1994:69) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Libyen  
  SFS 1994:77 Lag (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag  
  SFS 1994:99 Förordning (1994:99) om vatten- och värmemätare  
  SFS 1994:103 Lag (1994:103) om upphävande av ett antal föråldrade lagar och andra författningar  
  SFS 1994:115 Förordning (1994:115) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1994/95  
  SFS 1994:118 Lag (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen  
  SFS 1994:137 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  
  SFS 1994:189 Förordning (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden  
  SFS 1994:193 Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)  
  SFS 1994:196 Lag (1994:196) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter  
  SFS 1994:197 Lag (1994:197) om praktik för invandrare  
  SFS 1994:200 Mervärdesskattelag (1994:200)  
  SFS 1994:223 Mervärdesskatteförordning (1994:223)  
  SFS 1994:224 Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.  
  SFS 1994:243 Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden  
  SFS 1994:246 Förordning (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan  
  SFS 1994:254 Förordning (1994:254) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1962:538) om förbättringslån  
  SFS 1994:255 Förordning (1994:255) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  
  SFS 1994:260 Lag (1994:260) om offentlig anställning  
  SFS 1994:261 Lag (1994:261) om fullmaktsanställning  
  SFS 1994:281 Lag (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia  
  SFS 1994:282 Lag (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia  
  SFS 1994:289 Förordning (1994:289) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att under 1994 meddela vissa föreskrifter  
  SFS 1994:320 Förordning (1994:320) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien  
  SFS 1994:361 Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.  
  SFS 1994:362 Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar  
  SFS 1994:373 Anställningsförordning (1994:373)  
  SFS 1994:419 Lag (1994:419) om brottsofferfond  
  SFS 1994:426 Förordning (1994:426) om brottsofferfond  
  SFS 1994:448 Lag (1994:448) om pantbrevsregister  
  SFS 1994:451 Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll  
  SFS 1994:461 Förordning (1994:461) om tillfälligt ändrade bestämmelser för bidrag enligt förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden  
  SFS 1994:503 Förordning (1994:503) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1994/95  
  SFS 1994:519 Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar  
  SFS 1994:522 Förordning (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning  
  SFS 1994:523 Förordning (1994:523) om förmåner till frivilliga  
  SFS 1994:524 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet  
  SFS 1994:542 Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.  
  SFS 1994:549 Förordning (1994:549) om nedsättning av socialavgifter  
  SFS 1994:566 Lag (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst  
  SFS 1994:569 Lag (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt  
  SFS 1994:571 Förordning (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt  
  SFS 1994:588 Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete  
  SFS 1994:598 Förordning (1994:598) om pantbrevsregister  
  SFS 1994:640 Förordning (1994:640) om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 17 december 1970 med bestämmelser för förvaltning av lönegarantiavgifter  
  SFS 1994:649 Förordning (1994:649) om upphävande av vissa föreskrifter inom försvarets område  
  SFS 1994:657 Förordning (1994:657) om användning av tretungad flagga  
  SFS 1994:692 Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar  
  SFS 1994:716 Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)  
  SFS 1994:789 Lag (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam  
  SFS 1994:790 Lag (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland  
  SFS 1994:791 Lag (1994:791) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter på energiområdet  
  SFS 1994:795 Förordning (1994:795) om tillstånd för kraftverk avsedda att drivas med oljebränsle  
  SFS 1994:796 Förordning (1994:796) om information och samråd om priser på råolja och oljeprodukter  
  SFS 1994:831 Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt  
  SFS 1994:936 Förordning (1994:936) om ungdomspraktikanter  
  SFS 1994:946 Förordning (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorl aboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund  
  SFS 1994:961 Lag (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995  
  SFS 1994:1009 Sjölag (1994:1009)  
  SFS 1994:1060 Förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll  
  SFS 1994:1114 Förordning (1994:1114) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.  
