Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2011:1 - SFS 2011:1594[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2011:1 Tillkännagivande (2011:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2011:7 Förordning (2011:7) om dansarutbildning  
  SFS 2011:13 Miljötillsynsförordning (2011:13)  
  SFS 2011:58 Förordning (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar  
  SFS 2011:65 Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer  
  SFS 2011:66 Förordning (2011:66) om tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner  
  SFS 2011:67 Förordning (2011:67) om vissa sanktioner mot Demokratiska folkrepubliken Korea  
  SFS 2011:111 Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser  
  SFS 2011:116 Förordning (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län  
  SFS 2011:118 Förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet  
  SFS 2011:124 Förordning (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys  
  SFS 2011:130 Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten  
  SFS 2011:131 Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen  
  SFS 2011:133 Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser  
  SFS 2011:154 Delgivningsförordning (2011:154)  
  SFS 2011:155 Förordning (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag  
  SFS 2011:183 Förordning (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer  
  SFS 2011:185 Skolförordning (2011:185)  
  SFS 2011:192 Förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan  
  SFS 2011:203 Budgetlag (2011:203)  
  SFS 2011:210 Kapitalförsörjningsförordning (2011:210)  
  SFS 2011:211 Förordning (2011:211) om utlåning och garantier  
  SFS 2011:223 Anslagsförordning (2011:223)  
  SFS 2011:231 Förordning (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten  
  SFS 2011:257 Försäkringsrörelseförordning (2011:257)  
  SFS 2011:268 Förordning (2011:268) om lärar- och förskollärarregister  
  SFS 2011:273 Förordning (2011:273) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2011 års omval  
  SFS 2011:276 Förordning (2011:276) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2011/12  
  SFS 2011:278 Förordning (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål  
  SFS 2011:306 Förordning (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet  
  SFS 2011:317 Förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur  
  SFS 2011:318 Avgasreningslag (2011:318)  
  SFS 2011:319 Drivmedelslag (2011:319)  
  SFS 2011:326 Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare  
  SFS 2011:338 Plan- och byggförordning (2011:338)  
  SFS 2011:339 Förordning (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader  
  SFS 2011:345 Avgasreningsförordning (2011:345)  
  SFS 2011:346 Drivmedelsförordning (2011:346)  
  SFS 2011:355 Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser  
  SFS 2011:398 Förordning (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan  
  SFS 2011:405 Tillkännagivande (2011:405) om staters tillträde till Luganokonventionen  
  SFS 2011:423 Lag (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen  
  SFS 2011:427 Lag (2011:427) om europeiska företagsråd  
  SFS 2011:443 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde  
  SFS 2011:446 Förordning (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet  
  SFS 2011:474 Förordning (2011:474) om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser  
  SFS 2011:507 Förordning (2011:507) om upphävande av vissa förordningar på skolområdet  
  SFS 2011:524 Förordning (2011:524) om nationella prov för utbildning på fristående gymnasieskolor  
  SFS 2011:538 Förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige  
  SFS 2011:556 Förordning (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion  
  SFS 2011:578 Förordning (2011:578) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen  
  SFS 2011:579 Lag (2011:579) om leksakers säkerhet  
  SFS 2011:582 Förordning (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd  
  SFS 2011:584 Lag (2011:584) om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2011:594 Varumärkesförordning (2011:594)  
  SFS 2011:595 Förordning (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering  
  SFS 2011:596 Förordning (2011:596) om utplånande eller ändring av ursprungsbeteckningar i vissa fall  
  SFS 2011:603 Lag (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet  
  SFS 2011:619 Förordning (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten  
  SFS 2011:658 Förordning (2011:658) om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske  
  SFS 2011:666 Fastighetsmäklarlag (2011:666)  
  SFS 2011:668 Fastighetsmäklarförordning (2011:668)  
  SFS 2011:682 Förordning (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun  
  SFS 2011:686 Förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen  
  SFS 2011:689 Förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen  
  SFS 2011:703 Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet  
  SFS 2011:704 Förordning (2011:704) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet  
  SFS 2011:710 /Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el  
  SFS 2011:711 Lag (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag  
  SFS 2011:714 Förordning (2011:714) om certifiering av stamnätsföretag för el  
  SFS 2011:715 Förordning (2011:715) om certifiering av vissa naturgasföretag  
  SFS 2011:725 Lag (2011:725) om behörighet för lokförare  
  SFS 2011:728 Förordning (2011:728) om behörighet för lokförare  
  SFS 2011:745 Lag (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen  
  SFS 2011:755 Lag (2011:755) om elektroniska pengar  
  SFS 2011:776 Förordning (2011:776) om elektroniska pengar  
  SFS 2011:791 Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll  
  SFS 2011:811 Förordning (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll  
  SFS 2011:834 Förordning (2011:834) om insättningsgaranti  
  SFS 2011:840 Laponiaförordning (2011:840)  
  SFS 2011:846 Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster  
  SFS 2011:847 Förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster  
  SFS 2011:856 Tillkännagivande (2011:856) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land  
  SFS 2011:860 Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister  
  SFS 2011:866 Lag (2011:866) om flygplatsavgifter  
  SFS 2011:867 Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter  
  SFS 2011:900 Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling  
  SFS 2011:914 Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt  
  SFS 2011:917 Förordning (2011:917) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt  
  SFS 2011:926 Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter  
  SFS 2011:927 Avfallsförordning (2011:927)  
  SFS 2011:931 Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare  
  SFS 2011:941 Tillkännagivande (2011:941) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2011:947 Förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram  
  SFS 2011:976 Förordning (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden  
  SFS 2011:977 Förordning (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling  
  SFS 2011:978 Förordning (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling  
  SFS 2011:1012 Förordning (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling  
  SFS 2011:1015 Förordning (2011:1015) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012  
  SFS 2011:1016 Förordning (2011:1016) om inkomstindex för år 2012  
  SFS 2011:1017 Förordning (2011:1017) om balanstal för år 2012  
  SFS 2011:1018 Förordning (2011:1018) om balansindex för år 2012  
  SFS 2011:1019 Förordning (2011:1019) om inkomstbasbelopp för år 2012  
  SFS 2011:1029 Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet  
  SFS 2011:1044 Förordning (2011:1044) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2012  
  SFS 2011:1053 Förordning (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer  
  SFS 2011:1060 Förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel  
  SFS 2011:1062 Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.  
  SFS 2011:1068 Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt  
  SFS 2011:1070 Lag (2011:1070) om handel med sälprodukter  
  SFS 2011:1088 Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen  
  SFS 2011:1096 Förordning (2011:1096) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2012  
  SFS 2011:1099 Förordning (2011:1099) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2012  
  SFS 2011:1106 Försäkringskassans föreskrifter (2011:1106) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2011:1108 Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning  
  SFS 2011:1119 Förordning (2011:1119) om upphävande av Kungl.Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt  
  SFS 2011:1123 Förordning (2011:1123) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2013 års taxering  
  SFS 2011:1126 Förordning (2011:1126) om kollektivtrafik  
  SFS 2011:1134 Förordning (2011:1134) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012  
  SFS 2011:1151 Förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående  
  SFS 2011:1159 Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag  
  SFS 2011:1160 Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar  
  SFS 2011:1162 Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan  
  SFS 2011:1163 Förordning (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd  
  SFS 2011:1165 Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder  
  SFS 2011:1181 Förordning (2011:1181) om utprövning av ämnesprov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan  
  SFS 2011:1200 Lag (2011:1200) om elcertifikat  
  SFS 2011:1211 Lag (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister  
  SFS 2011:1232 Förordning (2011:1232) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2012  
  SFS 2011:1237 Förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer  
  SFS 2011:1244 Skatteförfarandelag (2011:1244)  
  SFS 2011:1245 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster , radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster  
  SFS 2011:1261 Skatteförfarandeförordning (2011:1261)  
  SFS 2011:1262 Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjän ster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster  
  SFS 2011:1263 Socialavgiftsförordning (2011:1263)  
  SFS 2011:1268 Lag (2011:1268) om investeringssparkonto  
  SFS 2011:1478 Finansinspektionens tillkännagivande (2011:1478) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2011:1480 Förordning (2011:1480) om elcertifikat  
  SFS 2011:1494 Förordning (2011:1494) om vissa fiskarter från Östersjöområdet  
  SFS 2011:1508 Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin  
  SFS 2011:1526 Förordning (2011:1526) om tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg  
  SFS 2011:1527 Förordning (2011:1527) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2012  
  SFS 2011:1533 Förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal  
  SFS 2011:1537 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen  
  SFS 2011:1546 Förordning (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen  
  SFS 2011:1553 Förordning (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri  
  SFS 2011:1560 Förordning (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet  
  SFS 2011:1565 Förordning (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg  
  SFS 2011:1566 Förordning (2011:1566) om ränta på studielån för 2012  
  SFS 2011:1590 Förordning (2011:1590) om supermiljöbilspremie  
  SFS 2011:1594 Förordning (2011:1594) om ränta för år 2012 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift