E

EBO
SFS 1994:137Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
EFL
SFS 1987:667Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
EgenkontrollF
SFS 1998:901Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
EKMR
SFS 1994:1219Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
EMAS III
(EG) nr 1221/2009Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG
Ersättningslagen
SFS 1989:479Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
ErsL
SFS 1989:479Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
EU:s arvsförordning
(EU) nr 650/2012Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg
Exprk
SFS 1972:727Expropriationskungörelse (1972:727)
ExprL
SFS 1972:719Expropriationslag (1972:719)