Referens i officiella tidningen: EUT L 141, 27.5.2011, s. 1-12
Celexnummer: 32011R0492
Ikraftträdande: 2011-06-16 ikraftträdande offgördag +20 se art 42
Uppslagsord: fri rörlighet för arbetstagare; ledig plats; tillgång till arbete; platsansökan; arbetstagare (EU); likabehandling
Systematiskt register: Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik / Fri rörlighet för arbetstagare

Rättslig grund
12010E0461957-03-25Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt TREDJE DELEN - UNIONENS POLITIK OCH INRE ÅTGÄRDER AVDELNING IV - FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER, TJÄNSTER OCH KAPITAL Kapitel 1 - Arbetstagare Artikel 46(f.d. artikel 40 FEG)
12010E2941957-03-25Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt SJÄTTE DELEN - INSTITUTIONELLA OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER AVDELNING I - INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER Kapitel 2 - Unionens rättsakter, förfaranden för antagande och andra bestämmelser Avsnitt 2 - Förfaranden för antagande av akter och andra bestämmelser Artikel 294(f.d. artikel 251 FEG)

Ändrade rättsakter
11972BN07/71972-01-22Handlingar om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen - Bilaga VII (1) - Lista som avses i artikel 133 i anslutningsaktern - VII. Socialpolitik
11979H0451979-05-28Handlingar om Hellenska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Hellenska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Del fyra - Övergångsbestämmelser - Avdelning III - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Kapitel 1 - Arbetskraften - Artikel 45
11985I0561985-06-12Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Fjärde delen - Övergångsbestämmelser - Avdelning II - Övergångsbestämmelser rörande Spanien - Kapitel 2 - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Avsnitt I - Arbetstagare - Artikel 56
11985I2161985-06-12Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Fjärde delen - Övergångsbestämmelser - Avdelning III - Övergångsbestämmelser rörande Portugal - Kapitel 2 - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Avsnitt I - Arbetstagare - Artikel 216
11985I2171985-06-12Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Fjärde delen - Övergångsbestämmelser - Avdelning III - Övergångsbestämmelser rörande Portugal - Kapitel 2 - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Avsnitt I - Arbetstagare - Artikel 217
31968R16121968-10-15Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen
31976R03121976-02-09Rådets förordning (EEG) nr 312/76 av den 9 februari 1976 om ändring av bestämmelserna om arbetstagarnas rättigheter inom arbetstagarorganisationer i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen
31992R24341992-07-27Rådets förordning (EEG) nr 2434/92 av den 27 juli 1992 om ändring av del II i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen

Ändring 32016R0589
Celexnummer: 32016R0589
Utfärdad: 2016-04-13
Text: Amended by 32016R0589; A artikel 18 från 2016-05-12; A artikel 20 från 2016-05-12; A artikel 13 punkt 2 från 2016-05-12; A artikel 12 från 2016-05-12; A artikel 17 från 2016-05-12; A artikel 15 från 2016-05-12; A artikel 11 från 2016-05-12; A artikel 13 punkt 1 från 2018-05-13; A artikel 19 från 2016-05-12; A artikel 14 från 2016-05-12; A artikel 16 från 2016-05-12; A artikel 38 från 2016-05-12
Ikraftträdande: 2016-05-12|2018-05-13 ikraftträdande offgördag +20 se art 411| Tillämpning Partiell tillämpning se art 412
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (Text av betydelse för EES)

Senare rättsakter av betydelse
52014PC0006
Amendment proposed by 52014PC0006
2014-01-17Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna

Rättsfall som berör rättsakten
62011CN0641
artikel 03 P1 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0641
2011-12-14Mål C-641/11: Talan väckt den 14 december 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien
62012CJ0514
A07P1 Interpreted by 62012CJ0514
2013-12-05Domstolens dom (andra avdelningen) den 5 december 2013. Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH mot Land Salzburg. Begäran om förhandsavgörande: Landesgericht Salzburg - Österrike. Fri rörlighet för arbetstagare - Artikel 45 FEUF - Förordning (EU) nr 492/2011 - Artikel 7.1 - Nationell lagstiftning enligt vilken anställningsperioder som har fullgjorts hos andra arbetsgivare än Land Salzburg delvis beaktas - Inskränkning i den fria rörligheten för arbetstagare - Skäl - Tvingande skäl av allmänintresse - Mål som avser att premiera lojalitet - Administrativ förenkling - Insyn. Mål C-514/12.
62012CN0514
artikel 07 P1 interpretation requested by 62012CN0514
2012-11-14Mål C-514/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgerichts Salzburg (Österrike) den 14 november 2012 — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH mot Land Salzburg
62014CJ0317
artikel 03 P1 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0641
2015-02-05Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 5 februari 2015. Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. Fördragsbrott – Artikel 45 FEUF – Förordning (EU) nr 492/2011 – Fri rörlighet för arbetstagare – Rätt att söka anställning – Lokal offentlig tjänst – Språkkunskaper – Bevismedel. Mål C-317/14.
62014CN0317
establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62014CN0317
2014-07-02Mål C-317/14: Talan väckt den 2 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien
62015CJ0238
A07P2 Interpreted by 62015CJ0238
2016-12-14Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 december 2016. Maria do Céu Bragança Linares Verruga m.fl. mot Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif. Begäran om förhandsavgörande – Fri rörlighet för personer – Likabehandling – Sociala förmåner – Förordning (EU) nr 492/2011 – Artikel 7.2 – Studiemedel för högre utbildning – Krav på att studenter som inte är bosatta i den berörda medlemsstaten ska vara barn till arbetstagare som varit anställda eller har utövat sin förvärvsverksamhet i denna medlemsstat under en oavbruten period om minst fem år – Indirekt diskriminering – Motivering – Målsättning att öka befolkningsandelen med examen från högre utbildning – Lämplighet – Proportionalitet. Mål C-238/15.
62015CJ0401
A07P2 Interpreted by 62015CJ0401
2016-12-15Domstolens dom (andra avdelningen) av den 15 december 2016. Noémie Depesme m.fl. mot Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Begäran om förhandsavgörande från Cour administrative. Begäran om förhandsavgörande – Fri rörlighet för personer – Arbetstagares rättigheter – Likabehandling – Sociala förmåner – Studiemedel för högre utbildning – Krav på släktskap – Begreppet 'barn’ – Barn till make/maka eller till registrerad partner – Bidrag till barnets försörjning. Förenade målen C-401/15 – C-403/15.
62015CJ0496
A07 Interpreted by 62015CJ0496
2017-03-02Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 mars 2017. Alphonse Eschenbrenner mot Bundesagentur für Arbeit. Begäran om förhandsavgörande från Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz. Begäran om förhandsavgörande – Fri rörlighet för arbetstagare – Artikel 45 FEUF – Förordning (EU) nr 492/2011 – Artikel 7 – Likabehandling – Gränsarbetare som är skattskyldig till inkomstskatt i bosättningsmedlemsstaten – Ersättning som utbetalas av anställningsmedlemsstaten vid arbetsgivarens insolvens – Regler för beräkning av lönegarantiersättningen – Fiktivt beaktande av inkomstskatten i anställningsmedlemsstaten – Lönegarantiersättningen är lägre än den tidigare nettolönen – Bilateralt avtal för undvikande av dubbelbeskattning. Mål C-496/15.
62015CN0115
artikel 10 Preliminary question submitted by 62015CN0115
2015-03-06Mål C-115/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) den 6 mars 2015 – Secretary of State for the Home Department mot NA
62015CN0401
artikel 7 punkt 2 Preliminary question submitted by 62015CN0401
2015-07-24Mål C-401/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative (Luxemburg) den 24 juli 2015 – Noémie Depesme, Saïd Kerrou mot Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche
62015CN0402
artikel 7 punkt 2 Preliminary question submitted by 62015CN0402
2015-07-24Mål C-402/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative (Luxemburg) den 24 juli 2015 – Adrien Kauffmann mot Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche
62015CN0403
artikel 7 punkt 2 Preliminary question submitted by 62015CN0403
2015-07-24Mål C-403/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative (Luxemburg) den 24 juli 2015 – Maxime Lefort mot Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche
62015CN0496
artikel 7 Preliminary question submitted by 62015CN0496
2015-09-22Mål C-496/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz (Tyskland) den 22 september 2015 – Alphonse Eschenbrenner mot Bundesagentur für Arbeit
62016CN0618
artikel 7 punkt 2 Preliminary question submitted by 62016CN0618
2016-11-29Mål C-618/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Förenade kungariket) den 29 november 2016 – Rafal Prefeta mot Secretary of State for Work and Pensions
62017CN0024
artikel 7 punkt 1 Preliminary question submitted by 62017CN0024
2017-01-18Mål C-24/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 18 januari 2017 – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst mot Republiken Österrike
62017CN0437
artikel 7 punkt 1 Preliminary question submitted by 62017CN0437
2017-07-19Mål C-437/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 19 juli 2017 – Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH mot EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH
62017CN0703
artikel 7 punkt 1 Preliminary question submitted by 62017CN0703
2017-12-15Mål C-703/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Wien (Österrike) den 15 december 2017 – Adelheid Krah mot Universität Wien

