Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):
EGT L 233, 25.8.1997, s. 1-31
Rättsakten är upphävd av (EG) 661/2009 , se Fakta & Historik.

Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 EGT L 233, 25.8.1997, s. 1-31
Länkar till konsoliderade dokument i PDF-format (källa:Eur-lex)
 Konsoliderad utgåva från 2003-04-15
 Konsoliderad utgåva från 2002-02-13
 Konsoliderad utgåva från 1997-09-14


31997L0027


L 233/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 97/27/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 юли 1997 година

относно масите и размерите на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 70/156/ЕИО

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 100а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, установена с член 189б от Договора (3),

(1)

като имат предвид, че цялостна хармонизация на техническите изисквания към моторните превозни средства е необходима, за да се постигне добро функциониране на вътрешния пазар, както и за осигуряване на висока степен на безопасност на движението;

(2)

като имат предвид, че техническите изисквания към определени категории превозни средства, предмет на националните законодателства се отнасят, inter alia, за техните маси и размери;

(3)

като имат предвид, че тези изисквания се различават в отделните държави-членки; като имат предвид, че е необходимо всички държави-членки да приемат едни и същи изисквания като допълнят или заменят своите съществуващи разпоредби, за да може да се прилага процедурата на Европейският съюз за типово одобрение на превозните средства, която е предмет на Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета (4) за всеки вид превозно средство;

(4)

като имат предвид, че е желателно да се хармонизират максималните маси и размери на моторните превозни средства и техните ремаркета, да бъдат регистрирани в държавите-членки в съответствие с Директива 96/53/ЕО от 25 юли 1996 г., определящи максималните разрешени размери на превозните средства, извършващи вътрешни и международни превози на територията на Общността, както и максималните маси на превозните средства, извършващи международни превози (5); като имат предвид, че гореупоменатата директива се прилага само за превозите на териториите на държавите-членки, а не за техническите изисквания, определени в Директива 70/156/ЕИО;

(5)

като имат предвид, че Директива 96/53/ЕО установява определени максимално разрешени размери за вътрешни и международни превози в държавите-членки с определен срок за влизането им в сила; като имат предвид, че някои други максимално разрешени размери, както и максимално разрешени маси остават приложими само за международни превози;

(6)

като имат предвид, че в резултат от това хармонизирането на максимално разрешените маси на моторните превозни средства и техните ремаркета, регистрирани в държавите-членки не изглежда възможно да бъдат постигнати в кратки срокове; като имат предвид, че сега е реално да се постигне, доколкото е възможно, хармонизиране на техните максимални размери и да се разгледа въпросът за масите чрез осигуряване на възможността за унифицирана процедура за определяне на установените максимални допустими маси за регистриране или за въвеждане в експлоатация на превозните средства във всяка държава-членка и да се преследва непрекъснатото повишаване на безопасността на движение, в частност по отношение на определени категории ремаркета;

(7)

като имат предвид, че според член 4, параграфи 3 и 4 от Директива 96/53/ЕО държавите-членки могат да разрешат движението на тяхна територия на превозни средства от категория N с размери, надвишаващи ограниченията, установени от тази директива, както за превоз на неделими товари, така и за някои национални транспортни операции, които не засягат значително международната конкуренция в транспортния сектор; като имат предвид, че Директива 96/53/ЕО се прилага само за международни превози доколкото се отнася за превозни средства от категории M2 и M3; като имат предвид, че е необходимо да бъдат допуснати изключения за размери на превозните средства, надвишаващи максималните размери, разрешени от настоящата директива, както и за някои други характеристики, отчитайки в същото време възможността държавите-членки да откажат достъп на своя територия на превозни средства, одобрени според тези дерогиращи разпоредби;

(8)

като имат предвид, че настоящата директива е една от няколкото други директиви, които трябва да се спазват с оглед да се гарантира съответствие с изискванията на процедурата на ЕО за типово одобрение на превозните средства, установена с Директива 70/156/ЕИО; като имат предвид, че разпоредбите на Директива 70/156/ЕИО, отнасящи се до системите, компонентите и отделните технически устройства на превозните средства се прилагат за настоящата директива;

(9)

като имат предвид в частност, че според член 3, параграф 4 и член 4, параграф 3 от Директива 70/156/ЕИО всяка отделна директива трябва да съдържа приложен информационен документ, включващ съответните данни от приложение I към настоящата директива, както и сертификат за типово одобрение на базата на приложение VI, с оглед автоматизиране на процедурата за типово одобрение на превозните средства;

(10)

като имат предвид включването на специални разпоредби, отнасящи се до некомплектовани превозни средства, за да може да се улесни повторното типово одобрение на комплектовани превозни средства;

(11)

като имат предвид, че се въвеждат специални разпоредби в настоящата директива, отнасящи се до прибиращи се или товарни оси; като имат предвид, че такива оси също трябва да се имат предвид в Директива 71/320/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки за спирачните устройства на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета (6) и в Директива 70/311/ЕИО на Съвета от 8 юни 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на кормилните уредби на моторните превозни средства и на теглените от тях ремаркета (7);

(12)

като имат предвид, че в Директива 71/320/ЕИО трябва да се включат специални разпоредби с оглед да се отчетат по-добре техническите условия, при които превозни средства от категории M2, M3 и N могат да теглят ремаркетата;

(13)

като имат предвид, че трябва да се включат специални разпоредби в Директива 76/114/ЕИО на Съвета от 18 декември 1975 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно задължителните регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета, тяхното разположение и метод на закрепване (8), за да се вземе предвид фактът, че превозните средства могат да бъдат регистрирани с различни маси в държавите-членки,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

За целите на настоящата директива „превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство или ремарке, както е определено в член 2 от приложение II към Директива 70/156/ЕИО, с изключение на превозни средства от категория М1.

Член 2

Държавите-членки не могат да отказват типово одобрение на превозните средства, съгласно изискванията на ЕС или съгласно националните изисквания, както да отказват или забраняват продажбата, регистрацията, въвеждането в експлоатация или използването на превозното средство във връзка с неговата маса или размери, ако то отговаря на изискванията, посочени в приложение I към настоящата директива.

Член 3

Въпреки това държава-членка може да откаже типово одобрение на превозните средства или да откаже или забрани продажбата, регистрацията, въвеждането в експлоатация или използването на превозни средства, или да счете техните сертификати за съответствие с изискванията за невалидни съгласно член 7, параграф 1 от Директива 70/156/ЕИО, или да разрешава използването им само за превоз на неделими товари, ако, при условие че са одобрени съгласно настоящата директива, те се възползват от дерогацията, предвидена в член 7 от настоящата директива и ако дерогацията е несъвместима с националните изисквания, които са в сила в тази държава-членка.

Член 4

Когато държавите-членки издават национално типово одобрение, регистрират, разрешават въвеждането в експлоатация или използването на одобрени съгласно настоящата директива превозни средства, те им предписват национални максимално допустими регистрационна/експлоатационна маса в съответствие с националните максимално допустими маси, приложими на тяхна територия. За определянето на тези максимално допустими регистрационни/експлоатационни маси, държавите-членки не могат да отказват прилагането на специалната процедурата по приложение IV, ако производителят изисква прилагането ѝ.

Член 5

Чрез дерогация от член 2, държавите-членки могат да включат товарни или повдигащи се оси в националните технически изисквания. Никоя държава-членка, обаче не може да откаже да прилага техническите изисквания, посочени в точка 3 на приложение IV, ако производителят изисква прилагането им.

Член 6

Чрез дерогация от член 2 и точка 7.3.2.1 на приложение I, държавите-членки могат да откажат типово одобрение или да откажат или забранят продажбата, регистрацията, въвеждането в експлоатация или използването на автобуси за туристически или за градски превози с широчина, надвишаваща 2,50 м, до 31 декември 1999 г., както е предвидено в член 9 от Директива 96/53/ЕО.

Член 7

Чрез дерогация от член 2 и точка 7.3. на приложение I и без да са изпълнени условията, посочени в точка 7.6. на приложение I, държавите-членки могат да одобряват превозни средства с размери, надвишаващи тези, посочени в посочените точки. Подробности за дерогацията се включват в сертификата за типово одобрение, даден в приложение III към настоящата директива, като се прилагат разпоредбите на член 3.

Член 8

Директива 70/156/ЕИО се изменя, както следва:

а)

Приложение I се изменя, както следва:

1.

Бележка под линия (й) се допълва, както следва:

„за превозни средства, различни от тези от категория М1, Директива 97/27/ЕО, приложение I, точка 2.4.1.“.

2.

Бележка под линия (к) се допълва, както следва:

„за превозни средства, различни от тези от категория М1, Директива 97/27/ЕО, приложение I, точка 2.4.2.“.

3.

Бележка под линия л) се допълва, както следва:

„за превозни средства, различни от тези от категория М1, Директива 97/27/ЕО, приложение I, точка 2.4.3.“.

б)

Точка 48 от приложение IV се заменя със следния текст:

 

„Предмет

Директива

ОВ №

Приложимост

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

48.

Маси и размери (различни от превозните средства, посочени в точка 44)

97/27/ЕО

L 233 25.8.1997 г.

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x“

Член 9

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 22 юли 1999 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 10

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 1997 година.

За Европейския парламент

Председател

J. M. GIL-ROBLES

За Съвета

Председател

J. POOS


(1)  ОВ C 230, 4.9.1991 г., стр. 46.

(2)  ОВ C 49, 24.2.1992 г., стр. 5.

(3)  Становище на Европейския парламент от 12 февруари 1992 г. (ОВ C 67, 16.3.1992 г., стр. 81), Обща позиция на Съвета от 28 ноември 1996 г. (ОВ C 41, 10.2.1997 г., стр. 5), Решение на Европейския парламент от 9 април 1997 г. (ОВ C 132, 28.4.1997 г.) и Решение на Съвета от 21 май 1997 г.

(4)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 96/79/ЕО (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 7).

(5)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59.

(6)  ОВ L 202, 6.9.1971 г., стр. 37. Директивата, последно изменена с Директива 91/422/ЕИО (ОВ L 233, 22.8.1991 г., стр. 21).

(7)  ОВ L 133, 18.6.1970 г., стр. 10. Директива, последно изменена с Директива 92/62/ЕИО (ОВ L 199, 18.7.1992 г., стр. 33).

(8)  ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 78/507/ЕИО (ОВ L 155, 13.6.1978 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.   Настоящата директива се прилага за масите и размерите на моторни превозни средства от категории М2, М3 и N и на ремаркетата от категория О, определени в приложение II, точка А към Директива 70/156/ЕИО.

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящата директива:

2.1.   „Моторно превозно средство“ означава всяко превозно средство със собствен двигател, така както е определено в приложение II, точка А към Директива 70/156/ЕИО.

2.1.1.   Моторни превозни средства от категория N:

2.1.1.1.   „Камион“ означава моторно превозно средство от категории N1, N2 или N3, което е проектирано и конструирано, изключително или главно, за пренасяне на стоки. То може също да тегли ремарке.

2.1.1.2.   „Теглещо превозно средство“ („влекач“) означава моторно превозно средство от категории N1, N2 или N3, което е проектирано и конструирано, изключително или главно, за теглене на ремаркета.

2.1.1.2.1.   „Превозно средство, теглещо ремарке“ („влекач на ремарке“) означава моторно превозно средство от категории N1, N2 или N3, което е проектирано и конструирано, изключително или главно, за теглене на ремаркета, различни от полуремаркетата. То може да бъде оборудвано с товарна платформа.

2.1.1.2.2.   „Превозно средство, теглещо полуремарке“ („влекач на полуремарке“) означава теглещо превозно средство, което е проектирано и конструирано, изключително или главно, за теглене на полуремаркета.

2.1.1.3.   Комплектовани или допълнително комплектовани превозни средства от категория N, различни от камиони и теглещи превозни средства, се считат за превозни средства за специални цели.

2.1.2.   Моторни превозни средства от категория М2 или М3:

2.1.2.1.   „Автобус за градски или междуградски превози“ означава превозно средство от категория М2 или М3, което е проектирано и конструирано за превоз на седящи или седящи и стоящи пътници.

2.1.2.1.1.   „Съчленен автобус за туристически или градски превози“ означава автобус, състоящ се от две или повече твърди звена, свързани едно с друго, като пътническите отделения са свързани, така че пътниците могат да се движат свободно през тях; твърдите звена са постоянно свързани, така че могат да бъдат разкачвани само в сервизна работилница.

2.1.2.1.2.   „Автобус за градски или междуградски превози на два етажа“ означава автобус, в който пространствата, предназначени за пътници, поне в една част от автобуса са разположени на две нива, като в горното ниво няма места за правостоящи пътници.

2.1.2.1.3.   „Клас“ на автобус за градски или междуградски превози означава:

2.1.2.1.3.1.   За превозни средства с капацитет, надвишаващ 22 пътника без водача:

2.1.2.1.3.1.1.   „Клас I“: превозни средства, конструирани с място за правостоящи пътници, позволяващи движение на пътниците.

2.1.2.1.3.1.2.   „Клас II“: превозни средства, конструирани основно за превоз на седящи пътници и проектирани с пътека между седалките за превоз на правостоящи пътници и, ако е предвидено, място, което не превишава пространството, предвидено за две двойни седалки.

2.1.2.1.3.1.3.   „Клас III“: превозни средства, конструирани изключително за превоз на седящи пътници.

2.1.2.1.3.2.   За превозни средства с капацитет, който не надвишава 22 пътници без водача:

2.1.2.1.3.2.1.   „Клас А“: превозни средства, проектирани за превоз на правостоящи пътници; превозното средство от този клас има седящи места и може да има места за правостоящи пътници.

2.1.2.1.3.2.2.   „Клас В“: превозни средства, които не са проектирани за превоз на правостоящи пътници; превозното средство от този клас не е пригодено за правостоящи пътници.

2.1.2.1.4.   Превозното средства може да се приеме, че принадлежи на повече от един клас. В такъв случай то трябва да отговаря на всички съответни изисквания на настоящата директива.

2.1.2.2.   Превозни средства от категории М2 или М3, различни от автобуси за туристически или градски превози, се считат за превозни средства със специално предназначение (например, линейки).

2.2.   Превозни средства от категория О:

2.2.1.   „Теглено превозно средство“ („ремарке“) означава превозно средство без собствено задвижване, което е проектирано и конструирано, за да бъде теглено от моторно превозно средство.

2.2.2.   „Полуремарке“ означава теглено превозно средство, което е проектирано да бъде прикачвано към превозно средство, теглещо полуремарке, или към автоплатформа и да приложи допълнителен вертикален товар върху теглещото превозно средство или върху автоплатформата.

2.2.3.   „Ремарке с теглич“ означава теглено превозно средство с най-малко две оси, от които най-малко една е управляваща, и:

което е оборудвано с теглещо устройство, което може да се движи вертикално (спрямо ремаркето);

което не предава значителен статичен вертикален товар на теглещото превозно средство (по-малко от 100 daN).

Когато едно полуремарке е прикачено към автоплатформа, то се счита за ремарке с теглич.

2.2.4.   „Ремарке с централна ос“ означава ремарке с твърд теглич, където оста(осите) e(са) позиционирана(и) близо до центъра на тежестта на превозното средство (когато е равномерно натоварено), така че само малка част от статичния вертикален товар, не повече от 10 % от съответната максимална маса на ремаркето или товар 1 000 daN (който от двата е по-малък) се пренася на теглещото превозно средство.

2.3.   „Група оси“ означава оси, които са част от свързани оси. Група от две оси се нарича тандем, а група от три оси — триосен мост. По аналогия единична ос се счита за група от една ос.

2.4.   „Размери на превозно средство“ означава размерите на превозното средство, базирани на неговата конструкция, както е посочено от производителя.

2.4.1.   „Дължина на превозното средство“ е размерът, измерен в съответствие с ISO 612:1978, термин № 6.1.

В допълнение към разпоредбите на този стандарт, когато се измерва дължината на превозното средство не трябва да се вземат предвид:

стъклочистачки и стъклоумиватели,

предни или задни табели с регистрационни номера,

митнически пломби и тяхната защита,

устройства за закрепване на брезента и тяхната защитата,

устройства за осветяване,

огледала за виждане назад,

устройства за наблюдение на задното пространство,

тръби за всмукване на въздух,

задни габарити за сменяеми каросерии,

стъпала за достъп,

гумени буферни ленти,

повдигащи платформи, рампи за достъп и друго оборудване, което по време на движението не превишава 200 mm, при условие че товароносимостта на превозното средство не е увеличена;

теглително-прикачни устройства за МПС.

2.4.2.   „Широчина на превозното средство“ е размерът, измерен в съответствие с ISO 612:1978, термин № 6.2.

В допълнение към разпоредбите на този стандарт, когато се измерва широчината на превозното средство не трябва да се вземат предвид:

митнически пломби и тяхната защита,

устройства за закрепване на брезента и тяхната защита,

предохранителни сигнални устройства за гумите,

издадени гъвкави части на калобраните (виж Директива 91/226/ЕИО на Съвета) (1),

устройства за осветление,

за превозни средства от категория М2 или М3 рампи за достъп, повдигащи платформи и друго оборудване, което по време на движението е издадено не повече от 10 мм отстрани на превозното средство и ъглите на рампите, насочени напред или назад, са закръглени с радиус не по-малък от 5 mm; ръбовете трябва да са заоблени с радиус не по-малък от 2,5 mm,

огледала за виждане назад,

индикатори за налягането в гумите,

прибиращи се стъпала,

деформирана част на гумата, непосредствено над точката на допиране със земята.

2.4.3.   „Височина на превозното средство“ е размерът, измерен в съответствие с ISO 612:1978, термин № 6.3.

В допълнение към разпоредбите на този стандарт, когато се измерва височината на превозното средство не трябва да се вземат предвид:

антени,

пантографи в изправено положение.

За превозни средства с устройства за повдигане на осите, ефектът от това устройство трябва да се отчита.

2.4.4.   „Дължина на товарната площ“ на превозно средство, различно от влекач на полуремарке или от полуремарке, означава разстоянието от най-предната външна точка на товарната площ до най-задната външна точка на превозното средство, измерено хоризонтално в надлъжната равнина на превозното средство.

При измерване на разстоянието не трябва да се взема предвид:

товарната площ пред най-задната точка на кабината,

устройствата, посочени в точка 2.4.1, или

издадени хладилни устройства и други приспособления, разположени пред товарната площ.

2.5.   „Маса на превозното средство по време на движение“ означава масата на ненатовареното превозно средство с каросерия и с теглително-прикачно устройство при теглещи превозни средства по време на движение или масата на шасито с кабината, ако производителят не е предвидил каросерия и/или теглително-прикачно устройство (включително охлаждаща течност, маслата, 90 % от горивото, 100 % от други течности с изключение на използваната вода, инструментите, резервното колело и водача (75 kg), а за градски и туристически автобуси — масата на член на екипажа (75 kg), ако в превозното средство има място за член на екипажа).

2.6.   „Технически допустима максимална маса в натоварено състояние (М)“ означава максималната маса на превозното средство, базирана на неговата конструкция и експлоатационни характеристики, посочени от производителя.

Технически допустимата максимална маса в натоварено състояние се използва за определяне на категорията на превозното средство в съответствие с приложение II към Директива 70/156/ЕИО, с изключение на ремаркетата с централна ос и полуремаркетата, където се използва масата, съответстваща на товара, приложен върху осите, когато превозното средство е натоварено до неговата технически допустима максимална маса в натоварено състояние.

По дефиниция за дадена техническа конфигурация на типа превозно средство може да се определи само една технически допустима максимална маса в натоварено състояние от списъка на възможните стойности, посочени в информационния документ в приложение II към тази директива. Тази дефиниция — една единствена стойност — се прилага за съответните технически изисквания от точки 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 и 2.12.

2.7.   „Технически допустима максимална маса върху оста (m)“ означава масата, съответстваща на максимално допустимото статично вертикално натоварване, приложено от оста върху повърхността на пътя, базирано на конструкцията на превозното средство и на оста, посочени от производителя.

2.8.   „Технически допустима максимална маса върху група оси (µ)“ означава масата, съответстваща на максимално допустимото статично вертикално натоварване, приложено от групата оси върху повърхността на пътя, базирано на конструкцията на превозното средство и на групата оси, посочени от производителя.

2.9.   „Теглена маса“ означава масата на ремарке с теглич или на полуремарке с опорна тележка, прикачена към моторното превозно средство, или масата, съответстваща на натоварването, приложено на осите на ремарке с централна ос или полуремарке, прикачено към моторното превозно средство.

2.10.   „Технически допустима максимална теглена маса (ТМ)“ означава максималната теглена маса, посочена от производителя.

2.11.   „Технически допустима максимална маса в прикачното устройство на моторното превозно средство“ означава масата, съответстваща на максимално допустимото статично вертикално натоварване в прикачното устройство, базирано на конструкцията на моторното превозно средство и/или на теглително-прикачното устройство, посочени от производителя. По дефиниция, тази маса не включва масата на теглително-прикачното устройство, предназначено за монтиране на други превозни средства.

2.12.   „Технически допустима максимална маса в теглича на полуремарке или ремарке с централна ос“ означава масата, съответстваща на максимално допустимото статично вертикално натоварване, предавано от ремаркето на теглещото превозно средство в теглича, посочено от производителя на ремаркето.

2.13.   „Технически допустима максимална маса на състав от моторни превозни средства (МС)“ означава максималната стойност на сумата от масите на натовареното превозно средство и на натовареното теглено ремарке, базирана на конструкцията на моторното превозно средство, и както е посочена от производителя.

2.14.   „Устройство за повдигане на осите“ означава устройство, което е постоянно прикрепено към превозното средство с цел да се намали или увеличи натоварването на оста (осите), в съответствие с товарното състояние на превозното средство:

или чрез повдигане на колелата от опорната равнина (съответно сваляйки ги на опорната равнина),

или без повдигане на колелата от опорната равнина (например, в случай на пневматични или други системи),

за да се намали износването на гумите, когато превозното средство не е напълно натоварено и/или за да улесни потеглянето на хлъзгава повърхност на моторните превозни средства или комбинациите от превозни средства, чрез увеличаване на товара върху задвижващата ос.

2.15.   „Повдигаща се ос“ означава ос, която може да се повдига или сваля с помощта на устройство за повдигане на оста, съгласно първо тире на точка 2.14.

2.16.   „Натоварваща ос“ означава ос, при която товара върху нея може да бъде променян без това да изисква повдигането ѝ с устройство за повдигане съгласно второ тире на точка 2.14.

2.17.   „Пневматично окачване“ означава окачваща система, при която най-малко 75 % от пружинния ефект се причинява от въздушно налягане.

2.18.   „Окачване, признато за еквивалентно на пневматичното окачване“ означава окачваща система за ос или група оси на превозно средство, съответстваща на изискванията в точка 7.11.

2.19.   „Тип превозно средство“ означава превозни средства, които не се различават съществено по отношение на:

производител,

категория на превозното средство, както е определена в приложение II към Директива 70/156/ЕИО;

съществени аспекти на конструкцията и дизайна, като:

за превозни средства от категория М2 или М3:

шаси/самоносеща каросерия, един/два етажа, твърдо/съчленено (очевидни и основни разлики),

окачване на задвижващата ос: пневматично или еквивалентно/непневматично и нееквивалентно,

брой на осите;

за превозни средства от категория N:

шаси/товарна платформа (очевидни и основни разлики),

окачване на задвижващата ос: пневматично или еквивалентно/непневматично и нееквивалентно,

брой на осите;

за превозни средства от категория О:

шаси/самоносеща каросерия (очевидни и основни разлики); ремарке с теглич/полуремарке/ремарке с централна ос,

спирачна система: без спирачка/инерционна/с продължително действие,

брой на осите.

За целите на тази глава, във връзка с конструкцията, както и с особеностите по отношение на разстояние между осите, конструкцията на осите, окачването, кормилната уредба, гумите и съответните модификации на устройството за коригиране на спирачките на осите или добавяне или отстраняване на редуктори при влекачи за теглене на полуремаркета и на товарни автомобили, както и оборудване, свързано с шасито (например, двигател, резервоари за гориво, трансмисии и др.), не се считат за съществени.

3.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

3.1.   Заявлението за типово одобрение на ЕО, съгласно член 3 от Директива 70/156/ЕИО за типа на превозното средство по отношение на масите и размерите се подава от производителя на превозното средство.

3.2.   Тя трябва да бъде придружена от информационен документ, образец на който е даден в приложение II към настоящата директива.

3.3.   Превозно средство или превозни средства, които отговарят на характеристиките, описани в приложение II към настоящата директива и които са подбрани като представители за представяне пред техническа служба по отношение на изпитвания или проверки за одобрение, трябва да бъдат предоставени на тази техническа служба.

4.   ИЗДАВАНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

4.1.   Ако са изпълнени съответните изисквания, се издава типово одобрение в съответствие с член 4, параграф 3 от Директива 70/156/ЕИО.

4.2.   Модел на сертификата за типово одобрение на превозно средство е даден в приложение III към настоящата директива.

4.3.   Съобщение за одобрение, удължаване на срока му или отказ за типово одобрение превозно средство, съгласно разпоредбите на настоящата директива се изпраща до държавите-членки в съответствие с процедурата, описана в член 4, параграф 6 от Директива 70/156/ЕИО.

4.4.   На всеки одобрен тип превозно средство се дава номер в съответствие с приложение VII към Директива 70/156/ЕИО. Същата държавата-членка не може да дава същия номер на друг вид превозно средство.

5.   МОДИФИКАЦИИ НА ОДОБРЕНИЯТА

5.1.   В случай на изменения на одобренията, издадени в съответствие с настоящата директива, се прилагат разпоредбите на член 5 от Директива 70/156/ЕИО.

6.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

6.1.   Трябва да бъдат взети мерки за осигуряване на съответствие на продукцията с разпоредбите на член 10 от Директива 70/156/ЕИО.

7.   ИЗИСКВАНИЯ

7.1.   Измерване на масата на превозното средство в движение и на нейното разпределение върху осите.

Масата на превозното средство в движение и нейното разпределение върху осите се измерва на превозното средство, предоставено в съответствие с точка 3.3, което е поставено неподвижно с предни гуми насочени напред.

Ако измерените маси не се различават повече от 3 % от масите, посочени от производителя за съответните технически конфигурации в рамките на типа превозно средство или не повече от 5 %, ако превозното средство е от категории N1, О1 О2 или М2 ненадвишаващо 3,5 тона, то за целите на изискванията, дадени по-долу се използват масите, посочени от производителя. В противен случай трябва да се използват реално измерените маси и тогава, ако е необходимо, могат да се извършат допълнителни измервания, различни от тези, посочени в точка 3.3.

7.2.   Измерване на размерите

Измерването на общата дължина, широчина и височина на превозното(ните) средства в движение, съгласно разпоредбите на точка 2.4 се провежда в съответствие с разпоредбите в точка 3.3.

Ако размерите се различават от тези, посочени от производителя за съответните технически конфигурации в рамките на типа, то за целите на изискванията, посочени по-долу се използват реално измерените стойности и тогава, ако е необходимо, могат да се извършат допълнителни измервания, различни от тези, посочени в точка 3.3.

7.3.   Максимални разрешени размери на превозните средства

7.3.1.   Максимална дължина

7.3.1.1.   Моторно превозно средство: според точка 1.1. от приложение I към Директива 96/53/ЕО.

7.3.1.2.   Ремарке (без да се включва полуремарке): според точка 1.1. от приложение I към Директива 96/53/ЕО.

7.3.1.3.   Съчленен автобус или автобус: според точка 1.1. от приложение I към Директива 96/53/ЕО.

7.3.1.4.   Полуремарке:

Разстоянието, посочено в точка 7.3.1.4.1 се измерва без да се вземат предвид устройствата, посочени в точка 2.4.1, а разстоянието, посочено в точка 7.3.1.4.2, трябва да се измерва винаги.

7.3.1.4.1.   Разстоянието между оста на централния болт и задната част на полуремаркето не трябва да превишава границата, посочена в точка 1.6 от приложение I към Директива 96/53/ЕО, измерено хоризонтално по надлъжната равнина на превозното средство.

7.3.1.4.2.   Разстоянието между оста на централния болт и която и да е точка от предната част на полуремаркето не трябва да превишава 2,04 m, както е посочено в точка 4.4 от приложение I към Директива 96/53/ЕО, измерено хоризонтално.

7.3.2.   Максимална широчина

7.3.2.1.   Всяко превозно средство: според точка 1.2 на приложение I към Директива 96/53/ЕО.

7.3.2.2.   Фиксирани или сменяеми надстройки на превозни средства от категории N и О, проектирани специално за транспортиране на стоки при контролиран температурен режим, дебелината на страничните стени на които надвишава, включително изолацията, 45 mm според точка 1.2 от приложение I към Директива 96/53/ЕО.

7.3.3.   Максимална височина

7.3.3.1.   Всяко превозно средство: според точка 1.3 от приложение I към Директива 96/53/ЕО.

7.4.   Изчисляване разпределението на масата

7.4.1.   Изчислителна процедура

7.4.1.1.   За целите на изчисленията за определяне на разпределението на масата, посочени по-долу, производителят трябва да предостави на техническата служба, която ще провежда изпитванията, информация (в таблична или друга подходяща форма), необходима да се идентифицират — за всяка техническа конфигурация в рамките на типа превозно средство така, както е определено от всяка серия от възможни стойности, дадени във всички точки от приложение II към настоящата директива — съответната технически допустима маса на превозното средство в натоварено състояние, технически допустимите максимални маси на осите или групите оси, технически допустимата максимална теглена маса и технически допустимата максимална маса на комбинацията от превозни средства в натоварено състояние.

7.4.1.2.   Трябва да бъдат извършени подходящи изчисления с оглед да са изпълнени изискванията, дадени по-долу за всяка техническа конфигурация в рамките на типа превозно средство. За тази цел, изчисленията могат да бъдат ограничени само за най-неблагоприятните случаи.

7.4.1.3.   Означенията М, mi, µj, ТМ и МС представят следните параметри, за които трябва да са изпълнени изискванията, посочени в точка 7.4:

М

=

технически допустимата максимална маса на превозното средство в натоварено състояние;

mi

=

технически допустимата максимална маса на ос „i“, където „i“ варира от единица до общия брой на осите на превозното средство;

µj

=

технически допустимата максимална маса на ос или на група оси „j“, където „j“ варира от единица до общия брой на единичните оси или на групата оси;

ТМ

=

технически допустимата максимална теглена маса; и

МС

=

технически допустимата максимална маса в натоварено състояние на комбинация от превозни средства.

7.4.1.4.   В случай на единична ос, означена като „i“ за ос и „j“ за група оси, то по дефиниция mi = µj.

7.4.1.5.   В случай на превозни средства, снабдени с товарни оси, е необходимо да се извършат изчисления с окачване на осите, натоварени в нормално състояние на движение. В случай на превозни средства, снабдени с повдигащи се оси, изчисленията се извършват със спуснати оси.

7.4.1.6.   За групи оси производителят трябва да посочи закономерностите за разпределение на общата маса, приложена върху всяка ос от групата (например, чрез посочване на формула за разпределение или чрез представяне на диаграми за разпределение).

7.4.1.7.   В случай на полуремаркета и ремаркета с централна ос, както за целите на следващите изчисления, точката на прикачване се приема за ос, означена като „О“, а съответните маси mо и µо, определени по конвенцията като технически допустима максимална маса върху точката на прикачване на ремаркето.

7.4.2.   Изисквания към превозните средства от категории N и О, с изключение на теглени каравани

7.4.2.1.   Сумата на масите mi не трябва да е по-малка от масата М.

7.4.2.2.   За всяка група оси, означени с „j“, сумата от масите mi не трябва да бъде по-малка от масата µj. Освен това всяка от масите mi не трябва да бъде по-малка от частта от µj, приложена върху ос „i“, така както е определена от законите за разпределение на масите за тези групи оси.

7.4.2.3.   Сумата от масите µj не трябва да е по-малка от масата М.

7.4.2.4.   Масата в готовност за движение плюс масата, съответстваща на 75 kg, умножена по броя на пътниците, плюс технически допустимата максимална маса върху точката на прикачване не трябва да надвишава масата М.

7.4.2.5.   Когато превозното средство е натоварено до неговата маса М в съответствие с който и да е от случаите, посочени в точки от 7.4.2.5.1 до 7.4.2.5.3, масата, съответстваща на товара върху ос „i“, не трябва да надвишава масата µi върху тази ос, а масата, съответстваща на товара върху ос „j“ не трябва да надвишава масата µj. Освен това масата, съответстваща на товара върху задвижващата ос, или сумата от масите, съответстваща на товарите върху задвижващите оси, трябва да бъде най малко 25 % от масата М.

7.4.2.5.1.   Теглени превозни средства или моторни превозни средства, различни от теглещи превозни средства.

7.4.2.5.1.1.   Равномерно разпределение на масата при комплектовани или допълнително комплектовани превозни средства с изключение на тези, посочени в точка 7.4.2.5.1.2: превозното средство в готовност за движение с маса от 75 kg за всяко пътническо място е натоварено до неговата маса М, като полезният товар е равномерно разпределен върху площта, определена за транспортиране на товари.

7.4.2.5.1.2.   Крайно разпределение на маса (нееднороден товар) при некомплектовани превозни средства или такива, предназначени за специални цели, които обхващат транспортирането само на неравномерно разпределени товари: производителят трябва да посочи крайните допустими възможни положения на центъра на тежестта на полезния товар и/или на каросерията и/или на оборудването или на вътрешните приспособления (например: от 0,50 m до 1,30 m пред първата задна ос). Проверката трябва да бъде извършена по такъв начин, че да обхване всички възможни положения на центъра на тежестта, като превозното средство, в готовност за движение, с маса от 75 kg за всяко пътническо място е натоварено до неговата маса М.

7.4.2.5.2.   Превозни средства, теглещи ремаркета (влекачи на ремаркета), и товарни автомобили, които също са предназначени да теглят ремаркета с централна ос.

7.4.2.5.2.1.   Същите изчисления, посочени в точка 7.4.2.5.1.1 за случаите на комплектовани или допълнително комплектовани превозни средства, различни от превозни средства за специални цели, или описани в точка 7.4.2.5.1.2 за некомплектовани превозни средства, или такива със специално предназначение се извършват за всички по-долу описани възможни случаи:

а)

без товар върху точката на прикачване (с изключение на товара при влекачи на ремаркета, съответстващ на масата на теглително-прикачното устройство, ако то е монтирано от производителя, която е включена в масата в готовност за движение, в съответствие с точка 2.5);

б)

товар, съответстващ на максималната маса на теглително-прикачното устройство, посочена от производителя, ако то не е монтирано от него, който се прилага върху точката на прикачване (и изваден от полезния товар);

в)

товар, съответстващ на технически максимално допустимата маса, която се прилага върху точката на прикачване (и изваден от полезния товар).

7.4.2.5.3.   Превозни средства, теглещи полуремаркета (влекачи с полуремаркета).

7.4.2.5.3.1.   При случаите на комплектовани или допълнително комплектовани превозни средства: производителят трябва да посочи крайните положения на оста на седлото. Проверката трябва да бъде извършена по такъв начин, че да обхване всички възможни положения на оста на седлото, като превозното средство, в готовност за движение и с маса от 75 kg за всяко пътническо място, е натоварено до неговата маса М (като полезния товар е приложен върху оста на седлото).

7.4.2.5.3.2.   В случаите на некомплектовано превозно средство: трябва да се извършат същите проверки, като посочените в точка 7.4.2.5.3.1 на база на крайните допустими положения на оста на седлото, посочени от производителя.

7.4.2.6.   Когато превозно средство от категория N е натоварено до своята маса M и неговата задна ос (означена, като ос „n“) или задна група оси (означена като група оси „q“) е натоварено до нейната маса мn или µq, масата върху задвижващата ос или оси не трябва да бъде по-малка от 20 % от M.

7.4.2.7.   МС не трябва да надвишава М + ТМ.

7.4.3.   Изисквания към автобуси

7.4.3.1.   Прилагат се изискванията, посочени в точка от 7.4.2.1 до 7.4.2.3 и в точка 7.4.2.7.

7.4.3.2.   Масата на превозното средство в готовност за движение, плюс масата Q, определена в таблицата в точка 7.4.3.3.1, умножена по общия брой на пътниците, плюс технически допустимата максимална маса върху точката на прикачване, плюс масите В и ВХ, определени в точка 7.4.3.3.1., не трябва да превишава масата М.

7.4.3.3.   Когато некомплектованото превозно средство е натоварено до своята маса М в съответствие с посочената в т. 7.4.2.5.1.2. или когато комплектованото превозно средство в готовност за движение е натоварено, както е посочено в т. 7.4.3.3.1, масата, съответстваща на товара върху всяка ос, не трябва да надвишава масата mi върху всяка ос, а масата, съответстваща на товара върху всяка единична ос или група оси не трябва да надвишава масата µj върху тази група оси. Освен това, масата, съответстваща на товара върху задвижващата ос или сумата от масите, съответстваща на товарите върху задвижващите оси, трябва да бъде най-малко 25 % от масата М.

7.4.3.3.1.   Превозното средство в готовност за движение се натоварва с маса Q на всяко седящо пътническо място, на брой SP, съответстващ на броя на правостоящите пътници с маси Q, равномерно разпределени върху площта S1, определена за правостоящи пътници, с маса, равна на В (kg), равномерно разпределена в багажните отделения и където е подходящо, с маса равна на ВХ (kg), равномерно разпределена върху площта на покрива, оборудван за превоз на багаж, където:

S1 е площта, определена за правостоящи пътници, както е дефинирана в предстоящата директива на Европейския парламент и на Съвета, отнасяща се до специални разпоредби за превозни средства от категории М2 и М3. До приемането на тази директива S1 се определя съгласно разпоредбите на ИКЕ/ООН Регламенти № 36 (документ E/ECE/TRANS/505/Rev. 1, Add 35) и № 52 (документ E/ECE/TRANS/505/ Rev. 1, Add 51).

SP, посочен от производителя, не трябва да надвишава стойността S1/Ssp, където Ssp е общоприетото стандартно пространство, осигурено за един правостоящ пътник, определено в таблицата по-долу.

В (kg), декларирана от производителя, не трябва да е по-малко от 100 × V (V е общият обем на багажните отделения, в m3).

BX, декларирана от производителя, трябва да упражнява товар не по-малък от 75 kg/m2, върху цялата площ на покрива, пригоден за превоз на багаж.

Стойностите на Q и Ssp са дадени в следната таблица:

Клас превозно средство

Q (kg) Маса на един пътник

Ssp (m2/пътник)

Стандартно пространство за един правостоящ пътник

Класове I и А (2)

68

0,125

Клас II

71 (3)

0,15

Клас III и В

71 (3)

Няма правостоящи пътници

7.4.3.4.   Когато превозното средство е в готовност за движение и се натоварва, както е посочено в точка 7.4.3.3.1, масата, съответстваща на товара върху предната ос или групата оси, не трябва да бъде по-малка от следните процентно съотношение към М, посочени в таблицата по-долу:

Състояние на натоварване

Класове I и А

Клас I

Клас III и В

Съчленен

Несъчленен

Съчленен

Несъчленен

Съчленен

Несъчленен

Ненатоварено

20

20

25

20

25

20

Натоварено

25

20

25

20

25

20

7.4.4.   Изисквания към превозните средства от категории М2 или М3, различни от автобуси, както и към теглени каравани.

Прилагат се изискванията, посочени в точка от 7.4.2.1 до 7.4.2.4 и в точка 7.4.2.7. В допълнение когато некомплектованото превозно средство е натоварено до своята маса М, съгласно случая, посочен в точка 7.4.2.5.1.2., или когато комплектованото или допълнително комплектованото превозно средство в готовност за движение е натоварено до своята маса М, както е посочено в допълнението към приложение II към Директива 92/21/ЕИО (4) на Съвета, масата съответстваща на товара върху всяка ос, не трябва да надвишава масата mi върху тази ос, а масата, съответстваща на товара върху всяка единична ос или върху група оси, не трябва да надвишава масата µj върху тази група оси. Освен това масата, съответстваща на товара върху задвижващата ос или сумата от масите, съответстващи на товарите върху задвижващите оси, трябва да бъде не по-малка от 25 % от М.

7.5.   Условия, които трябва да се проверяват, за да бъде класифицирано превозното средство, което се движи по пътища без настилка (приложение II, точка 4 от Директива 70/156/ЕИО).

7.5.1.   Техническата служба трябва да провери дали комплектованото или допълнително комплектованото превозно средство, или превозното средство, теглещо полуремарке без седло, могат да бъдат разглеждани за превозни средства с висока проходимост съгласно изискванията, посочени в приложение II към Директива 70/156/ЕИО.

7.5.2.   За други некомплектовани превозни средства, тази проверка се извършва само по искане на производителя.

7.6.   Маневреност

7.6.1.   Всяко моторно превозно средство и всяко полуремарке трябва да може да завие във всяка посока по кръгова траектория от 360° в обсега на пръстен, затворен от две концентрични окръжности, като външната е с радиус 12,50 m, а вътрешната е с радиус 5,30 m, без която и да е от най-външните точки на превозното средство (с изключение на издадените навън части, описани за широчината на превозното средство в т. 2.4.2) да се издава извън окръжностите.

За моторни превозни средства и полуремаркета с устройство за повдигане на осите (виж точка 2.14) това изискване се прилага и за ос (и) в повдигнато положение (съгласно точка 2.14).

Горепосочените изисквания трябва да бъдат проверявани, както следва:

7.6.1.1.   Моторни превозни средства

Най-външната предна точка на моторното превозно средство трябва да следва контура на външната окръжност (виж фигура А).

7.6.1.2.   Полуремаркета

Счита се, че едно полуремарке отговаря на изискванията в точка 7.6.1, ако разстоянието между колелата не е по-голямо от:Formula

където L е широчината на полуремаркето, като разстоянието между колелата се измерва от оста на главния болт на полуремаркето до централната линия на неуправляемите оси на задния мост; ако една или повече от неуправляемите оси на задния мост притежават повдигащо устройство (виж точка 2.14), тогава се взема предвид разстоянието между колелата със спуснати/повдигнати ос(и), което от тях е по-голямо. В случай на съмнение, одобряващият орган може да изиска извършването на изпитване, описано в точка 7.6.1.

7.6.2.   Допълнителни изисквания за превозни средства от категории М2 или М3 и N

Когато превозното средство е неподвижно и неговите управляеми колела са насочени, така че то ако се задвижи, неговата най-предна точка би трябвало да описва окръжност с радиус 12,50 m, вертикална равнина, тангираща страната на превозното средство, която е обърната към външната страна на кръга, трябва да бъде определена чрез маркиране на линия върху земята. В случай на съчленени превозни средства от категория М2 или М3, двете части трябва да са разположени успоредно на равнината.

Когато превозното средство се движи напред в коя да е посока, следвайки траекторията на окръжността с радиус 12,50 m, нито една негова част не трябва да излиза повече от 0,80 m извън вертикалната равнина (виж фигура Б) в случай на несъчленени превозни средства и не повече от 1,20 m (виж фигура В) за съчленени превозни средства от категория М2 или М3.

Това изискване се прилага и за превозни средства с устройство за повдигане на оста(осите), като оста(осите) e(са) в повдигнато положение (съгласно точка 2.14).

При превозни средства от категория N с повдигащи се оси в повдигнато положение или товарни оси в ненатоварено състояние, стойността 0,80 m се заменя с 1,00 m.

7.6.3.   Изискванията на точки 7.6.1 и 7.6.2 могат също да бъдат проверявани по искане на производителя с подходящи равностойни изчисления или геометрични методи.

Фигура А

Image

Фигура Б

Image

Фигура В

Image

7.6.4.   В случай на некомплектовани превозни средства, производителят трябва да посочи максимално допустимите размери на превозното средство, които трябва да бъдат проверени дали удовлетворяват изискванията, посочени в точки 7.6.1 и 7.6.2.

7.7.   Допълнителни изисквания към моторните превозни средства от категории М2 или М3

Технически допустимата максимална теглена маса не трябва да превишава 3 500 kg.

7.8.   Технически допустимата максимална маса върху точката на прикачване на моторни превозни средства и инструкции за монтиране на теглително-прикачните устройства

7.8.1.   Технически допустимата максимална маса върху точката на прикачване на моторно превозно средство, проектирано да тегли ремарке с централна ос и с технически допустима максимална теглена маса, надвишаваща 3,5 тона, трябва да бъде най-малко равна на 10 % от неговата технически допустима максимална теглена маса или 1 000 kg, която от двете е по-малка, плюс за моторни превозни средства, различни от теглещи превозни средства, масата на теглително-прикачното устройство, ако е монтирано от производителя, или максимално допустимата маса на теглително-прикачното устройство, ако то не е монтирано от производителя.

7.8.2.   Технически допустимата максимална маса върху точката на прикачване на моторно превозно средство, проектирано да тегли ремарке с централна ос и с технически допустима максимална теглена маса, ненадвишаваща 3,5 тона трябва да бъде най-малко равна на 4 % от неговата технически допустима максимална теглена маса в натоварено състояние или 25 kg, която от двете е по-малка, плюс за моторни превозни средства, различни от теглещи превозни средства, масата на теглително-прикачното устройство, ако е монтирано от производителя, или максимално допустимата маса на теглително-прикачното устройство, ако то не е монтирано от производителя.

7.8.3.   В случай на моторно превозно средство с технически допустима максимална маса в натоварено състояние ненадвишаваща 3,5 тона, производителят трябва да уточни в ръководството за потребителя условията за монтаж на теглително-прикачното устройство на моторното превозно средство.

Когато е необходимо, горните условия трябва да включват технически допустимата максимална маса върху точката на прикачване на моторното превозно средство, максимално допустимата маса на теглително-прикачното устройство, монтажните приспособления на теглително-прикачното устройство и максималната допустима дължина на теглително-прикачното устройство.

7.9.   Възможност за потегляне по наклон

Моторни превозни средства, теглещи ремарке и натоварени до тяхната допустима максимална маса в натоварено състояние, трябва да могат да потеглят пет пъти в рамките на пет минути по качващ надлъжен наклон от най-малко 12 %.

7.10.   Съотношение между мощността на двигателя и максималната маса

Моторните превозни средства трябва да притежават минимална мощност на двигателя 5kW/t от технически допустимата максимална маса в натоварено състояние на комбинацията. Мощността на двигателя се измерва според изискванията на Директива 80/1269/ЕИО на Съвета (5).

7.11.   Условия, отнасящи се до еквивалентността между отделни пневматични и непневматични окачващи системи за задвижващи оси на превозно средство

7.11.1.   По искане на производителя, техническата служба трябва да провери дали дадено окачване е еквивалентно на пневматичното за задвижващата(ите) ос (оси) на превозното средство.

За да бъде признато дадено окачване за еквивалентно на пневматичното, то трябва да отговаря на следните изисквания:

7.11.1.1.   Когато окачената маса върху двигателна ос или върху задвижваща ос или група оси поема за кратко време свободна вертикална вибрация с ниска честота, честотата и затихването, измерени, когато окачването поема максимално допустимия товар, трябва да бъдат в границите на допустимите, посочени в точки от 7.11.1.2. до 7.11.1.5.

7.11.1.2.   Всяка ос трябва да бъде оборудвана с хидравличен амортисьор. Хидравличните амортисьори върху група оси трябва да бъдат разположени, така че да намаляват до минимум вибрациите на групата оси.

7.11.1.3.   Стойността на средния коефициент на затихване Dm трябва да е над 20 % от критичната стойност на затихване за хидравлично окачване при нормално функциониране.

7.11.1.4.   Коефициентът на затихване Dr не трябва да надвишава 50 % от средния коефициент на затихване Dm на хидравлично окачване с отстранени или недействащи хидравлични амортисьори.

7.11.1.5.   Честотата при кратковременна вертикална вибрация на окачената маса върху задвижващата ос или върху групата оси не трябва да надвишава 0,2 Hz.

7.11.1.6.   Честотата и затихването при окачване са дефинирани в точка 7.11.2. Процедурите за измерване на честотата и затихването са описани в точка 7.11.3.

7.11.2.   Определенията на честотата и на затихването

Определянето е извършено, при условие че масата М (kg) е окачена върху задвижваща ос или група оси. Оста или групата оси има обща вертикална коравина (между пътното покритие и окачената маса) К, изразена в нютонметри (N/m) и има общ коефициент на затихване С, изразен в нютон/метри на секунда (N.s/m). Вертикалното преместване на окачената маса е Z. Уравнението за свободното трептене на окачената маса е:

Formula

Честотата на вибрациите на окачената маса F(Hz) е, както следва:

Formula

Затихването се счита за критично при изпълнение на условието C = Co,

където:

Formula

Коефициентът на затихване е функция от критичното затихване C/Co.

При свободното кратковременно трептене на окачената маса, вертикалното движение на масата се извършва под формата на сплескана синусоидална крива (фигура 2). Честотата може да бъде измерена като се измерва времето до момента, в който цикличността на трептенето би могла да се забележи. Затихването може да бъде измерено като се измерват екстремните стойности на последователните трептения, които се извършват в една и съща посока. Ако се приеме, че амплитудите на най-високите точки от първия и втория цикъл на трептенията са A1 и A2, то коефициентът на затихване D е:

Formula

където „ln“ е натуралния логаритъм на коефициента на амплитудата.

7.11.3.   Процедура за изпитване

За да се установи експериментално коефициента на затихване Dm, коефициента на затихване Dr след отстраняване на хидравличните амортисьори и честотата на окачването F, натовареното превозно средство трябва:

a)

да слезе с ниска скорост (5 km/h ± 1 km/h) от праг с височина 80 mm, чиито профил е показан на фигура 1. Кратковременното трептене, което трябва да бъде анализирано по отношение на честотата и затихването се появява след като гумите на задвижващата ос напуснат прага; или

б)

да бъде притиснато от шасито по такъв начин, че натоварването върху задвижващата ос да достигне 1,5 пъти неговата максимална стойност в покой. Веднага щом бъде освободено превозното средство трябва да се анализира полученото трептене; или

в)

да бъде повдигнато от шасито, така че окачената маса да се вдигне на 80 мм над задвижващата ос. Веднага след освобождаването на превозното средство трябва да се анализира полученото трептене; или

г)

да бъде подложено на други процедури, чиято равностойност по отношение на гореспоменатите е доказана от производителя и одобрена от техническата служба при компетентния орган.

Превозното средство трябва да бъде оборудвано с датчик за отчитане на вертикалните трептения, монтиран върху задвижващата ос и шасито, непосредствено над задвижващата ос. От графиката може да се измери времето между пиковите стойности на първата и втората компресия, за да се получи затихването. За двойните задвижващи оси, датчиците би трябвало да се монтират между всяка задвижваща ос и шасито, непосредствено над него.

Гумите трябва да бъдат напомпани до подходящо налягане, препоръчано от производителя за изпитване на масата на превозното средство.

Изпитването за доказване на еквивалентността на окачванията се извършва при технически допустима максимална маса върху оста или групата оси, като доказаната равностойност се отнася за всички по-малки маси.

Фигура 1

Праг за изпитването на окачването

Image

Фигура 2

Синусоидална крива при свободни и краткотрайни трептения

Image


(1)  ОВ L 103, 23.4.1991 г., стр. 5.

(2)  Ако превозно средство от клас II или клас III или клас В трябва да бъде одобрено като превозно средство от клас I или клас А, масата на багажа, превозван в багажни отделения, достъпът до които е само извън превозното средство, не се вземат предвид при одобрението за горепосочените класове.

(3)  Включително 3 kg ръчен багаж.

(4)  ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 95/48/ЕО (ОВ L 233, 30.9.1995 г., стр. 73).

(5)  ОВ L 375, 31.12.1980 г., стр. 46. Директива, последно изменена с Директива 89/491/ЕИО (ОВ L 238, 15.8.1989 г., стр. 43).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ № …

установен съгласно приложение I към Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно типовото одобрение на ЕО на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на техните маси и размери

(Директива 97/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета)

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБРАЗЕЦ

максимален формат: А4 (210 × 297 mm)

СЕРТИФИКАТ НА ЕО ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ

(превозно средство)

Image

Image

ДОПЪЛНЕНИЕ

към сертификата на ЕО за типово одобрение № …

относно типово одобрение на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета съгласно Директива 97/27/ЕО

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Настоящото приложение съдържа единната процедура посочена в член 4 от настоящата директива за определяне на „регистрационна/експлоатационна максимално допустима маса“ във всяка държава-членка и формата за технически изисквания за товарни и повдигащи се оси, в съответствие с член 5 от настоящата директива:

1.   Дефиниции

Следните определения са приложими в рамките на член 4 от настоящата директива, до промяната им с оглед хармонизирането на максимално разрешените маси. За целите на това приложение:

1.0.   „Неделим товар“ означава товар, който не може да се дели на две и повече части с оглед да бъде превозен, тъй като това деление би довело до излишни разходи или би породило риск от нанасяне на повреди и който поради своите размери или маса не може да бъде превозван от превозно средство, чиито размери и маса отговарят на максимално разрешените размери и маси от държавите-членки.

Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса в натоварено състояние“ означава максималната маса на превозно средство с товар, при която то може да бъде регистрирано или пуснато в движение в държава-членка по искане на производителя на превозното средство.

1.1.1.   За всяка техническа конфигурация на типа превозно средство, определена чрез един набор от възможни стойности на параметрите, посочени в информационния документ от приложение II към настоящата директива, може да бъде посочен набор от предвидени регистрационни/експлоатационни максимално допустими маси в натоварено състояние от производителя на превозното средство по време на одобрението според тази директива, така че да могат да се проверят предварително от одобряващия компетентен орган в съответствие с изискванията на точка 2 от настоящото приложение.

1.1.2.   Компетентните органи на всяка от държавите-членки трябва да определи за своята страна максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса в натоварено състояние за дадено превозно средство, в съответствие със следните принципи:

по дефиниция, само една максимално допустима регистрационна/екс-плоатационна маса в натоварено състояние може да бъде посочена за дадена техническа конфигурация на типа превозно средство така, както е определена чрез един набор от възможните стойности на параметрите, посочени в информационния документ от приложение II към настоящата директива,

максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса в натоварено състояние се определя като най-голямата маса, равна или по-малка от технически допустимата маса в натоварено състояние и на съответната максимално разрешена маса на превозното средство, приета в съответната държава-членка (или по-малка маса по искане на производителя и съгласувана с компетентните органи на държавата-членка) и която отговаря на изискванията, посочени в точка 2 от настоящото приложение.

Това не изключва възможността една държава-членка да позволи по-голяма маса с цел превоз на неделим товар или за определени транспортни операции от национално значение, които не засягат значително международната конкуренция в транспортния сектор, която е в границите на технически допустимата максимална маса на превозното средство в натоварено състояние.

1.1.3.   За прилагането на отделните директиви, посочени в приложение IV към Директива 70/156/ЕИО, държавите-членки могат да изискват превозното средство да отговаря на разпоредбите на тези директиви, приложими към категорията, която съответства, съгласно приложение II към Директива 70/156/ЕИО, на действителната стойност на максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса на превозното средство в натоварено състояние, а за ремаркетата с централна ос и полуремаркетата — действителната стойност на масата, съответстваща на товара върху осите, когато превозното средство е натоварено до неговата максимално допустима регистрационна/експлоатационна маса.

1.1.4.   Държавите-членки могат да изискват максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса в натоварено състояние да не зависи от монтираните гуми.

„Регистрационна/експлоатационна максимално допустима маса върху ос в държавата-членка“ означава максималната маса с товар на оста, посочена от компетентните органи на държавата-членка и при която се регистрира превозното средство или се пуска в експлоатация в съответната държава-членка по искане на производителя.

1.2.1.   За всяка техническа конфигурация на типа превозно средство, определена от един набор от възможни стойности на параметрите, посочени в информационния документ в приложение II към настоящата директива, може да бъде посочен набор от предвидени регистрационни/експлоатационни максимално допустими маси върху осите от производителя на превозното средство по време на одобрението според настоящата директива, така че те да могат да се проверят предварително от одобряващият компетентен орган в съответствие с изискванията, посочени в точка 2 от настоящото приложение.

1.2.2.   Компетентните органи на всяка от държавите-членки трябва да определят за своята страна максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса върху оста в съответствие със следните принципи:

по дефиниция, само една максимално допустима регистрационна/експлоатационна маса може да бъде посочена за всяка ос на дадена техническа конфигурация на типа превозно средство, така както е определена чрез един набор от възможните стойности на параметрите, посочени в информационния документ в приложение II към настоящата директива,

максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса върху ос се определя като най-голямата маса, равна или по-малка от технически допустимата маса върху оста и на съответната максимално разрешена маса върху оста, приета в съответната държава-членка (или по-малка маса по искане на производителя и съгласувана с компетентните органи на държавата-членка) и която отговаря на изискванията, посочени в точка 2 от настоящото приложение.

Това не изключва възможността държавите-членки да позволят по-голяма маса с цел превоз на неделим товар или за определени транспортни операции от национално значение, които не засягат значително международната конкуренция в транспортния сектор, която е в границите на технически допустимата максимална маса върху оста.

1.2.3.   Държавите-членки могат да изискват максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса върху оста да не зависи от монтираните гуми.

„Регистрационна/експлоатационна максимално допустима маса върху група оси в държавата-членка“ означава максималната маса в натоварено състояние върху групата оси, посочена от компетентните органи на държавата-членка и при която се регистрира превозното средство или се пуска в движение в съответната държава-членка по искане на производителя.

1.3.1.   За всяка техническа конфигурация на типа превозно средство, определена от един набор от възможни стойности на параметрите, посочени в информационния документ в приложение II към настоящата директива, може да бъде посочен набор от предвидени регистрационни/експлоатационни максимално допустими маси върху групата оси от производителя на превозното средство по време на одобрението според настоящата директива, така че те да могат да се проверят предварително от одобряващият компетентен орган в съответствие с изискванията, посочени в точка 2 от настоящото приложение.

1.3.2.   Компетентните органи на всяка от държавите-членки трябва да определят за своята страна максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса върху групата оси в съответствие със следните принципи:

по дефиниция, само една максимално допустима регистрационна/експлоатационна маса може да бъде посочена за всяка група оси на дадена техническа конфигурация на типа превозно средство, така както е определена чрез един набор от възможните стойности на параметрите, посочени в информационния документ в приложение II към настоящата директива,

максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса върху групата оси се определя като най-голямата маса, равна или по-малка от технически допустимата маса върху групата оси и на съответната максимално разрешена маса върху групата оси, приета в съответната държава-членка (или по-малка маса по искане на производителя и съгласувана с компетентните органи на държавата-членка) и която отговаря на изискванията, посочени в точка 2 от настоящото приложение.

Това не изключва възможността държавите-членки да позволят по-голяма маса с цел превоз на неделим товар или за определени транспортни операции от национално значение, които не засягат значително международната конкуренция в транспортния сектор, която е в границите на технически допустимата максимална маса върху групата оси.

1.3.3.   Държавите-членки могат да изискват максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса върху групата оси да не зависи от монтираните гуми.

„Регистрационна/експлоатационна максимално допустима теглена маса в държавата-членка“ означава максималната маса, теглена от моторното превозно средство, посочена от компетентните органи на държавата-членка и при която се регистрира превозното средство или се пуска в движение в съответната държава-членка по искане на производителя.

1.4.1.   За всяка техническа конфигурация на типа превозно средство, определена от един набор от възможни стойности на параметрите, посочени в информационния документ в приложение II към настоящата директива, може да бъде посочен набор от предвидени регистрационни/експлоатационни максимално допустими теглени маси от производителя на превозното средство по време на одобрението според настоящата директива, така че те да могат да се проверят предварително от одобряващият компетентен орган в съответствие с изискванията, посочени в раздел 2 на настоящото приложение.

1.4.2.   Компетентните органи на всяка от държавите-членки трябва да определят за своята страна максимално допустимата регистрационна/експлоатационна теглена маса на дадено превозно средства, в съответствие със следните принципи:

по дефиниция, само една максимално допустима регистрационна/експлоатационна теглена маса може да бъде посочена за дадена техническа конфигурация на типа превозно средство, така както е определена чрез един набор от възможните стойности на параметрите, посочени в информационния документ в приложение II към настоящата директива,

максимално допустимата регистрационна/експлоатационна теглена маса се определя като най-голямата маса, равна или по-малка от технически допустимата теглена маса и на съответната максимално разрешена теглена маса, приета в съответната държава-членка (или по-малка маса по искане на производителя и съгласувана с компетентните органи на държавата-членка) и която отговаря на изискванията, посочени в точка 2 на настоящото приложение.

Това не изключва възможността държавите-членки да позволят по-голяма маса с цел превоз на неделим товар или за определени транспортни операции от национално значение, които не засягат значително международната конкуренция в транспортния сектор, която е в границите на технически допустимата максимална теглена маса.

„Регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състав от превозни средства в държавата-членка“ означава сумата от масите на превозното средство с товар и неговото ремарке с товар, при която моторното превозно средство, трябва да бъде регистрирано или пуснато в експлоатация в съответната държава-членка по искане на производителя.

1.5.1.   За всяка техническа конфигурация на типа превозно средство, определена от един набор от възможни стойности на параметрите, посочени в информационния документ в приложение II към настоящата директива, може да бъде посочен набор от предвидени регистрационни/експлоатационни максимално допустими маси на комбинацията в натоварено състояние от производителя на превозното средство по време на одобрението съгласно настоящата директива, така че те да могат да се проверят предварително от одобряващият компетентен орган в съответствие с изискванията, посочени в точка 2 от настоящото приложение.

1.5.2.   Компетентните органи на всяка от държавите-членки определят за своята страна максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса на комбинацията в натоварено състояние на дадено превозно средство, в съответствие със следните принципи:

по дефиниция, само една максимално допустима регистрационна/експлоатационна маса на комбинацията в натоварено състояние може да бъде посочена за дадена техническа конфигурация на типа превозно средство, така както е определена чрез един набор от възможните стойности на параметрите, посочени в информационния документ в приложение II към настоящата директива. Но в съответствие с практиката в държавата-членка може да има различна максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса на комбинацията в натоварено състояние върху общия брой предвидени оси на комбинацията и тази маса може да зависи от други характеристики на комбинацията, като вида на превоза (например ISO 40-футови контейнери при комбинирани превози и др.),

максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса на комбинацията в натоварено състояние се определя като най-голямата маса, равна или по-малка от технически допустимата маса на комбинацията в натоварено състояние и на съответните максимално разрешени маси, приети в съответната държава-членка (или по-малка маса по искане на производителя и съгласувана с компетентните органи на държавата-членка) и която отговаря на изискванията, посочени в точка 2 от настоящото приложение.

Това не изключва възможността една държава-членка да позволи по-голяма маса с цел превоз на неделим товар или за определени транспортни операции от национално значение, които не засягат значително международната конкуренция в транспортния сектор, която е в границите на технически допустимата максимална маса на комбинацията в натоварено състояние.

2.   Определяне на максимално допустимите регистрационни/експлоатационни маси.

2.1.   Разпоредбите на точка 7.4. от приложение I към настоящата директива се прилагат за определяне на различните максимално допустими регистрационни/експлоатационни маси от компетентните органи на държавите-членки. За тази цел означенията М, mi, µj, ТМ и МС в този параграф означават максимално допустима регистрационна/експлоатационна маса върху оста, означена с „i“, върху единична ос или върху група оси, означени с „j“, максимално допустимата регистрационна/експлоатационна теглена маса и максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса в натоварено състояние.

Определяне на максимално допустимата регистрационна/експлоатационна теглена маса от моторното превозно средство:

2.2.1.   Максимално допустимата регистрационна/експлоатационна теглена маса от превозно средство, предназначено за теглене на ремарке, независимо дали то е теглещо превозно средство или не, е най-ниската от следните стойности:

а)

технически допустимата теглена маса, базирана на конструкцията и изпълнението на превозното средство и/или на якостта на механичното теглително-прикачно устройство;

б)

превозни средства, предназначени само за теглене на ремаркета без спирачки: половината от масата на превозното средство в движение, като максималната стойност е 0,750 тона;

в)

превозни средства с максимална маса ненадвишаваща 3,5 тона, предназначени само за теглене на ремаркета със спирачки: максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса на превозното средство в натоварено състояние или за превозни средства, предназначени за движение по път без настилка (виж точка 7.5 от приложение I), 1,5 пъти тази маса, като максималната стойност е 3,5 тона;

г)

превозни средства с максимална маса надвишаваща 3,5 тона, предназначени само за теглене на ремаркета с инерционни спирачки: 3,5 тона;

д)

превозни средства с максимална маса надвишаваща 3,5 тона, предназначени само за теглене на ремаркета със спирачна система с непрекъснато действие: 1,5 пъти максимално допустимата регистрационна/експлоатационна маса на превозното средство в натоварено състояние;

при условие че са изпълнени всички необходими технически разпоредби на Директива 96/53/ЕО.

Чрез дерогация от разпоредбите на точка 1.4 от настоящото приложение за превозни средства, предназначени за теглене на повече от едно ремарке от видовете, посочени в букви б), в), г) и д) по-горе, могат да бъдат определени от три различни максимално допустими регистрационни/експлоатационни маси за всяка техническа конфигурация на типа превозно средство, в зависимост от характеристиките на спирачните системи на превозното средство, една за ремаркетата без спирачки, една за ремаркетата с инерционни спирачки и една за ремаркетата със спирачна система с непрекъснато действие. Тези маси се определят, както е посочено по-горе, при съответно прилагане на разпоредбите на букви б), в), г) и д).

Маса, която е по-малка от една от така определените, може да бъде приета от държавата-членка по искане на производителя.

3.   Технически изисквания за инсталиране на повдигащи се или товарни оси на превозни средства (приложение I, от точка 2.14. до 2.16).

3.1.   Всяко превозно средство може да има една или повече повдигащи се или товарни оси.

3.2.   Ако едно превозно средство е снабдено с една или повече повдигащи се или товарни оси (приложение I, от точка 2.14. до 2.16), то е необходимо при всички пътни условия, с изключение на тези, посочени в точка 3.5. по долу, да не превишават максимално допустимите регистрационни/експлоатационни маси върху осите или групите оси. При тези случаи повдигащата се или натоварваната ос трябва да се спусне автоматично на повърхността на пътя, ако най-близката ос(и) от групата или предната ос на моторното превозно средство е(са) натоварени до нейната (техните) максимално допустима(и) регистрационна/експлоатационна маса(и).

3.3.   Жълтата контролна лампа(и) в кабината трябва да сигнализира на водача, че повдигащата се или натоварваната ос(и) на моторното превозно средство или на ремаркето са повдигнати.

3.4.   Всяко устройство за повдигане на осите, монтирано на превозното средство, за което се прилага настоящата директива, както и системите за неговото функциониране, трябва да бъдат проектирани и инсталирани по такъв начин, че да са защитени срещу неправилна употреба или от удар.

Изисквания за потегляне (придвижване) на моторни превозни средства по хлъзгави повърхности.

3.5.1.   Чрез дерогация от разпоредбите на точка 3.2. и за да се улесни потеглянето на моторните превозни средства по хлъзгава повърхност, и за да се увеличи триенето на гумите по тези повърхности, повдигащото устройство може също да задейства повдигащата се или натоварваната ос на моторното превозно средство или на ремаркето, с оглед да се увеличи масата върху задвижващата ос на превозното средство, при следните условия:

масата, съответстваща на товара върху всяка ос и на превозното средство може да надвишава съответната максимално разрешена маса върху оста в държава-членка до 30 %, при условие че не се надвишава стойността, обявена от производителя за тази специална цел,

масата, съответстваща на останалия товар върху предната ос трябва да е по-голяма от нула (т.е. в случай на задна натоварвана ос с голямо задно предаване, да не се повдигне във въздуха предната част на превозното средство),

прибиращата се или натоварваната ос трябва да се задейства само чрез специално контролно устройство,

след като моторното превозно средство е потеглило и достигнало скорост 30 km/h, оста трябва отново да се спусне автоматично на повърхността на пътя или да бъде натоварена отново.

Dir 97/27/EG

31997L0027
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1997-07-22

Uppdaterad:
t.o.m.

32009R0661