Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2008:1 - SFS 2008:1421[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2008:1 Tillkännagivande (2008:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2008:9 Lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner  
  SFS 2008:62 Förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans  
  SFS 2008:63 Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund  
  SFS 2008:80 Förordning (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet  
  SFS 2008:81 Förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation  
  SFS 2008:112 Lag (2008:112) om ekodesign  
  SFS 2008:133 Förordning (2008:133) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2008/09  
  SFS 2008:145 Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd  
  SFS 2008:193 Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd  
  SFS 2008:194 Förordning (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen  
  SFS 2008:205 Lag (2008:205) om lagerskatt på flygbensin  
  SFS 2008:206 Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen  
  SFS 2008:218 Badvattenförordning (2008:218)  
  SFS 2008:245 Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer  
  SFS 2008:263 Fjärrvärmelag (2008:263)  
  SFS 2008:286 Lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler  
  SFS 2008:290 Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare  
  SFS 2008:322 Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott  
  SFS 2008:342 Lag (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade  
  SFS 2008:344 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.  
  SFS 2008:347 Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.  
  SFS 2008:348 Förordning (2008:348) om urbant utvecklingsarbete  
  SFS 2008:349 Förordning (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck  
  SFS 2008:353 Förordning (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare  
  SFS 2008:355 Patientdatalag (2008:355)  
  SFS 2008:360 Patientdataförordning (2008:360)  
  SFS 2008:363 Förordning (2008:363) om provtagning för hivinfektion  
  SFS 2008:369 Lag (2008:369) om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall  
  SFS 2008:414 Förordning (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler  
  SFS 2008:418 Lag (2008:418) med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio  
  SFS 2008:437 Förordning (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk  
  SFS 2008:450 Lag (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen  
  SFS 2008:452 Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten  
  SFS 2008:463 Förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten  
  SFS 2008:475 Lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik  
  SFS 2008:486 Marknadsföringslag (2008:486)  
  SFS 2008:487 Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486)  
  SFS 2008:526 Fjärrvärmeförordning (2008:526)  
  SFS 2008:530 Förordning (2008:530) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet  
  SFS 2008:552 Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands  
  SFS 2008:553 Förordning (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands  
  SFS 2008:565 Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete  
  SFS 2008:567 Diskrimineringslag (2008:567)  
  SFS 2008:568 Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen  
  SFS 2008:579 Konkurrenslag (2008:579)  
  SFS 2008:580 Lag (2008:580) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan  
  SFS 2008:581 Lag (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal  
  SFS 2008:582 Lag (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal  
  SFS 2008:583 Lag (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling  
  SFS 2008:584 Lag (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn  
  SFS 2008:586 Lag (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring  
  SFS 2008:604 Konkurrensförordning (2008:604)  
  SFS 2008:716 Tillkännagivande (2008:716) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2008:717 Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet  
  SFS 2008:748 Förordning (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier  
  SFS 2008:753 Förordning (2008:753) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2009  
  SFS 2008:754 Förordning (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna  
  SFS 2008:756 Förordning (2008:756) om statsbidrag för handledarutbildning  
  SFS 2008:761 Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet  
  SFS 2008:770 Förordning (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik  
  SFS 2008:771 Förordning (2008:771) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2009  
  SFS 2008:776 Förordning (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade  
  SFS 2008:778 Förordning (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar  
  SFS 2008:789 Förordning (2008:789) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde  
  SFS 2008:793 Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning  
  SFS 2008:808 Förordning (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning  
  SFS 2008:810 Försäkringskassans föreskrifter (2008:810) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2008:812 Lag (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige  
  SFS 2008:826 Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift  
  SFS 2008:834 Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier  
  SFS 2008:849 Förordning (2008:849) om utprövning av ämnesprov i grundskolan m.m.  
  SFS 2008:853 Förordning (2008:853) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2009  
  SFS 2008:854 Lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott  
  SFS 2008:860 Riksbankens föreskrifter (2008:860) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige  
  SFS 2008:879 Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande  
  SFS 2008:889 Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter  
  SFS 2008:892 Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande  
  SFS 2008:904 Förordning (2008:904) om inkomstindex för år 2009  
  SFS 2008:905 Förordning (2008:905) om inkomstbasbelopp för år 2009  
  SFS 2008:906 Förordning (2008:906) om balanstal för år 2009  
  SFS 2008:907 Förordning (2008:907) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2009  
  SFS 2008:920 Förordning (2008:920) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2009  
  SFS 2008:921 Förordning (2008:921) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2009  
  SFS 2008:923 Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet  
  SFS 2008:929 Förordning (2008:929) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2009 års val till Europaparlamentet  
  SFS 2008:936 Förordning (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen  
  SFS 2008:962 Lag (2008:962) om valfrihetssystem  
  SFS 2008:975 Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)  
  SFS 2008:990 Lag (2008:990) om företagshypotek  
  SFS 2008:1002 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
  SFS 2008:1038 Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande  
  SFS 2008:1043 Finansinspektionens tillkännagivande (2008:1043) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2008:1044 Lag (2008:1044) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter  
  SFS 2008:1048 Lag (2008:1048) om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.  
  SFS 2008:1049 Lag (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.  
  SFS 2008:1050 Förordning (2008:1050) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.  
  SFS 2008:1075 Lag (2008:1075) om inteckningsbrevsregister  
  SFS 2008:1080 Förordning (2008:1080) om inteckningsbrevsregister  
  SFS 2008:1101 Förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning  
  SFS 2008:1102 Förordning (2008:1102) om INCF-sekretariatet  
  SFS 2008:1103 Förordning (2008:1103) om överlastavgift  
  SFS 2008:1233 Förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning  
  SFS 2008:1239 Förordning (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade  
  SFS 2008:1271 Lag (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB  
  SFS 2008:1272 Förordning (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer  
  SFS 2008:1280 Förordning (2008:1280) om val till Sametinget  
  SFS 2008:1281 Förordning (2008:1281) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2009  
  SFS 2008:1300 Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen  
  SFS 2008:1301 Lag (2008:1301) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2008:1302 Lag (2008:1302) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap  
  SFS 2008:1303 Lag (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer  
  SFS 2008:1304 Lag (2008:1304) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik  
  SFS 2008:1314 Förordning (2008:1314) om ränta på återbetalning för år 2009 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd  
  SFS 2008:1328 Förordning (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering  
  SFS 2008:1330 Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet  
  SFS 2008:1354 Förordning (2008:1354) om ränta på studielån för 2009  
  SFS 2008:1396 Förordning (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen  
  SFS 2008:1401 Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen  
  SFS 2008:1407 Förordning (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer  
  SFS 2008:1411 Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse  
  SFS 2008:1420 Förordning (2008:1420) om pliktexemplar av dokument  
  SFS 2008:1421 Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket