Referens i officiella tidningen: EUT L 141, 27.5.2011, s. 1-12
Celexnummer: 32011R0492
Ikraftträdande: 2011-06-16 ikraftträdande offgördag +20 se art 42
Uppslagsord: fri rörlighet för arbetstagare; ledig plats; tillgång till arbete; platsansökan; arbetstagare (EU); likabehandling
Systematiskt register: Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik / Fri rörlighet för arbetstagare

Rättslig grund
12010E0461957-03-25Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt TREDJE DELEN - UNIONENS POLITIK OCH INRE ÅTGÄRDER AVDELNING IV - FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER, TJÄNSTER OCH KAPITAL Kapitel 1 - Arbetstagare Artikel 46(f.d. artikel 40 FEG)
12010E2941957-03-25Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt SJÄTTE DELEN - INSTITUTIONELLA OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER AVDELNING I - INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER Kapitel 2 - Unionens rättsakter, förfaranden för antagande och andra bestämmelser Avsnitt 2 - Förfaranden för antagande av akter och andra bestämmelser Artikel 294(f.d. artikel 251 FEG)

Ändrade rättsakter
11972BN07/71972-01-22Handlingar om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen - Bilaga VII (1) - Lista som avses i artikel 133 i anslutningsaktern - VII. Socialpolitik
11979H0451979-05-28Handlingar om Hellenska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Hellenska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Del fyra - Övergångsbestämmelser - Avdelning III - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Kapitel 1 - Arbetskraften - Artikel 45
11985I0561985-06-12Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Fjärde delen - Övergångsbestämmelser - Avdelning II - Övergångsbestämmelser rörande Spanien - Kapitel 2 - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Avsnitt I - Arbetstagare - Artikel 56
11985I2161985-06-12Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Fjärde delen - Övergångsbestämmelser - Avdelning III - Övergångsbestämmelser rörande Portugal - Kapitel 2 - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Avsnitt I - Arbetstagare - Artikel 216
11985I2171985-06-12Handlingar om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt om anpassningarna av fördragen - Fjärde delen - Övergångsbestämmelser - Avdelning III - Övergångsbestämmelser rörande Portugal - Kapitel 2 - Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital - Avsnitt I - Arbetstagare - Artikel 217
31968R16121968-10-15Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen
31976R03121976-02-09Rådets förordning (EEG) nr 312/76 av den 9 februari 1976 om ändring av bestämmelserna om arbetstagarnas rättigheter inom arbetstagarorganisationer i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen
31992R24341992-07-27Rådets förordning (EEG) nr 2434/92 av den 27 juli 1992 om ändring av del II i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen
52010PC02042010-05-05Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifiering)

Rättsfall som berör rättsakten
62011CN0641
62012CJ0514
62012CN0514
62014CJ0317
62014CN0317

Rättsakter som det hänvisas till
32005L0036 2005-09-07Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (Text av betydelse för EES)

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
32011D0503 2011-08-112011/503/EU: Kommissionens beslut av den 11 augusti 2011 om tillåtelse för Spanien att tillfälligt upphäva tillämpningen av artiklarna 1–6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, vad gäller rumänska arbetstagare
32012D0733 2012-11-262012/733/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket [delgivet med nr C(2012) 8548] Text av betydelse för EES
32012D0831 2012-12-202012/831/EU: Kommissionens beslut av den 20 december 2012 om tillstånd för Spanien att förlänga det tillfälliga upphävandet av tillämpningen av artiklarna 1–6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen vad gäller rumänska arbetstagare
32013R1296 2013-12-11Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet Text av betydelse för EES
32014L0054 2014-04-16Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare Text av betydelse för EES
(EU) 492/2011

32011R0492
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2011-04-05

Uppdaterad:
t.o.m. -