  SFS 1994:1120 Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi  
  SFS 1994:1121 Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning  
  SFS 1994:1139 Förordning (1994:1139) om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning  
  SFS 1994:1162 Förordning (1994:1162) om skeppsmätning  
  SFS 1994:1173 Förordning (1994:1173) om Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet  
  SFS 1994:1193 Förordning (1994:1193) om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer  
  SFS 1994:1195 Tillkännagivande (1994:1195) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1994:1214 Förordning (1994:1214) om statsbidrag till försöksverksamhet med aspirantutbildning på eftergymnasial nivå  
  SFS 1994:1219 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna  
  SFS 1994:1220 Stiftelselag (1994:1220)  
  SFS 1994:1221 Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)  
  SFS 1994:1236 Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck  
  SFS 1994:1244 Förordning (1994:1244) om Institutet för miljömedicin  
  SFS 1994:1261 Förordning (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem  
  SFS 1994:1266 Förordning (1994:1266) om förbud mot utförsel av snus  
  SFS 1994:1279 Förordning (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)  
  SFS 1994:1283 Förordning (1994:1283) om lönegarantiregister  
  SFS 1994:1297 Förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet  
  SFS 1994:1300 Förordning (1994:1300) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland  
  SFS 1994:1313 Förordning (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning  
  SFS 1994:1324 Tillkännagivande (1994:1324) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1994:1331 Förordning (1994:1331) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam  
  SFS 1994:1333 Riksbankens föreskrifter (1994:1333) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor  
  SFS 1994:1387 Förordning (1994:1387) om ränta på studielån för år 1995  
  SFS 1994:1467 Kammarkollegiets föreskrifter (1994:1467) om upphävande av vissa föreskrifter på det kyrkliga området  
  SFS 1994:1478 Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi  
  SFS 1994:1500 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen  
  SFS 1994:1501 Tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen  
  SFS 1994:1506 Lag (1994:1506) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva  
  SFS 1994:1507 Förordning (1994:1507) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland  
  SFS 1994:1512 Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden  
  SFS 1994:1521 Förordning (1994:1521) om biverkningsregister angående läkemedel  
  SFS 1994:1542 Förordning (1994:1542) om ränta för år 1995 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.  
  SFS 1994:1543 Förordning (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.  
  SFS 1994:1547 Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.  
  SFS 1994:1551 Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.  
  SFS 1994:1563 Lag (1994:1563) om tobaksskatt  
  SFS 1994:1564 Lag (1994:1564) om alkoholskatt  
  SFS 1994:1605 Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.  
  SFS 1994:1607 Förordning (1994:1607) om upphävande av vissa tullförfattningar  
  SFS 1994:1609 Förordning (1994:1609) om upphävande av vissa förordningar om omräknade punktskattebelopp för år 1995  
  SFS 1994:1617 Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater  
  SFS 1994:1618 Förordning (1994:1618) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia  
  SFS 1994:1671 Förordning (1994:1671) om tillfälligt statistikregister inom Riksrevisionsverket för kartläggning av vissa förmåner  
  SFS 1994:1693 Lag (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen  
  SFS 1994:1708 Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden  
  SFS 1994:1709 Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken  
  SFS 1994:1710 Lag (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter  
  SFS 1994:1716 Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen  
  SFS 1994:1744 Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift  
  SFS 1994:1763 Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  
  SFS 1994:1776 Lag (1994:1776) om skatt på energi  
  SFS 1994:1806 Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el  
  SFS 1994:1808 Förordning (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område  
  SFS 1994:1809 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt  
  SFS 1994:1811 Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.  
  SFS 1994:1830 Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.  
  SFS 1994:1920 Lag (1994:1920) om allmän löneavgift  
  SFS 1994:1927 Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar  
  SFS 1994:1933 Förordning (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar  
  SFS 1994:1935 Förordning (1994:1935) om upphävande av vissa författningar om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar m.m.  
  SFS 1994:1966 Förordning (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift  
  SFS 1994:1967 Förordning (1994:1967) om basbelopp för år 1995  
  SFS 1994:2029 Förordning (1994:2029) om tekniska regler  
  SFS 1994:2035 Förordning (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen  
  SFS 1994:2063 Förordning (1994:2063) om ikraftträdande av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen  
  SFS 1994:2076 Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.  
  SFS 1994:2077 Lag (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång  
  SFS 1994:2083 Förordning (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen  
  SFS 1994:2084 Statistiska centralbyråns kungörelse (1994:2084) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 1994:2085 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1994:2087 /Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen