A

ABF
SFS 2005:559Aktiebolagsförordning (2005:559)
ABL
SFS 2005:551Aktiebolagslag (2005:551)
ABLP
SFS 2005:552Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551)
AF
SFS 2010:1636Alkoholförordning (2010:1636)
AFDL
SFS 1971:289Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
AFL
SFS 1962:381Lag (1962:381) om allmän försäkring
AL
SFS 2010:1622Alkohollag (2010:1622)
ALF
SFS 1997:238Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
AMF
SFS 1977:1166Arbetsmiljöförordning (1977:1166)
AML
SFS 1977:1160Arbetsmiljölag (1977:1160)
Animaliska bi-produk
(EG) nr 1069/2009Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter)
AnlL
SFS 1973:1149Anläggningslag (1973:1149)
APL
SFS 1994:1744Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift
ArbetstvistL
SFS 1974:371Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister
ArkivL
SFS 1990:782Arkivlag (1990:782)
AvbetKL
SFS 1978:599Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Avfallstransportföro
(EG) nr 1013/2006Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall
AvgF
SFS 1992:191Avgiftsförordning (1992:191)
AVLK
SFS 1994:1512Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
AVLN
SFS 1984:292Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
AvPL
SFS 1990:661Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
AvtL
SFS 1915:218Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
AvtvillkL
SFS 1994:1512Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden