Referens i officiella tidningen: EUT L 141, 27.5.2011, s. 1-12
Celexnummer: 32011R0492
Ikraftträdande: 2011-06-16 ikraftträdande offgördag +20 se art 42
Uppslagsord: fri rörlighet för arbetstagare; ledig plats; tillgång till arbete; platsansökan; arbetstagare (EU); likabehandling
Systematiskt register: Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik / Fri rörlighet för arbetstagare

Rättslig grund
12010E0461957-03-25Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt TREDJE DELEN - UNIONENS POLITIK OCH INRE ÅTGÄRDER AVDELNING IV - FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER, TJÄNSTER OCH KAPITAL Kapitel 1 - Arbetstagare Artikel 46(f.d. artikel 40 FEG)
12010E2941957-03-25Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt SJÄTTE DELEN - INSTITUTIONELLA OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER AVDELNING I - INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER Kapitel 2 - Unionens rättsakter, förfaranden för antagande och andra bestämmelser Avsnitt 2 - Förfaranden för antagande av akter och andra bestämmelser Artikel 294(f.d. artikel 251 FEG)

Ändrade rättsakter
11972BN07/71972-01-22Handlingar om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen - Bilaga VII (1) - Lista som avses i artikel 133 i anslutningsaktern - VII. Socialpolitik
11979H0451979-05-28Handlingar om Hellenska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Hellenska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Del fyra - Övergångsbestämmelser - Avdelning III - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Kapitel 1 - Arbetskraften - Artikel 45
11985I0561985-06-12Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Fjärde delen - Övergångsbestämmelser - Avdelning II - Övergångsbestämmelser rörande Spanien - Kapitel 2 - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Avsnitt I - Arbetstagare - Artikel 56
11985I2161985-06-12Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Fjärde delen - Övergångsbestämmelser - Avdelning III - Övergångsbestämmelser rörande Portugal - Kapitel 2 - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Avsnitt I - Arbetstagare - Artikel 216
11985I2171985-06-12Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Fjärde delen - Övergångsbestämmelser - Avdelning III - Övergångsbestämmelser rörande Portugal - Kapitel 2 - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Avsnitt I - Arbetstagare - Artikel 217
31968R16121968-10-15Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen
31976R03121976-02-09Rådets förordning (EEG) nr 312/76 av den 9 februari 1976 om ändring av bestämmelserna om arbetstagarnas rättigheter inom arbetstagarorganisationer i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen
31992R24341992-07-27Rådets förordning (EEG) nr 2434/92 av den 27 juli 1992 om ändring av del II i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen
52010PC02042010-05-05Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifiering)

Ändring 32016R0589
Celexnummer: 32016R0589
Utfärdad: 2016-04-13
Text: Amended by 32016R0589; A artikel 19 from: 2016-05-12; A artikel 20 from: 2016-05-12; A artikel 17 from: 2016-05-12; A artikel 12 from: 2016-05-12; A artikel 18 from: 2016-05-12; A artikel 13 punkt 2 from: 2016-05-12; A artikel 16 from: 2016-05-12; A artikel 13 punkt 1 from: 2018-05-13; A artikel 38 from: 2016-05-12; A artikel 11 from: 2016-05-12; A artikel 15 from: 2016-05-12; A artikel 14 from: 2016-05-12
Ikraftträdande: 2016-05-12|2018-05-13 ikraftträdande offgördag +20 se art 411| Tillämpning Partiell tillämpning se art 412
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (Text av betydelse för EES)

Senare rättsakter av betydelse
52014PC0006
2014-01-17Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna

Rättsfall som berör rättsakten
62011CN0641
2011-12-14Mål C-641/11: Talan väckt den 14 december 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien
62012CJ0514
2013-12-05Domstolens dom (andra avdelningen) den 5 december 2013. Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH mot Land Salzburg. Begäran om förhandsavgörande: Landesgericht Salzburg - Österrike. Fri rörlighet för arbetstagare - Artikel 45 FEUF - Förordning (EU) nr 492/2011 - Artikel 7.1 - Nationell lagstiftning enligt vilken anställningsperioder som har fullgjorts hos andra arbetsgivare än Land Salzburg delvis beaktas - Inskränkning i den fria rörligheten för arbetstagare - Skäl - Tvingande skäl av allmänintresse - Mål som avser att premiera lojalitet - Administrativ förenkling - Insyn. Mål C-514/12.
62012CN0514
2012-11-14Mål C-514/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgerichts Salzburg (Österrike) den 14 november 2012 — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH mot Land Salzburg
62014CJ0317
2015-02-05Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 5 februari 2015. Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. Fördragsbrott - Artikel 45 FEUF - Förordning (EU) nr 492/2011 - Fri rörlighet för arbetstagare - Rätt att söka anställning - Lokal offentlig tjänst - Språkkunskaper - Bevismedel. Mål C-317/14.
62014CN0317
2014-07-02Mål C-317/14: Talan väckt den 2 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien
62015CN0115
2015-03-06Mål C-115/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) den 6 mars 2015 – Secretary of State for the Home Department mot NA
62015CN0401
2015-07-24Mål C-401/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative (Luxemburg) den 24 juli 2015 – Noémie Depesme, Saïd Kerrou mot Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche
62015CN0402
2015-07-24Mål C-402/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative (Luxemburg) den 24 juli 2015 – Adrien Kauffmann mot Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche
62015CN0403
2015-07-24Mål C-403/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative (Luxemburg) den 24 juli 2015 – Maxime Lefort mot Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche
62015CN0496
2015-09-22Mål C-496/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz (Tyskland) den 22 september 2015 – Alphonse Eschenbrenner mot Bundesagentur für Arbeit

Rättsakter som det hänvisas till
32005L0036 2005-09-07Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (Text av betydelse för EES)

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
32011D0503 2011-08-112011/503/EU: Kommissionens beslut av den 11 augusti 2011 om tillåtelse för Spanien att tillfälligt upphäva tillämpningen av artiklarna 1–6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, vad gäller rumänska arbetstagare
32012D0733 2012-11-262012/733/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket [delgivet med nr C(2012) 8548] Text av betydelse för EES
32012D0831 2012-12-202012/831/EU: Kommissionens beslut av den 20 december 2012 om tillstånd för Spanien att förlänga det tillfälliga upphävandet av tillämpningen av artiklarna 1–6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen vad gäller rumänska arbetstagare
32013R1296 2013-12-11Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet Text av betydelse för EES
32014L0054 2014-04-16Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare Text av betydelse för EES
62011CJ0147 2012-09-06Domstolens dom (tredje avdelningen) den 6 september 2012. Secretary of State for Work and Pensions mot Lucja Czop (C-147/11) och Margita Punakova (C-148/11). Begäran om förhandsavgörande: Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) - Förenade kungariket. Förordning (EEG) nr 1612/68 - Direktiv 2004/38/EG - Permanent uppehållsrätt - Socialt bistånd - Vårdnad om barn - Vistelse innan ursprungsstaten anslöt sig till unionen. Förenade målen C-147/11 och C-148/11.
62011CJ0172 2012-06-28Domstolens dom (andra avdelningen) den 28 juni 2012. Georges Erny mot Daimler AG - Werk Wörth. Begäran om förhandsavgörande: Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein - Tyskland. Fri rörlighet för arbetstagare - Artikel 45 FEUF - Förordning (EEG) nr 1612/68 - Artikel 7.4 - Icke-diskrimineringsprincipen - Lönetillägg till arbetstagare inom ett system för deltidsarbete före pensioneringen - Gränsarbetare som är skattskyldiga till inkomstskatt i bosättningsmedlemsstaten - Fiktivt beaktande av skatten på inkomst av tjänst i anställningsmedlemsstaten. Mål C-172/11.
62013CJ0065 2014-10-15Domstolens dom (andra avdelningen) den 15 oktober 2014. Europaparlamentet mot Europeiska kommissionen. Talan om ogiltigförklaring - Förordning (EU) nr 492/2011 - Kommissionens genomförandebeslut 2012/733/EU - Eures-nätverket - Europeiska kommissionens genomförandebefogenhet - Räckvidd - Artikel 291.2 FEUF. Mål C-65/13.
62013CN0065 2013-02-07Mål C-65/13: Talan väckt den 7 februari 2013 — Europaparlamentet mot Europeiska kommissionen
(EU) 492/2011

32011R0492
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2011-04-05

Uppdaterad:
t.o.m. 32016R0589