Rättsakter som det hänvisas till
32005L0036 2005-09-07Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (Text av betydelse för EES)

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
22012D0052 2012-03-30Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 52/2012 av den 30 mars 2012 om ändring av bilaga V (Fri rörlighet för arbetstagare) till EES-avtalet
32011D0503 2011-08-112011/503/EU: Kommissionens beslut av den 11 augusti 2011 om tillåtelse för Spanien att tillfälligt upphäva tillämpningen av artiklarna 1–6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, vad gäller rumänska arbetstagare
32012D0733 2012-11-262012/733/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket [delgivet med nr C(2012) 8548] Text av betydelse för EES
32012D0831 2012-12-202012/831/EU: Kommissionens beslut av den 20 december 2012 om tillstånd för Spanien att förlänga det tillfälliga upphävandet av tillämpningen av artiklarna 1–6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen vad gäller rumänska arbetstagare
32012D1006(01) 2012-10-04Rådets beslut av den 4 oktober 2012 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft
32012D1122(02) 2012-11-20Rådets beslut av den 20 november 2012 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för Italien
32013R1296 2013-12-11Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet Text av betydelse för EES
32014D0927(01) 2014-09-25Rådets beslut av den 25 september 2014 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft
32014D1113(01) 2014-11-07Rådets beslut av den 7 november 2014 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för Cypern, Ungern och Portugal
32014L0054 2014-04-16Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare Text av betydelse för EES
32016D0716 2016-05-11Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/716 av den 11 maj 2016 om upphävande av genomförandebeslut 2012/733/EU om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket [delgivet med nr C(2016) 2772] (Text av betydelse för EES)
32016D0923(01) 2016-09-20Rådets beslut av den 20 september 2016 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft
32016D1116(02) 2016-11-14Rådets beslut av den 14 november 2016 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för Grekland
32016D2111 2016-11-28Rådets beslut (EU) 2016/2111 av den 28 november 2016 om utnämning av en ordinarie ledamot i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för Belgien
32017D0127(02) 2017-01-23Rådets beslut av den 23 januari 2017 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för Portugal
32017D0330(01) 2017-03-27Rådets beslut av den 27 mars 2017 om utnämning av en suppleant i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för Portugal
32018D0127(02) 2018-01-23Rådets beslut av den 23 januari 2018 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för Italien
32018D0592 2018-04-16Rådets beslut (EU) 2018/592 av den 16 april 2018 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för Luxemburg
52010PC0204 2010-05-05Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifiering)
52014IP0037 2014-01-16Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU (2013/2960(RSP))
52016PC0378 2016-06-07Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning
52016SC0460 2016-12-13Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0259 2017-07-06Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52017SC0260 2017-07-06Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52018PC0131 2018-03-13Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
52018SC0068 2018-03-13Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
62011CC0202 2012-07-12Förslag till avgörande av generaladvokat Jääskinen föredraget den 12 juli 2012. Anton Las mot PSA Antwerp NV. Begäran om förhandsavgörande: Arbeidsrechtbank te Antwerpen - Belgien. Fri rörlighet för arbetstagare - Artikel 45 FEUF - Bolag etablerat i den nederländskspråkiga regionen i Konungariket Belgien - Skyldighet att avfatta anställningsavtal på nederländska - Gränsöverskridande anställningsavtal - Restriktion - Oproportionerlig. Mål C-202/11.
62011CJ0147 2012-09-06Domstolens dom (tredje avdelningen) den 6 september 2012. Secretary of State for Work and Pensions mot Lucja Czop (C-147/11) och Margita Punakova (C-148/11). Begäran om förhandsavgörande: Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) - Förenade kungariket. Förordning (EEG) nr 1612/68 - Direktiv 2004/38/EG - Permanent uppehållsrätt - Socialt bistånd - Vårdnad om barn - Vistelse innan ursprungsstaten anslöt sig till unionen. Förenade målen C-147/11 och C-148/11.
62011CJ0172 2012-06-28Domstolens dom (andra avdelningen) den 28 juni 2012. Georges Erny mot Daimler AG - Werk Wörth. Begäran om förhandsavgörande: Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein - Tyskland. Fri rörlighet för arbetstagare - Artikel 45 FEUF - Förordning (EEG) nr 1612/68 - Artikel 7.4 - Icke-diskrimineringsprincipen - Lönetillägg till arbetstagare inom ett system för deltidsarbete före pensioneringen - Gränsarbetare som är skattskyldiga till inkomstskatt i bosättningsmedlemsstaten - Fiktivt beaktande av skatten på inkomst av tjänst i anställningsmedlemsstaten. Mål C-172/11.
62011CN0529 2011-09-17Mål C-529/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Förenade kungariket) den 17 september 2011 — Olaitan Ajoke Alarape och Olukayode Azeez Tijani mot Secretary of State for the Home Department
62012CA0514 2013-12-05Mål C-514/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 5 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht Salzburg — Österrike) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH mot Land Salzburg (Fri rörlighet för arbetstagare — Artikel 45 FEUF — Förordning (EU) nr 492/2011 — Artikel 7.1 — Nationell lagstiftning enligt vilken anställningsperioder som har fullgjorts hos andra arbetsgivare än Land Salzburg delvis beaktas — Inskränkning i den fria rörligheten för arbetstagare — Skäl — Tvingande skäl av allmänintresse — Mål som avser att premiera lojalitet — Administrativ förenkling — Insyn)
62012CC0456 2013-12-12Gemensamt förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston föredraget den 12 december 2013. O. mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel och Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mot B. Begäran om förhandsavgörande: Raad van State - Nederländerna. Direktiv 2004/38/EG - Artikel 21.1 FEUF - Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier - Personer som omfattas av denna rätt - Rätt för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare att uppehålla sig i den medlemsstat där unionsmedborgaren är medborgare - Unionsmedborgarens återvändande till den medlemsstaten efter kortare vistelser i en annan medlemsstat. Mål C-456/12. S. mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel och Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mot G.. Begäran om förhandsavgörande: Raad van State - Nederländerna. Artiklarna 20 FEUF, 21.1 FEUF och 45 FEUF - Direktiv 2004/38/EG - Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier - Personer som omfattas av denna rätt - Rätt för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare att uppehålla sig i den medlemsstat där unionsmedborgaren är medborgare - Unionsmedborgare som är bosatt och är medborgare i samma medlemsstat - Förvärvsarbete - Regelbundna resor till en annan medlemsstat. Mål C-457/12.
62013CA0065 2014-10-15Mål C-65/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 15 oktober 2014 – Europaparlamentet mot Europeiska kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Förordning (EU) nr 492/2011 — Kommissionens genomförandebeslut 2012/733/EU — Eures-nätverket — Europeiska kommissionens genomförandebefogenhet — Räckvidd — Artikel 291.2 FEUF)
62013CC0359 2014-09-24Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston föredraget den 24 september 2014. B. Martens mot Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Begäran om förhandsavgörande: Centrale Raad van Beroep - Nederländerna. Begäran om förhandsavgörande - Fri rörlighet för personer - Artiklarna 20 FEUF och 21 FEUF - Medborgare i en medlemsstat - Bosättning i en annan medlemsstat - Studier i ett utomeuropeiskt land eller territorium - Fortsatt beviljande av stöd för högre studier - Krav på bosättning i ’tre av sex år’ - Inskränkning - Skäl. Mål C-359/13.
62013CC0586 2015-01-15Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston föredraget den 15 januari 2015. Martin Meat kft mot Géza Simonfay och Ulrich Salburg. Begäran om förhandsavgörande: Pesti Központi Kerületi Bíróság - Ungern. Begäran om förhandsavgörande - Frihet att tillhandahålla tjänster - Direktiv 96/71/EG - Artikel 1.3 a och c - Utstationering av arbetstagare - Att ställa arbetskraft till förfogande - 2003 års anslutningsakt - Punkterna 2 och 13 i kapitel 1 i bilaga X - Övergångsåtgärder - Ungerska medborgares tillträde till arbetsmarknaden i stater som redan var medlemmar i Europeiska unionen vid Republiken Ungerns anslutning - Krav på arbetstillstånd för att få ställa arbetskraft till förfogande - Ej känsliga sektorer. Mål C-586/13.
62013CJ0065 2014-10-15Domstolens dom (andra avdelningen) av den 15 oktober 2014. Europaparlamentet mot Europeiska kommissionen. Talan om ogiltigförklaring – Förordning (EU) nr 492/2011 – Kommissionens genomförandebeslut 2012/733/EU – Eures-nätverket – Europeiska kommissionens genomförandebefogenhet – Räckvidd – Artikel 291.2 FEUF. Mål C-65/13.
62013CN0065 2013-02-07Mål C-65/13: Talan väckt den 7 februari 2013 — Europaparlamentet mot Europeiska kommissionen
62014CA0317 2015-02-05Mål C-317/14: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 5 februari 2015 – Europeiska kommissionen mot konungariket Belgien (Fördragsbrott — Artikel 45 FEUF — Förordning (EU) nr 492/2011 — Fri rörlighet för arbetstagare — Rätt att söka anställning — Lokal offentlig tjänst — Språkkunskaper — Bevismedel)
62014CC0067 2015-03-26Förslag till avgörande av generaladvokat M. Wathelet föredraget den 26 mars 2015. Jobcenter Berlin Neukölln mot Nazifa Alimanovic m.fl. Begäran om förhandsavgörande från Bundessozialgericht. Begäran om förhandsavgörande – Fri rörlighet för personer – Unionsmedborgarskap – Likabehandling – Direktiv 2004/38/EG – Artikel 24.2 – Socialt bistånd – Förordning (EG) nr 883/2004 – Artiklarna 4 och 70 – Särskilda icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner – Medborgare i en medlemsstat som söker arbete och uppehåller sig i en annan medlemsstat – Omfattas inte – Behållande av ställningen som arbetstagare. Mål C-67/14.
62015CA0238 2016-12-14Mål C-238/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 december 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif – Luxemburg) – Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga mot Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche (”Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för personer — Likabehandling — Sociala förmåner — Förordning (EU) nr 492/2011 — Artikel 7.2 — Studiemedel för högre utbildning — Krav på att studenter som inte är bosatta i den berörda medlemsstaten ska vara barn till arbetstagare som varit anställda eller har utövat sin förvärvsverksamhet i denna medlemsstat under en oavbruten period om minst fem år — Indirekt diskriminering — Motivering — Målsättning att öka befolkningsandelen med examen från högre utbildning — Lämplighet — Proportionalitet)
62015CA0401 2016-12-15Förenade målen C-401/15 till C-403/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 15 december 2016 (begäran om förhandsavgörande från Cour administrative – Luxemburg) – Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15) mot Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för personer — Arbetstagares rättigheter — Likabehandling — Sociala förmåner — Studiemedel för högre utbildning — Krav på släktskap — Begreppet ”barn” — Barn till make/maka eller till registrerad partner — Bidrag till barnets försörjning)
62015CA0496 2017-03-02Mål C-496/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz – Tyskland) – Alphonse Eschenbrenner mot Bundesagentur für Arbeit (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för arbetstagare — Artikel 45 FEUF — Förordning (EU) nr 492/2011 — Artikel 7 — Likabehandling — Gränsarbetare som är skattskyldig till inkomstskatt i bosättningsmedlemsstaten — Ersättning som utbetalas av anställningsmedlemsstaten vid arbetsgivarens insolvens — Regler för beräkning av lönegarantiersättningen — Fiktivt beaktande av inkomstskatten i anställningsmedlemsstaten — Lönegarantiersättningen är lägre än den tidigare nettolönen — Bilateralt avtal för undvikande av dubbelbeskattning)
62015CC0115 2016-04-14Förslag till avgörande av generaladvokat M. Wathelet föredraget den 14 april 2016.
62015CC0122 2016-01-28Förslag till avgörande av generaladvokat J. Kokott föredraget den 28 januari 2016.
62015CC0238 2016-06-02Förslag till avgörande av generaladvokat M. Wathelet föredraget den 2 juni 2016.
62015CC0401 2016-06-09Förslag till avgörande av generaladvokat M. Wathelet föredraget den 9 juni 2016.
(EU) 492/2011

32011R0492
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2011-04-05

Uppdaterad:
t.o.m. 32016R0589