Detaljerad information om författningarna
  SFS 1999:3 Tillkännagivande (1999:3) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1999:9 Förordning (1999:9) om underrättelseskyldighet beträffande vissa avslagsbeslut  
  SFS 1999:18 Förordning (1999:18) om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer  
  SFS 1999:42 Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor  
  SFS 1999:58 Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor  
  SFS 1999:116 Lag (1999:116) om skiljeförfarande  
  SFS 1999:154 Förordning (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar  
  SFS 1999:158 Lag (1999:158) om investerarskydd  
  SFS 1999:175 Rättsinformationsförordning (1999:175)  
  SFS 1999:178 Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott  
  SFS 1999:185 Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande  
  SFS 1999:192 Tillkännagivande (1999:192) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1999:212 Förordning (1999:212) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1999/2000  
  SFS 1999:215 Förordning (1999:215) om lotsavgifter  
  SFS 1999:216 Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken  
  SFS 1999:221 Förordning (1999:221) om föreskrifter rörande ögonundersökning  
  SFS 1999:234 Förordning (1999:234) om särskilda lärarutbildningar  
  SFS 1999:247 Lag (1999:247) om avgifter avseende bostadsbidrag för 1997  
  SFS 1999:264 Lag (1999:264) om tillfällig beräkning av vissa pensionsförmåner  
  SFS 1999:265 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar  
  SFS 1999:271 Lag (1999:271) om handel med begagnade varor  
  SFS 1999:272 Förordning (1999:272) om handel med begagnade varor  
  SFS 1999:288 Lag (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.  
  SFS 1999:289 Lag (1999:289) om Svenska kyrkans personal vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000  
  SFS 1999:290 Lag (1999:290) om skattefrihet för prästlönetillgångar vid 2001-2010 års taxeringar  
  SFS 1999:291 Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund  
  SFS 1999:292 Lag (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille  
  SFS 1999:332 Lag (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall  
  SFS 1999:353 Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister  
  SFS 1999:381 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor  
  SFS 1999:445 Lag (1999:445) om exportbutiker  
  SFS 1999:446 Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg  
  SFS 1999:454 Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg  
  SFS 1999:591 Lag (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket  
  SFS 1999:613 Lag (1999:613) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång  
  SFS 1999:637 Lag (1999:637) om omräkningstal för 2000 års taxeringsvärden  
  SFS 1999:638 Lag (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna  
  SFS 1999:648 Lag (1999:648) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering, m.m.  
  SFS 1999:657 Epizootilag (1999:657)  
  SFS 1999:658 Zoonoslag (1999:658)  
  SFS 1999:659 Epizootiförordning (1999:659)  
  SFS 1999:660 Zoonosförordning (1999:660)  
  SFS 1999:673 Lag (1999:673) om skatt på avfall  
  SFS 1999:678 Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare  
  SFS 1999:707 Förordning (1999:707) om bidrag till medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo och som vill återvända dit  
  SFS 1999:710 Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder  
  SFS 1999:716 Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el  
  SFS 1999:725 Förordning (1999:725) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2000  
  SFS 1999:728 Förordning (1999:728) om avgift till registrerat trossamfund  
  SFS 1999:729 Förordning (1999:729) om begravningsavgift  
  SFS 1999:731 Förordning (1999:731) om registrering av trossamfund  
  SFS 1999:766 Tillkännagivande (1999:766) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1999:768 Förordning (1999:768) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2000  
  SFS 1999:779 Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten  
  SFS 1999:780 Förordning (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten  
  SFS 1999:797 Riksbankens föreskrifter (1999:797) om minnesmynt på tvåtusen och tvåhundra kronor  
  SFS 1999:798 Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet  
  SFS 1999:855 Förordning (1999:855) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion  
  SFS 1999:889 Lag (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom  
  SFS 1999:890 Lag (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.  
  SFS 1999:892 Lag (1999:892) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport  
  SFS 1999:902 Förordning (1999:902) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2000  
  SFS 1999:903 Förordning (1999:903) om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan  
  SFS 1999:932 Lag (1999:932) om stöd till trossamfund  
  SFS 1999:963 Lag (1999:963) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering  
  SFS 1999:969 Lag (1999:969) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2002 års taxering, m.m.  
  SFS 1999:974 Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund  
  SFS 1999:976 Förordning (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring  
  SFS 1999:988 Lag (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet  
  SFS 1999:994 Lag (1999:994) om underlag för fastighetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering  
  SFS 1999:997 Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn  
  SFS 1999:998 Förordning (1999:998) om särskild företrädare för barn  
  SFS 1999:1067 Förordning (1999:1067) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2000  
  SFS 1999:1075 Förordning (1999:1075) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2000  
  SFS 1999:1076 Förordning (1999:1076) om ränta på studielån för år 2000  
  SFS 1999:1078 Bokföringslag (1999:1078)  
  SFS 1999:1079 Revisionslag (1999:1079)  
  SFS 1999:1133 Förordning (1999:1133) om ikraftträdande av lagen (1998:620) om belastningsregister och viss följdlagstiftning  
  SFS 1999:1134 Förordning (1999:1134) om belastningsregister  
  SFS 1999:1135 Förordning (1999:1135) om misstankeregister  
  SFS 1999:1155 Förordning (1999:1155) om Polisens utlandsstyrka  
  SFS 1999:1166 Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)  
  SFS 1999:1177 Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet  
  SFS 1999:1178 Förordning (1999:1178) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2000  
  SFS 1999:1183 Förordning (1999:1183) om dubbelskattningsavtal mellan Sverige och Japan  
  SFS 1999:1211 Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap  
  SFS 1999:1218 Förordning (1999:1218) om skatt på avfall  
  SFS 1999:1229 Inkomstskattelag (1999:1229)  
  SFS 1999:1230 Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)  
  SFS 1999:1305 Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden  
  SFS 1999:1309 Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden  
  SFS 1999:1312 Förordning (1999:1312) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden  
  SFS 1999:1354 Statsflygsförordning (1999:1354)  
  SFS 1999:1377 Lag (1999:1377) om tillfällig avgift för stöd till småskalig elproduktion  
  SFS 1999:1382 Förordning (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd  
  SFS 1999:1395 Studiestödslag (1999:1395)  
  SFS 1999:1419 Förordning (1999:1419) om inkomstindex för år 2000  
  SFS 1999:1420 Förordning (1999:1420) om inkomstindex avseende åren 1960-1998  
  SFS 1999:1432 Finansinspektionens tillkännagivande (1999:1432) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1999:1433 Rikförsäkringsverkets föreskrifter (1999:1433) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag