Detaljerad information om författningarna
  SFS 2018:1 Tillkännagivande (2018:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2018:9 Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige  
  SFS 2018:10 Förordning (2018:10) om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige  
  SFS 2018:20 Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet  
  SFS 2018:26 Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden  
  SFS 2018:32 Förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet  
  SFS 2018:34 Tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling  
  SFS 2018:42 Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd  
  SFS 2018:43 Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb  
  SFS 2018:49 Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling  
  SFS 2018:57 Förordning (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin  
  SFS 2018:58 Förordning (2018:58) om bidrag till strandstädning  
  SFS 2018:66 Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek  
  SFS 2018:90 Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier  
  SFS 2018:111 Förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad  
  SFS 2018:118 Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation  
  SFS 2018:119 Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation  
  SFS 2018:125 Lag (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning  
  SFS 2018:127 Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning  
  SFS 2018:131 Lag (2018:131) om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension  
  SFS 2018:151 Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden  
  SFS 2018:152 Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner  
  SFS 2018:154 Förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner  
  SFS 2018:158 Förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus  
  SFS 2018:159 Tillkännagivande (2018:159) om elektronisk publicering av Svensk författningssamling  
  SFS 2018:160 Lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål  
  SFS 2018:162 Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall  
  SFS 2018:181 Järnvägstrafiklag (2018:181)  
  SFS 2018:193 Tillkännagivande (2018:193) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader  
  SFS 2018:195 Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen  
  SFS 2018:199 Förordning (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder