R

RB
SFS 1942:740Rättegångsbalk (1942:740)
Reach (EUs kemikalie
(EG) nr 1907/2006Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
RF, RegF
SFS 1974:152Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
RhjF
SFS 1997:404Rättshjälpsförordning (1997:404)
RhjL
SFS 1996:1619Rättshjälpslag (1996:1619)
RL
SFS 1975:635Räntelag (1975:635)
RO
SFS 1974:153Kungörelse (1974:153) om beslutad ny riksdagsordning
RP
SFS 1946:804Lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken
RSL
SFS 1972:266Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam
RTL
SFS 2010:696Radio- och tv-lag (2010:696)