Detaljerad information om författningarna
  SFS 2017:1 Tillkännagivande (2017:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2017:13 Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan  
  SFS 2017:16 Förordning (2017:16) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet  
  SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)  
  SFS 2017:74 Barlastvattenförordning (2017:74)  
  SFS 2017:80 Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)  
  SFS 2017:104 Förordning (2017:104) med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund  
  SFS 2017:113 Förordning (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter  
  SFS 2017:117 Förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service  
  SFS 2017:120 Förordning (2017:120) om personnamn  
  SFS 2017:151 Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter  
  SFS 2017:153 Förordning (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden  
  SFS 2017:154 Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket  
  SFS 2017:170 Förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning  
  SFS 2017:175 Förordning (2017:175) om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan  
  SFS 2017:182 Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet  
  SFS 2017:186 Förordning (2017:186) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet  
  SFS 2017:193 Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.  
  SFS 2017:195 Förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande  
  SFS 2017:197 Lag (2017:197) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)  
  SFS 2017:209 Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet  
  SFS 2017:212 Förordning (2017:212) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet  
  SFS 2017:214 Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik  
  SFS 2017:218 Elsäkerhetsförordning (2017:218)  
  SFS 2017:223 Tillkännagivande (2017:223) om tröskelvärden vid offentlig upphandling  
  SFS 2017:230 Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet  
  SFS 2017:237 Förordning (2017:237) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet  
  SFS 2017:244 Lag (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning  
  SFS 2017:292 Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  
  SFS 2017:309 Förordning (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon  
  SFS 2017:310 Lag (2017:310) om framtidsfullmakter  
  SFS 2017:317 Lag (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter  
  SFS 2017:319 Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare  
  SFS 2017:322 Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister  
  SFS 2017:353 Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå  
  SFS 2017:372 Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården  
  SFS 2017:425 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
  SFS 2017:429 Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
  SFS 2017:447 Tullbrottsdatalag (2017:447)  
  SFS 2017:450 Tullbrottsdataförordning (2017:450)  
  SFS 2017:452 Skattebrottsdatalag (2017:452)  
  SFS 2017:458 Skattebrottsdataförordning (2017:458)  
  SFS 2017:462 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga  
  SFS 2017:473 Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning  
  SFS 2017:485 Förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning  
  SFS 2017:486 Förordning (2017:486) om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt  
  SFS 2017:496 Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete  
  SFS 2017:504 Förordning (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete  
  SFS 2017:527 Lag (2017:527) om studiestartsstöd  
  SFS 2017:532 Förordning (2017:532) om studiestartsstöd  
  SFS 2017:563 Museilag (2017:563)  
  SFS 2017:564 Förordning (2017:564) om statliga museers förfoganden över museiföremål  
  SFS 2017:571 Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor  
  SFS 2017:583 Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete  
  SFS 2017:584 Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare  
  SFS 2017:612 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
  SFS 2017:617 Förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter  
  SFS 2017:622 Förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram  
  SFS 2017:623 Förordning (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän  
  SFS 2017:628 Förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete  
  SFS 2017:630 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  
  SFS 2017:631 Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän  
  SFS 2017:667 Förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän  
  SFS 2017:720 Klimatlag (2017:720)  
  SFS 2017:721 Förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden  
  SFS 2017:725 Kommunallag (2017:725)  
  SFS 2017:799 Förordning (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet  
  SFS 2017:807 Lag (2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott  
  SFS 2017:808 Förordning (2017:808) om skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten  
  SFS 2017:811 Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar  
  SFS 2017:818 Förordning (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan  
  SFS 2017:819 Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser  
  SFS 2017:820 Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare  
  SFS 2017:843 Tillkännagivande (2017:843) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2017:848 Förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation  
  SFS 2017:865 Förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018  
  SFS 2017:868 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion  
  SFS 2017:869 Förordning (2017:869) om bevakning av grundläggande betaltjänster  
  SFS 2017:870 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap  
  SFS 2017:871 Förordning (2017:871) om rennäringsdelegationer  
  SFS 2017:872 Förordning (2017:872) om vattendelegationer  
  SFS 2017:880 Förordning (2017:880) om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter  
  SFS 2017:899 Förordning (2017:899) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2018  
  SFS 2017:900 Förvaltningslag (2017:900)  
  SFS 2017:928 Förordning (2017:928) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2018  
  SFS 2017:929 Förordning (2017:929) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2018  
  SFS 2017:932 Förordning (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter  
  SFS 2017:937 Förordning (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten  
  SFS 2017:966 Miljöbedömningsförordning (2017:966)