Detaljerad information om författningarna
  SFS 2001:25 Lag (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol  
  SFS 2001:36 Förordning (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem  
  SFS 2001:82 Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap  
  SFS 2001:99 Lag (2001:99) om den officiella statistiken  
  SFS 2001:100 Förordning (2001:100) om den officiella statistiken  
  SFS 2001:127 Förordning (2001:127) om sommartid  
  SFS 2001:160 Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet  
  SFS 2001:161 Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa  
  SFS 2001:166 Förordning (2001:167) om bidrag till fartygsförlagd utbildning  
  SFS 2001:167 Förordning (2001:167) om bidrag till fartygsförlagd utbildning  
  SFS 2001:168 Förordning (2001:168) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2001/2002  
  SFS 2001:181 Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet  
  SFS 2001:182 Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet  
  SFS 2001:183 Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar  
  SFS 2001:184 Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet  
  SFS 2001:185 Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet  
  SFS 2001:218 Medborgarskapsförordning (2001:218)  
  SFS 2001:331 Lag (2001:331) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter och bindande förklaringar  
  SFS 2001:332 Lag (2001:332) om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar  
  SFS 2001:333 Lag (2001:333) om upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens bindande förklaringar  
  SFS 2001:372 Lag (2001:372) om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001  
  SFS 2001:386 Förordning (2001:386) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt lagen (1984:649) om företagshypotek  
  SFS 2001:423 Förordning (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken  
  SFS 2001:453 Socialtjänstlag (2001:453)  
  SFS 2001:454 Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten  
  SFS 2001:499 Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar  
  SFS 2001:504 Riksbankens föreskrifter (2001:504) om minnesmynt på tvåhundra kronor  
  SFS 2001:512 Förordning (2001:512) om deponering av avfall  
  SFS 2001:525 Lag (2001:525) med särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2001  
  SFS 2001:526 Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken  
  SFS 2001:531 Förordning (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist  
  SFS 2001:554 Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten  
  SFS 2001:558 Lag (2001:558) om vägtrafikregister  
  SFS 2001:559 Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner  
  SFS 2001:588 Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet  
  SFS 2001:589 Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet  
  SFS 2001:590 Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet  
  SFS 2001:617 Lag (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården  
  SFS 2001:637 Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten  
  SFS 2001:646 Förordning (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet  
  SFS 2001:647 Förordning (2001:647) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2002  
  SFS 2001:650 Förordning (2001:650) om vägtrafikregister  
  SFS 2001:651 Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner  
  SFS 2001:681 Förordning (2001:681) om statligt stöd för utveckling av vuxnas lärande  
  SFS 2001:682 Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården  
  SFS 2001:707 Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen  
  SFS 2001:708 Förordning (2001:708) om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen  
  SFS 2001:709 Förordning (2001:709) om cancerregister hos Socialstyrelsen  
  SFS 2001:713 Riksbankens föreskrifter (2001:713) om sedlar på etthundra kronor  
  SFS 2001:714 Riksbankens föreskrifter (2001:714) om sedlar på femhundra kronor  
  SFS 2001:718 Tillkännagivande (2001:718) av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott  
  SFS 2001:724 Viltskadeförordning (2001:724)  
  SFS 2001:725 Förordning (2001:725) om valdag m.m. för omval till Sametinget  
  SFS 2001:731 Förordning (2001:731) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2002  
  SFS 2001:740 Förordning (2001:740) om särskilda lärarutbildningar  
  SFS 2001:746 Riksbankens föreskrifter (2001:746) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor  
  SFS 2001:756 Förordning (2001:756) om upphävande av vissa förordningar om stöd till jordbruket  
  SFS 2001:760 Förordning (2001:760) om statens utlåningsränta och statens avkastnngsränta under budgetåret 2002  
  SFS 2001:770 Förordning (2001:770) om sjöfartsstöd  
  SFS 2001:798 Förordning (2001:798) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2002  
  SFS 2001:816 Förordning (2001:816) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt sjölagen (1994:1009)  
  SFS 2001:817 Förordning (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott  
  SFS 2001:837 Lag (2001:837) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2003 års taxering, m.m.  
  SFS 2001:845 Lag (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall  
  SFS 2001:880 Tillkännagivande (2001:880) av staters tillträde till Luganokonventionen  
  SFS 2001:881 Tillkännagivande (2001:881) av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen  
  SFS 2001:883 Revisorslag (2001:883)  
  SFS 2001:898 Förordning (2001:898) om särskilt distributionsstöd  
  SFS 2001:911 Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen  
  SFS 2001:937 Socialtjänstförordning (2001:937)  
  SFS 2001:954 Förordning (2001:954) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2002  
  SFS 2001:956 Förordning (2001:956) om inkomstindex för år 2002  
  SFS 2001:957 Förordning (2001:957) om inkomstbasbelopp för år 2002  
  SFS 2001:974 Förordning (2001:974) om ränta på studielån för år 2002  
  SFS 2001:989 Förordning (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid förvaltningsrätt  
  SFS 2001:1049 Förordning (2001:1049) om avgifter för ansökningar om upplösning av stiftelser  
  SFS 2001:1052 Förordning (2001:1052) om bidrag till satsningar inom projektet Agenda kulturarv  
  SFS 2001:1084 Förordning (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning  
  SFS 2001:1111 Lag (2001:1111) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag  
  SFS 2001:1113 Lag (2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen  
  SFS 2001:1124 Förordning (2001:1124) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2002  
  SFS 2001:1125 Förordning (2001:1125) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen  
  SFS 2001:1145 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2001:1145) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2001:1170 Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)  
  SFS 2001:1194 Förordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.  
  SFS 2001:1308 Finansinspektionens tillkännagivande (2001:1308) om ändring i vissa skadelivräntor  
  SFS 2001:1309 Förordning (2001:1309) om projektbidrag för debatt och ökad kunskap om Europeiska unionen och unionens utveckling och framtid